ABSTRAKT

V článku je popsána analýza národní orientace časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI) pomocí bibliometrického indikátoru Index Národní Orientace (INO). Tato analýza navazuje na citační analýzu provedenou v roce 2022. Na základě údajů o publikovaných článcích se vypočítává Index Národní Orientace Publikujících autorů (INO-P). Pro citace časopisu VTEI v databázi Scopus se vypočítává Index Národní Orientace Citujících autorů (INO-C). Analýza ukazuje, že opět došlo k nárůstu počtu citací evidovaných v databázi Scopus, i když počet citací za rok 2022 je o něco nižší než v letech 2021 a 2020. Hodnoty ukazatele INO-P i INO-C dokládají, že jak publikující autoři, tak citující autoři pocházejí zejména z České republiky, a časopis VTEI tak spadá do kategorie národních časopisů. V roce 2022 je zaznamenán pokles hodnot indikátoru INO-P i INO-C, tj. posun k mezinárodnosti časopisu VTEI. Další roky ale teprve ukážou, zda jde o statisticky odlehlé hodnoty, nebo tím je zahájen trend internacionalizace časopisu.

ÚVOD

V loňském článku [1] byla představena citační analýza časopisu VTEI, která identifikovala 108 citací od autorů z celkem 16 zemí světa. Neobsahovala však žádné kvantitativní vyjádření (mezi)národnosti časopisu VTEI. Sledování citovanosti časopisu VTEI pokračuje dále, k 16. 2. 2023 lze v databázi Scopus nalézt již 126 článků citujících časopis VTEI od autorů z 22 zemí (bez ČR). Znamená tento nárůst, že se časopis VTEI stává mezinárodním? Způsob, jakým časopis odráží internacionalizovanou povahu vědy, může být určen mnoha metodami [2]. V roce 2005 představil prof. Moed nový bibliometrický indikátor nazvaný Index národní orientace (INO). Tento indikátor je definován jako „podíl článků ze země, které nejčastěji publikují v časopise, vzhledem k celkovému počtu článků publikovaných v časopise“ [3]. Čistě národní časopis bude mít index INO = 100 %. Následně byl koncept INO rozšířen na Index národní orientace podle zemí publikujících autorů (INO-P) a Index národní orientace podle příslušnosti autorů citujících časopis (INO-C) [4]. Míra, nad kterou bude již časopis považován za národní, je ve studii Hladchenko a Moeda [5] vyjádřena hodnotou Indexu národní orientace publikací (INO-P) větší než 50 %.

Výhodou bibliometrického indikátoru INO je relativní jednoduchost jeho stanovení. Ve spojení s bibliometrickou databází Scopus [6] lze počítat ukazatel INO pouze na základě informací zobrazených přes webové rozhraní s pomocí kalkulačky. Na druhou stranu je třeba uvést, že jednoduchost stanovení indikátoru je vykoupena některými omezeními. Jedním z možných problémů indikátoru INO ve spojení s daty Scopus je možnost chybějícího údaje o zemi autora. K řešení tohoto problému navrhli Moed a kol. [7] nezahrnovat články bez afilace autora do celkového počtu článků, tj. vydělit počet článků publikovaných z nejproduktivnější země autora počtem článků, pro které je v databázi k dispozici alespoň jedna země původu autora.

V tomto článku jsou představeny aktualizované hodnoty citací časopisu VTEI v databázi Scopus. Zároveň byly spočítány hodnoty bibliometrického indikátoru INO jak pro vydané články (INO-P), tak zejména pro citující články (INO-C).

DATA A METODY

Základní vyhledávací dotaz, který je použit pro vyhledání článků v databázi Scopus:

REF („technicko-ekonomick* inf*“) OR REF („Vodohosp* techn*“) OR REF („Wat* manag* tech* econ* inf*“) OR REF („Wat* manag* tech* and econ* inf*“) OR REF (vtei) OR REF („Vodoh* Tech.-Ekon* Inf*“)

Tento dotaz vrátil ke dni sběru dat (16. 2. 2023) celkem 148 výsledků, které byly zkontrolovány, zda skutečně obsahují citaci časopisu VTEI, či nikoli. Z těchto výsledků byly vyřazeny záznamy, jež necitují články v časopise VTEI. Šlo o citace obsahující např. „vtei.edu.ua“ (5×), „bulletin technicko-ekonomických informací“ (4×),
„vtei.com“ (3×), „Virtually Transparent Epidermal Imagery (VTEI)“ (3×) apod.

Pro získání dat pro výpočet INO-C ze Scopusu tak byl připraven finální dotaz ve tvaru:

REF („technicko-ekonomick* inf*“) OR REF („Vodohosp* techn*“) OR REF („Wat* manag* tech* econ* inf*“) OR REF („Wat* manag* tech* and econ* inf*“) OR REF (vtei) OR REF („Vodoh* Tech.-Ekon* Inf*“) AND NOT (EID (2-s2.0-85118100770) OR EID (2-s2.0-85119513282) OR EID (2-s2.0-85085736011) OR EID (2-s2.0-85108030163) OR EID (2-s2.0-84973924385) OR EID (2-s2.0-84925854167) OR EID (2-s2.0-84924498258) OR EID (2-s2.0-84907092087) OR EID (2-s2.0-84872836403) OR EID (2-s2.0-48549110693) OR EID (2-s2.0-0021581908) OR EID (2-s2.0-0342981642) OR EID (2-s2.0-85085120720) OR EID (2-s2.0-84857860744) OR EID (2-s2.0-79951730485) OR EID (2-s2.0-78651589193) OR EID (2-s2.0-85057190296) OR EID (2-s2.0-85123534519) OR EID (2-s2.0-85124286157) OR EID (2-s2.0-85130140120) OR EID (2-s2.0-85140134104) OR EID (2-s2.0-85143800032) OR EID (2-s2.0-85146311962)

Tento dotaz vrátil 126 záznamů, u nichž byl následně zjištěn počet citací článků v časopise VTEI. Tato data byla zpracována v tabulkovém procesoru a sloužila k vygenerování obr. 1, který zobrazuje počty citovaných a citujících článků podle databáze Scopus. Zároveň byly stanoveny počty citujících článků napsaných českými autory. S ohledem na počet článků v jednotlivých letech byly samostatně posuzovány pouze roky 2019 až 2022. Pro malý počet citujících článků v letech 1986 až 2028 bylo toto období vyhodnoceno v jednom bloku (tab. 1). Stejně tak jediný citující článek v roce 2023 byl zařazen do bloku 2019–2023.

Obr. 1. Počty článků podle databáze Scopus, které citují články vydané v časopise VTEI, a počty těchto citovaných článků (zdroj dat: Scopus 16. 2. 2023)
Tab. 1. Počty článků citujících časopis VTEI a afilace jejich autorů

Zdroj dat: Scopus 16. 2. 2023

Ve výsledku dotazu byly identifikovány dva případy, kdy není uvedena afilace autora citujícího, tj. Scopus vrací hodnotu „undefined“. V těchto případech byl příslušný článek dohledán a byla provedena ruční korektura dat. V roce 2020 byl článek, jenž nemá definovánu afilaci autorů, vydán českými autory. V roce 1996 (zahrnut v období 1982–2018) byl publikován článek, který je podle údajů Scopus vydán jenom zahraničními autory.

Pro výpočet indikátoru INO-P poskytla údaje redakce časopisu VTEI (tab. 2). S ohledem na časové rozlišení použité pro výpočet indikátoru INO-C byl indikátor INO-P počítán pouze pro roky 2019 až 2022 z důvodu porovnatelnosti údajů.

Tab. 2. Počty článků publikovaných v časopise VTEI a afilace jejich autorů

Zdroj dat: redakce VTEI

VÝSLEDKY A DISKUZE

Výsledky výpočtů bibliometrického indikátoru INO-P a INO-C uvádí tab. 3. Hodnoty INO-C jsou uvedeny dvě. První hodnota (INO-C) uvádí výpočet při zahrnutí nedefinovaných afilací do výsledku v souladu s postupem doporučeným Moedem a kol. [7], tj. snížení celkového počtu článků o počty s „undefined“ afilací. Hodnoty INO-C* uvádějí hodnoty bibliometrického indikátoru po dohledání skutečné afilace autorů článku s údajem „undefined“ v databázi Scopus.

Výsledky INO-P ukazují, že časopis VTEI je využíván zejména českými autory jako kanál pro transfer znalostí a diseminaci výsledků výzkumu. To není překvapivé zjištění, když si uvědomíme, že plné texty v angličtině (bilingvální publikování) bylo zavedeno v roce 2022 a v předchozích letech obsahovaly články pouze anglické abstrakty a popisky obrázků a tabulek. I v těchto letech byly příležitostně vydávány články v angličtině [např. 8] nebo bilingválně [např. 9, 10], ale šlo o ojedinělé případy.

Vysoké hodnoty indikátoru INO-P nemusí být „na škodu“. Regionálně zaměřené vědecké časopisy mají svou nezanedbatelnou úlohu v šíření vědeckých informací nebo slouží zejména jako prostředek pro šíření poznatků výzkumu směrem k národním či regionálním komunitám.

V posledních dekádách se angličtina stala univerzálním jazykem tzv. „lingua franca“ mezinárodní vědecké komunikace. Španělská studie ukázala, že autoři publikují v angličtině zejména proto, že si přejí (I) sdělit výsledky svého výzkumu mezinárodní vědecké komunitě, (II) dosáhnout uznání své výzkumné práce a (III) splnit požadavky na profesní propagaci [11].

Vydávání článků primárně v češtině odpovídají i vysoké hodnoty INO-C. Zajímavým se jeví pokles ukazatele INO-C v roce 2022, tj. v roce, kdy bylo zavedeno bilingvální vydávání plných textů článků. Hodnoty INO-C z roku 2022 mohou být vysvětleny právě zahájením bilingválního publikování. Vyšší citovanost anglicky psaných textů i v národních časopisech potvrzuje i bibliometrická studie časopisů vydávaných v postsovětských zemích [12]. S ohledem na termín sběru dat, kdy v databázi Scopus nemusejí být finální čísla za rok 2022, i na to, že jde o první rok vydávání časopisu VTEI v bilingvální podobě, nelze tyto hodnoty zatím přeceňovat. Stále může jít o statisticky odlehlou hodnotu. To však bude muset potvrdit až bibliometrická analýza v následujících letech. Bilingvální publikování používají časopisy z neanglofonního světa k získání širšího uznání. Studie medicínských časopisů vydávaných bilingválně [13] ukázala, že dvojjazyčné publikace pomohly k indexování v důležitých databázích (např. Medline), získání nebo zlepšení Impact Factoru a k přilákání autorů.

Vzhledem k malému počtu článků bez afilace citujícího autora byly tyto afilace dohledány a porovnány jak s výsledky pro postup s vyloučením „undefined“ afilace v souladu s doporučením Moeda a kol. [7] (INO-C v tab. 3), tak i s ručně doplněnými údaji (INO-C* v tab. 3). Z tab. 3 je jasně patrné, že v případě malého počtu neidentifikovaných afilací postup podle Moeda a kol. [7] přináší dostatečně přesné výsledky.

Tab. 3. Hodnoty indexu INO-P a INO-C