Již pátým rokem probíhá výzkum zaměřený na hodnocení historických vodohospodářských objektů v České republice z pohledu jejich významu pro památkovou péči. Jde o široce pojatý interdisciplinární výzkum se zapojením odborníků z VÚV TGM, Metodického centra průmyslového dědictví Národního památkového ústavu, Historického ústavu AV ČR, VÚKOZ a PřF UPOL. Výzkum je realizován v rámci řešení projektu DG18P02OVV019 „Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu“ financovaného programem NAKI II Ministerstva kultury.

Historické vodohospodářské objekty představují jeden ze segmentů industriálního dědictví. Jsou dokladem technologické vyspělosti společnosti i jejího přístupu k nakládání s vodou v krajině. Tento doposud poněkud opomíjený typ staveb se tým odborníků zmíněného konsorcia pokusil zdokumentovat, identifikovat jejich hodnotu a sestavit komplex kritérií pro hodnocení jejich památkového významu i pro jejich ochranu a obnovu.

Výstava uspořádaná na konci řešení projektu seznámí zájemce s hlavními výsledky a poznatky vzešlými z pětiletého výzkumu, tedy s metodickými přístupy týkajícími se této části kulturního dědictví a zároveň s jejich aplikací na konkrétních objektech. Na příkladech pěti modelových území v rámci České republiky (povodí Svitavy, horní Moravy, Moravice, Ploučnice a oblast Čáslavska), jež se od sebe liší historickým vývojem, způsobem hospodaření i fyzickogeografickými podmínkami, budou představeny různorodé typy vodohospodářských staveb: přehrady, malé vodní elektrárny, vodovody, náhony tesané v pískovcových masivech, objekty vodárenství a mnoho dalších. Pro srovnání budou prezentovány i specifické, památkově chráněné vodohospodářské systémy v blízkém zahraničí, jako jsou např. památky UNESCO – Vodohospodářský systém města Augsburg v Bavorsku a Banskoštiavnické tajchy na Slovensku. Výstava je koncipována jako putovní a je určena široké veřejnosti. Její součástí bude katalog rozvíjející jednotlivá témata prezentovaná na výstavních panelech a sumarizující výsledky projektu.

Veľký Kolpašský tajch, Banský Studenec, Slovensko (Foto: Slavomír Červeň, 2021)

HARMONOGRAM VÝSTAVY

1.–30. říjen 2022                   Hostětín – Komunitní centrum Stará škola

1.–11. listopad 2022               Čáslav – Městská knihovna

14.–20. listopad 2022            Opava – Slezské zemské muzeum

22.–27. listopad 2022            Olomouc – Pevnost poznání  (Interaktivní muzeum vědy UPOL)

1.–31. prosinec 2022              Brno – Technické muzeum v Brně

 

Za řešitelský tým konsorcia vás na výstavu srdečně zvou Miriam Dzuráková (VÚV TGM) a Aleš Vyskočil (Historický ústav AV ČR).