Rejstříky

Aktuální–⁠2021

2024

Číslo 1

Název článku Strana Odkaz
Přínosy a rizika využití kalů malých ČOV po zpracování kompostováním k produkci vybraných druhů zeleniny
Rozkošný, M., Hudcová, H.
4
První zkušenosti s měřením retence fosforu na Lhotském potoce metodou TASCC
Fiala, D., Kožený, P.
14
Vývoj softwarového nástroje RainWaterManager
Bureš, L., Roub, R., Hejduk, T., Kopp, J., Urban, F.
22
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod – jejich význam v současném systému ochrany vodního prostřed
Sedláček, Z., Novotná, J., Forejtníková, M.
28
Nové znečišťující látky v odpadních vodách – výsledky Společného průzkumu Dunaje 4 pohledem šedé vodní stopy
Ansorge, L., Stejskalová, L., Soldán, P.
38
Rozhovor s Ing. Tomášem Fojtíkem, ředitelem Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka
Nistler, J.
48
Aktuální výzkum komunálních biologicky rozložitelných odpadů a potravinových odpadů ve VÚV TGM
Rozkošný, M., Vološinová, D., Kořínek, R.
50

Číslo 2

Název článku Strana Odkaz
Porovnání kvality schematizace údolnice extrahované z dat DMR 4G, DMR 5G a jeho derivát
Bureš, L., Roub, R., Poláková, L., Hejduk, T., Marval, Š., Štich, M.
4
Zaniklá rybniční soustava na dolním toku Doubravy
Richter, P.
12
QField – mobilní aplikace pro sběr dat založená na principech open source software
Maťašovská, V., Kratina, J., Kabeláč, R.
22
Weisshuhnův náhon v Žimrovicích
Unucka, J., Kohut, A., Macurová, T.
30
Rozhovor s Ing. Petrem Kazdou, ředitelem Nadace Partnerství
Nistler, J., Řehořová, Z.
38
Zasakování vody pomůže s vedrem, suchem i povodněmi
Kopecký, D., Kazda, P.
40
Vodní a větrné mlýny jako místo k setkávání
Řehořová, Z.
42
Česká republika předsedá v následujících třech letech Mezinárodní komisi pro ochranu Labe
Nistler, J.
44

Číslo 3

Název článku Strana Odkaz
Rybníky jako součást sítě povrchových vod – přehled, historie, funkce
Fuksa, J. K.
4
Hodnocení stavu útvarů povrchových vod v České republice za období 2019–2021
Vyskoč, P., Prchalová, H., Durčák, M., Semerádová, S., Jačková, A., Richter, P.
10
Ověření využitelnosti metod modelování eroze a konektivity sedimentů v povodí Slavíče v Moravskoslezských Beskydech na základě geomorfologického mapování fluviálních procesů
Macurová, T., Kohut, A., Unucka, J., Petrušková, L., Adamec, M., Pavlíková, I.
20
Srovnání citovanosti časopisu VTEI v databázích Web of Science a Scopus
Ansorge,L.
32
Rozhovor s Prof. Dr.-Ing. Birgit Vogel, výkonnou tajemnicí MKOD
Nistler, J.
40
Den Dunaje letos ve znamení kulatých výročí
Nistler, J.
42
Jizerskohorští badatelé v Podbabě
Hořická, Z.
44

2023

Číslo 1

Název článku Strana Odkaz
Dynamika vnosu pesticidů do vodárenských nádrží Vír I, Opatovice a Ludkovice
Mičaník, T., Sýkora, F., Chrastina, D., Pospíchalová, D., Verlíková, N., Kristová, A., Hradil, M.
4
Vliv výstavby jezu v lokalitě Abovce (Slovensko) na hladinu podzemních vod – případová studie z povodí Slané
Kandrík, R., Vido, J., Chriašteľ, R.
24
Potenciál chráněných území pro akumulaci povrchových vod pro zmírnění dopadů klimatické změny na zásobování pitnou vodou
Vizina, A., Vyskoč, P., Kožín, R., Nováková, H.
32
Malá zdrojová povodí – jejich prostorové vymezení a klasifikace z hlediska rizika ohrožení rychlým odtokem
Kavka, P., Weyskrabová, L., Strouhal, L., Kubát, J.-F., Cajthaml
42
Modelování dělení průtoků v nátokových galeriích
Procházka, J.
52
Rozhovor s Jaroslavem Pollertem, profesorem Fakulty stavební ČVUT a úspěšným československým reprezentantem v kanoistice
Nistler, J.
60
Historie šedé vodní stopy aneb citujme původce myšlenky
Ansorge, L., Stejskalová, L.
63
Okružní vzorek 2022
Čablová, R.
65

Číslo 2

Název článku Strana Odkaz
Radioaktivní ukazatele v povrchových vodách povodí řeky Ploučnice
Stierand, P., Mikl, L.
4
Krajinné změny ve vybraných lokalitách Polabí se zaměřením na mokřady
Richter, P.
11
Zhodnocení zájmového území povodí Dyje pomocí multikriteriální analýzy
Plevková, M., Sobotková, V.
22
Agrolesnictví a jeho vliv na komplex hydropedologických vlastností půdy
Horáková, V., Dumbrovský, M., Sobotková, V., Kameníčková, I.
30
(Mezi)národnost časopisu VTEI
Ansorge, L.
40
Rozhovor s Michalem Brožou, vedoucím Informačního centra OSN v České republice
Nistler, J.
46
Dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027
Stodola, J., Limrová, A., Pechová, M.
48
Plánované revitalizace vodních ekosystémů v Praze 4
Hrdinka, T.
50
Odvodnění čistírenských kalů pomocí kalových polí s mokřadní vegetací, tzv. Reed Bed jednotek
Rozkošný, M., Kratina, J.
54
Historické povodně na Rakovnickém potoce
Redakce VTEI
56

Číslo 3

Název článku Strana Odkaz
Faktory ovlivňující náklady na výrobu pitné vody
Horváthová, E.
Hodnocení trendů v koncentracích chemických a fyzikálně-chemických ukazatelů stavu povrchových vod
Prchalová, H., Richter, P., Vyskoč, P., Picek, J., Kozlová, M., Dubská, M.
4
Společenstvo juvenilních ryb – vhodný nástroj pro sledování ekologického stavu
Mikl, L., Stierand, P., Žalio, R., Kodeš, V.
12
Vývoj lokalizace rybníků v Polabské nížině od poloviny 19. století – 1. část – Pardubicko
Richter, P.
32
Optimalizační síťový model vodohospodářských soustav a vodárenských systémů
Vyskoč, P., Picek, J.
40
Rozhovor s ministrem životního prostředí Mgr. Petrem Hladíkem
Nistler, J.
46
AI – náš první rozhovor
Nistler, J., Pojeta, T.
50
Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty
Fošumpaur, P.
54

Číslo 4

Název článku Strana Odkaz
Vliv odpadních vod na mikrobiální kontaminaci Vltavy pod Prahou
Zvěřinová Mlejnková, H., Šmída, A., Valášek, V.
4
Aplikace pro parametrizaci a automatizaci srážkoodtokového modelu HEC-HMS
Unucka, J., Kamínková, A.
14
Atmosférická depozice jako možný zdroj znečištění povrchových vod
Sýkora, F., Mičaník, T. Semerádová, S., Suchara, I., Verlíková, N., Sucharová, J.
18
Vývoj lokalizace rybníků v Polabské nížině od poloviny 19. století – 2. část – Poděbradsko
Richter, P.
32
Epidemiologický přístup k odpadním vodám, stanovení vybraných nezákonných látek a pandemie covidu-19
Očenášková, V., Marešová, D., Pospíchalová, D., Bohadlová, E.
40
Rozhovor s Dr. rer. nat. Slavomírem Vosikou, vedoucím sekretariátu Mezinárodní komise pro ochranu Labe v Magdeburku
Nistler, J.
50
Zásadní revize směrnice o čištění městských odpadních vod vyvolává protichůdné reakce členských států Evropské unie
Gremlica, T.
52
Grafické využití AI
Nistler, J., Pojeta, T.
54
Naši vs. invazní raci v České republice
Svobodová, J., Macháček, V., Kožený, P., Picek, J.
58

Číslo 5

Název článku Strana Odkaz
Přímý monitoring výparu z vodní hladiny Vavřineckého rybníka a jeho vliv na celkovou hydrologickou bilanci
Beran, A., David, V., Tyl, R.
4
Výstražný systém na sucho a místní směrodatné limity
Vizina, P., Pavlík, P., Georgieová, I., Pecha, M., Hanel, M., Peláková, M., Trnka, M., Čekal, R., Melišová, E., Vlnas, R.
10
Chráněná území pro akumulaci povrchových vod z pohledu hydrogeologa – vliv případné realizace akumulace povrchových vod na hydrogeologické poměry
Prinz, J., Eckhardt, P., Kožín, R.
16
Studium morfologických změn vodních toků a jeho uplatnění při navrhování přírodě blízkých koryt
Sklenář, P.
24
Budou průtoky ve vodních tocích v létě k horizontu roku 2060 o polovinu menší?
Kašpárek, L., Peláková, M.
34
Rozhovor s RNDr. Radimem Tolaszem, Ph.D., klimatologem Českého hydrometeorologického ústavu
Beran, A., Vizina, A.
42
„Centrum Voda“
Hrabánková, A., Datel, J. V., Beran, A., Sklenář, P., Kožín, R., Moravec, V.
46

Číslo 6

Název článku Strana Odkaz
Možnosti čištění odpadních vod za pomoci experimentálního zařízení pro fyzikální působení elektrostatickým polem se zaměřením na farmaka
Sezima, T., Kučerová, R.
4
Analýza odpadních vod jako prostředek pro zjištění zneužívání drog ve vzdělávacích zařízeních
Očenášková, V., Pospíchalová, D., Bohadlová, E., Marešová, D.
8
Způsoby sběru a nakládání s biologickým odpadem ve vybraných státech Evropské unie a aktuální výsledky z měření ztráty vlhkosti
Vološinová, D., Kořínek, R.
14
Vývoj využití území a vliv na vodní zdroje hydrogeologického rajonu 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy
Honek, D., Forejtníková, M., Sedláček, Z., Novotná, J.
22
Využití effect-based metod k hodnocení stavu povrchových vod
Hora, M., Kristová, A., Soldán, P.
28
Rozhovor s prof. Ing. Pavlem Pechem, CSc., profesorem České zemědělské univerzity v Praze
Řehořová, Z.
38
Ohlédnutí za Národním dialogem o vodě 2023
Jašíková, L.
42
Kozmické ptačí louky a jejich význam pro přírodu a krajinu
Unucka, J., Bláha, P.
44

2022

Číslo 1

Název článku Strana Odkaz
Automatické vymezení povodí na území Česka v ArcGIS Pro
Šťovíček, V.
4
Nulová izochiona v rámci geomorfologických oblastí Česka: její určení ze snímků MODIS a její dynamika
Ducháček, L., Ledvinka, O.
10
Možnosti využití spektroskopie pro hodnocení vlastností lesních půd
Kratina, J., Maťašovská, V.
25
Praktické příklady využití GIS v hydrologii v ČHMÚ
Šercl, P., Tyl, R., Kukla, P., Pecha, M.
32
Rozhovor s Ing. Lucií Orlíkovou, Ph.D., odbornou asistentkou Katedry geoinformatiky na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě
Maťašovská, V.
42
Mezinárodní komise IAHS pro dálkový průzkum Země
Ledvinka, O.
44
GIS a kartografie ve VÚV TGM
Fojtík, T., Jašíková, L., Kurfiřtová, J., Makovcová, M., Maťašovská, V., Pavel Mayer, P., Nováková, H., Zavřelová, J., Zbořil, A.
47

Číslo 2

Název článku Strana Odkaz
Využití monitoringu viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách z ČOV různých kategorií pro sledování vývoje epidemické situace v ČR
Zvěřinová Mlejnková, H.; Gharwalová, L.; Sovová, K.; Vašíčková, P.; Hrdý, J.; Krásna, M.; Očenášková, V.; Bencko, V.; Tuček, M.; Bušová, M.; Juranová, E.
4
Detekcia výmoľovej erózie metódou globálnych navigačných satelitných systémov v lokalite Myjava – Turá Lúka
Danáčová, M.; Aleksić, M.; Tomaščík, M.; Liová, A.; Výleta, R.
10
Změny srážek a odtoků na povodích v ČR v období intenzivního oteplování
Kašpárek, L.; Kožín, R.
17
Výskyt pesticidních látek v řece Punkvě
Halešová, T.; Konečná, J.; Václavíková, M.; Karásek, P.; Nováková, E.
29
Sledování změn ve vývoji krajiny na severovýchodním okraji Hřebenů se zaměřením na mokřady
Richter, P.; Sztymonová, R.
34
Porovnání hydrologických charakteristik M-denních průtok referenčního období 1981–2010 a uvažovaného referenčního období 1991–2020
Kukla, P.
43
Rozhovor s Ing. Bc. Annou Hubáčkovou, ministryní životního prostředí
Nistler, J.
50
Bilanční hodnocení vybraných ukazatelů kvality vody na přítocích do vodní nádrže Vranov
Oppeltová, P.; Ulrich, O.; Svobodová Navrátilová, J.
52
Projekt AdaptaN II aneb od slov k činům
Štěpánková, P.; Drbal, K.
56

Číslo 3

Název článku Strana Odkaz
Vliv Prahy na jakost vody ve Vltavě a v českém Labi
fuk
4
Retrospektivní pohled na šumperský vodovod od šedesátých let 20. století do současnosti
Létal, A., Pavelková, R., Frajer, J.
15
Vplyv klimatickej zmeny na odtok a vývoj zloženia lesov v budúcich desaťročiach vo vybranom povodí na Slovensku
Rončák, P., Vitková, J., Šurda, P.
25
Povodí Výrovky jako vhodné území pro sledování a porovnávání hydrologických a krajinných charakteristik
Richter, P., Eckhardt, P., Kratina, J., Maťašovská, V., Semerádová, S.
31
Rozhovor s Petrem Havlem, zakladatelem webového portálu Naše voda
Řehořová, Z.
40
BÍLINA – Příběh fialové řeky
Ibramovič, I.
42
SMART WATER
Boukalová, Z.
48

Číslo 4

Název článku Strana Odkaz
Bakterie z čeledi Enterobacteriaceae v recyklovaných vodách, metody jejich stanovení a citlivost na vybraná antibiotika
Baudišová, D., Bobková, Š., Jakubů, V., Jeligová, H., Kožíšek, F.
4
Přívozy na starých topografických mapách
Havlíček, M., Dostál, I., Svoboda, J.
11
Atmosférická depozice jako možný zdroj znečištění povrchových vod
Semerádová, S., Suchardová, J., Mičaník, T., Sýkora, F., Jašíková, L.
20
Problematika potravinových odpadů ve vztahu k povinnému vykazování jejich produkce pro potřeby směrnice o odpadech
Vološinová, D., Kořínek, R., Chernysh, Y.
32
Přehledový příspěvek o rychlotestech v malých kolonkách
Kólová, A., Stejskalová, L.
41
Citační analýza časopisu VTEI
Ansorge, L.
47
Rozhovor s Dr. Yelizavetou Chernysh, novou ukrajinskou vědeckou pracovnicí ve VÚV TGM
Redakce VTEI
57
Posouzení rizik jako komplexní přístup k ochraně zdrojů pitné vody
Jašíková, L., Prchalová, H., Fojtík, T., Nováková, H., Picek, J., Zbořil, A., Vyskoč, P., Semerádová, S., Dlabal, J.
59

Číslo 5

Název článku Strana Odkaz
Odhad přírodních zdrojů podzemní vody v hydrogeologických rajonech v České republice v měnících se klimatických poměrech 1981–2019
Kašpárek, L., Kožín, R., Datel, J. V., Peláková, M.
4
Vliv revitalizace Teplice na odtok z povodí – předběžné výsledky
Beran, A.
15
Bilance zdrojů podzemní vody a potřeb pro pitné účely v podmínkách klimatické změny
Prchalová, H., Vyskoč, P., Vizina, A., Nováková, H.
22
Posouzení možnosti změny užívání suchých nádrží
Balvín, P., Smrž, P., Švancara, UJ., Táboříková, V., Makovcová, M.
33
Měření celoročních srážek radarovým srážkoměrem v náročných horských podmínkách
Vokoun, M., Moravec, V.
39
Rozhovor s Ing. Miroslavem Olmerem, jedním ze zakladatelů rajonizace podzemních vod v České republice
Hrabánková, A.
48
Aktuální verze modelu BILAN
Pavlík, P., Vizina, A.
52
Pozvánka na putovní výstavu Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu
Dzuráková, M., Vyskočil, A.
55
Pozvánka na putovní výstavu Závlahy – znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace
Rozkošný, M., Sviták, Z., Kulhavý, Z.
56

Číslo 6

Název článku Strana Odkaz
Představení některých výsledků výzkumného projektu mapující vývoj staveb věžových vodojemů na území České republiky
Kořínek, R., Horáček, M.
4
Závlahy – znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace, popularizace a ochrana na příkladu historických lučních závlah
Rozkošný, M., Dzuráková, M., Bachan, R., Honek, D., Sviták, Z., Hudcová, H., Caletka, M., Vyskočil, A.
16
K otázce autenticity vodohospodářských objektů
Ryšková, M.
25
Rybí obsádky vodních prvků památkově chráněných areálů
Rozkošný, M., Adámek, Z., Křesadlová, L.
32
Budování velkých vodních děl v kontextu idejí a ideologií
Bolom-Kotari, S., Forejtníková, M.
44
Dvojrozhovor s Ing. arch. Evou Dvořákovou a Ing. arch. Terezou Bartošíkovou, Ph.D., o ochraně technického a industriálního kulturního dědictví v Česku a na Slovensku
Dzuráková, M., Kořínek, R.
52
Využívání a popularizace historických a současných vodohospodářských zdrojů informací pro rozvoj environmentálně příznivé společnosti
Zvěřinová Mlejnková, H.
57
Banskoštiavnická vodohospodárska sústava – významná technická pamiatka UNESCO
Červeň, M.
62

2021

Číslo 1

Název článku Strana Odkaz
Stanovení somatických kolifágů a koncentrační metody používané pro vzorky vod s jejich nízkým výskytem
Zuzáková, L., Janák, D., Říhová Ambrožová, J.
6
Nová směrnice EU o pitné vodě
Baudišová, D., Kožíšek, F.
15
Hledání vhodných molekulárních markerů pro rozlišení různých druhů enterokoků
Bobková, Š., Baudišová, D.
19
Změna mikrobiálního společenství při terciárním čištění odpadních vod
Benáková, A., Vobecká, E., Pečenka, M., Říhová Ambrožová, J., Wanner, J.
24
Vliv revize ČSN 75 7713 (2015) na výsledky stanovení abiosestonu
Pumann, P.
33
Využití metod dálkového průzkumu Země pro monitoring stavu koupacích míst
Maťašovská, V., Kothan, F., Ledvinka, O., Pumann, P., Fojtík, T., Makovcová, M., Bendakovská, L.
37
Rozhovor s mikrobioložkou RNDr. Danou Baudišovou, Ph.D.
Mlejnková, H.
48
Monitoring koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách – co nám dosud ukázal a kam směřuje
Mlejnková, H., Sovová, K., Očenášková, V., Juranová, E., Jašíková, L., Vašíčková, P., Fialová, A.
50

Číslo 2

Název článku Strana Odkaz
Projekt CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000380 „Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace na vodní režim v oblasti vnější Prahy“
Ing. Anna Hrabánková, RNDr. Josef V. Datel, Ph.D., RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D.
4
Tvorba podzemní vody v okrajových částech Prahy
RNDr. Josef V. Datel, Ph.D., Ing. Anna Hrabánková, Ing. Luděk Strouhal, Ph.D.
8
Historický a očekávaný vývoj srážkoodtokových charakteristik na okraji Prahy
Ing. Luděk Strouhal, Ph.D., Mgr. Petra Šuhájková, Mgr. Ondřej Masák
16
Adaptace měst a obcí na povodně a sucho
Ing. Pavel Balvín, Bc. Veronika Táboříková, Ing. Jiří Procházka, Ph.D., Ing. Jan Hlom, Ing. arch. Ludmila Šnejdová
28
Predikční model jakosti vody v okolí Prahy
Ing. Adam Vizina, Ph.D., Ing. Irina Georgieová, Ing. Eva Juranová, Ing. Jan Hlom
34
Citlivostní analýza vybraných vstupních parametrů numerického modelu HEC-RAS při hydraulických výpočtech proudění vody v korytech toků a záplavových územích
Ing. David Duchan, Ph.D., Ing. Stanislav Kotaška, Ing. Šimon Pospíšilík, Doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.
42
Vývoj citovanosti časopisu VTEI
Ing. Libor Ansorge, Ph.D.
50
Před sty lety se narodila režisérka Olga Růžičková
Ing. Arnošt Kult
52

Číslo 3

Název článku Strana Odkaz
Zabezpečenost odběrů vody z vodárenských nádrží v podmínkách klimatické změny
Vizina, A., Vyskoč, P., Peláková, M., Picek, J., Beran, A., Kožín, R.
4
Hydrologická bilance vybraných povodí ČR se zaměřením na suché období 2015–2019
Tyl, R., David, V., Beran, A.
20
Extrémní víceletá hydrologická sucha v povodí Labe
Kašpárek, L., Kožín, R.
28
Alternativní stanovení faktoru R (erozní účinnost deště) v povodí Husího potoka
Honek, D., Caletka, M.
34
Kvantifikace rýhové eroze bezkontaktními metodami
Bachan, R.
43
Rozhovor s Ing. Zbyňkem Folkem, generálním ředitelem státního podniku Povodí Ohře
Nistler, J.
52
Littering
Vološinová, D., Čejka, E., Rohovec, D.
56
Ukradená digitální identita časopisu – další riziko pro akademické pracovníky
Ansorge, L.
63

Číslo 4

Název článku Strana Odkaz
Sucho v povodí horní Metuje v letech 2014–2019
Kašpárek, J.
4
Analýza vývoje zemědělské krajiny ve vybraných katastrálních územích v horní části povodí Výrovky
Richter, P.
18
Terénní testování prototypu Separátoru k dočištění srážkových vod
Čejková, J., Kólová, A., Kučera, J., Váňa, M., Holba, M., Polášek, P.
28
Podpora otevřených dat, sdílení dat a datové články
Ansorge, L.
36
Šedá vodní stopa znečištění vypouštěného z čistíren odpadních vod v ČR evidovaných ve vodní bilanci v období 2002–2018 – datová sada
Ansorge, L., Stejskalová, L., Dlabal, J.
38
Výchova vodohospodářů v Čechách (a na Moravě)
Nistler, J.
46
HEIS VÚV: 25 let vývoje a provozu informačního systému
Picek, J., Vyskoč, P., Semerádová, S., Dlabal, J., Richter, P., Dubská, M.
48
Hodnocení odpovědného hospodaření s vodou u průmyslových podniků
Davidová, T., Záruba, L.
55

Číslo 5

Název článku Strana Odkaz
Kvalita vody a stav společenstev vodních bezobratlých v drobných tocích Prahy
kožený, P., Janovská, H., Svobodová, J.
4
Testování zařízení Mini-JET pro stanovení erozních charakteristik orné půdy
Vrána, M., Zumr, D., Krása, J., Dostál, T., Schwartz, J. S.
24
Problematika interpretace archivních mapových podkladů v případě mokřadních biotopů
Richter, P.
32
Retrospektivní pohled na šumperský vodovod do šedesátých let 20. století
Létal, A., Pavelková, R., Frajer, J.
39
Nakládání s komunálním odpadem ve světle nových předpisů
Vološinová, D., Kořínek, R., Kučera, J.
47
Rozhovor s paní Heide Jekel, prezidentkou Mezinárodní komise pro ochranu Labe
Redakce
56
Centrum Voda
Březina, P.
58
Vzpomínka na RNDr. Evu Kočkovou
Mlejnková, H.
60

Číslo 6

Název článku Strana Odkaz
Vertikální distribuce radioaktivního cezia-137 v půdě
Juranová, E.; Kratina, J.; Sedlářová, B.; Marešová, D.; Novák, M.; Pohlová, I.; Datel, J. V.
4
Výzkum hyporheických biofilmů Vltavy v NP Šumava s ohledem na juvenilní perlorodky, jejich potravní nároky a dostatečné nasycení intersticiální vody kyslíkem
Čablová, R.; Rulík, M.; Čabla, A.; Firlová, M.
12
Studie přínosu extenzivní stabilizace čistírenských kalů z malých komunálních zdrojů pro jejich využití jako hnojiva
Kratina, J.; Rozkošný, M.; Hudcová, H.; Šereš, M.; Holubík, O.
23
Nakládání s popelem v oběhovém hospodářství obcí
Vološinová, D.; Vachuška, V.; Čejka, E.; Kořínek, R.; Vachuška, A.; Vachuška, J.
35
Vztah scénického pohledu a hodnoty rezidenční výstavby
Kliment, D.; Doležalová, M.; Komosná, M.
42
Rozhovor s Ing. Evou Juranovou, vedoucí
 Odboru analýz a hodnocení složek životního prostředí ve VÚV TGM
Redakce
48
Představujeme nový web VÚV TGM
Hrdinka, T.
52
Výsledky a výstupy projektu s názvem “Podpora dlouhodobého plánování v oblasti vodního hospodářství na území Krkonošského národního parku s důrazem na řešení problematiky vlivu technického zasněžování na pokles průtoků s cílem zvýšit dlouhodobou efektivitu ochrany přírody a krajiny“
Treml, P.
54
Vzpomínka na Ing. Bohumila Müllera
Výbor ČVTVHS, z. s.
57

2020–⁠2011

2020

Číslo 1

Název článku Strana Odkaz
Výsledky dlouhodobého screeningu kvality rybničních sedimentů v České republice
Baxa, M., Šulcová, J., Kröpfelová, L., Pokorný, J., Potužák, J.
4
Hráze historických rybníků z pohledu tvaru a stability
Černochová, K., David, V.
11
Vzestup a úpadek Poděbradského a Nymburského rybníkářství pohledem historické hydrologie
Elleder, L., Šírová, J., David, V., Kašpárek, L., Kletetschka, G., Dragoun, Z.
18
Identifikace rybníků v povodí Blanice na mapách I. rakouského vojenského mapování
David, V., Černochová, K.
32
Rybníky v povodí nádrže Hracholusky – poznatky ze screeningu
Duras, J., Marcel, M.
38
Poznatky z testování vybraných biochemických přípravků pro úpravu prostředí vodních prvků kulturních památek
Rozkošný, M., Kratina, J., Hudcová, H., Sedláček, P.
45
Rozhovor s ředitelem Střední rybářské školy ve Vodňanech Ing. Karlem Dubským
David, V.
54
Výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim
David, V., Beran, A., Tyl, R.
56
Zemřel Ing. Pavel Horák, CSc.
kolegové z VÚV TGM
59
Odešel Josef Smrťák
Wannerová, N.
60

Číslo 2

Název článku Strana Odkaz
Časoprostorová dynamika vnosu organických látek do vodárenské nádrže Švihov
Mičaník, T., Sýkora, F., Chrastina, D., Cielecká, N., Kucharczyková, V., Kristová, A., Ocelka, T., Oceánský, J.
6
Testování sorpčních filtrů na bázi granulovaného aktivního uhlí pro účely dočišťování pitné vody
Mičaník, T., Oceánský, J., Lisník, J., Ocelka, T.
17
Zkvalitnění monitoringu biologické kvality pitných vod
Soldán, P., Rambousek, L.
26
Prioritní a prioritní nebezpečné látky v říčních sedimentech v blízkosti Prahy
Juráň, S., Sedláček, P., Sovová, K., Vysloužilová, L.
32
Komunální odpadní voda jako diagnostické médium hlavního města Prahy
Očenášková, V., Tušil, P., Marešová, D., Pospíchalová, D., Cielecká, N.
37
Stanovení vybraných drog a jejich metabolitů v odpadních vodách metodou kapalinové chromatografie
Pospíchalová, D., Marešová, D., Očenášková, V., Šafránková, T., Bohadlová, E.
42
Využití moderních analytických metod při řešení rizik a tvorbě územních strategií
Hrušková, A., Hruška, L.
48
Rozhovor s RNDr. Markem Liškou, Ph.D., vedoucím útvaru laboratoří Povodí Vltavy
Mičaník, T.
54
Odborné akce ČVTVHS, z. s., v roce 2020
Bečvář, V.
56
Zesnul prof. Ing. Pavel Gabriel, DrSc., dr. h. c.
Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie
60

Číslo 3

Název článku Strana Odkaz
Výzkum proudění mostním objektem s volnou hladinou a zatopeným vtokem
Podešvová, P., Havlík, A.
4
Fytobentos a makrozoobentos pražských potoků s přírodními veřejnými koupališti
Havel, L., Šťastný, J., Desortová, B.
10
Identifikace plošného zemědělského znečištění s využitím termografického snímkování
Marval, Š., Hejduk, T., Zajíček, A., Vybíral, T., Roub, R., Kaplická, M.
18
Koronavirus SARS-CoV-2 v povrchových a odpadních vodách
Mlejnková, H., Očenášková, V., Sovová, K., Vašíčková, P., Juranová, E.
28
Simulace dopadu revitalizace meandru Jordánu na řece Orlici na režim přilehlého kvartérního kolektoru
Rozman, D., Hrkal, Z.
34
Rozhovor s JUDr. Vratislavem Jandou, ředitelem pro korporátní záležitosti společnosti Nestlé pro Českou republiku
redakce
44
Otevřený přístup k výsledkům výzkumu z pohledu managementu výzkumné organizace
Ansorge, L.
46
Program prostředí pro život a projekty řešené ve VÚV TGM
Ansorge, L., Hrkal, Z., Mičaník, T., Kovaláková, P., Semerádová, S., Vizina, A., Datel, J.V.
50
Vzpomínka na Ing. Stanislava Novotného, CSc.
Polenka, E.
52

Číslo 4

Název článku Strana Odkaz
Srovnání různých metod stanovení vodní stopy výroby elektrické energie ve vodní elektrárně Orlík – případová studie
Ansorge, A.
4
Příprava a hodnocení nanovlákenných materiálů pro aplikace v oblasti čištění odpadních vod
Havlíček, K., Nechanická, M., Svobodová, L.
16
Zatížení tekoucích vod organickým znečištěním v závislosti na ekonomickém vývoji v České republice
Zapletal, T.
26
Mokřady na archivních mapových podkladech
Richter, P.
30
Vliv Jaderné elektrárny Temelín na obsah vybraných radionuklidů v povrchových vodách
Marešová, D., Juranová, E., Sedlářová, B.
38
Zdokonalení systému kontinuálního monitorování radioaktivní kontaminace povrchových vod využitím výpočetního algoritmu
Fejgl, M., Hýža, M.
44
Rozhovor s RNDr. Hanou Mlejnkovou, Ph.D., na téma SARS-CoV-2 v odpadních vodách
redakce
50
Vzpomínka na Ing. Zdeňka Šunku
Polenka, E.
52

Číslo 5

Název článku Strana Odkaz
VD Vranov: Výzkum spodních výpustí a bezpečnostního přelivu
Hlom, J., Balvín, P.
4
Výzkum významných zdrojů česko-saských přeshraničních podzemních vod
Eckhardt, P., Rozman, D., Hrkal, Z., Nol, O.
10
Výpar z výparoměrných stanic VÚV TGM
Šuhájková, P.
16
Rozhovor se zahraničními výzkumníky, kteří se rozhodli budovat svoji kariéru v České republice
redakce
30
HAMR: on-line systém pro zvládání sucha – webová prezentace pro veřejnost
Vizina, A., Hanel, M., Trnka, M., Daňhelka, J.
32
Před sto padesáti lety byl vydán vodní zákon č. 71/1870 čes. z. z.
Kult, A.
36

Číslo 6

Název článku Strana Odkaz
Hodnocení stavu útvarů povrchových vod v České republice pro 3. plánovací období plánů povodí
Mičaník, T., Vyskoč, P., Prchalová, H., Polášek, M., Němejcová, D., Durčák, M., Richter, P.
4
Trajektorie vývoje mokřadů v horní části povodí Výrovky za uplynulých 180 let
Richter, P.
20
Možnosti kombinovaných způsobů úpravy vybraných druhů odpadů za pomoci experimentálního zařízení pro fyzikální zpracování odpadů za účelem jejich dalšího využití
Sezima, T., Sikora, E., Kučerová, R.
28
Ekotoxikologické zhodnocení říčních sedimentů na vybraných lokalitách povodí řeky Odry
Vondrák, A., Sezimová, H., Mucha, M.
34
Rozhovor s prof. Dr. Ing. Jiřím Maryškou, CSc., odborníkem v oblasti nanomateriálů
Ansorge, L.
46
VTEI a používání jednoznačných identifikátorů
Ansorge, L.
49

2019

Číslo 1

Název článku Strana Odkaz
Možnosti využití starých topografických map z let 1763–1768 pro hodnocení vývoje vodních ploch a potenciál jejich obnovy
Havlíček, M., Skokanová, H., David, V., Pavelková, R., Létal, A., Frajer, J., Netopil, P., Šarapatka, B.
6
Pošli to dál – aneb z čeho Průhonický park vyrábí biomasu sinic pro nádrž Hostivař?
Maršálková, E., Petřík, P., Maršálek, B.
15
Vliv rybníků na kvalitu vody VN Jordán v Táboře
Potužák, P., Duras, J., Faina, R., Fišer, J.
22
Kvalita vody a zhodnocení antropogenního znečištění sedimentů fluviálních jezer Labe
Beranová, L., Chalupová, D.
26
Rozhovor s hydrobiologem RNDr. Jindřichem Durasem, Ph.D.
Davidová, T.
36
Konference Rybníky
Davidová, T.
38
Rybníky jako předmět vědeckého výzkumu
David, V.
39
Informace o semináři ČVTVHS Aktuální problematika malých vodních nádrží a ochranných hrází na tocích
Poláček, J.
43

Číslo 2

Název článku Strana Odkaz
Stanovení základní typologie věžových vodojemů
Kořínek, R., Horáček, M., Vonka, M.
4
Databáze ochranných pásem vodních zdrojů v České republice
Nováková, N., Fojtík, T., Zbořil, A.
12
Kvalita vody pražských potoků. Část 1: Motolský a Litovický potok
Desortová, B., Havel, L., Šťastný, J.
20
Posúdenie obdobia 2001–2015 voči referenčnému obdobiu 1961–2000 z pohľadu zmien dlhodobých prietokových charakteristík vo vybraných vodomerných staniciach na Slovensku
Blaškovičová, L., Danáčová, Z., Jeneiová, K., Melová, K.
30
Určení rozsahu půdy nechráněné vegetací v období přívalových srážek za účelem posouzení erozního rizika
Krása, J., Tejkl, A., Stašek, J.
39
Rozhovor s Ing. Tomášem Urbanem, ředitelem VÚV TGM, v. v. i.
redakce
48
Společný průzkum Dunaje 4 – největší mezinárodní říční expedice roku 2019 se blíží
Němejcová, D., Hudcová, H., Beděrková, I.
50
Klimatické změny v dryasu a na počátku holocénu – vzestup hladiny oceánů a jeho dopad na migraci civilizací na Blízkém východě a v prostoru Indického oceánu
Kult, A.
52
Spolupráce mezi Českem a Dánskem v oblasti vodohospodářství bude pokračovat
Andrýsová, L.
64

Číslo 3

Název článku Strana Odkaz
Kvalita vody pražských potoků. Část 2: přítoky do rybníka Šeberák a přehradní nádrže Hostivař
Havel, L., Desortová, B., Šťastný, J.
4
Matematické stanovení batymetrie vodního toku – software Bathy_supp
Bureš, L., Sychová, P., Pavlíčková, L., Marval, Š., Urban, F., Roub, R.
14
Sledování formování odtoku na svazích Jizerských hor a Šumavy pomocí stopovacích experimentů, které jsou podkladem pro použití modelu MIPs
Kulasová, A., Blažková, Š., Vlček, L., Janský, B.
23
Způsoby nakládání s bioodpadem v Praze a ve vybraných hlavních městech států Evropské unie
Vološinová, D., Kořínek, R., Čejka, E.
31
Rozhovor s Ole Frijs-Madsenem, velvyslancem Dánského království v České republice
Oborný, R.
38
Biouhel – nová perspektiva v technologii dočišťování odpadních vod, nebo slepá ulička?
Šťastný, V.
40
Diskusní fórum Hospodaření s vodou v krajině
Rulík, M., Tůma, A.
45
Putovní výstava ke 100. výročí založení VÚV TGM
Hrdinka, T.
46
Workshop „Vodní stopa“
Vološinová, D.
48

Číslo 4

Název článku Strana Odkaz
Aktualizace empirických vztahů pro výpočet výparu z vodní hladiny na základě pozorování výparu ve stanici Hlasivo
Šuhájková, P., Kožín, R., Beran, A., Melišová, E., Vizina, A., Hanel, M.
4
Ztráta vody výparem z volné vodní hladiny
Beran, A., Kašpárek, L., Vizina, A., Šuhájková, P.
12
Dopad technického zasněžování na toky v Krkonoších
Treml, P.
20
Hydrotechnický výzkum kapacity sektorového uzávěru
Králík, M., Hlom, J.
31
Rozhovor s Ing. Janem Uhlíkem, Ph.D., hydrogeologem ve společnosti PROGEO, s. r. o
oddělení hydrologie
38
Pozorování výparu z vodní hladiny ve VÚV TGM
Beran, A.
42
Legislativní požadavky směrnice INSPIRE na hydrologická data
Řezník, T.
44
Workshop na téma Water Footprint
Vološinová, D.
47
Den otevřených dveří ve VÚV TGM
Hrdinka, T.
48

Číslo 5

Název článku Strana Odkaz
Prvorepublikové hydrobiologické stanice aneb Počátky vědeckého výzkumu ryb na Moravě
Vyskočil, A.
6
Vodní rekreace v Praze od historie po současnost
Mlejnková, H., Jašíková, L., Fojtík, T., Makovcová, M., Juranová, E., Pumann, P.
12
Rozhovor s RNDr. Petrem Marvanem, CSc., významným českým odborníkem na rozsivky
Fránková, M. a Němejcová, D.
22
Ohlédnutí za obdobím „transformace“ Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v letech 1990–1997
Punčochář, P.
30
Příspěvek k historii výzkumu technologií čištění odpadních vod ve Výzkumném ústavu vodohospodářském
Šťastný, V.
36
Aktivity Občanského fóra Výzkumného ústavu vodohospodářského v letech 1989 a 1990
Kašpárek, L., Šťastný, V., Karel Drbal, Prchalová, H.
50
Zemřel Ing. Miroslav Kněžek, CSc.
kolegové
58
Ohlédnutí za oslavami 100 let od založení VÚV TGM
Hrdinka, T.
60
VÚV TGM byl svědkem unikátního mikrokoncertu „Hudba k siréně“
Hrdinka, T.
62

Číslo 6

Název článku Strana Odkaz
Nerealizované věžové vodojemy
Kořínek, R., Kristová, A.
4
Vlastnosti uměle generovaných srážek využívaných pro studium eroze půdy
Neumann, M., Zumr, D., Kavka, P., Laburda, T., Johannsen, L.L., Zambon, N., Dostál, T., Strauss, P., Klik, A.
10
Expertní informační systém NAVAROSO
Soldán, P., Roček, J.
18
Čistá voda – zdravé město: Využitelnost stávajícího systému sběru informací pro naplnění cílů projektu
Juráň, S., Forejtníková, M., Vysloužilová, L., Sovová, K.
24
Systém pro kontinuální monitorování radioaktivní kontaminace povrchových vod
Fejgl, M., Hýža, M., Hůlka, J.
32
Monitoring odpadové obslužnosti pro tříděné složky komunálního odpadu na území Hlavního města Prahy
Vološinová, D., Kořínek, R., Makovcová, M.
40
Měření malých průtoků pomocí měrných přelivů
Hlom, J., Balvín, P.
48
Rozhovor s RNDr. Evou Kočkovou, dlouholetou pracovnicí VÚV TGM v oboru hydrochemie a hodnocení jakosti vod
Mlejnková, H.
58
Srovnání výzkumu vodní stopy v ČR a ve světě – bibliometrická analýza
Ansorge, L., Stejskalová, L., Vološinová, D.
60
Vodohospodářská padesátka 2019
Richter, P., Jašíková, L., Mlejnková, H., Nováková, H., Makovcová, M., Nistler, J.
63

2018

Číslo 1

Název článku Strana Odkaz
Variabilita odezvy vybraných hydrologických modelů na typické průběhy krátkodobých srážek
Strouhal, L., Kavka, P., Weyskrabová, L.
4
Kategorizace povodí IV. řádu pro potřeby srážko-odtokového modelování
Kavka, P., Strouhal, L., Kožant, P., Weyskrabová, L.
16
Webové služby pro poskytování návrhových srážek
Landa, M., Kavka, P., Strouhal, L., Cajthaml, J.
22
Komunální odpadní voda jako diagnostické médium
Očenášková, V.
28
Vývoj podzemního odtoku z části Českomoravské vrchoviny
Chmelař, R.
32
Rozhovor s Mgr. Lukášem Zárubou ředitelem odboru ochrany vod na Ministerstvu životního prostředí
redakce
40
Vícedílný a divácky úspěšný seriál České televize „Vltava v obrazech“
Kult, A.
44
ČVTVHS, z. s., v roce 2018
Bečvář, V.
52

Číslo 2

Název článku Strana Odkaz
Posouzení funkčních objemů vodního díla Vír I na aktualizovaná vstupní data
Marton, D., Starý, M.
4
Stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků v podmínkách ČR
Balvín, P., Vizina, A.
8
Principy přístupu k řešení optimalizace ochrany vody a půdy v subpovodích řeky Svratky
Konečná, J., Karásek, P., Fučík, P., Podhrázská, J., Hanák, R., Ryšavý, S., Sýkora, L., Doležal, P., Kriška, M., Pochop, M., Kučera, J., Křížková, S.
14
Informace o ORAM
Šajer, J.
24
Trendy vývoje koncentrací fosforu v nádržích Orlík a Slapy
Hejzlar, J., Jarošík, J., Kopáček, J., Vystavna, Y.
30
Preference Čechů pro adaptační opatření ke zmírnění dopadů povodní a sucha
Zvěřinová, I., Ščasný, M., Rajchlová, Z.
38
Rozhovor s ředitelem Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví RNDr. Mgr. Petrem A. Skřehotem, Ph.D.
Petránová, A.
46
Voda v kulturách starého Peru
Veselský, J.
49
ČVTVHS, z. s., v roce 2017
Bečvář, V.
55

Číslo 3

Název článku Strana Odkaz
Posouzení efektivity navržených opatření v ploše povodí hydrologickým modelem
Osičková, K., Uhrová, J.
4
Vláhová bilance – ukazatel vody v krajině
Rožnovský, J., Chuchma, F., Fiala, R., Kohut, M.
12
Vliv dostupnosti kyslíku a dusičnanů na cyklus fosforu v sedimentu – příklad nádrže Vranov
Jan, J., Borovec, J., Petráš, D., Osafo, N., Tomková, I., Hubáček, T.
18
Jak se projevuje úroveň zákonných a technických předpisů na aplikaci modrozelené infrastruktury
Vítek, J.
27
Rozhovor s ředitelem Českého hydrometeorologického ústavu Mgr. Markem Riederem
Oddělení hydrologie
38
Masový úhyn velevruba tupého v EVL Ohře
Svobodová, J., Douda, K., Svobodová, E.
40
Odborný seminář Vyhodnocení stavu povrchových vod za období 2013–2015
Tušil, P., Mičaník, T.
43

Číslo 4

Název článku Strana Odkaz
Stanovení velmi nízkých objemových aktivit tritia pro potřeby využití tritia jako stopovače
Marešová, D., Hanslík, E., Juranová, E., Sedlářová, B.
4
Dynamika vyplavování pesticidních látek v povodí Čechtického potoka
Dobiáš, J., Koželuh, M., Zajíček, A., Fučík, P., Liška, M.
10
Predikce průtoků modelem SWAT na příkladu povodí vodního díla Olešná
Krpec, P.
17
Změny v chemismu a biologii mezotrofní nádrže po mimořádném snížení hladiny
Geriš, R., Kosour, D.
24
Rozhovor s hydrobioložkou RNDr. Zdeňkou Žákovou, CSc.
redakce
32
Významné nepříznivé vlivy opatření na užívání silně ovlivněných vodních útvarů: zkušenosti a příklady ze zahraničí
Kožený, P.
36
Světový den migrace ryb aneb kam putují ryby?
Barteková, T., Musil, J., Vogl, Z., Vrána, P., Kaplan, A.
44
XXV. konference Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství
Hanslík, E.
46

Číslo 5

Název článku Strana Odkaz
Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině a jeho uplatnění ve webové mapové aplikaci pro veřejnost
Dzuráková, M., Štěpánková, P., Levitus, V.
6
Studie hodnocení účinku přírodě blízkých opatření v povodí Olešné u Pelhřimova pomocí modelů BILAN, HEC-HMS a HYPE
Vizina, A., Strouhal, L., Dzuráková, M., Moravec, V., Melišová, E.
12
HAMR: online systém pro zvládání sucha – operativní řízení během suché epizody
Vizina, A., Hanel, M., Trnka, M., Daňhelka, J., Gregorieová, I., Pavlík, P., Heřmanovský, M.
22
Zjišťování účinnosti akčního programu podle nitrátové směrnice 91/676/EHS v době klimatické změny
Hrabánková, A.
30
Jaký je současný stav sucha v České republice a je důvod se obávat?
redakce
36
Návrh obsahu plánu pro zvládání sucha a nedostatku vody v ČR
Vlnas, R.
40
Monitoring na povodí pro vyhodnocení vlivu realizací přírodě blízkých opatření
Beran, A., Němejcová, D., Straka, M., Krása, J., David, V.
46
Seminář Suché období 2014–2017: vyhodnocení, dopady a opatření
Daňhelka, J.
52

Číslo 6

Název článku Strana Odkaz
Věžové vodojemy – výzkumný projekt mapující vývoj a podobu věžových vodojemů na našem území
Kořínek, R., Horáček, M., Vonka, M., Jiroušková, S., Burgetová, E.
4
Batymetrické měření pro stanovení morfologie dna vodní nádrže
Marval, S., Hejduk, T., Dušková, K., Tomek, M., Vybíral, T., Roub, R., Velísková, Y., Sočuvka, V., Dušek, P., Hlaváček, J.
14
Vybrané metody hodnocení životního prostředí
Sezima, T., Tušil, P., Durčák, M., Mičaník, T., Kristová, A.
22
Hodnocení stavu útvarů povrchových vod v České republice za období 2013–2015
Tušil, P., Richter, P., Vyskoč, P., Filippi, R., Durčák, M.
26
Stanovení odnosu půdy z rýhové eroze metodou digitální fotogrammetrie a metodou volumetrické kvantifikace
Uhrová, J., Bachan, R., Štěpánková, P.
34
Kvalita prostředí vodních prvků památkově chráněných areálů
Rozkošný, M., Dzuráková, M., Hudcová, H., Mlejnková, H., Petránová, A., Sedláček, P.
40
Rozhovor s významným českým hydrotechnikem prof. Ing. Vojtěchem Brožou, DrSc.
Balvín, P.
52
Sto let vodního díla Les Království na horním Labi jako připomínka v rámci oslav velkého výročí vzniku samostatného Československa
Broža, V.
54
Odborný seminář „Problematika revizí domovních ČOV podle § 15a vodního zákona“
Mičaník, T.
56
Ohlédnutí za Národním dialogem o vodě 2018
Drbal, K.
57
60 let radiologie ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka
Hanslík, E.
62

2017

Číslo 1

Název článku Strana Odkaz
Analýza vybraných morfologických charakteristik pro rybniční sítě ve čtyřech oblastech
David, V., Davidová, T.
4
Příklad použití aktivního protiabrazního prvku – dvojitý zápletový plůtek
Gernešová, L., Pelikán, P., Šlezingr, M., Marková, J., Blahuta, J.
12
Vlastnosti povodí z hlediska jejich významu pro riziko vzniku intenzivního erozního odtoku
Jáchymová, B., Krása, J., Dostál, T., Bauer, M.
17
Proudění v oblouku Podkrušnohorského přivaděče
Králík, M., Kašpar, T., Mildner, M.
28
Vývoj povrchu holé orné půdy s využitím stereofotogrammetrie
Laburda, T., Krása, J., Florian, M., Macháčková, M.
33
Rozhovor s vedoucím Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství na Fakultě stavební ČVUT doc. Dr. Ing. Tomášem Dostálem
redakce
40
Aktuální problematika malých vodních nádrží
Poláček, J.
43
Ohlédnutí za seminářem Adolfa Patery 2016
Fošumpaur, P.
46
Reakce na článek Zbytečná hysterie kolem používání glyfosátu
Beneš, O.
47

Číslo 2

Název článku Strana Odkaz
Východiska a historické souvislosti procesu plánování v oblasti vod
Čurda, J., Kinkor, J.
6
Proces implementace směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik v podmínkách České republiky
Štěpánková, P., Tejkalová, J., Drbal, K.
10
Reporting plánů povodí podle Rámcové směrnice o vodách
Vyskoč, P., Prchalová, H., Semerádová, S., Fojtík, T.
18
Typologie útvarů povrchových vod kategorie řeka v prvním a druhém cyklu plánů povodí a její důsledky pro hodnocení stavu útvarů
Prchalová, H., Vyskoč, P., Semerádová, S.
28
Vybrané aspekty reportovaných výsledků plánů povodí
Prchalová, H., Semerádová, S., Vyskoč, P.
36
Rozhovor s Ing. Berenikou Peštovou, Ph.D., náměstkyní ministra životního prostředí na téma plánování v oblasti vod
redakce
44
Na přehradě Oroville v Kalifornii došlo za povodně k porušení přelivných objektů, protržení vzdouvací stavby však nehrozilo
Broža, V.
47
Seminář Ochranná pásma zdrojů pitné vody z povrchových zdrojů
Müller, B.
48
Odpověď na reakci SOVAK ČR k článku Zbytečná hysterie kolem používání glyfosátu
Hrdinka, T.
49
Události z České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti
Bečvář, V.
51

Číslo 3

Název článku Strana Odkaz
Aktuální stav problematiky ochranných pásem vodních zdrojů
Kořínek, R., Nováková, H., Nietscheová, H.
4
Stochastické řízení zásobní funkce nádrže s použitím evolučních algoritmů
Kozel, T., Starý, M.
12
Odhad vývoje budoucích odběrů vody v ČR
Ansorge, L., Dlabal, J.
17
Spolupráce VÚV TGM, v. v. i., a státních podniků Povodí v rámci Radiační monitorovací sítě ČR
Marešová, D., Sedlářová, B., Hanslík, E., Juranová, E.
23
Vypustit nebo znovu využít?
Beránková, M., Vološinová, D., Stejskalová, L., Čejka, E.
27
Rozhovor s Ing. Danielem Pokorným ředitelem odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí na Ministerstvu zemědělství
Ansorge, L.
34
Vodohospodářský efekt převodů vody
Broža, V.
37
Nejstarší listinně doložené využívání vodní energie v Čechách na Únětickém potoce
Kult, A.
39

Číslo 4

Název článku Strana Odkaz
Hydrologická bilance a disponibilní vodní zdroje v České republice v době hydrologického sucha
Vizina, A., Vlnas, R., Hanel, M., Kašpárek, L., Melišová, E., Beran, A., Kožín, R., Strnad, F.
6
Regionalizace nedostatkových objemů v České republice
Strnad, F., Moravec, V., Hanel, M., Vizina, A., Beran, A., Melišová, E., Kožín, R.
12
Vyhodnocení vlivu sucha a nedostatku vody na užívání vod
Vyskoč, P., Prchalová, H., Dlabal, J.
18
Modelování efektu přírodě blízkých opatření na hydrologickou bilanci v povodí Trkmanky
Kožín, R., Bašta, P., Moravec, V.
21
Potenciál aplikace přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině a zlepšení ekologického stavu vodních útvarů
Dzuráková, M., Zárubová, K., Uhrová, J., Rozkošný, M., Smelík, L., Němejcová, D., Zahrádková, S., Štěpánková, P., Macků, J.
25
Zhodnocení dopadů sucha v útvarech povrchových vod na vodní a vodu vázané organismy
Durčák, M., Straka, M., Zahrádková, S., Polášek, M., Němejcová, D., Tušil, P., Šajer, J.
33
Příprava a zpracování Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky
Hrdinka, T., Nesládková, M., Davidová, T., Punčochář, P.
37
Návrh obsahu plánu pro zvládání sucha a nedostatku vody v ČR
Vlnas, R.
44
Varovný systém pro pražskou vodárenskou soustavu před znečištěním mikropolutanty
Hrabánková, A., Datel, J. V., Hrkal, Z., Vizina, A., Balvín, P.
44
Rozhovor s prof. Ing. Zdeňkem Žaludem, Ph.D., profesorem na Mendelově univerzitě v Brně na téma změny klimatu
redakce
52
Vodohospodářské aspekty převodů vody v rámci ochrany před následky sucha a nedostatku vody v ČR
Nesládková, M., Šajer, J.
54
Nedivme se, že je sucho
Pokorný, J.
59

Číslo 5

Název článku Strana Odkaz
Kolmatace umělých mokřadů
Mlejnská, E.
4
Nutrienty ve vodách povodí Mostiště
Juráň, S.
14
Možnosti extrapolace digitálního modelu terénu z rastru DMR 5G
Caletka, M.
18
Dlouhodobé kolísání průtoků Vltavy v Praze
Kašpárek, L.
25
Hydrologické a hydrogeologické poměry povodí Lišanského potoka u Rakovníka
Kašpárek, J.
32
Specialista vzorkování vod a požadavky na jeho odbornou způsobilost
Kučera, J., Čapková, J., Petránová, A., Skřehot, P. A., Skřehotová, M.
37
Rozhovor s Ing. Jiřím Hůlkou, náměstkem Státního ústavu radiační ochrany, v. v. i., v oblasti výzkumu a vývoje
Marešová, D.
44
Diplom akademika Theodora Ježdíka
Bečvář, V.
47
Zápis z jednání valné hromady ČVTVHS, z. s.
Bečvář, V.
49

Číslo 6

Název článku Strana Odkaz
Klasifikace kvality povrchových vod
Mičaník, T., Hanslík, E., Němejcová, D., Baudišová, D.
4
Mikrobiální znečištění povrchových vod
Baudišová, D., Mlejnková, H.
12
Změny obsahu radionuklidů v povrchové vodě v okolí Jaderné elektrárny Temelín v období 1990–2016
Hanslík, E., Marešová, D., Juranová, E., Sedlářová, B.
18
Stanovení úrovně dna vodních děl z historických projektových dokumentací
Caletka, M., Štěpánková, P.
24
Rozhovor s odborníky na téma ochranných pásem vodních zdrojů
Kořínek, R.
32
Odvádění a čištění odpadních vod v Moldavsku – současný stav a perspektivy
Kučera, J., Fiala, D., Fuksa, J.K., Nováková, H.
34
Předpokládaná plavba římských lodí z Carnunta do Mušova – I
Kult, A.
40
50 let česko-polské spolupráce ve vodním stavitelství
Jermář, M. K.
50

Číslo I

Název článku Strana Odkaz
Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy
Mlejnková, H.
4
Pravěké a středověké osídlení v areálech tří současných jihomoravských nádrží
Unger, J.
12
Vývoj zatopených obcí od poloviny 15. do poloviny 19. století
Smutný, B.
16
Výstavba Vranovské a Brněnské přehrady a vodního díla Nové Mlýny a zánik obcí Bítov, Kníničky a Mušov
Kordiovský, E.
19
Změny využití krajiny v důsledku stavby vodních nádrží
Havlíček, M., Uhrová, J.
22
Vodní nádrže a jejich krajina ve výtvarném umění
Lacina, J., Halas, P.
31
Přehrady a vodní bezobratlí živočichové
Němejcová, D., Zahrádková, S., Polášek, M.
40
Jak stavby jihomoravských nádrží ovlivnily společenstva vodních a mokřadních rostlin
Žáková, Z.
54
Rozhovor s doc. Ing. Antonínem Bučkem, CSc., českým krajinným ekologem
redakce
68
Historie a současnost vodního hospodářství v ploše a povodí Vranovské a Brněnské přehrady a vodního díla Nové Mlýny
Veselý, D.
71

2016

Číslo 1

Název článku Strana Odkaz
Národní infrastruktura prostorových dat a úvaha o možné úloze, kterou mohou zastávat produkty GIS a kartografie Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i.
Sovjáková, E.
4
Stanovení koliformních bakterií a Escherichia coli na chromogenním médiu
Baudišová, D.
16
Posouzení vztahu mezi kvalitou vody a funkcemi malých vodních nádrží
Rozkošný, M., Adámek, Z., Hudcová, H., Sedláček, P., Pavelková, R., David, V., Dzuráková, M.
20
Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity beta
Sedlářová, B., Hanslík, E., Juranová, E.
28
Vliv barometrického tlaku na úroveň hladiny vody v pozorovacích vrtech
Kašpárek, J.
34
Ověření Českého imisního testu
Šajer, J.
39
Rozhovor s radioekologem Ing. Eduardem Hanslíkem, CSc.
redakce
46
Základní hydrologické údaje ze referenční období 1981–2010
Šercl, P., Kukla, P.
49
Seminář expertů Visegrádské skupiny
Wanner, F.
50
ČVTVHS v roce 2015
Bečvář, V.
52

Číslo 2

Název článku Strana Odkaz
Dvacet pět let systematického sledování jakosti podzemních vod v České republice
Kodeš, V., Svátková, M., Freisleben, J.
4
Návrhové parametry, provozní zkušenosti a možnosti intenzifikace umělých mokřadů
Mlejnská, E., Rozkošný, M.
11
Umělé radionuklidy v hydrosféře – reziduální kontaminace a vliv Jaderné elektrárny Temelín
Hanslík, E., Marešová, D., Juranová, E., Sedlářová, B.
20
SWOT analýza modernizace úpravny vody Želivka
Tušil, P.
28
Prameny v intravilánech měst – seznámení s projektem
Fuksa, J. K., Matoušová, L., Eckhardt, P., Mlejnská, E.
38
Odpadní voda – odpad nebo poklad?
Beránková, M.
43
Rozhovor s RNDr. Petrem Kubalou, generálním ředitelem Povodí Vltavy
redakce
48
V Praze proběhlo plenární zasedání Mezinárodní asociace hydrologických věd a bylo schváleno tzv. Pražské prohlášení
Ledvinka, O.
52
Pražské prohlášení o potřebě vývoje systémů managementu vodních zdrojů
Ledvinka, O.
53
VÚV TGM, v. v. i. – spolupořadatel a účastník konference Analytika odpadů
Vološinová, D., Zuberová, J.
55

Číslo 3

Název článku Strana Odkaz
Jakost vody ve vodárenské nádrži Švihov na Želivce a jejím povodí se zaměřením na specifické organické látky
Liška, M., Soukupová, K., Dobiáš, J., Metelková, A., Goldbach, J., Kvítek, T.
4
Scénáře budoucích potřeb vody v sektoru veřejných vodovodů
Ansorge, L.
12
Specifika místních vodních zdrojů při zásobování obyvatelstva pitnou vodou
Datel, J. V., Hrabánková, A.
21
Posouzení spolehlivosti hrází na základě prošetření jejich selhání
Heyer, T.
28
Periodické vysychání toků: další faktor negativně ovlivňující populace našich raků
Svobodová, J., Fischer, D., Svobodová, E., Vlach, P.
34
Simulace dopadů modifikací platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí
Slavíková, L., Vojáček, O., Petružela. L.
39
Rozhovor s prezidentem Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje Ing. Petrem J. Kalašem
redakce
46
Pietro Angelo Secchi a jeho stopadesátiletá deska
Fiala, D.
49
Neinvazivní a šetrné postupy řešení kvality prostředí a údržby vodních prvků v rámci památkové péče – představení projektu
Rozkošný, M., Dzuráková, M.
54
XXIV. konference Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství
Hanslík, E.
55
Zpráva o průběhu semináře Vodovody a kanalizace – hlavní problémy správy, provozu a investičního rozvoje
Plechatý, J.
56

Číslo 4

Název článku Strana Odkaz
Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice
Drbal, K.
4
Analýza změn odtokových poměrů pro Českou republiku
Smelík, L.
7
Komplexní systém návrhů přírodě blízkých opatření na ochranu před dopady eroze a povodní z přívalových srážek
Uhrová, J., Štěpánková, P., Zárubová, K.
13
Postup vyhodnocení odtokových poměrů a stanovení návrhových průtoků v projektu Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice
Stehlík, M., Pavel, M., Burian, V.
20
Prezentační portál Voda v krajině jako zdroj informací o přírodě blízkých protipovodňových opatřeních
Levitus, V.
23
Rozhovor s ministrem zemědělství Ing. Marianem Jurečkou
redakce
28
Kvalita a hodnocení povrchových vod – představení projektu
Baudišová, D., Mičaník, T.
31
Povodně a sucho v zatopených obcích jižní Moravy, jak je zachytily dobové kroniky, fotografie a vyprávění
Dzuráková, M., Smelík, L., Mlejnková, H.
32
Kvalita pitné vody v ČR je jedna z nejvyšších v Evropě
Barák, F.
36
ČR čekají nemalé investice do obnovy páteřní vodohospodářské infrastruktury
Barák, F.
37
Neformální setkání vodohospodářů
redakce
38
Proběhl den otevřených dveří Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i.
Mlejnská, E.
41
Odborný seminář „Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod“
Mičaník, T.
42
Národní dialog o vodě 2016: 50 let vzniku státních podniků Povodí
Bouška, P., Kubát, J.
43
Zápis z jednání valné hromady ČVTVHS, z. s.
Bečvář, V.
44

Číslo 5

Název článku Strana Odkaz
Teplota vzduchu a srážky na meteorologické stanici Bučnice v povodí horní Metuje
Treml, P.
6
Změny hydrologické bilance způsobené vlivem klimatických změn na území Karlovarského kraje
Beran, A., Hanel, M., Nesládková, M.
20
Korekce chyb srážek a teploty z regionálních klimatických modelů – vliv na modelování odtoku
Hanel, M., Kožín, R.
26
Ochrana vod před dusičnany ze zemědělství
Hrabánková, A.
34
Rozhovor s náměstkem pro hydrologii z ČHMÚ RNDr. Janem Daňhelkou, Ph.D.
redakce
42
Voda základ života
Hauptmann, J.
44
SOVAK ČR podporuje co nejrychlejší úplný zákaz používání glyfosátu
Vlasák, O.
45
Právní vztahy k vodám v období vlády dynastie Lucemburků
Kult, A.
46

Číslo 6

Název článku Strana Odkaz
Vliv polohy nádrže v povodí při adaptivním řízení zásobní funkce
Menšík, P., Sobek, M.
4
Věžové vodojemy – nové využití specifického industriálního dědictví
Kořínek, R.
10
Hydrologické modelování srážko odtokového procesu v povodí Husího potoka
Uhrová, J., Zárubová, K.
19
Využití epidemiologie odpadních vod pro sledování spotřeby nelegálních drog a dalších látek v českém a mezinárodním kontextu
Očenášková, V.
27
Charakteristiky určující stabilitu říčního dřeva na příkladu Moravy v Litovelském Pomoraví
Kožený, P.
31
Aplikace charakterizačního faktoru nedostatku vody ve studiích LCA v podmínkách České republiky
Ansorge, L.
41
Využití geomorfologických charakteristik pro odhad celkové retence povodí
Máca, P., Bašta, P., Kožín, R., Hanel, M.
54
Rozhovor s ředitelem SOVAK ČR Ing. Oldřichem Vlasákem
redakce
60
Odborný seminář Dopad hydrologického sucha 2015 na kvalitu povrchových vod
Mičaník, T.
63
Zbytečná hysterie kolem používání glyfosátu
Hrdinka, T.
64

2015

Číslo 1

Název článku Strana Odkaz
Návštěva T. G. Masaryka v areálu ústavu
redakce
1
Automatizace řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy
Menšík, P., Starý, M., Marton, D.
2
Vývoj softwarových nástrojů Crosolver a Crosolver for ArcGIS pro přípravu výpočetní tratě hydrodynamických modelů
Roub, R., Urban, F., Havlíček, V., Novák, P., Hejduk, T., Bureš, L., Reil, A.
5
Vybrané nezákonné drogy v odpadních vodách
Očenášková, V., Pospíchalová, D., Svobodová, A., Kolářová, P., Tušil, P.
13

Číslo 2

Název článku Strana Odkaz
Příklad možného využití výsledků stopovacích pokusů
Šajer, J.
1
Změny ekosystému stabilizační nádrže venkovské čistírny po aplikaci biotechnologického přípravku (2)
Havel, L., Desortová, B.
7

Číslo 3

Název článku Strana Odkaz
Povolené versus reálné odběry povrchových vod v ČR – Analýza dat a institucionální kontext
Slavíková, L., Petružela, L.
1
Sorpce umělých radionuklidů na dnové říční sedimenty a její závislost na vlastnostech sedimentů
Juranová, E., Hanslík, E., Novák, M., Komárek, M.
3
Tovární komíny s vodojemem na území Prahy a Ostravska
Vonka, M., Kořínek, R.
6

Číslo 4-5

Název článku Strana Odkaz
Nové možnosti modelu Bilan
Vizina, A., Horáček, S., Hanel, M.
7
Možnosti zmírnění dopadů změny klimatu využitím území chráněných pro akumulaci povrchových vod
Kožín, R., Kašpárek, L., Peláková, M., Vizina, A., Treml, P.
11
Zkušenosti s měřením vodních stavů ve vodoměrných stanicích VÚV (s využitím soustavy tlakových čidel)
Hrdinka, T.
18
Definování zranitelných oblastí z hlediska nedostatku vody na území České republiky
Beran, A., Hanel, M.
23
Pozorované změny složek hydrologické bilance z hlediska využitelných vodních zdrojů
Vlnas, R.
27
Pozorování výparů a dalších meteorologických veličin ve stanici Hlasivo
Beran, A.
33
Hydrologické sucho v podzemních vodách
Soukalová, E., Muzikář, R.
34
Rozhovor s ministrem životního prostředí Mgr. Richardem Brabcem na téma sucho
redakce
43
Vznik a činnost meziresortní komise VODA–SUCHO
Hrdinka, T.
46
Voda pohledem společnosti HEINEKEN
Hauptmann, J.
47
Představení Global Water Partnership
Rieder, J.
49

Číslo 6

Název článku Strana Odkaz
Hodnocení rizika vysychání drobných vodních toků v České republice
Zahrádková, S., Hájek, O., Treml, P., Pařil, P., Straka, M., Němejcová, D., Polášek, M., Ondráček, P.
4
Zvládání sucha a výstavba vodních nádrží v kontextu územního plánování
Forejtníková, M., Ošlejšková, J., Morávek, T.
17
Vyhodnocení komplexních pozemkových úprav v povodí Litavy
Uhrová, J., Zárubová, K.
24
Přesnost simulace rozlivu pomocí alternativního nástroje AIZM
Caletka, M.
30
Využití odpadního tepla k úpravě odpadních vod z průmyslových procesů
Vondra, M., Bobák, P., Máša, V.
35
Kvalita kalů a odpadů z domovních a malých ČOV a možnosti jejich využití v zemědělství
Rozkošný, M., Hudcová, H., Plotěný, M., Novotný, R., Matysíková, J.
44
Rozhovor s Ing. Janem Křížem, náměstkem ministra životního prostředí
redakce
52
Danube Art Master 2015
Mlejnská, E.
55

2014

Číslo 1

Název článku Strana Odkaz
Ohlédnutí za rokem 2013
Rieder, M.
1
Postupy hodnocení významnosti zdrojů a cest emisí znečišťujících látek do vody
Vyskoč, P., Prchalová, H., Mičaník, T., Rosendorf, P., Kristová, A., Svobodová, J.
2
Přístup k hodnocení kulturních památek z hlediska přírodního a antropogenního ohrožení
Ošlejšková, J., Forejtníková, M., Pavlík, F.
7
Hydraulický výzkum zimního režimu plavebního stupně Děčín
Bouška, P., Gabriel, P., Motl, O., Šepeľák, J.
11
Vodné a stočné – důvody a možnosti rozšíření pravidel cenotvorby
Petružela, L., Slavíková, L.
16
Významné jubileum Ing. Ivana Nesměráka
kolegové z VÚV TGM
19
Budování areálu dnešního VÚV TGM
redakce
20

Číslo 2

Název článku Strana Odkaz
Vývoj vydatnosti pramenů v Česko-saském Švýcarsku
Eckhardt, P., Poláková, K.
1
Projekt Protipovodňové vzdělávací a výzkumné centrum
Štěpánková, P.
4
Stanovení distribučního koeficientu pro sorpci umělých radionuklidů ve vodním prostředí
Juranová, E., Hanslík, E.
5
Asimilovatelný organický uhlík v systémech výroby a distribuce pitné vody
Baudišová, D., Váňa, M., Boháčková, Z., Jedličková, Z., Benáková, A.
8
Změny ekosystému stabilizační nádrže venkovské čistírny po aplikaci biotechnologického přípravku
Havel, L., Desortová, B.
11
95 let: 1919─2014
redakce
16
Pracovní jubileum Ing. E. Hanslíka, CSc.
spolupracovníci z VÚV TGM
20

Číslo 3

Název článku Strana Odkaz
Interkalibrační proces metod hodnocení biologických složek ekologického stavu povrchových vod: makrozoobentos a fytobentos
Maciak, M., Opatřilová, L.
1
Stanovení doporučené hodnoty součinitele drsnosti
Smelík, L., Uhmannová, H.
9
Odhad času vnosu
Šajer, J.
12
Možnosti nakládání s kaly z čistíren odpadních vod a příslušná legislativa
Beránková, M., Jelínková, V., Vološinová, D.
15

Číslo 4

Název článku Strana Odkaz
Odhad stáří a míšení podzemních vod v oblasti Hřensko–Křinice/Kirnitzsch. Souhrn výsledků projektu GRACE za roky 2012 a 2013
Šimek, P.
1
Řeky jako recipient odpadních vod – vývoj situace za sucha
Fuksa, J. K.
7

Číslo 5

Název článku Strana Odkaz
Aktualizace odhadu hydrologických dopadů klimatické změny na povodích ČR
Hanel, M., Horáček, S., Daňhelka, J., Tomek, M., Hánová, K., Vizina, A., Ledvinka, O., Treml, P., Melišová, E.
1
Výpočet velikosti dotace podzemních vod za pomoci hydrologického modelování na vybraných hydrogeologických rajonech ČR
Beran, A., Hanel, M., Poláková, M.
4
Analýza citlivosti změn objemu přímého odtoku a infiltrace do půdy při potenciálních změnách užívání pozemků
Kašpárek, L., Peláková, M.
8
Odhad základního odtoku v dosud nepozorovaných povodích
Trávníčková, A., Kožín, R.
12

Číslo 6

Název článku Strana Odkaz
Klasifikace přesnosti vymezení stávajících záplavových území v ČR
Nováková, H., Makovcová, M., Uhlířová, K., Levitus, V., Valenta, P., Valentová, J.
1
Analýza propagace sucha pomocí generátorů počasí
Vizina, A., Hanel, M., Melišová, E.
5
Možnosti intenzifikace biologických nádrží určených k čištění a dočišťování odpadních vod
Mlejnská, E., Rozkošný, M.
12
Obsah časopisu VTEI – ročník 2014
redakce
20

2013

Číslo 1

Název článku Strana Odkaz
Vliv vypouštěných vyčištěných odpadních vod z kořenových čistíren na recipient
Váňa, M., Mlejnská, E., Havel, L.
1
Metody stanovení Escherichia coli a intestinálních enterokoků v koupacích vodách
Baudišová, D.
5
Dočištění odtoků z kořenových čistíren odpadních vod stabilizačními nádržemi
Rozkošný, M., Sedláček, P.
7
Modelování teploty odpadních vod na přítoku do čistírny odpadních vod
Nesměrák, I.
13

Číslo 2

Název článku Strana Odkaz
Automatizace procesu vyjádření povodňového ohrožení v prostředí GIS
Chlubna, L., Konvit, I.
1
Využití metody QueChERS při přípravě vzorků plavenin a sedimentů pro stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků
Svobodová, A., Sudová, P.
5
Výzkum teoretických povodňových vln pro vodní dílo Skalka s dlouhou průměrnou dobou opakování
Blažková, Š.
9

Číslo 3

Název článku Strana Odkaz
Vyhodnocení změn hydrologické bilance v simulacích modelů zemského povrchu
Kříž, P., Hanel, M.
1
Monitoring a plánování v období nedostatku vody a sucha z pohledu Evropské unie
Treml, P.
6
Návrh postupu ke stanovení minimálního zůstatkového průtoku
Mrkvičková, M., Balvín, P.
12
Vliv fyzicko-geografických charakteristik na velikost povodně v srpnu 2002
Kašpárek, L., Peláková, M.
17

Číslo 4

Název článku Strana Odkaz
Optimalizace parametrů modelu BILAN metodou SCDE
Máca, P., Vizina, A., Horáček, S.
1
Odvození regresních vztahů pro výpočet výparu z volné hladiny a identifikace trendů ve vývoji měřených veličin ve výparoměrné stanici Hlasivo
Beran, A., Vizina, A.
4
Reakce na článek Vliv fyzickogeografických charakteristik na velikost povodně v srpnu 2002 autorů L. Kašpárka a M. Pelákové
Daňhelka, J.
9
Elektromagnetická indukční měřidla rychlosti a ISO 3455:2007
Mattas, D., Ramešová, L.
10
Obnova vodního režimu na výsypkách
Cejpek, J., Frouz, J.
11
Publikace z oblasti hydrologie vydané VÚV TGM v posledním období
redakce
11

Číslo 5

Název článku Strana Odkaz
Vyhodnocení in-situ aplikace bakteriálně-enzymatického preparátu do kolmatovaných kořenových čistíren
Mlejnská, E.
1
Dokumentace, pasportizace a návrhy nového využití továrních komínů s vodojemy
Vonka, M., Kořínek, R.
4
Modelování množství odpadních vod na přítoku do čistírny odpadních vod
Nesměrák, I.
8
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu
redakce
12

Číslo 6

Název článku Strana Odkaz
Jak dál při hodnocení zátěže ze zdrojů znečištění vod
Juráň, S.
1
Kontaminace odpadních vod Escherichia coli O157
Mlejnková, H., Kalendová, L., Konečná, J., Baudišová, D.
3
Zkušenosti se zasakováním odpadních vod na lokalitě Řevničov
Rozman, D., Hrkal, Z., Eckhardt, P., Novotná, E., Vencelides, Z.
6
Sledování funkce venkovské a domovní čistírny s použitím biotechnologických přípravků
Beránková, M., Valdmanová, J., Šťastný, V., Taufer, O., Marek, V.
10
Bezpečnostní výzkum ve VÚV
redakce
14
Nová publikace VÚV
redakce
15
Obsah časopisu VTEI – ročník 2013
redakce
16

2012

Číslo 1

Název článku Strana Odkaz
Pět let činnosti Výzkumného ústavu vodohospodářského jako veřejné výzkumné instituce
Rieder, M.
1
Identifikace a hodnocení objektů a zařízení se zdroji rizik kontaminace vodního prostředí nebezpečnými chemickými látkami při povodních
Danihelka, P., Kerberová, M., Chlubna, L.
2
Ekonomické nástroje k podpoře adaptace vodního hospodářství ČR na změnu klimatu
Slavíková, L., Petružela, L., Jílková, J.
5
Studie výskytu a chování radioaktivních látek v povodích po ukončení těžby uranových rud
Juranová, E., Marešová, D., Hanslík, E.
7
Možnosti použití nízkonákladových semipermeabilních membrán pro sledování pesticidů a jiných organických mikropolutantů ve vodách
Pavonič, M., Pospíšil, Z.
10
Vliv zvýšených průtoků na změny mikrobiální kontaminace vody
Baudišová, D., Benáková, A., Hlaváček, J.
13
Povinná osnova vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k vypouštění odpadních vod přes půdní vrstvy do vod podzemních
Poláková, K., Eckhardt, P.
16
Semináře VÚV TGM, v.v.i.
redakce
20

Číslo 2

Název článku Strana Odkaz
Využití dat leteckého laserového skenování pro revizi datových sad rozvodnic a vodních toků
Uhlířová, K., Nováková, H.
1
Zkušenosti ze sledování kvality vody malých toků pomocí řas a sinic narůstajících na substrátech
Heteša, J., Marvan, P., Forejtníková, M.
4
Využití matematického modelu pro hydrotechnické posouzení vodních toků v katastrálním území obce Mochtín
Kurková, M., Roub, R., Smolík, J.
9
Analýza záznamu úniku toxických látek do řeky Odry
Šajer, J.
12
Srovnání metod pro odběr vzorků makrozoobentosu z nebroditelných toků
Janovská, H., Pařil, P., Řezníčková, P.
15

Číslo 3

Název článku Strana Odkaz
Návrh systému hodnocení přeshraničního přenosu dopadů havárie na vodních tocích
Martínková, M., Danihelka, P.
1
Identifikace termofilních bakterií rodu Campylobacter izolovaných z odpadních vod metodou polymerázové řetězové reakce
Vondráková, L., Baudišová, D., Purkrtová, S.
4
Ovlivnění jakosti vod a sedimentů v povodí řeky Nedvědičky těžbou a zpracováním uranových rud
Hudcová, H., Badurová, J., Rozkošný, M., Funková, R., Svobodová, J., Sova, J.
5
Farmaka ve vodách: znečištění, na které nejsme připraveni
Fuksa, J. K.
10

Číslo 4

Název článku Strana Odkaz
Využití geografických informačních systémů a územně plánovací dokumentace při modelování povodňového rizika
Pavlíčková, L., Novák, P., Roub, R., Hejduk, T.
1
Relevantnost využití denních dat o teplotě a srážkách pro testování dopadu klimatických faktorů na spotřebu pitné vody domácnostmi
Malý, V., Slavíková, L., Rost, M., Petružela, L., Vojáček, O., Kavan, J.
6
Sledování transportu hliníku, železa a manganu v kontaminované půdě po aplikaci fytoremediačního opatření
Trakal, L.
8
Nové poznatky z kalibrace atypických měřidel a vlivu teploty vody při kalibraci v České kalibrační stanici vodoměrných vrtulí
Mattas, D., Ramešová, L.
11

Číslo 5

Název článku Strana Odkaz
Dlouhodobý vývoj biomasy fytoplanktonu v tocích sledovaných v rámci monitoringu vlivu Jaderné elektrárny Temelín na vodní ekosystém
Desortová, B., Hanslík, E.
1
Modelování průtokové vlny z ledovcového jezera – Lake 513, Cordillera Blanca, Peru
Benešová, M., Bouška, P., Klimeš, J., Vilímek, V.
4
Pravděpodobnostní hodnocení provozu čistírny odpadních vod
Nesměrák, I.
7
Výzkum možností využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů
Kořínek, R., Valeš, J.
9
Připravované semináře ve VÚV TGM
redakce
12

Číslo 6

Název článku Strana Odkaz
Havárie jaderné elektrárny Fukušima Daiiči a její vliv na životní prostředí
Juranová, E., Hanslík, E.
1
Výzkum nautických podmínek na hydraulickém modelu plavebního stupně Děčín
Bouška, P., Gabriel, P., Motl, O., Šerpeľák, J.
4
Jsou hasební vody potenciálním ohrožením životního prostředí?
Danihelka, P., Soldán, P.
8
Výskyt vybraných látek nepodléhajících pravidelnému sledování v hydrosféře ČR
Očenášková, V., Chrastina, D., Medek, P., Jursíková, K., Jobánek, R., Martinková, P.
13
Obsah časopisu VTEI – ročník 2012
redakce
16

2011

Číslo 1

Název článku Strana Odkaz
Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje
Šunka, Z.
1
Identifikace antropogenních tlaků na kvalitu vodních zdrojů
Šunka, Z., Štamberová, M., Ošlejšková, J., Dzuráková, M., Novák, J., Mikulková, D., Oppeltová, P., Hlavinková, P.
1
Identifikace významných antropogenních vlivů z oblastí průmyslové činnosti
Karberová, M., Soldán, P.
4
Sledování zátěže významných vodních toků v povodí řek Moravy a Dyje nebezpečnými látkami
Hudcová, H., Bernardová, I.
8
Problematika přísunu živin do rekreačně využívaných povrchových vod
Forejtníková, M., Beránková, D., Brtníková, H.
12
Charakterizace fekální kontaminace a hygienických rizik spojených s vypouštěním odpadních vod z komunálních ČOV do toků
Mlejnková, H., Slezáková, K., Petránová, A.
16
Vliv rybníků a malých vodních nádrží na vodní ekosystémy recipientů jižní Moravy
Rozkošný, M., Adámek, Z., Heteša, J., Všetičková, L., Marvan, P., Sedláček, P.
18
Návrh postupů stanovení efektivnosti biotechnických protierozních opatření
Štěpánková, P., Chlubna, L., Drbal, K., Sobotková, V., Dumbrovský, M.
22

Číslo 2

Název článku Strana Odkaz
Živiny, fytoplankton a zooplankton ve střední části českého úseku Labe: stav v období 1996–1999 a 2006–2009
Desortová, B., Havel, L., Šťastný, J.
1
Kumulace kovů a metaloidů v sedimentech a vybraných makrofytech vodního toku Bíliny
Lochovský, P., Havel, L.
5
Adaptační opatření pro zmírnění dopadů současných změn klimatu na povodí Rakovnického potoka
Kašpárek, L., Hanel, M., Máca, P., Pavlásek, J., Pech, P.
8
Hodnocení postupů pro zvýšení efektivity detekce nízkých počtů bakterií ve vzorcích vod metodou polymerázové řetězové reakce
Mlejnková, H., Lytková, M.
11
Vypouštěné znečištění do vod povrchových – způsoby jeho zjišťování a vykazování podle platných právních předpisů a statistických programů
Kult, A.
14
Analýza faktorů a vazeb ovlivňujících stav a výhled zdrojů a potřeb užití vody v zájmovém povodí Ohře
Petružela, L., Dlabal, J.
19
Břehový stabilizační armovaný koberec
Šlezingr, M.
22

Číslo 3

Název článku Strana Odkaz
Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodní oblasti povodí Odry – souhrn výsledků z řešení projektu VaV
Soldán, P., Tušil, P.
1
Ekotoxikologické hodnocení úrovně znečištění vodního prostředí v povodí řeky Odry
Soldán, P., Badurová, J.
9
Výskyt polyaromatických uhlovodíků a těžkých kovů v říčních sedimentech v české části mezinárodní oblasti povodí řeky Odry
Tušil, P., Halířová, J.
13
Mikrobiální znečištění vypouštěných odpadních vod městských čistíren
Badurová, J.
17
První vyhodnocení jakosti povrchových vod z hlediska plnění norem environmentální kvality pro prioritní látky a některé další znečišťující látky podle novelizovaného nařízení vlády č. 61/2003 Sb.
Mičaník, T., Vyskoč, P., Richter, P., Filippi, R.
20
Optimalizace metody skupinového stanovení fenolů kapalinovou chromatografií HPLC ve vodách a sedimentech
Truxová, I., Chrastina, D.
23
Chlorpyrifos v potenciálně rizikových útvarech povrchových vod
Šajer, J., Sezimová, H., Truxová, I.
26
Studium kinetiky sorpce polyaromatických uhlovodíků, kadmia a rtuti na vybrané typy pevných matric a říční sediment
Mičaník, T., Sýkora, F., Truxová, I., Chrastina, D., Kadlčíková, M., Cséri, L.
29

Číslo 4

Název článku Strana Odkaz
Stanovení minimálních zůstatkových průtoků
Balvín, P., Mrkvičková, M.
1
Faktory ovlivňující populaci raka kamenáče v Zákolanském potoce
Svobodová, J.
4
Čištění odpadních vod v oblastech povodí Moravy a Dyje a sousedních státech
Juráň, S., Petránová, A.
8
Porovnání účinnosti čištění biologických nádrží ve vegetačním a nevegetačním období
Mlejnská, E.
10
Pozaďové koncentrace říčních sedimentů Labe a jeho významných přítoků pro kovy a metaloidy
Lochovský, P.
14
Procesy čištění odpadních vod ve filtračních kořenových polích
Rozkošný, M.
16
Vznik pojmu povrchové vody v českém vodním právu
Kult, A.
20

Číslo 5

Název článku Strana Odkaz
Detekce patogenních bakterií v odpadních vodách
Baudišová, D., Benáková, A.
1
Matematické modelování nutrientů na Labi
Balvín, P.
3
Některé zdroje kontaminace vodního prostředí alkylfenolovými látkami a bisfenolem A
Lochovský, P., Pospíchalová, D.
6
Koupací vody v členských státech Evropské unie
Grünwaldová, H.
9
Metodický pokyn stanovující povinnou osnovu vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k vypouštění odpadních vod přes půdní vrstvy do vod podzemních
Poláková, K., Eckhardt, P.
11
Nástroje pro hodnocení množství a jakosti vod
Picek, J., Vyskoč, P., Rosendorf, P., Svobodová, J.
15

Číslo 6

Název článku Strana Odkaz
Přírodní a umělé radionuklidy v říčních dnových sedimentech a plaveninách na území České republiky v období 2000–2010
Marešová, D., Hanslík, E., Juranová, E.
1
Využití dat leteckého laserového skenování ve vodním hospodářství – identifikace příčných překážek v korytě vodního toku
Uhlířová, K., Nováková, H.
5
Možnosti a rizika nakládání s dřevní hmotou v tocích – návrh metodiky pro monitoring, management a využití dřevní hmoty v tocích
Kožený, P., Balvín, P., Sucharda, M., Máčka, Z., Simon, O.
8
Sledování mutagenity vodních sedimentů v povodí řeky Svratky v souvislosti s uranovým průmyslem
Badurová, J., Hudcová, H., Funková, R., Svobodová, J., Sova, J.
11
Havarijní znečištění a dotoková doba – studie pro dva objekty v povodí Odry
Šajer, J.
14
Lze stanovit správnou koncentraci farmak ve vodách?
Váňa, M., Matoušová, L., Fuksa, J. K., Wanner, F.
17
Hodnocení vlivu údolních nádrží Dalešice–Mohelno na fytoplankton řeky Jihlavy – I
Sedláček, P.
19
Úhyn raků v Padrťském potoce Klabava zapříčiněný pravděpodobně těžkými kovy
Svobodová, J., Fischer, D., Kozubíková, E.
21
Variabilita odnosu fosforu ze zemědělské půdy v měřítku mikropovodí
Fiala, D., Rosendorf, P.
27

Číslo I

Název článku Strana Odkaz
Metody hodnocení fytobentosu pro stanovení ekologického stavu řek u nás a v sousedních zemích
Marvan, P., Opatřilová, L., Fránková, M.
1
Na okraj pěti let monitoringu makrofyt v tocích České republiky
Grulich, V.
4
Hodnocení tekoucích vod ČR podle makrozoobentosu: vývoj a popis metodiky
Opatřilová, L., Kokeš, J., Syrovátka, V., Němejcová, D., Zahrádková, S.
6
Hodnocení ekologického stavu nebroditelných toků podle makrozoobentosu: testování německého systému
Němejcová, D., Opatřilová, L., Kokeš, J., Řezníčková, P.
10
Dlouhodobý vývoj obsahu těžkých kovů v sedimentech řeky Moravy
Hudcová, H., Bernardová, I., Forbelská, M., Svobodová, J.
12
Zátěž ekosystému Bíliny antropogenními látkami
Kohušová, K., Havel, L., Vlasák, P.
16
Testování možného zjednodušení monitoringu makrozoobentosu pro účely generelů městského odvodnění
Šťastná, G., Stránský, D., Kabelková, I.
19
Makrozoobentos epipotamálních úseků řek Labe a Vltavy – příspěvek k poznání společenstev hlubokých částí dna
Řezníčková, P., Opatřilová, L., Němejcová, D., Kokeš, J.
23

Číslo II

Název článku Strana Odkaz
Programy předcházení vzniku odpadů v praxi
Kořínek, R.
1
Připravované změny v hodnocení ekotoxicity odpadů
Záleská, M., Sirotková, D.
3
Výsledky zpracování inovativního zdroje dat identifikace potenciálně kontaminovaných a kontaminovaných míst v ČR
Martínková, M., Eckhardt, P.
6
Obsah zakázaných látek v odpadech ze zpracování autovraků a elektroodpadů
Hudáková, V.
9
Ekologické zátěže s PCB v České republice a jejich vliv v české části povodí Labe
Eckhardt, P., Martínková, M., Poláková, K.
13
Environmentální značení výrobků I. a II. typu z hlediska předcházení vzniku odpadů a jejich využití v České republice
Kořínek, R., Kodymová, J.
15
Výsypka Hájek – stará ekologická zátěž na rozcestí
Eckhardt, P.
18

Číslo III

Název článku Strana Odkaz
Testování indikátorů sucha a nedostatku vody navrhovaných Evropskou komisí na pilotním povodí ČR
Mrkvičková, M.
1
Metodika pro stanovení n-letých průtoků ovlivněných protipovodňovými opatřeními
Kašpárek, L., Hanel, M.
6
Rekonstrukce kulminačního průtoku historické povodně z 23. května 1908 na vodním toku Doubrava
Beran, A.
12
Validace generátoru srážek a teploty pro simulaci hydrologické bilance na povodí Chrudimky
Hanel, M., Kožín, R., Beran, A., Mrkvičková, M.
14
Zjednodušení metody výpočtu potenciální evapotranspirace v nové verzi modelu BILAN
Beran, A., Horáček, S., Hanel, M.
17
Eliminace ovlivnění průtoku pomocí propojeného modelu hydrologické a vodohospodářské bilance
Vizina, A., Hanel, M.
20

2010–⁠1999

2010

Číslo 1

Název článku Strana Odkaz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., v roce 2009 – tradice a perspektivy
Rieder, M.
1
Vztah společenstva zoobentosu a fytobentosu k morfologickému stavu toků v povodí horního Labe
Forejtníková, M., Marvan, P.
1
Vliv průmyslového areálu Pardubice-Semtín na kvalitu složek vodních ekosystémů Labe z hlediska specifických organických polutantů
Kužílek, V., Lochovský, P.
5
Mikrobiální znečištění toků v povodí Olešky a změny v souvislosti se změnami průtoků
Baudišová, D.
9
Problematika jakosti povrchových vod, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb
Kladivová, V., Kult, A., Svobodová, J.
11
Pasivní bodový vzorkovač vody a plavenin
Fiala, D., Rosendorf, P.
17

Číslo 2

Název článku Strana Odkaz
Možnosti odstraňování vybraných specifických polutantů v ČOV
Váňa, M., Wanner, F., Matoušová, L., Fuksa, J. K.
1
Příklady profilů vod ke koupání v zemích EU
Grünwaldová, H.
3
Nová publikace VÚV v řadě Výzkum pro praxi
redakce
7
Marie Kulovaná, spolupracovnice a kamarádka, zemřela
redakce
7
Vliv rybníků na jakost vody v recipientu
Luzar, T., Nowaková, H.
8
Procesy na redox rozhraní vod vytékajících z rašelinišť v povodí Flájského potoka v Krušných horách
Lochovský, P.
11
Další zdroj dat identifikace potenciálně kontaminovaných a kontaminovaných míst v ČR
Martínková, M., Eckhardt, P.
14

Číslo 3

Název článku Strana Odkaz
Možnosti využití procesního modelování v povodňovém krizovém řízení
Brožek, J., Kmeč, M., Schlangerová, H.
1
Vliv pražské aglomerace na kontaminaci vody a říčních sedimentů Vltavy alkylfenolovými látkami a bisfenolem A
Lochovský, P., Pospíchalová, D.
3
Monitoring ryb v tekoucích vodách ČR v souvislosti s Rámcovou směrnicí 2000/60/ES: plůdek nebo dospělé ryby?
Jurajda, P., Slavík, O., Adámek, Z.
6
Trend vývoje koncentrace živin a biomasy fytoplanktonu v profilu Vltava-Zelčín
Desortová, B.
8
Porovnání účinnosti čištění kořenových čistíren odpadních vod ve vegetačním a nevegetačním období
Rozkošný, M., Mlejnská, E.
10
Ověření vzorkování odpadních vod pro stanovení těkavých organických látek
Váňa, M., Kučera, J., Handová, V., Jokešová, M., Bindzar, J.
13
ASLAB v roce 2009
redakce
16

Číslo 4

Název článku Strana Odkaz
Legislativní ochrana raků v České republice a ostatních státech Evropy
Svobodová, J., Vlach, P., Fischer, D.
1
Provozování obecních vodovodů
Hubáčková, J., Váňa, M.
6
Vliv jaderné elektrárny Dukovany na obsah radioaktivních látek v řece Jihlavě a nádržích Dalešice a Mohelno v období 2001–2009
Hudcová, H., Ivanovová, D., Hanslík, E.
9
Možnosti redukce znečištění povrchových smyvů z komunikací a parkovišť vsakováním
Rozkošný, M., Kriška, M., Beránková, D., Svobodová, J.
13
Chemické závody Sokolov – příklad úspěšně sanované ekologické zátěže
Eckhardt, P.
17
Seznam publikací vydaných ve VÚV TGM, v. v. i., v posledních letech
redakce
19

Číslo 5

Název článku Strana Odkaz
Vodoprávní problematika rybníků – I
Kladivová, V., Kult, A.
1
Modelování jakosti v řece Lučině
Luzar, T.
6
Vliv vsakování předčištěných odpadních vod na povrchové vody
Eckhardt, P., Poláková, K.
9
Retenční schopnosti malého horského povodí při extrémních srážkoodtokových událostech
Pavlásek, J.
12
Vliv vybraných induktorů na aktivaci jaterních enzymů pstruha duhového
Badurová, J., Soldán, P.
14
Vybrané hydropedologické charakteristiky podzolů v centrální oblasti NP Šumava
Jačka, L., Pavlásek, J.
17
Magdeburský seminář o ochraně vod
redakce
19

Číslo 6

Název článku Strana Odkaz
Vodoprávní problematika rybníků – II
Kladivová, V., Kult, A.
1
Stanovení léčiv v povrchových a odpadních vodách metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí
Pospíchalová, D., Martinková, P., Jobánek, R., Váňa, M.
4
Stanovení paraquatu a diquatu-dibromidu ve vodách metodou ITP-CZE
Chrastina, D.
7
Ukazatel celkový organický uhlík a jeho vztah ke kontrole odpadních vod
Váňa, M., Kučera, J.
9
Problematika síry a síranů v rašelinných vodách Flájského potoka v Krušných horách
Lochovský, P., Farský, M.
11
Uvolnění zakolmatovaného lože zemního filtru in-situ aplikací enzymů
Wanner, F., Mlejnská, E.
15
Mikrobiální znečištění toků v zemědělských oblastech
Baudišová, D., Benáková, I.
18

Číslo I

Název článku Strana Odkaz
Výzkum a činnost katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze
1
Optimalizace parametrů učení a architektury neuronových sítí pomocí evolučních algoritmů
Havlíček, V.
2
Krátkodobá predikce odtoku modelem PONS na vybraných povodích
Máca, P.
7
Vliv výběru deskriptorů povodí na proces seskupování povodí metodou inverzního shlukování
Heřmanovský, M.
10
Modelování rozvodnice a primárních terénních charakteristik na experimentálním povodí Modrava 2
Bašta, P.
15
Řešení neustáleného proudění vody v nasycené půdní zóně pomocí separace časových a prostorových proměnných
Pavlásek, J.
20
Využití stoupacích zkoušek k vyhodnocení účinku regenerace vrtů
Pech, P.
23
Využití matematického modelu pro posouzení navržených protipovodňových opatření v lukách u Příchovic
Lávičková, M., Roub, R.
26
Porovnání chemismu srážek na volné ploše a pod korunami stromů
Kubínová, P.
29
Konference HYDROMODE 2010
Kubínová, P., Havlíček, V.
31

Číslo II

Název článku Strana Odkaz
Současné cíle a výsledky aplikovaného hydrologického výzkumu
Novický, O.
1
Základní principy metodiky pro stanovení N-letých průtoků ovlivněných protipovodňovými opatřeními
Kašpárek, L., Hanel, M.
1
Vztah vybraných ukazatelů jakosti a průtoku vody na hlavních přítocích a odtoku z nádrže Orlík
Hanslík, E., Šimek, P., Ivanovová, D.
5
Posouzení sucha pomocí syntetických řad v podmínkách ovlivněných změnou klimatu
Vizina, A., Hanel, M.
9
Nejvýznamnější období sucha v letech 1956–2009 na území České republiky
Treml, P.
13
Hydrologické modelování dopadů změn klimatu v denním kroku: korekce systematických chyb a přírůstková metoda
Hanel, M., Vizina A.
17
Metodika posouzení dopadů klimatické změny a návrhu adaptačních opatření na vodních zdrojích
Mrkvičková, M., Kos, Z.
22

2009

Číslo 1

Název článku Strana Odkaz
Historie a současnost Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka
Rieder, M.
1
Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie
redakce
3
Analýza citlivosti hydrologické bilance na změny srážek a relativní vlhkosti vzduchu při zvyšování teploty vzduchu
Kašpárek, L.
3
Hydrogeologická rajonizace 2005
Olmer, M.
6
Jezero Chabařovice – vývoj ekosystému řízeně zatápěné zbytkové jámy po těžbě uhlí
Vlasák, P., Havel, L., Kohušová, K.
9
Hydrologické hodnocení povodní na horní Blanici
Matoušek, V.
12
Vliv vybraných ekologických zátěží na tok Labe
Eckhardt, P.
17
Publikace VÚV TGM, v. v. i.
redakce
19
In memoriam doc. RNDr. Václav Zajíček, CSc.
Hrabánková, A.
20

Číslo 2

Název článku Strana Odkaz
Odbor aplikované ekologie
redakce
1
Program snížení znečištění lososových a kaprových vod
Kladivová, V., Svobodová, J.
1
Alkylfenoly, jejich deriváty a bisfenol a v povrchových vodách a ve vodách na odtocích z čistíren odpadních vod
Lochovský, P., Pospíchalová, D.
3
Úspěšnost přirozené reprodukce ryb na dolním úseku řeky Labe
Horký, P., Kulíšková, P., Slavík, O.
7
Léčiva a čistírny odpadních vod – možnosti odstraňování a reálná data
Svoboda, J., Fuksa, J. K. a kol.
9
Úroveň kontaminace starých sedimentových nánosů Vltavy v plavebním kanálu Praha-Podbaba
Kužílek, V. Lochovský, P.
12
Kontinuální vzorkovač plavenin nové konstrukce
Simon, O., Fricová, K.
15
ASLAB – Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří
redakce
18

Číslo 3

Název článku Strana Odkaz
Pobočka Brno
redakce
1
Hodnocení ekologického stavu vodních útvarů řeky Dyje – Bilaterální projekt Dyje/Thaya
Beránková, D. a kol.
2
Výsledky průzkumu vodního prostředí odstavených ramen řeky Dyje
Rozkošný, M., Heteša, J., Marvan, P.
6
Parametry jakosti a množství povrchového splachu z dálnic
Beránková, D. a kol.
8
Vliv aplikace statkových hnojiv na fekální znečištění rybníků
Mlejnková, H., Horáková, K.
11
Srovnání účinnosti vzorkovacího zařízení pro studium fauny dna nebroditelných toků
Opatřilová, L. a kol.
14
Poznatky z povodní na horní Blanici
Matoušek, V.
17
Publikace vydávané VÚV TGM, v. v. i.
redakce
20

Číslo 4

Název článku Strana Odkaz
Návštěva prezidenta Václava Klause ve VÚV TGM, v. v. i.
redakce
1
Odbor technologie vody
redakce
1
Degradace jakosti pitné vody v průběhu dopravy a akumulace
Hubáčková, J., Váňa, M., Říhová Ambrožová, J., Čiháková, I.
1
Průběh samočištění anaerobních odpadních vod po vypuštění do recipientu
Váňa, M., Hamza, M., Kučera, J., Mlejnská, E.
4
Dlouhodobé zkušenosti s ověřováním účinnosti čištění domovních čistíren odpadních vod podle ČSN EN 12566-3
Schönbauerová, L., Kučera, J.
7
Centrum pro hospodaření s odpady
redakce
9
Nové přístupy k hodnocení odpadů
Kulovaná, M., Kočí, V., Vosáhlová, S.
10
Využití biologicky rozložitelných odpadů a jeho právní zázemí
Matulová, D.
13
Nebezpečné látky v odpadech z elektrozařízení
Hudáková, V.
18
Inventarizace polychlorovaných bifenylů v České republice
Poláková, K.
20

Číslo 5

Název článku Strana Odkaz
Pobočka Ostrava
redakce
1
Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodní oblasti povodí řeky Odry – představení projektu VaV
Soldán, P.
2
Výskyt relevantních znečišťujících látek v české části mezinárodní oblasti povodí řeky Odry
Tušil, P., Šajer, J., Durčák, M., Kristová, A.
5
Vliv aplikace pesticidů na jakost povrchových vod v povodí řeky Odry
Šajer, J.
8
Screening vybraných polutantů v odpadních vodách z komunálních zdrojů znečištění v ČR
Krečmerová, P., Mičaník, T.
11
Vliv pastvin na povodí
Badurová, J., Mojžíšková, H.
14
Nové přístupy k hodnocení odpadů 2
Kulovaná, M., Žiaková, K.
16
Nové publikace VÚV TGM, v. v. i.
redakce
19
33. kongres IAHR
Bouška, P., Vizina, A.
20

Číslo 6

Název článku Strana Odkaz
Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů
redakce
1
Vliv odpadních vod z Jaderné elektrárny Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi do roku 2008
Ivanovová, D., Hanslík, E.
1
Stanovení glyfosátu a AMPA ve vodách metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí
Svobodová, A., Donátová, H.
6
Stanovení mikrobiální kontaminace odpadní a povrchové vody – problémy a nejistoty
Baudišová, D.
9
Odbor ochrany vod a informatiky
redakce
11
Možnosti využití laserového snímání povrchu pro vodohospodářské účely
Uhlířová, K., Zbořil, A.
11
Souhrnné zhodnocení doby platnosti vodoprávních rozhodnutí podle údajů získaných na základě vyhlášky č. 431/2001 Sb. ve vazbě na vypouštěné znečištění z jednotlivých zdrojů za Českou republiku v období 2003–2008
Kult, A.
15
Recentní kontaminace říčních sedimentů Jizery kovy a metaloidy v porovnání s přirozeným pozadím
Lochovský, P., Eckhardt, P.
19
Možnosti řízení a udržení jakosti vod pro rekreační využití ve vztahu ke krajinným antropogenním vlivům
Beránková, D. a kol.
21

Číslo I

Název článku Strana Odkaz
Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje
Novický, O.
1
Vývoj modelu hydrologické bilance – BILAN
Horáček, S. a kol.
2
Zpřesnění odhadů dopadů klimatické změny na vodní zdroje s využitím scénářů založených na simulacích modelem ALADIN_CLIMATE/CZ
Vizina, A., Horáček, S.
5
Vliv relativní vlhkosti vzduchu na celkový odtok v podmínkách klimatické změny
Vlnas, R.
8
O možnostech rekonstrukce vyčíslení řad průtoků
Kašpárek, L.
13
Variabilita nedostatkových objemů na českých tocích ve vztahu k fyzicko-geografickým charakteristikám povodí
Fiala, T.
16
Studie dopadů klimatické změny na hydrologické poměry v povodí Blšanky a návrh adaptačních opatření
Kašpárek, L., Mrkvičková, M.
19
Metody hodnocení účinků protipovodňových opatření na N-leté průtoky
Kašpárek, L.
22
Možné zvýšení teploty vody na území České republiky
Novický, O. a kol.
25

2008

Číslo 1

Název článku Strana Odkaz
50. ročník časopisu VTEI
redakce
1
Syntetické mošusové látky v povrchových vodách České republiky
Očenášková, V., Pospíchalová, D.
1
Redukce mikrobiálního znečištění alternativními způsoby čištění odpadních vod
Baudišová, D.
4
Česko-polská spolupráce na hraničních vodách
Procházková, J.
7
Zkušenosti z hodnocení morfologie toků v České republice „bavorskou metodou“
Forejtníková, M., Horák, P.
9

Číslo 2

Název článku Strana Odkaz
Problematika stanovení mísicí zóny v kontextu návrhu směrnice ES o normách environmentální kvality a o změně směrnice 2000/60/ES
Mičaník, T., Kučera, J., Sýkora, F., Belda, J., Šajer, J.
1
Vsakování odpadních vod – ano, či ne?
Eckhardt, P., Kučera, J.
3
Informace o modelu MONERIS a možnostech jeho využití
Juráň, S.
5
Publikace Hydraulic Research of the Děčín Barrage
Doležal, S.
7

Číslo 3

Název článku Strana Odkaz
Dynamika fytoplanktonu v dolním toku Berounky a vliv klimatických změn
Desortová, B.
1
Použití metod ASE a GPC při analýzách perzistentních organických polutantů v pevných vzorcích vodních ekosystémů
Kužílek, V., Jánošíková, V., Svobodová, A.
3
Odpor pohyblivého dna sklonitého koryta za povodňových průtoků
Matoušek, V. ml.
6
Využití modelu neuronové sítě v modelování průtoků
Ředinová, J.
9
Činnost Zkušební laboratoře vodohospodářských zařízení
Šťastný, V., Schönbauerová, L., Kučera, J.
11

Číslo 4

Název článku Strana Odkaz
Výstava EXPO ´58 a Výzkumný ústav vodohospodářský
redakce
1
Předávání údajů správcům povodí, vodoprávním úřadům a české inspekci životního prostředí a zákon č. 25/2008 Sb.
Kult, A.
1
Kvalita vody v antropogenně zatíženém toku Lužické Nisy 1. část – mikrobiologické ukazatele
Baudišová, D., Havel, L., Benáková, A.
5
Stanovení přirozeného pozadí říčních sedimentů Bíliny pro kovy a metaloidy
Lochovský, P.
8

Číslo 5

Název článku Strana Odkaz
Vliv revitalizací na ekologický stav malých vodních toků
Rozkošný, M.
1
Některé problémy používání referenčních látek při sumárním stanovení aniontových tenzidů
MBAS
3
Escherichia coli v českých povrchových vodách
Baudišová, D.
4
Profil vod ke koupání
a bathing water profile
5
Povolení k nakládání s vodami podle vodního zákona v souvislosti s některými ustanoveními zákona o integrované prevenci
Kult, A.
7
Seznam laboratoří s Osvědčením o správné činnosti laboratoře
ASLAB
10

Číslo 6

Název článku Strana Odkaz
Vliv jakosti vody na populace raků v České republice – porovnání s legislativou ČR
Svobodová, J., Štambergová, M., Vlach, P., Picek, J., Douda, K., Beránková, M.
1
Společný průzkum Dunaje 2 – největší expedice na velkém toku v roce 2007
Hudcová, H., Bernardová, I.
5
Sledování jakosti vody v povodí Flájského potoka v Krušných horách
Lochovský, P.
9
Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do vodních toků?
Kult, A.
14
Odborné semináře VÚV TGM, v. v. i., v roce 2009
redakce
18
Magdeburský seminář o ochraně vod
Kalinová, M.
18
Devadesátiny profesora Pavla Nováka
Libý, J.
19
Obsah časopisu VTEI – ročník 2008
redakce
20

2007

Číslo 1

Název článku Strana Odkaz
Ochrana mostních objektů proti jejich destrukci vlivem povodňových událostí – příprava fyzikálního výzkumu
Bouška, P., Gabriel, P.
2
Jak způsobuje hydraulicky nevhodné koryto vodního toku povodeň
Matoušek, V.
4
Nízkonákladové semipermeabilní membrány, možnosti laboratorní kalibrace
Kupec, J.
8
Srovnání povodí ovlivněného průmyslem s intenzivně zemědělsky obhospodařovaným povodím
Novák, M.
12
Znečištění řek klesá – ale je tu stále a vyvíjí se
Fuksa, J. K., Svoboda, J.
15
Průzkum sedimentů v oblasti přítoku Moravice do vodní nádrže Slezská Harta
Šajer, J.
17

Číslo 2

Název článku Strana Odkaz
Návrh revidovaného vymezení zranitelných oblastí podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb.
Hrabánková, A., Prchalová, H., Rosendorf, P.
1
Koupací vody z pohledu Evropské unie
Grünwaldová, H.
4
Vliv klimatických změn na hydrologický režim povodí Jizery podle regionálních klimatických scénářů
Hanel, M.
6
Vyhodnocení měření na výparoměrné stanici Hlasivo
Mrkvičková, M.
9
Jaký strategický výzkum je podle odborníků zapotřebí na českém a německém území povodí Labe?
Martínková, M. a kol.
11
Co přinesl druhý rok řešení výzkumného záměru „Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje“
Hudáková, V., Kulovaná, M.
14

Číslo 3

Název článku Strana Odkaz
Toky jako recipienty odpadních vod – dnes a zítra
Fuksa, J. K.
1
Escherichia coli v povrchových vodách
Baudišová, D.
4
Monitoring zátěže hydrosféry uranovým průmyslem ve střední části povodí řeky Svratky
Hudcová, H., Mlejnková, H., Mojžíšková, H., Žáková, Z.
6
Koupací vody v ČR hodnocené podle směrnice 76/160/EHS
Grünwaldová, H.
9
Degradace jakosti pitné vody při její akumulaci
Hubáčková, J., Říhová Ambrožová, J., Čiháková, I.
12
Roční průběh několika ukazatelů jakosti vody
Nesměrák, I.
14
Konflikt mezi vodáctvím a ochranou přírody?
Simon, O. a kol.
15
Možná nejistota v kategorizaci rizika v Systému evidence kontaminovaných míst
Martínková, M.
18

2006

Číslo 1

Název článku Strana Odkaz
Jaké změny čekají Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Petružela, L.
1
Výzkumný záměr „Voda“ po prvním roce řešení
Fuksa, J. K.
2
Výzkumný záměr „Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje“
Kulovaná, M.
4
Vliv odpadních vod z JE Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi
Hanslík, E., Ivanovová, D., Šimonek P.
6
Porovnání vypovídací schopnosti fytobentosu a zoobentosu o jakosti tekoucích vod
Forejtníková, M., Heteša, J., Marvan, P.
9
Obsah časopisu VTEI – ročník 2005
redakce
12
Nové výpočetní možnosti a environmentální modelování
Blažková, Š., Salinger, P.
13
Vodní bilance a rámcová směrnice pro vodní politiku EU
Zeman, V.
15
Přírůstky v knihovně VÚV T.G.M.
Heiclová, A.
17
Problematika povrchových splachů odtékajících z dálniční sítě
Beránková, D., Brtníková, H., Kupec, J., Huzlík, J., Jandová, V.
18
Publikace VÚV TGM – Jakost surových vod a jejich upravitelnost ve vodárnách ČR
redakce
20

Číslo 2

Název článku Strana Odkaz
Stanovení chloridů mikrocoulometrickou titrací
Sikora, E.
1
Porovnání zatížení organickými polutanty řek Odry a Moravice pasivním vzorkováním pomocí semipermeabilních membrán
Šajer, J.
3
Oprámy u Kaznějova – příklad neřešené ekologické zátěže
Eckhardt, P.
5
Jaký výzkum je potřeba v povodí Labe? Výsledky dotazníkového průzkumu k hlavním problémům vodního hospodářství a potřebného výzkumu v povodí Labe na území ČR (projekt NeWater)
Martínková, M., Blažková, Š., Hesse, C., Krysanova, V., Košková, R.
7
Lososové a kaprové vody
Kladivová, V., Svobodová, J.
10
Zdroje financování projektů ochrany vod (ČOV, kanalizace)
Grünwaldová, H.
12
Publikace VÚV TGM – Hydroecological Study of the Jizera River Catchment and the Jizera Mountains
z lektorského posudku prof. Ing. J. Zezuláka, DrSc.
16

Číslo 3

Název článku Strana Odkaz
Návrh metodiky stanovování povodňových rizik a škod v záplavovém území
Drbal, K.
1
Publikace VÚV TGM, v. v. i. – Využití juvenilních ryb v rámci monitoringu kontaminace vodního prostředí cizorodými látkami
redakce
5
Projekt Morava IV. Informace o zaměření, cílech, členění, způsobu řešení a dílčích výsledcích projektu VaV v roce 2005
Šunka, Z. a kol.
6
Hodnocení výskytu pesticidních látek v povrchových vodách oblasti povodí Moravy
Beránková, D., Forejtníková, M., Vejvodová, J.
8
Sledování mokřadů v oblasti dolního Podyjí v rámci Projektu Morava
Rozkošný, M., Heteša, J., Marvan, P.
10
Zimní provoz biologických nádrží
Felberová, L.
13
HEIS VÚV v roce 2006
Picek, J..
14
Sledování nebezpečných složek ve vybraných odpadech. Hodnocení složení a vlastností odpadů
Hudáková, V., Kulovaná, M., Koch, K., Kočí, V., Vosáhlová, S.
17
Konference „PITNÁ VODA 2006“
Hubáčková, J.
20

2005

Číslo 1

Název článku Strana Odkaz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka – ohlédnutí za rokem 2004
Petružela, L.
1
Vliv nízkých průtoků na biomasu fytoplanktonu ve vodních tocích
Desortová, B.
2
Celkové hodnocení emisí fosforu a dusíku do povrchových vod
Kalinová, M.
4
Mikrobiální znečištění ve vybraných profilech toků ČR
Baudišová, D., Leontovyčová, D.
6
Vliv anorganických chloridů na výsledek stanovení AOX
Handová, V.
9
Obsah časopisu VTEI – ročník 2004
redakce
10
Charakterizace organických látek ve vodě vodárenské nádrže Fláje z hlediska její upravitelnosti na vodu pitnou
Lochovský, P.
11
K měření efektivnosti IS/ICT aplikací
Veselý, J.
14
11. Magdeburský seminář v Lipsku 18.–22. října 2004
Očenášková, V.
14
Konference „Pitná voda“ v Trenčianských Teplicích
Hubáčková, J.
15

Číslo 2

Název článku Strana Odkaz
Současný stav v problematice polychlorovaných bifenylů – PCB
Barchánková, J.
1
Srovnání metod stanovení celkového obsahu PCB ve vzorku – návrh modifikace metody A podle ČSN EN 12766-2
Kužílek, V., Tolma, V., Jech, L., Grabic, R.
4
Současný stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR – aktualizace za období 2002–2004 a další perspektivy
Michalová, M.
8
Financování projektů ochrany vod
Grünwaldová, H.
11
Ověření využití anaerobně-aerobní technologie
Mlejnská, E.
14
Odstraňování rozpuštěných organických látek z vody ionexy (Miex proces)
Vostrčil, J.
17
Zemřel doc. Ing. Jaroslav Skalička, CSc.
Libý, J.
20

Číslo 3

Název článku Strana Odkaz
Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí (akreditovaná kalibrační laboratoř) a její úsilí při postupném odstraňování nežádoucích jevů z procesu kalibrace vodoměrných vrtulí
Libý, J., Ramešová, L.
1
Termotolerantní koliformní bakterie v povrchových vodách a biofilmech – pohled na strukturu skupiny
Baudišová, D., Fuksa, J. K.
6
Program na snížení znečištění povrchových vod nebezpečnými látkami
Mičaník, T.
7
Kniha o hydrologickém suchu
Kašpárek, L.
9
Registr chráněných území – opomíjená součást Rámcové směrnice pro vodní politiku EU
Rosendorf, P.
10
Umělá ryba v profilu Bohumín na Odře
Šajer, J.
13
Informace o řešení programu „Integrovaný přístup při návrhu rekonstrukcí a modernizací ČOV“ v roce 2004
Šťastný, V..
14
Aktuality v činnosti ASLAB v roce 2004 a v prvním pololetí 2005
Dvořák, R.
15
Moderní přístupy bezpečnosti IS/IC
Veselý, J.
18
Publikace VÚV TGM – Ledový režim vodních toků
redakce
18
Recenze – Využití metod umělé inteligence ve vodním hospodářství
Štěpánková, O.
19
Přírůstky v knihovně VÚV
Heiclová, A.
19
RNDr. Vilibald Kakos sedmdesátníkem
Munzar, J.
20

2004

Číslo 1

Název článku Strana Odkaz
Rok 2003 ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka
Petružela, L.
1
Vyhodnocení kulminačních průtoků při povodni v srpnu 2002
Krátká, M.
2
Jakost povrchových a podzemních vod za povodňové situace – kontaminace záplavových vod bakteriemi
Mlejnková, H., Horáková, K.
6
22. Plavební dny 2003
Libý, J.
9
Aspirace teorie chaosu a multimodelování v krizovém řízení
Veselý, J.
10
Publikace vydané ve VÚV T.G.M. v roce 2003
redakce
11
Obsah časopisu VTEI – ročník 2003 (příloha časopisu Vodní hospodářství č. 2, 6 a 10)
redakce
12
ASLAB (Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří)
Koruna, I.
13
Semináře pořádané VÚV T.G.M. spoIu s pobočkou ČVVS
redakce
16

Číslo 2

Název článku Strana Odkaz
Zatápění zbytkové jámy Chabařovice
Havel, L.
1
Návrh úprav systému prevence před povodněmi a vyhodnocení důsledků povodně na majetek, životy a zdraví obyvatel v postiženém území
Drbal, K., Pavlovský, L., Polenka, E., Rozkošný, M.
2
Jak je na tom Česká republika s vypouštěním nebezpečných látek do životního prostředí
Mičaník, T., Kristová, A.
10
Nebezpečné ledové situace na našich tocích
Matoušek, V.
12
Projekty ochrany vod
Grünwaldová, H.
15
Přehled technologií pro odstraňování biodegradabilního komunálního odpadu vhodných ke snižování jeho množství ukládaného na skládky v EU
Matulová, D.
18
ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří
Koruna, I.
20

Číslo 3

Název článku Strana Odkaz
Registr komunálních zdrojů znečištění
Felberová, L.
1
Vyhodnocení hydrogramu povodně ze srpna 2002 ve stanici Koterov na Úslavě pomocí srážkoodtokového modelu
Šercl, P.
3
Substituční stanovení síranů s chromanem barnatým metodou SCP
Sikora, E.
6
Atmosférická depozice ekologicky významných látek na stanicích Hříběcí boudy a Rýchory v Krkonoších v roce 2003
Budská, E.
8