Dne 22. června 2016 proběhl na Novotného lávce v Praze pod záštitou odborné skupiny Odpadní vody – čistota vod při ČVTVHS seminář „Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod“, akreditovaný u Ministerstva vnitra ČR. Hlavním cílem semináře bylo seznámit účastníky, kterých bylo celkem 80, z toho 18 z vodoprávních úřadů, s novými prováděcími právními předpisy upravujícími ochranu povrchových a podzemních vod a připravovanou novelou zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podstatnou část účastníků tvořili zaměstnanci státních podniků Povodí.

Micanik-1

Ing. Evžen Zavadil, vedoucí oddělení ochrany vod MŽP, představil změny, které nastaly nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, které nahradilo předchozí stejnojmenné nařízení č. 61/2003 Sb.
Prezentována byla také nová podoba přílohy č. 7 k tomuto nařízení, která bude novelizována a která specifikuje nejlepší dostupné technologie (BAT) v oblasti zneškodňování městských odpadních vod. Přílohu je potřeba novelizovat, protože současné úrovně BAT již neodpovídají aktuálním potřebám ochrany povrchových vod a cílům vedoucím k dosažení dobrého stavu vod. Na tuto přednášku navázali pracovníci VÚV TGM, v. v. i. (Mgr. L. Opatřilová, Ing. P. Tušil, Ph.D., MBA, Ing. T. Mičaník), kteří přítomné seznámili s novou strukturou přílohy č. 3 k tomuto nařízení vlády, typologií útvarů povrchových vod, způsobem hodnocení chemického a ekologického stavu povrchových vod a změnami, které přinesla novela vyhlášky č. 98/2011 Sb. (vyhláška č. 313/2015 Sb.).

Předmětem široké diskuse ze strany vodoprávních úřadů byla problematika malých domovních čistíren na ohlášení a vypouštění odpadních vod do vod podzemních v souvislosti s novým nařízením vlády č. 57/2016 Sb. (nahrazuje NV č. 416/2010), a to především kontroly a správné čisticí funkce těchto zařízení a podmínek, za kterých v malých obcích vypouštění do vod podzemních povolit.

Program semináře vyvrcholil představením tzv. „poplatkové“ novely zákona o vodách. Ing. E. Zavadil představil podrobnou analýzu historického, současného a nově navrhovaného způsobu zpoplatnění množství odebrané podzemní vody, množství vypuštěné odpadní vody včetně nových hmotnostních a koncentračních limitů a sazeb za vypuštěné znečištění. Jedním z cílů změny je postupně srovnat výši poplatku za odběr podzemní vody ve vztahu k současné úrovni zpoplatnění odběru povrchové vody a motivovat znečišťovatele k zlepšování technologické úrovně čištění odpadních vod vedoucí mj. k vyšší eliminaci fosforu, který je nejvýznamnějším činitelem eutrofizace povrchových vod.

Seminář byl účastníky hodnocen jako přínosný. Projevili zájem o jeho uspořádání i v příštím roce v návaznosti na výsledky legislativního procesu projednávaných relevantních právních předpisů.