ABSTRAKT

Cílem příspěvku je vyhodnocení retenční schopnosti krajiny v závislosti na použití půdoochranné technologie ve zvolené lokalitě a porovnání vybraných hydropedologických charakteristik v kontextu hospodaření s půdou. Z toho důvodu jsou pravidelně odebírány porušené a neporušené půdní vzorky a prováděny laboratorní rozbory. Zvolená lokalita se nachází v katastrálním území Šardice, v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji. Na zvolené lokalitě je možné brát zatravněné pásy s jednou i více řadami stromů jako možný agrolesnický systém, kde probíhá kontinuální měření teploty a vlhkosti pomocí vlhkostních čidel TMS-4 od společnosti TOMST. Výsledky ukazují, že způsob využití půdy a obdělávání má vliv na hydropedologické vlastnosti půdy. Můžeme je ovlivnit jak pozitivně, tak negativně.

ÚVOD

Vzhledem k aktuálně probíhajícím klimatickým změnám, kdy vlivem zvyšující se průměrné roční teploty dochází k výskytu častějších extrémů, jako jsou přívalové srážky a delší období sucha, se klade velký důraz k návratu krajiny do původního stavu, nebo se k tomuto stavu alespoň co nejvíce přiblížit. Za posledních několik desítek let se v naší krajině na zemědělské půdě nehospodařilo ideálním způsobem, a proto je potřeba této problematice věnovat pozornost, zejména návrhu ochranných a adaptačních opatření. Půda je nejcennějším přírodním bohatstvím, jež každý stát má, a je také jeho přírodním zdrojem, který nelze obnovit [1].

V České republice je půda ohrožena převážně vodní a větrnou erozí [2]. Vliv vodní eroze na půdu se projevuje vyplavováním organických a minerálních částic z půdy a transportem sedimentů z erodovaných ploch. Následně dochází při poklesu sklonu terénu k jejich ukládání v místech akumulace [3]. Mezi další negativní účinky patří škody v zastavěném území, zanášení vodních toků a vodních nádrží, pronikání zbytků agrochemikálií a rizikových látek do vodního prostředí.

S intenzivní zemědělskou produkcí na orné půdě a produkcí dobytka je možno dosáhnout vysokých výnosů na jednotku plochy a práce, avšak mohou negativně ovlivňovat životní prostředí. Návrh a realizace agrolesnických systémů může být příspěvkem ke zmírnění klimatických změn, zlepšení vodního hospodářství krajiny, k podpoře biodiverzity krajiny a také pro přívětivější prostředí pro člověka.

Cílem příspěvku je zhodnocení vlivu agrolesnických systémů, způsobu obdělávání a využívání půdy na komplex hydropedologických vlastností půdy a průběhu vlhkosti.

METODIKA

Agrolesnický systém a jeho vliv na krajinu

V agrolesnictví je využíváno výhod kombinace stromů, keřů a hospodářských zvířat a jejich vzájemného působení. Jsou použity jak zemědělské, tak i lesnické technologie. Agrolesnické systémy (ALS) cíleně využívají stromy a keře v rámci zemědělství, či případně využívají jiné lesní produkty než dřevo [4].

Existuje několik definic agrolesnictví podle doby a místa vzniku. I přes mnoho dílčích nejasností v jeho vymezení je společným vodítkem všech agrolesnických systémů:

  • hospodářská činnost zahrnující produkci jak zemědělskou, tak tu, kterou poskytují stromy nebo keře,
  • vzájemná provázanost mezi těmito dílčími složkami systémů,
  • důraz na ostatní mimoprodukční funkce, resp. setrvalost sytému,
  • význam role člověka v systému.

Existuje řada systémů agrolesnictví. Pro základní klasifikaci agrolesnictví byla použita metodika podle Dupraze a kol. a Evropské agrolesnické federace EURAF. Na jejím základě je možné vymezit základní kategorie agrolesnictví na zemědělské půdě [5]:

Silvoorebné – pěstování dřevin na orné půdě, zemědělsko-lesnický systém, zahrnující dřeviny a zemědělské plodiny na stejném pozemku. Některé běžně užívané silvoorebné systémy jsou tak tvořeny obdělávanými uličkami a živými ploty (obr. 1 a 2).

Silvopastorální – pěstování dřevin na trvalých travních porostech, pastevně-lesnický systém, pastva, zvířata spásají travinu v ALS (obr. 3).

Agrosilvopastorální – zemědělsko-pastevně-lesnický systém – tedy pěstování plodin, dřevin a zároveň chovu zvířat.

ALS má potenciál být nástrojem pro kombinaci klimatické změny, ochrany obyvatel a majetku a vytvoření základů pro více udržitelnou ekonomiku a pro sociální rozvoj. Udržitelným obhospodařováním lesů je poskytnut rámec pro plánování na mezinárodní i vnitrostátní úrovni a je jednou z možností, jak se postavit neustále se měnícímu klimatu. ALS má zároveň potenciál přispět v oblasti adaptačních strategií. Ty podporují udržitelný management a komunitní postupy a mají potenciál nejen při ochraně půdy a obyvatel před nepříznivými dopady klimatických změn, ale poskytují též příležitost k většímu a udržitelnějšímu rozvoji venkova. Tyto systémy nabízejí farmářům možnosti v různorodosti produkce, snížení rizika při farmaření (produkci), zajištění potravin a tvorbu tolik potřebného příjmu. Dále také mohou uspokojit komerční potřebu dřeva a zlepšují podmínky životního prostředí. Díky agrolesnickým opatřením se nyní těží velké množství dřevin mimo konvenční lesní pozemky [6].

Obr. 1. Výzkumná plocha organizace INRAE, Restinclieres – křížence ořešáku královského a ořešáku černého v kombinaci se zemědělskou plodinou (Foto: V. Horáková)
Obr. 2. Výzkumná plocha organizace INRAE, Restinclieres – borovice v kombinaci s vinnou révou (Foto: V. Horáková)
Obr. 3. Silvopastorální systém – farma La Losse chov ovcí (Foto: V. Horáková)

Interakce mezi stromy a plodinami je studována v pozitivním, negativním i neutrálním směru. Tyto interakce jsou závislé na typu použitého modelu zahrnující různé varianty druhů, jejich povahy a uspořádání. Interakce je dále definována jako vliv jedné části systému na chování jiné části systému a/nebo celého systému [7]. Mezi stromy a rostlinami (plodiny a pastviny) dochází k různým interakcím. Studium interakce mezi stromy a plodinami v rámci agrolesnictví by mohlo pomoci najít vhodné způsoby, jak zvýšit celkovou produktivitu půdy. Hlavními pozitivními účinky vzájemného působení je zvýšená produktivita, lepší úrodnost půdy, koloběh živin a ochrana půdy. Hlavním negativním účinkem vzájemného působení je jejich konkurence, jež snižuje úrodu plodin. To může být způsobeno prostorem, světlem, živinami a vlhkostí, kterou potřebují. Ekologická udržitelnost a úspěšnost jakéhokoli agrolesnického systému je závislá na vzájemném působení a doplňování mezi pozitivními a negativními účinky. Celkový pozitivní výsledek může agrolesnický systém přinést pouze tehdy, kdy pozitivní účinky převáží nad těmi negativními [8].

Vlastnost půdy u agrolesnických systémů závisí na druzích stromů a jejich prolínaní, postupech hospodaření, uspořádání, množství a kvalitě podestýlky a míře jejího rozkladu. Stromy jsou vysazovány v řadách souběžně s ornou půdou s plodinami. Tyto stromy poskytují potravu, dřevo, palivo, krmivo, stavební materiály, suroviny pro malé lesní podniky a v některých případech obohacují půdu základními živinami [9].

Výsadba stromů a jejich udržitelnost může pomoci při ochraně půdy proti nepříznivým dopadům přívalových srážek. Kromě toho lze agrolesnické systémy využít k rekultivaci znehodnocené půdy a udržení kvality vody zachycením sedimentů, živin a toxických látek. Dále mají potenciál k přesunu vody z podstatně hlubších vrstev, kde se nachází voda, do vrstev, které jsou sušší a ve vyšším profilu půdy. Tento proces byl popsán jak u přírodně vzniklých skladeb stromů a travin, tak u agrolesnických systémů [10].

Všeobecně nechráněná půda získává více slunečního světla oproti chráněné půdě a stejný trend má i teplota. Mnoha výzkumy bylo prokázáno, že agrolesnické systémy fungují lépe než samostatný osevní systém v oblastech, kde je buď nedostatek podzemní vody, nebo méně atmosférických srážek. Agrolesnictví je dobrým nástrojem pro plodiny, jež mají rády stín a nižší teploty. Stromy přinášejí příznivé změny v mikroklimatických podmínkách, a to vlivem na tok záření, teplotu vzduchu, rychlost větru, deficit nasycení doplňujících plodin, což může mít významný dopad na modifikaci rychlosti a trvání fotosyntézy a následujícího růstu rostlin, transpiraci a využití půdní vody [11]. Stín stromů hraje významnou roli při snížení evapotranspirace, snížení teploty a zvýšení vlhkosti. Odstraněním stromů dochází u půdy ke zvýšení teploty o cca 4 °C a snížení relativní vlhkosti vzduchu o cca 12 % do 2 m nad zemí [12].

Výzkumná lokalita

V rámci komplexních pozemkových úprav (KPÚ) v plánu společných zařízení (vedle návrhu sítě polních cest) došlo v katastrálním území Šardice k návrhu protipovodňových a protierozních opatření v návaznosti na územní systém ekologické stability. Součástí těchto polyfunkčních opatření bylo na pěti lokalitách – za účelem úpravy erozních a odtokových poměrů – dosaženo ekologické rovnováhy a utlumení různých druhů degradace zemědělsky využívané půdy. Mezi aplikovaná opatření v rámci plánu společných zařízení patří organizační opatření, tj optimální delimitace druhů pozemků, ochranné zatravnění na erozně ohrožených lokalitách, protierozní rozmístění plodin ve svazích, pásové střídání plodin a protierozní rozmisťování plodin. V rámci agrotechnických opatření došlo k výsevu do ochranné plodiny, strniště, mulče či posklizňových zbytků, k zatravnění erozně ohrožených meziřadí v sadech a vinicích za účelem zadržení dešťové vody na povrchu půdy a vrstevnicové obdělávání. Stěžejní navrženou částí jsou opatření biotechnická a technická jako protierozní průlehy a meze, zasakovací pásy a stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku pomocí zatravnění údolnic. V rámci KPÚ také vznikly čtyři záchytné protipovodňové nádrže a systém polních cest.

Obr. 4. Pohled na výzkumnou lokalitu agrolesnických systémů, 9/2022 (Foto: V. Horáková)

Výzkumná lokalita se nachází v České republice v Jihomoravském kraji, okres Hodonín, katastrální území Šardice (obr. 5). Vzhledem k rozsáhlosti vzniklých opatření a velikosti řešeného území byla vybrána jedna konkrétní lokalita s realizovanými agrolesnickými systémy, která se nachází severně až severovýchodně od obce Šardice (na obr. 5 vyznačeno modrou tečkou). Modelová lokalita zahrnuje soustavu zasakovacích travních pásů s liniovou výsadbou dřevin střídanou pásy se zemědělskými plodinami (obr. 4). Zájmová lokalita spadá do teplé a na srážky chudé klimatické oblasti.

Obr. 5. Přehledná mapa a detail zájmové lokality (Zdroj: mapy.cz)

Během let 2020–2022 byly sledovány následující aspekty: fyzikální vlastnosti půdy, vlhkost a teplota půdy. Na obr. 6 jsou rozmístění jednotlivých vlhkostních čidel a místa odběrů vzorků pro laboratorní rozbory. Byly odebírány porušené (zrnitostní rozbor) a neporušené (fyzikální vlastnosti půdy a hydrolimity) půdní vzorky. Umístění i odběry jsou prováděny ve dvou hloubkách, a to 20 a 50 cm. Jde o orniční vrstvu (20 cm) a podorniční (50 cm) vrstvu půdy.

Obr. 6. Rozmístění vlhkostních čidel a místa odběrů (Foto: V. Horáková)

Odečítání vlhkostních čidel probíhá v terénu (obr. 7) propojením vlhkostního čidla a notebooku za pomoci kabelu s odečítacím zařízením, jež je k vlhkostním čidlům dodáváno.

Obr. 7. Odečítání čidel v terénu: uprostřed orné půdy (vlevo), travnatý pás mezi stromy (vpravo) (Foto: V. Horáková)

VÝSLEDKY A DISKUZE

Vzhledem k velkému množství dat byla vybrána jen část výsledků, a to vlhkost se srážkami za období 03/2021–11/2021, porovnání vlhkosti v pásu A s ohledem na pozici v hloubkách 20 a 50 cm, tj. mezi stromy (1), u stromu (2) a na kraji orné půdy (3). První číslo v označení značí pozici na svahu, tj 1 = nahoře, 2 = uprostřed a 3 = dole, druhé číslo v označení je umístění v rámci pozice na svahu, viz předchozí věta. Dále zde bude uvedeno porovnání fyzikálních vlastností z pásu A, a to z prvního (4/2020) a posledního (4/2022) jarního odběru.

Na obr. 8, 10 a 12, což jsou grafy pro hloubku 20 cm, lze vidět, že po srážkách dochází k rychlému nárůstu vlhkosti půdy. V období bez srážek poté dochází k jejímu snížení. Hodnoty se pro hloubku 20 cm pohybují v rozmezí 0,1–0,55, tj. 10–55 % v závislosti na intenzitě a množství srážek. V hloubce 50 cm (obr. 9, 11 a 13) je vlhkost půdy za celé období značně vyrovnaná a nedochází ke skokovým změnám v závislosti na aktuálních srážkách, hodnoty se pohybují od 0,05 do 0,4, tj. 5–40 %. Hodnoty jsou oproti hloubce 20 cm nižší, avšak vyrovnanější. Výjimkou jsou dvě pozice, a to A 3–2 (dolní část svahu u stromu – obr. 11) a A 3–3 (dolní část svahu, kraj orné půdy – obr. 13). Tento skokový nárůst si můžeme vysvětlit jejich umístěním na svahu. Obě pozice se nacházejí v dolní části, což znamená, že dochází k povrchovému odtoku v rámci tohoto území a v tomto místě se pak voda zdržuje a vsakuje ve větší míře.

Obr. 8. Srážky a průběh vlhkostí pozice mezi stromy, pás A, hloubka 20 cm, období 03–11/2021
Obr. 9. Srážky a průběh vlhkostí pozice mezi stromy pás A, hloubka 50 cm, období 03–11/2021
Obr. 10. Srážky a průběh vlhkostí pozice u stromu, pás A, hloubka 20 cm, období 03–11/2021
Obr. 11. Srážky a průběh vlhkostí pozice u stromu, pás A, hloubka 50 cm, období 03–11/2021
Obr. 12. Srážky a průběh vlhkostí pozice kraj orné půdy, pás A, hloubka 20 cm, období 03–11/2021
Obr. 13. Srážky a průběh vlhkostí pozice kraj orné půdy, pás A, hloubka 50 cm, období 03–11/2021
Tab. 1. Klasifikace zrnitosti dle Nováka
Tab. 2. Porovnání fyzikálních charakteristik pro pás A, hloubka 20 cm za období 4/2020 a 4/2022 – 1. část

V letech 2020–2022 byly odebrány porušené a neporušené půdní vzorky, které byly v pedologické laboratoři Ústavu vodního hospodářství krajiny VUT FAST v Brně podrobeny příslušným rozborům. Z porušených půdních vzorků byla zjištěna zrnitost zrnitostním rozborem hustoměrnou metodou podle Cassagrandeho. Vzorky byly poté dle Nováka klasifikovány (tab. 1.) buď jako lehká – hlinitopísčitá (HP), střední – písčitohlinitá (PH) nebo hlinitá (H) půda. Na základě zrnitostního rozboru jsou pak určeny limitní hodnoty u fyzikálních vlastností a hydrolimitů (viz níže v textu).

Z neporušených půdních vzorků byly vyhodnoceny vybrané fyzikální vlastnosti a hydrolimity. Pro ukázku byly vybrány výsledky z dubna roku 2020 a 2022. Z nich jsou patrné změny ve vyhodnocených parametrech (tab. 2 a 3 – hloubka 20 cm, tab. 4 a 5 – hloubka 50 cm). Pod tabulkami jsou jednotlivé vyhodnocené parametry popsány a vysvětleny.

Tab. 3. Porovnání fyzikálních charakteristik pro pás A, hloubka 20 cm za období 4/2020 a 4/2022 – 2. část
Tab. 4. Porovnání fyzikálních charakteristik pro pás A, hloubka 50 cm za období 4/2020 a 4/2022 – 1. část
Tab. 5. Porovnání fyzikálních charakteristik pro pás A, hloubka 50 cm za období 4/2020 a 4/2022 – 2. část

Kritická objemová hmotnost (ρd) po vysušení dle Lhotského je pro hlinitopísčitou půdu > 1,6 g.cm-3, pro písčitohlinitou > 1,55 g.cm-3 a pro hlinitou > 1,45 g.cm-3.

Minimální hodnota objemové hmotnosti pro omezení růstu kořenů je pro hlinitopísčitou půdu 1,8 g.cm-3, pro písčitohlinitou 1,75 g.cm-3 a pro hlinitou 1,7 g.cm-3. Tuto hodnotu žádný vzorek nepřekročil, což znamená, že nedochází k omezení růstu kořenů.

Momentální vlhkost (θ) udává momentální obsah vody v půdě, vyjadřuje poměr objemu vody ve vzorku Vw k neporušenému objemu Vs. Vlhkost půdy se v průběhu roku mění, je závislá na srážkách, výparu, spotřebě rostlinami, odtoku a na vzlínání z hladiny podzemní vody.

Nasáklivost (θNS = θS) je stav, kdy jsou všechny póry zaplněny vodou. Jedná se prakticky o stav, který nastává bezprostředně po dešti.

Vlhkost 30‘ (θ30) vyjadřuje, kolik vody je půda schopna zadržet po 30 minutách odsávání filtračním papírem z původně plně nasyceného vzorku.

Maximální vodní kapacita (θKMK) by u hlinitopísčitých půd v ornici neměla překročit hodnotu 31 % a v podorničí 30 %, u písčitohlinitých v ornici 35 % a v podorničí 31 % a u hliněných v ornici 36 % a v podorničí 34 %; pokud tuto hodnotu překročí, znamená to, že voda se bude do půdy špatně vsakovat. V hloubce 20 cm nebyla hodnota překročena u žádného ze vzorků. U hloubky 50 cm už byla situace odlišná a několik vzorků tuto hodnotu překročilo.

Retenční vodní kapacita (θRK) vyjadřuje maximální množství vody, jež půda dokáže zadržet kapilárními silami po 24 hodinách odsávání z původně plně nasycené půdy.

Pórovitost (P) má rozhodující vliv na úrodnost půdy, existenci půdních mikroorganismů, umožňuje pronikání kořenů, vody a vzduchu do půdy a jejich pohyb v půdě. Při zvyšující se vlhkosti se zvyšuje a naopak při vysychání se zmenšuje. V ornici se zpravidla pohybuje od 40 do 60 % obj. a s rostoucí hloubkou klesá. Kritická hodnota pórovitosti dle Lhotského je v ornici pro hlinitopísčitou půdu < 40 %, pro písčitohlinitou < 42 % a pro hlinitou < 45 %.

Provzdušenost (VZ) se v orničních horizontech v dobrém stavu pohybuje v rozmezí 18–24 % obj. a u luk 9–12 % obj. Hodnota provzdušenosti nesmí v orné půdě klesnout pod 10 % obj. a u luk pod 6 % obj., jinak přestane probíhat výměna vzduchu a v půdě začnou probíhat anaerobní procesy. V takovém případě se pak musí provést agrotechnický zásah, jímž se zvýší množství vzduchu v půdě. U žádného vzorku nedošlo k překročení hraniční hodnoty, avšak převážná většina vzorků se nenachází v optimálním rozmezí, které indikuje dobrý stav orničního horizontu, z čehož vyplývá, že půda není v dobrém stavu.

Hodnoty nesplňující výše uvedené kritické hodnoty jsou v tab. 2–5 zvýrazněny oranžově a hodnoty, které jsou mimo optimální rozmezí, jsou zvýrazněny šedě.

ZÁVĚR

Výzkum probíhá již od roku 2020 a každý rok dochází ke sběru dat jak z vlhkostních čidel, která měří kontinuálně, tak i k pravidelnému odběru neporušených půdních vzorků na začátku a na konci vegetačního období. Data získaná z vlhkostních čidel budou podrobena statistické analýze, v níž bude blíže zkoumáno a porovnáváno, zda a jak velký vliv mají na změnu vlhkosti (u obou hloubek) pozice na svahu, umístění stanoviště (orná půda, travnatý pás), roční období a množství spadlých srážek.

Z výše uvedených dat vyplývá, že pozice na svahu (sklon pozemku) a způsob využití pozemku má vliv na průběh vlhkosti a výsledné fyzikální parametry půdy. Nejlépe, za vybraná období 4/2020 a 4/2022, vycházejí hodnoty v hloubce 20 cm pro pozici A 2–2 (uprostřed svahu u stromu) a A 3–1 (dolní část svahu mezi stromy), a to jak z hlediska průběhu vlhkosti, tak z hlediska fyzikálních parametrů. U obou pozic nevyhovuje pouze hodnota provzdušenosti, ta je mimo optimální hodnotu pro orniční horizont v dobrém stavu. Avšak když se porovnají výsledky z prvního odběru s tím posledním, hodnoty u pozic v zatravněném pásu se stromy se zhoršily. Naopak u orné půdy jsou hodnoty spíše vyrovnané bez větších výkyvů.

Ze závěrečného zhodnocení agrolesnických systémů vyplývá, že nedokážou odvrátit probíhající klimatickou změnu, ale mohou pomoci ve zmírnění negativních dopadů na krajinu, a to zejména zmírněním eroze – větrné i vodní, dále zadržením srážek v krajině, tj. zvýšením infiltrace a snížením povrchového přímého odtoku, což je vzhledem k nestálosti srážek důležité (dlouhá období bez srážek či přívalové srážky). Celkově lze konstatovat, že krajině se vrací lepší vzhled a dochází v ní i k návratu divoké zvěře.

Výzkum i nadále pokračuje a bude rozšířen o pokusy pomocí hloubkového provzdušňovacího přístroje, který by měl pomoci v provzdušnění půdního horizontu v požadované hloubce, čímž by zlepšil infiltrační schopnost půdy. V místech pokusů budou odebrány porušené a neporušené půdní vzorky před a po provedení zásahu pro laboratorní rozbor, aby bylo možno vyhodnotit vliv na hydropedologické vlastnosti půdy. Dále dojde k odběru půdního vzorku pro rozbor edafonu, tj. živočichů a organismů žijících v půdě, z důvodu posouzení, zda a jaký má na ně tento zásah vliv.

Poděkování

Podpořeno Technologickou agenturou ČR, projekt č. TH04030409 – „Agrolesnické systémy pro ochranu a obnovu funkcí krajiny ohrožované dopady klimatických změn a lidskou činností“ a Grantovou agenturou ČR, projekt č. BD122001010 – „Vyhodnocení vodního režimu krajiny a revize kritických bodů jako podklad pro návrh adaptačních opatření a zhodnocení jejich účinnosti pomocí srážkoodtokových modelů“.

Příspěvek prošel lektorským řízením.