Časopis Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI) vychází již 63 let. Zároveň je to pět let od ukončení spolupráce s časopisem Vodní hospodářství a začátku vydávání časopisu VTEI v současné modernizované podobě. V úvodním slovu k číslu 4–5/2015, jež bylo prvním číslem vydaným v této nové podobě, psal Mark Rieder o tom, že každá změna představuje riziko. Je tedy vhodné se podívat, jestli se podařilo časopisu VTEI v jeho nové podobě uspět, či nikoli. K ověření, zda časopis VTEI zaznamenal požadovaného progresu, bylo použito nástrojů bibliometrie. Bibliometrie se zabývá studiem kvantitativních aspektů produkce, rozšiřování a užití zaznamenaných informací [1]. Jedním z ukazatelů, který vypovídá o úspěšnosti odborného článku, je jeho citovanost v jiných odborných časopisech [2], proto byla zpracována citační analýza článků vydaných v časopise VTEI.

Metodika 17+ [3] v rámci bibliometrické analýzy používá dvě nejznámější citační databáze, a to Scopus a Web of Science. Pro výběr citovaných článků v časopise VTEI byly použity fráze „VTEI“, „Wat* manag* tech* and econ* info*“ a „vodohosp* technicko*“ pro vyhledávání v poli „Reference“ (databáze Scopus), resp. v poli „Cited Work“ (databáze Web of Science).

V případě fráze „VTEI“ a databáze Scopus bylo třeba ručně odfiltrovat několik záznamů, jež obsahovaly frázi „VTEI“ v názvu citovaného díla. V případě citační databáze Web of Science byly prohledávány všechny dostupné databáze.

V databázi Scopus bylo k 1. 1. 2021 nalezeno celkem 99 citací článků vydaných v časopise VTEI v období 1976 až 2020. V databázi Web of Science bylo nalezeno 75 citací článků vydaných v období 1968 až 2020. Pro další analýzu byly použity údaje z databáze Scopus a výsledky této analýzy souhrnně ukazuje tab. 1. Údaj „Počet citujících článků“ uvádí, v kolika článcích indexovaných v databázi Scopus byly v daném roce citovány články publikované v časopise VTEI, a údaj „Počet citací – citující články“ zase uvádí, kolik článků vydaných v časopise VTEI bylo v daném roce citováno (v jednom citujícím článku může být citováno i více článků z VTEI). Údaj „Průměrné stáří citace“ vyjadřuje průměrný rozdíl mezi letopočtem vydání citujícího a citovaného článku v příslušném roce, kdy k citování došlo. Údaj „Počet citovaných článků“ uvádí, kolik článků vydaných v daném roce v časopise VTEI bylo citováno v článcích indexovaných v databázi Scopus, a údaj „Počet citací – citované články“ říká, kolik získaly články publikované v daném roce v časopise VTEI celkem citací v článcích indexovaných v databázi Scopus.

Tab. 1. Výsledky citační analýzy dle údajů evidovaných v databázi Scopus

Obr. 1 zobrazuje histogram doby od vydání článku v časopise VTEI po jeho citování v odborném časopise indexovaném v databázi Scopus. Dvě třetiny citovaných článků je citováno do čtyř let od jejich vydání a do sedmi let je citováno celých 90 % citovaných článků.

Nejčastěji citovaným článkem je s šesti citacemi článek autorů Viziny, Horáčka a Hanela o nových možnostech modelu Bilan z roku 2015 [4].

Obr. 1. Doba mezi vydáním článku v časopise VTEI a jeho citováním v časopise indexovaném v databázi Scopus

Databáze Scopus pokrývá více časopisů, proto není překvapením, že obsahuje více citací článků ve VTEI než databáze Web of Science. Potěšující je trend v citovanosti článků publikovaných ve VTEI. Před rokem 2009 dochází k namátkovému citování článků publikovaných ve VTEI, zatímco od tohoto roku je citován článek publikovaný ve VTEI každý rok, přičemž lze pozorovat stoupající četnost citovanosti v posledních dvou letech. Méně potěšující se může zdát počet citovaných článků k počtu publikovaných článků. V časopise VTEI je v uplynulých pěti letech publikováno každý rok mezi 25 a 45 recenzovanými články. Pro hodnocení výsledků citační analýzy je třeba mít na paměti tyto skutečnosti:

  • ______________________________

 

  • 1. Angličtina je v současnosti dominantním jazykem vědeckých publikací [5], a proto obě zmiňované databáze pokrývají zejména anglicky psané publikace.

 

  • ______________________________

 

  • 2. Publikace v mateřském jazyce jsou mimo zemi původu čteny a citovány méně než v angličtině [6].

 

  • Časopis VTEI není primárně orientován na světovou akademickou obec, nýbrž na českou odbornou veřejnost a vědeckou komunitu.

 

  • ______________________________

 

  3. Při uvědomění si těchto skutečností není podíl citovaných článků na úrovni 15 až 25 % vydaných článků v letech 2015 až 2018 špatný výsledek. Pro potenciální zahrnutí časopisu VTEI do databáze Scopus by se hodilo tento podíl ještě zvýšit.

Jedním z dalších ukazatelů, který vyjadřuje kvalitu časopisu, je impakt faktor, a to i přes to, že je mnohdy kritizován [7]. Impakt faktor se počítá jako poměr článků za dvouletí citovaných v následujícím roce po tomto dvouletí vůči vydaným článkům v příslušném dvouletí [8]. Podobně se počítá pětiletý impakt faktor [8]. Impakt faktor dnes počítá skoro každá indexační agentura, ale ve vědecké komunitě je uznávaný impakt faktor počítán z dat Web of Science. V roce 2020 byly ve Web of Science citovány čtyři články publikované ve VTEI v letech 2018 a 2019, zároveň bylo publikováno v tomto období 57 recenzovaných článků, tj. impakt faktor časopisu VTEI by byl 0,070. V roce 2019 by impakt faktor časopisu VTEI byl jen 0,014, v roce 2018 0,012, v roce 2017 pak 0,036. Pětiletý impakt faktor časopisu VTEI v roce 2020 by byl 0,070 (11 citací / 158 recenzovaných článků).

Příspěvek shrnuje výsledky analýzy citovanosti článků publikovaných v časopise VTEI na záznamech databáze Scopus. Je patrný nárůst citovanosti publikovaných článků, což svědčí o zvyšující se zajímavosti časopisu VTEI jako zdroje odborných a vědeckých informací. Celkově lze shrnout, že analýza citovanosti prokázala úspěšnou transformaci časopisu VTEI do moderního odborného časopisu, jenž přináší zajímavé příspěvky nejen pro odbornou praxi, ale i pro vědeckou komunitu.

Ilustrační foto: Shutterstock