Místo konání: sál č. 319, Klub techniků, Novotného lávka 5, Praha 1
Datum zasedání: 25. května 2016, 10,00 hod.
Jednání řídil: místopředseda společnosti Ing. Jan Kubát
Přílohy: Usnesení valné hromady, text upravených Pravidel pro správu ČVTVHS, z. s.

Program valné hromady:

1. Zahájení

Po formálním zahájení předsedající Ing. Jan Kubát přivítal kromě přítomných členů ČVTVHS, z. s., hosty: prof. Ing. Jaromíra Volfa, DrSc., předsedu ČSVTS, Ing. Radka Hospodku, ředitele odboru dozoru a regulace vodárenství MZe, a RNDr. Petra Kubalu, předsedu Svazu vodního hospodářství. Prof. Wolf a Ing. Hospodka pak přednesli krátké ocenění ČVTVHS, z. s., a spolupráce s ní. Ing. Kubát také připomněl jména nedávných členů výboru nebo kontrolní komise, kteří v závěru roku 2015 a počátkem roku 2016 zemřeli – Ing. Jiřího Ježka, Ing. Vladimíra Pytla a Ing. Radomíra Muzikáře, CSc., a ocenil jejich dlouholetou práci ve prospěch ČVTVHS, z. s.

2. Volba mandátové a návrhové komise

Do mandátové komise byli navrženi a zvoleni Ing. Petr Kuba, Ph.D., Ing. Miroslav Tesař, CSc., a na návrh z pléna Ing. Jindřich Břečka. Předsedou komise byl zvolen Ing. M. Tesař, CSc. Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni Dr. Ing. Antonín Tůma (předseda této komise), Ing. Jiří Poláček a podle návrhu z pléna Ing. Zdeněk
Barták.

3. Zpráva o činnosti ČVTVHS, z. s., v období od května 2015 do května 2016

Zprávu přednesl předseda společnosti Mgr. Mark Rieder. Informoval v ní o činnosti výboru v uvedeném období a o plnění jednotlivých bodů usnesení loňské Valné hromady. Ocenil odborné i finanční výsledky 11 loňských odborných akcí, informoval o rozhodnutí výboru ukončit vydávání periodika Vodař v rámci časopisu Vodní hospodářství a přiklonit se k bezplatnému využívání časopisu VTEI a o rozhodnutí opustit pevnou dvouletou lhůtu při udělování Diplomu akademika Ježdíka. Vysvětlil i nesplnění bodu loňského usnesení ohledně aktivního působení na orgány státní správy s cílem zlepšit informovanost a zájem mládeže o vodní hospodářství a požádal valnou hromadu o formulaci méně ambiciózního textu.Závěrem všem, kteří se na úspěšném průběhu roku 2015 podíleli, poděkoval.

4. Zpráva o hospodaření v roce 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016

V materiálech valné hromady dostali účastníci tabelární přehled hospodaření a návrh rozpočtu, který byl tajemníkem společnosti Ing. Václavem Bečvářem, CSc., okomentován. Hospodaření v roce 2015 namísto v rozpočtu předpokládané ztráty 141tis. Kč skončilo ztrátou pouhých 30tis. Kč. Bylo to důsledkem zejména finančně úspěšné většiny uspořádaných odborných akcí a do značné míry i výsledkem pokračujícího trendu šetření. Rozpočet na rok 2016 se navrhuje jako poměrně vyrovnaný, s předpokladem symbolického přebytku 4tis. Kč. Tajemník oznámil, že finanční vypořádání s ČPV po jeho osamostatnění bylo v letošním březnu završeno, což později v rámci diskuse potvrdil předseda ČPV doc. Satrapa.

CVTVHS

5. Zpráva kontrolní komise

Zprávu přednesla předsedkyně komise Ing. Růžena Divecká. Konstatovala souhlas KK se způsobem řízení společnosti výborem, s výsledky hospodaření v roce 2015 a s návrhem rozpočtu na rok 2016 a doporučila valné hromadě, aby předložené zprávy schválila.

6. Zpráva mandátové komise

Valné hromady se zúčastnilo 17 účastníků s jedním hlasem a 13 pověřených zástupců přidružených členů dohromady s vahou hlasů 85, tj. s celkovou vahou 102 hlasů ze 156 možných. Valná hromada byla v celém svém průběhu usnášeníschopná.

7. Informace o stavu likvidace pobočných spolků

Tajemník Ing. V. Bečvář, CSc., sdělil, že informaci o likvidaci pobočky zveřejnili likvidátoři SVaK UH a VaK Třebíč dvakrát v Obchodním věstníku a nyní běží přibližně do konce června tříměsíční lhůta pro vznesení případných nároků na úhradu pohledávek. Likvidátor VaK Přerov Ing. Mrva sdělil, že k obdobnému kroku přikročí teprve nyní, takže jejich tříměsíční lhůta potrvá asi do konce srpna.

8. Návrh úpravy Pravidel pro správu ČVTVHS, z. s.

Vysvětlení drobné úpravy ustanovení tohoto předpisu přednesl člen výboru Ing. Jan Plechatý. Úprava se týkala pouze dvou zmínek o periodiku Vodař – v rámci povinností a pravomocí tajemníka byla příslušná věta vypuštěna a v rámci povinností odborného garanta byl název Vodař nahrazen názvem VTEI. Upravený text pravidel je přiložen k zápisu.

9. Čestné členství

Návrh na udělení čestného členství v České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti, z. s., Ing. Eduardu Hanslíkovi, CSc., přednesl předseda výboru Mgr. Mark Rieder. Využil této příležitosti k ocenění jeho dosavadní práce v oblasti radioekologie jak pro ČVTVHS, z. s., tak pro vodní hospodářství. Návrh byl schválen a diplom čestného členství pak předán.

10. Diskuse

Diskuse byla vedena zejména k návrhu usnesení. Bylo vzneseno a následně vysvětleno několik připomínek a přijato několik doplnění a oprav, které do konečné podoby dostal za úkol připravit výbor. Součástí diskuse byly i informace o připravovaných seminářích a konferencích ČVTVHS, z. s., i dalších souvisejících akcích.

11. Návrh a schválení usnesení

Návrh usnesení přednesl předseda návrhové komise Dr. Ing. Antonín Tůma. Na žádost předsedajícího Ing. Jana Kubáta bylo pak usnesení, obsahující pasáž o schválení přednesených zpráv a jiné náležitosti, jednohlasně schváleno.

12. Odborný program

Odborným programem byla přednáška na téma Hodnocení příčin a průběhu sucha v roce 2015, kterou v trvání téměř celé hodiny a s využitím množství doprovodných grafů a tabulek přednesl člen výboru a náměstek ředitele ČHMÚ RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.

13. Závěr

Předsedající Ing. Jan Kubát pak valnou hromadu zakončil a všechny účastníky pozval na oběd do restaurace Klubu techniků a členům výboru připomněl, že po obědě se uskuteční v sekretariátu společnosti 11. jednání výboru, ke kterému byli přizváni i členové kontrolní komise.