Pokud jde o odborné akce v roce 2018, lze v této chvíli uvést několik záměrů, které se časem budou zpřesňovat (názvy, popř. zaměření) a nepochybně i doplňovat dalšími. Většinou vždy 6 až 10 týdnů před konáním semináře či konference bude v naší distribuční síti téměř tří tisícům kontaktů elektronicky rozesílána pozvánka obsahující odborné i organizační informace spolu s přihláškou. Stejné podklady pak bývají k dispozici pro stažení na našich webových stránkách – www.cvtvhs.cz, popř. si o ně lze požádat na e-adrese voda@cvtvhs.cz. Přihlášku lze použít i pro více zájemců ze stejné instituce najednou a na jejím základě bude e-poštou odeslána společná faktura k úhradě vstupního poplatku – vložného, popř. i jiných nákladů (sborník apod.). Naše společnost pro většinu odborných akcí stanoví nižší vložné pro své členy, resp. pracovníky přidružených (kolektivních) členů a pro pracovníky obecních, městských a krajských úřadů (informace o členství jsou k dispozici na webu www.cvtvhs.cz).

Vyhodnocení stavu povrchových vod za tříletí 2013–2015

Seminář se bude konat 21. 3. – sál 217, s odbornou garancí Ing. Petra Tušila, Ph.D., MBA (vedoucí ostravské pobočky VÚV TGM a člen výboru ČVTVHS), ve spolupráci nebo se záštitou VÚV TGM, v. v. i., s. p. Povodí, ČHMÚ, BC AV ČR České Budějovice, MŽP a MZe.

Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství XXV

Tradiční setkání se uskuteční stejně jako v uplynulých letech v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích, o přesném termínu koncem dubna 2018 se jedná. Odborným garantem je opět Ing. Eduard Hanslík, CSc., z VÚV TGM, v. v. i., a člen OS Odpadní vody a čistota vod ČVTVHS, z. s.

Valná hromada 2018

Pravidelná akce určená výhradně pro individuální a čestné členy, pověřené zástupce přidružených členů a pozvané hosty se bude konat 24. 5. v sále 319, bude nevolební. Za organizační přípravu zodpovídá tajemník výboru Ing. Václav Bečvář, CSc.

Pitná voda 2018

Hlavní pořadatel této pravidelné konference požádal o zařazení akce do distribuce jejích materiálů v naší síti. Odborným garantem je doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., z W&ET team. Konference se bude konat od 28. do 31. května 2018 v hotelu Dvořák v Táboře. Podrobnější informace jsou k dispozici na webu www.wet-team.cz.

Suché období 2014–2017, vyhodnocení, dopady a opatření

V souvislosti s hydrologickou problematikou posledních let se tento seminář zaměří na vyhodnocení extrémnosti sucha z hlediska srážek, průtoků a bilance nádrží a na přehled o dopadech a opatřeních s prezentací nových výsledků, hlavně z projektu Sucho 2017 řešeného VÚV TGM, v. v. i., a ČHMÚ – tedy koncepce, typové plány, katalog opatření, systém pro hodnocení sucha apod. Předpokládá se spolupráce ČVTVHS, z. s., ČHMÚ, VÚV TGM, v. v. i., a MŽP. Seminář se bude konat 30. 5. v sále 217. Odbornou garancí byl výborem pověřen RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D. (náměstek ředitele ČHMÚ a člen výboru ČVTVHS).

Aktuální informace k ekonomice a provozování vodovodů a kanalizací malých měst a obcí

V návaznosti na úspěšné vzdělávací semináře konané v uplynulých dvou letech se uskuteční 13. 6. v sále 217 s odborným garantem Ing. Janem Plechatým (předseda představenstva VRV, a. s., a člen výboru ČVTVHS) další pokračování akce připravované především pro pracovníky OÚ, MÚ a KÚ.

Problematika revizí domovních ČOV podle § 15a vodního zákona

Seminář se uskuteční 12. 9. v sále č. 217, na Novotného lávce č. 5., odbornou garancí byl pověřen Ing. Tomáš Mičaník, Ph.D., vedoucí odd. Ochrana jakosti vod v ostravské pobočce VÚV TGM, v. v. i., a předseda odborné skupiny Odpadní vody a čistota vod ČVTVHS, z. s.

Národní dialog o vodě 2018 – „Vodní hospodářství a veřejné zájmy“

Tradiční setkání vodohospodářů se sice po několika letech loni nekonalo, ale tentokrát k němu dojde ve dnech 18.–19. září, poprvé v nové destinaci Hotel Skalský Dvůr na Vysočině. Jako vždy zabezpečuje tuto akci odborně VÚV TGM, v. v. i., a výbor požádal o garanci Ing. Petra Boušku, Ph.D., náměstka ředitele ústavu.

Podzemní voda ve vodoprávním řízení XIV

Odborná skupina Podzemní vody se na svém jednání dne 10. 1. dohodla, že seminář uspořádá dne 1. 10. v sále 217 na Novotného lávce v Praze. Odbornou garanci převzala RNDr. Jitka Novotná, vedoucí oboru Hydrogeologie, GEOtest, a. s., Brno a předsedkyně OS Podzemní vody.

Aktuální problematika bezpečnosti malých vodních nádrží a nízkých sypaných hrází

Jde o pravidelný seminář pořádaný odbornou skupinou Vodní toky a nádrže. Bude se konat 10. 10. v sále č. 217 na Novotného lávce a pověřeným odborným garantem je Ing. Jiří Poláček, specialista VD TBD, a. s., a člen výboru ČVTVHS, z. s.

Seminář Adolfa Patery 2018 – Extrémní hydrologické jevy v povodích

Seminář se loni po několika letech nekonal, ale v roce 2018 se uskuteční s tradičním zaměřením dne 24. 10. v sále č. 217. Odborným garantem je jako dosud doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur, zástupce vedoucího katedry hydrotechniky Stavební fakulty ČVUT a člen výboru ČVTVHS, z. s. Pozornost bude zaměřena na vodní nádrže a další opatření pro zmírnění účinků hydrologického sucha. Zařazeny budou vyzvané přednášky připravovaných opatření na jednotlivých povodích.

Vodní toky 2018

Konference s mezinárodní účastí se bude konat opět v hotelu Černigov v Hradci králové, ve dnech 20.–21. listopadu. Hlavním pořadatelem je VRV, a. s., odborným garantem Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva VRV, a. s., a člen výboru ČVTVHS, z. s. Naše společnost, stejně jako všechny podniky Povodí, spolupracuje při propagaci a organizaci konference.