Dvacátého čtvrtého listopadu, na sklonku minulého roku, zemřel Ing. Pavel Horák, CSc., který pracoval v našem výzkumném ústavu na brněnské pobočce téměř čtyřicet let.

Ing. Pavel Horák, CSc., se narodil 19. prosince 1942 v Havlíčkově Brodě. Základní školu ukončil v roce 1956 a střední všeobecně vzdělávací střední školu v roce 1959. V letech 1959–1960 musel z kádrových důvodů (nedělnický původ) jeden rok po maturitě pracovat jako dělník v Okresním stavebním podniku Tišnov a v Melioračním družstvu Tišnov. Až v roce 1960, po této tzv. „nápravě kádrového profilu“, podle tehdejších požadavků, mu bylo umožněno zahájit studium na Vysokém učení technickém v Brně – Fakultě stavební, obor Zdravotně vodohospodářské stavby. Studium zde úspěšně ukončil v roce 1965. Ve stejném roce nastoupil do Hydroprojektu Brno. Zde pracoval až do roku 1977 jako vedoucí analytik. Jen krátkou dobu byl zaměstnán ve Vodních zdrojích jako samostatný přípravář. V březnu 1978 nastoupil jako samostatný odborný pracovník – specialista na aplikace výpočetní techniky do Výzkumného ústavu vodohospodářského, pobočky Brno, na základě předchozí externí spolupráce s Ing. Mrázkem. V roce 1980 zahájil externí vědeckou aspiranturu na Vysokém učení technickém v Brně, katedře zdravotního inženýrství, u doc. Ing. Milana Šerka, CSc. V dubnu 1988 mu byla Vědeckou radou Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně udělena vědecká hodnost kandidáta technických věd. V letech 1984–1995 zde rovněž působil jako externí pedagog na Katedře zdravotního inženýrství. Od roku 1990 Ing. Pavel Horák, CSc., zastával na brněnské pobočce funkci vedoucího oddělení 522 – vodohospodářské bilance, od roku 1994 vedl řešitelské týmy věnující se „Začlenění saprobiologického monitoringu Státní vodohospodářské bilance do systému sledování a hodnocení jakosti vod“ a „Novelizaci systému vodohospodářské evidence“. V dubnu 2006 Ing. Pavel Horák, CSc., odešel do důchodu – s naším ústavem však spolupracoval až do března 2009.

Odborná činnost Ing. Pavla Horáka, CSc., byla značně rozsáhlá. V devadesátých letech minulého století a na počátku tohoto století pracoval na úkolech: „Studie protipovodňové ochrany v okrese Šumperk“, „Systém sběru a zpracování dat – návrh reformy výkaznictví pro EU“ a „Novelizace vodohospodářské evidence“. V rámci posledního jmenovaného úkolu pak zpracoval návrh znění vyhlášky stanovující rozsah a způsob vedení evidence rozhodnutí vodoprávních úřadů vymezující rozsah údajů a způsob jejich ukládání do informačního systému veřejné správy a způsob přechodu informací z dosavadní vodohospodářské evidence a souhrnné vodohospodářské evidence do tohoto informačního systému. Významnou měrou se podílel na koncepčních přípravách třetího zpracování Směrného vodohospodářského plánu a na významné publikaci Vodohospodářský sborník SVP ČR 1995, druhý díl, následně pak na přípravě nového znění vodního zákona a detailní implementaci Směrnice Evropské unie pro vodní politiku Společenství. Po roce 2000 vedl úkol „Studie o personální a finanční náročnosti reportingu v oblasti voda“ a „Legislativní zajištění reportingu do EU v oblasti voda“. Ing. Pavel Horák, CSc., se však především dlouhodobě věnoval problematice celostátního programu saprobiologického monitoringu, provozovaného na pobočce v Brně od roku 1975, kde navazoval na svého předchůdce – Ing. Květoslava Mrázka. Tento monitoring byl následně realizován převážně v rámci úkolu „Státní vodohospodářská bilance a metody jejího zpracování“.

Při vzpomínce na Pavla, jako bývalého spolupracovníka, se s největší pravděpodobností především vybaví jeho výrazné osobní vlastnosti – spolehlivost, přesnost, důslednost a svědomitost a trvalý zájem o nové poznání, pro které byl vysoce ceněn nejen jako pracovní kolega, ale i jako obětavý otec rodiny se dvěma syny.

 

S úctou vzpomínají kolegové z VÚV TGM