Výpar z volné hladiny je jedním ze základních prvků hydrologické bilance. Jeho průměrná hodnota se v průběhu let mění vlivem postupující klimatické změny, stejně jako je tomu u dalších prvků hydrologické bilance. Data z výparoměrných stanic jsou přínosná pro studie posuzující vliv klimatické změny na hydrologickou bilanci, stejně tak pro stanovení rovnic pro jeho výpočet a obecně pro bližší poznání hydrologického cyklu. Význam pozorování je zvětšen potřebou kvantifikovat změny výparu vlivem probíhající změny klimatu. Pozorování výparu z vodní hladiny není prováděno běžně, z důvodu značné náročnosti na údržbu a obsluhu výparoměrných stanic. Z tohoto důvodu je dopočítáván ze vzorců na základě závislosti na dalších meteorologických veličinách.

Obr. 1. Pozorování výparu v Praze Podbabě (přibližně 40. léta)

Výzkumný ústav vodohospodářský se zabývá pozorováním výparu z vodní hladiny již od 30. let minulého století. V období mezi světovými válkami konal ústav pozorování v souvislosti s plánovanou nádrží na Rozkoši u České Skalice (rybník Rovenský) a na výzkumné hydrologické stanici při ústavu v Podbabě [1] (obr. 1 a 2). Bylo používáno plovoucích i zemních výparoměrů. Výsledkem těchto prací bylo nakonec sestrojení tzv. Rónova výparoměru.

Obr. 2. Průměrný měsíční výpar z Rónova výparoměru – stanice Podbaba

V následujících letech byla v souvislosti s plánovanou výstavbou tzv. Odersko-dunajského průplavu zřízena celostátní síť výparoměrů Rónových. V roce 1956 byly zřízeny výparoměrné stanice v Hlasivu u Tábora, která je v provozu dodnes, a v Tišicích na Mělnicku (1956–1974). V roce 2018 bylo obnoveno pozorování výparu z vodní hladiny v areálu VÚV v Podbabě, současně byly pořízeny dva plovoucí výparoměry, jež budou v provozu v rámci výzkumných projektů na vodních nádržích.

Tabulka 1. Seznam v současnosti měřených veličin ve stanici Hlasivo
Tabulka 2. Seznam v současnosti měřených veličin ve stanici Podbaba

Výparoměrná stanice Hlasivo

Výparoměrná stanice v Hlasivu u Tábora byla vybudována v roce 1956 v místech původní výzkumné meteorologické stanice a nyní je jedinou nezrušenou základní výparoměrnou stanicí na území ČR. Zaznamenává data o výparu z volné hladiny spolu s dalšími meteorologickými prvky (tabulka 1). Výpar je zde měřen v sezoně od května do října.

Obr. 3. Srovnávací výparoměr ve stanici Hlasivo

V Hlasivu byly v průběhu let používány výparoměry Rónův, Wildův, GGI 3000, Class-A pan a srovnávací výparoměr o ploše hladiny 20 m2 (obr. 3). Na blízkém rybníku byl v minulosti umístěn na voru nejprve plovoucí výparoměr o ploše 1 m2, později výparoměr o ploše 3 m2 (obr. 4), pozorování probíhalo v 50. až 70. letech minulého století.

Obr. 4. Plovoucí výparoměr – stanice Hlasivo

Výparoměrná stanice Podbaba

Od roku 2018 je pozorován výpar v areálu pražského pracoviště VÚV TGM. Jsou zde aktuálně umístěny tři výparoměrné bazény o průměru 2 m (obr. 5). Probíhá zde klasické měření výparu z vodní hladiny (1) v měsících duben až říjen (podle teplot i déle), (2) ve stejných měsících z vody s odlišným albedem z důvodu zelené barvy vody, (3) celoročně za použití nemrznoucí směsi rozpuštěné soli ve vodě. Výsledky pozorování jsou porovnávána s pozorováním ze stanice Hlasivo a od roku 2019 budou porovnávána s pozorováním plovoucími výparoměry. Současně s výparem jsou zde měřeny další meteorologické veličiny (tabulka 2). Aktuální hodnoty měřených meteorologických veličin i výparu jsou online dostupné na internetových stránkách http://www.suchovkrajine.cz/aplikace.

Obr. 5. Výparoměrné bazény v Podbabě (vpředu čistá voda, uprostřed solný roztok, v pozadí zelená („vykvetlá“) voda)