Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR), Rada Českého rybářského svazu, z. s. (ČRS), a místní organizace Českého rybářského svazu Lysá n. Labem (MO ČRS Lysá n. Labem) společně s Odbornou skupinou – Komisí pro rybí přechody při AOPK ČR uspořádaly v rámci Světového dne migrace ryb (WFMD) již druhý ročník osvětové akce pro děti, mládež a širokou veřejnost tentokrát s názvem „Kam putují ryby?“.

Demonstrace rybolovných technik a rybářské závody (organizovali Alois Kaplan a Jiří Musil)

Hlavním cílem akce bylo informovat veřejnost o současném enormním stupni fragmentace říční sítě České republiky (vysoký počet příčných překážek a stoupající počet energetických objektů) a stále přehlížených environmentálních dopadech, které jezy a především vodní elektrárny na tocích pro život ve vodě představují.

V rámci prvního dne programu připravili organizátoři na ZŠ Komenského v Lysé n. Labem dvouhodinový vzdělávací cyklus pro děti 6. a 7. ročníku s návazností na osnovy učiva přírodopisu a ekologie a samozřejmě hlavní cíl akce. Účastníci byli informováni o problematice migrace vodních živočichů: proč a kam putují ryby, proč je řada druhů dnes již vyhubených/ohrožených, proč se staví rybí přechody, zda-li jsou současná opatření dostatečná a jaká rizika pro vodní organismy fragmentace představuje. Ta jim byla následně demonstrována na příkladech životních cyklů, našich posledních dvou vlajkových diadromních druzích: úhoři říčním (Anguilla anguilla) a lososu obecném (Salmo salar). Posluchači se dále seznámili s životem ve vodě i jejím blízkém okolí, a to názornou formou determinačních minikurzů na připravených stanovištích (pod binolupou si prohlédli preparáty i živý zoobentos, v akváriích byla expozice našich vybraných sladkovodních ryb a k vidění byla řada dalších preparátů včetně rybožravých predátorů). Závěrem prvního dne byla sportovní soutěž, která imitovala, ve formě zdolávání překážek, pro ryby díky člověku velmi složitý a někdy až nebezpečný život v průběhu migrace.

Tematické přednášky pro širokou veřejnost (Tereza Barteková, migrace ryb)

Druhý den byl věnován rovněž dětem a obecně široké veřejnosti a pokračoval v areálu MO ČRS Lysá n. Labem. Na obecnou přednášku věnovanou migracím ryb navazovala ukázka jejich radiotelemetrického sledování (vyhledání vysílačkou označené ryby). Většina dětí se účastnila doprovodného programu – výtvarné soutěže o výrobu originálních obrázků ryb „Happy fish challenge“, zaštítěném organizátory WFMD, která proběhla napříč všemi zúčastněnými státy. Na místním revíru Okrouhlík byly následně teoreticky i prakticky představeny hlavní rybolovné techniky a velikou atraktivitu akce již tradičně vzbudily dětské rybářské závody. Ačkoliv lov ryb s cílem akce přímo nesouvisí, díky rekreačnímu rybářství si lidé vytváří kladný vztah k vodě a vodním ekosystémům. Akci zakončily diskuse a úvahy nad současnou situací a vyhodnocení pořadí soutěžících včetně předání hodnotných cen.

Determinace vodních organismů (Zdeněk Vogl, makrozoobentos)

V rámci WFMD bylo v roce 2018 realizováno celkem 570 akcí v 63 zemích prostřednictvím 3 000 zainteresovaných institucí (www.worldfishmigrationday.com). Letos šlo již o celkově 3. ročník. Jsme velmi rádi, že jsme tuto ušlechtilou myšlenku podpory, na mnoha místech dnes již ohrožených migrujících druhů ryb (v ČR díky fragmentaci již několika druhů vymizelých), touto akcí opět podpořili a všichni se již těšíme na další ročník WFMD, který se bude konat 16. května 2020. Osvětové akce pořádáme několikrát za rok a mají vzrůstající kladný ohlas veřejnosti a za tuto obětavou práci patří veliký dík všem organizátorům a samozřejmě účastníkům. Objektivně informovaná veřejnost je totiž zárukou budoucí spolupráce a současně základním předpokladem prosazení systémových a legislativních změn, které jsou pro řešení antropogenních tlaků fragmentace a hydroenergetiky v ČR nevyhnutelné.

Výtvarná soutěž „Happy fish challenge“ (děti z Lysé n. Labem)

Poděkování

Akce byla spolufinancována příspěvkem organizátorů (VÚV TGM, v. v. i., AOPK ČR, ČRS) a podpořena Ministerstvem životního prostředí České republiky projektem „Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné instituce“ a trvalou udržitelností projektu Norských fondů EHP-CZ02-OV-1-034-01-2014. Současně bychom chtěli poděkovat všem kolegům, kteří se na akci podíleli, jmenovitě především Davidovi Štruncovi, Eduardovi Boušemu, Miroslavu Barankiewiczovi a mnohým dalším.