Mohl byste popsat Vaše zkušenosti z desetiletého působení ve VÚV TGM a možnost jejich uplatnění v rámci Vašeho současného působení v ČHMÚ. Jak probíhá spolupráce mezi těmito dvěma institucemi?

Zkušenosti, které jsem získal v rámci mého působení ve funkci ředitele ve VÚV TGM, byly a jsou pro mě zásadní, a to jak z hlediska řízení organizací, tak z hlediska osobního. Management lidí a firem je soubor specifických dovedností a znalostí, které nejsou člověku dány shůry, ale tyto dovednosti a znalosti se mi alespoň částečně podařilo získat kombinací studia managementu a zkušenostmi, které jsem měl možnost získat v rámci mého více než desetiletého období ve funkci ředitele VÚV TGM. Takže jednou ze základních zkušeností, kterou jsem ve VÚV TGM získal je, že jedním z největších omylů je mýtus, že čím lepší odborník, tím lepší manažer a řízení organizace buď člověk umí, nebo neumí. Jinými slovy, získal jsem pokoru, potřebu vzdělávat se a umožnit svým nejbližším kolegům vzdělávat se v oblasti managementu a tuto zkušenost se snažím přenést do řízení ČHMÚ. Jde mi především o to, abychom mluvili stejným jazykem, uměli si stanovit společné cíle, kterých chceme dosáhnout a zvolili nejefektivnější a společnou cestu k jejich dosažení.

Za tyto zkušenosti jsem VÚV TGM nesmírně vděčný a také řadě kolegů, se kterými se mi skvěle spolupracovalo.

Jaký je Váš pohled na fungování a směřování ČHMÚ, jaké hlavní změny jste od října zavedl, či postupně zavádíte?

Snažíme se s kolegy náměstky nastavit atmosféru konstruktivní spolupráce, otevřené komunikace bez skrytých agend a projektového řízení. Náměstci ředitele pro meteorologii a klimatologii, čistotu ovzduší, hydrologii, ekonomiku, IT a ředitelé poboček mi prezentovali svoje sny, kterých by chtěli v rámci svého působení na svých pozicích dosáhnout. Snažili jsme se tyto sny a vize sjednotit za celé ČHMÚ a děláme postupné kroky, které, doufejme, povedou k naplnění těchto snů. Protože naším společným cílem a snem je z ČHMÚ vytvořit nejdůvěryhodnější odbornou organizaci v České republice. Proto jsme zavedli jiný způsob řízení a komunikace v rámci ústavu, provedli řadu organizačních i personálních změn, snažíme se začít spolupracovat jako jeden společný ústav, nikoliv jako několik uzavřených malých ústavů pod jednou střechou. A k tomu je nutné obklopit se takovými lidmi, kteří mají dovednosti a kompetence, o kterých jsem psal v odpovědi na předchozí otázku.

Provádíme například takové změny, které povedou k lepší a intenzivnější komunikaci našich produktů a služeb směrem k veřejnosti skrze sociální sítě, nové webové stránky, mobilní aplikace, televizi, rozhlas tak, aby všechno to, co děláme, měla veřejnost z první ruky přímo od nás se značkou ČHMÚ a zárukou důvěryhodnosti.

Mohl byste stručně popsat aplikace pro mobilní telefony k předpovědi počasí, které plánujete v letošním roce zprovoznit?

Aplikace vznikají a pro Android již jsou k dispozici dvě aplikace, a to aplikace ČHMÚ a ČHMÚ+. Obě tyto aplikace jsou k dispozici zdarma a liší se v rozsahu poskytovaných informací. Společným znakem obou těchto aplikací je, že jsou postaveny na podrobných výsledcích modelu Aladin pro území České republiky se stávajícím rozlišením výpočetní sítě 4,9 × 4,9 km (cca 25 km2), která v průběhu letošního roku bude zpodrobněna na 2,4 × 2,4 km (cca 5,7 km2) na rozdíl od konkurenčních produktů, které vycházejí z globálních modelů s rozlišením 10 × 10 km (100 km2). To by mělo být, vedle vydávání výstrah na výskyt nebezpečných jevů s rozlišením na ORP, hlavní přidanou hodnotou našich aplikací. V aplikaci ČHMÚ budou navíc k dispozici meteogramy, informace z radarů, aktivita klíšťat atd. V aplikaci ČHMÚ+ budou navíc, kromě podrobných grafických animací vývoje oblačnosti, teplot, srážek, vlhkosti a dalších detailních výstupů z modelu Aladin, ještě informace o aktuálních měřených hodnotách z automatických meteorologických stanic, informace a aktuálním stavu čistoty ovzduší, UV indexu, stavech a průtocích na povrchových vodách, výstrahách o dosahování stupňů povodňových aktivit, také informace o riziku přívalových povodní. Což vzhledem ke zaměření VÚV TGM mohou být zajímavé informace jak pro zaměstnance VÚV, tak pro řadu starostů z místních samospráv. V tuto chvíli máme připravenu řadu vylepšení těchto aplikací, nachystány náměty na další aplikace tak, aby odpovídaly zájmům jednotlivých cílových skupin uživatelů našich produktů.

Mohl byste stručně popsat nově připravovaný zákon o ČHMÚ – dojde např. k výrazné změně v systému poskytování dat?

Hlavním cílem nově připravovaného zákona o hydrometeorologické službě je definice právní formy ústavy a jeho vztah k ostatním státním organizacím, např. Armádě ČR, Hasičskému záchrannému sboru, Řízení letového provozu. Kromě tohoto faktu je smyslem připravovaného zákona jasná definice funkce a rozsahu všech státních monitorovacích sítí, zakotvení role Single voice principle a vztah k jednotlivým složkovým zákonům. Další kapitolou bude definice podmínek poskytování dat, především pak těch, které slouží složkám Integrovaného záchranného systému a vlastně všem, kvůli kterým je ČHMÚ prvkem kritické infrastruktury ČR a prvkem Kritické informační infrastruktury podle zákona o kybernetické bezpečnosti. Nicméně ČHMÚ i nadále zůstane státní příspěvkovou organizací a i nadále bude muset pokrýt více než 25 % všech výnosů komerční činnosti, tudíž zákon bude definovat rovné podmínky pro všechny uživatele dat a produktů, za kterých je ČHMÚ bude poskytovat.

Co myslíte, že by měla obsahovat novela vodního zákona?

Jsem přesvědčený, a tím navazuji na své předchozí působení ve VÚV TGM, že novela vodního zákona by měla obsahovat především celou novou hlavu věnovanou problematice sucha a zároveň úpravu ceny podzemní vody. Tomu jsme se ve VÚV TGM i v rámci meziresortní komise Voda-sucho věnovali především. Je nutné v tuto chvíli novelu finalizovat a pustit do legislativního procesu.

Myslíte si, že by bylo vhodné zpoplatnit vodu pro závlahy a zemědělství a srovnat cenu podzemní a povrchové vody?

Na tuto otázku jsem částečně odpověděl v odpovědi na předchozí otázku. Jsem přesvědčený, a to nejen z mého působení ve VÚV TGM, ale i z mého současného zapojení do fungování Úpravny vody Želivka, a. s., a Želivská provozní, a. s., a diskusí o cenách vody předané a ceny pitné vody pro koncové uživatele, že je bezpodmínečně nutné ceny přinejmenším srovnat, a to ze dvou hlavních důvodů. Srovnání podmínek pro vodárenské společnosti je první důvod a druhý ještě zásadnější z mého pohledu jsou aktivity, které vzhledem k rozdílným cenám vedou k nadužívání podzemních vod nejen pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, ale především u průmyslových podniků. A to jsou podle mého názoru časované bomby nejen u zvodní, které již dnes mají napjatou bilanci.

Kam by se podle Vás měla soustředit pozornost do budoucna k zajištění vodních zdrojů?

Toto je velmi široká otázka, na kterou by úplná odpověď jistě překročila prostor vymezený pro tento rozhovor. Ale kdybych to měl shrnout, myslím si, že je nutné soustředit hlavní pozornost v budoucnosti do osvěty a vzdělávání. Osvěta proto, aby si společnost uvědomila, že zajištění vodních zdrojů je problém, jako problém ho vnímala a stalo se z tohoto tématu jedno z hlavních společenských témat. Vzdělávání proto, abychom měli dostatek odborníků, kteří budou schopni tyto problémy v současnosti a blízké i vzdálenější budoucnosti vyřešit. A vzdělávání také proto, aby existovala celospolečenská minimální vodní gramotnost, tak aby nebylo snadné společnost opájet nejrůznějšími bludy.

Mohl byste popsat Vaše zkušenosti z působení ve funkci šéfredaktora časopisu VTEI a dokážete popsat propojení s časopisem Meteorologické zprávy vydávaným ČHMÚ?

Mám z časopisu VTEI radost. Z odborné úrovně, z toho jak funguje, jak vypadá a z toho, že se cesta a zvolený koncept ukázal jako životaschopný a přínosný. Často jsem z vědecké obce slyšel argument, že není-li VTEI impaktovaný, tak alespoň „scopusovaný“, že je to vlastně takový vodohospodářský Ohníček. Na tuto výtku jsem vždy odpovídal, že na rozdíl od vědeckých časopisů jsme Ohníček četli všichni jako děti. A to je smyslem znovuobrozeného VTEI, aby jeho přínos byl v tom, že ho budou číst všichni z vodohospodářské obce. Nejsem šéfredaktorem časopisu Meteorologické zprávy, takže není v mé kompetenci rozhodovat o tom, jakým směrem se tento časopis vydá. Nicméně chtěl bych zahájit i v ČHMÚ diskusi, zda-li by i tento časopis neměl být jakousi informační platformou nejen pro odborníky, ale i pro neobyčejně velkou skupinu amatérských meteorologů.

Existuje již nějaká předpověď, která by nám řekla, jaký bude letošní rok z hlediska počasí a zejména srážek?

Neexistuje a dlouho existovat nebude, zda-li kdy vůbec.

Jak vidíte Vaše další působení ve vodním hospodářství?

ČHMÚ je veliká organizace s ohromným záběrem a její řízení mi prozatím zabírá bezmála veškerou kapacitu. Nicméně chtěl bych i nadále působit v Úpravně vody Želivka, protože v letošním roce bychom měli zahájit stavbu modernizace a chci být u toho, když už jsme celou akci zahájili, naplánovali, naprojektovali, až se bude realizovat a spouštět celá nová linka s granulovaným aktivním uhlím. Chci i nadále působit v České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti a v řadě dalších vodohospodářských organizací.