Řešitelský tým, skládající se z odborníků Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i. (RNDr. Dana Baudišová, Ph.D., Ing. Tomáš Mičaník, Ing. Eduard Hanslík, CSc., RNDr. Denisa Němejcová a další), začal od února 2016 pracovat na řešení výzkumného projektu „Kvalita a hodnocení povrchových vod“. Projekt je podpořen v rámci 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA. Záměrem projektu je naplnění hlavního oboru DJ (znečištění a kontrola vody), vedlejšího oboru IN (informatika) a dalšího vedlejšího oboru projektu DN (vliv životního prostředí na zdraví). Projekt je řešen od února 2016 do prosince 2017.

Baudisova-1

Hlavním cílem projektu je aktualizace ukazatelů kvality vody a mezních hodnot tříd jakosti vody, což povede ke zpracování aktualizované normy ČSN 757221, která bude předána Českému normalizačnímu institutu k procesu posouzení, schválení a následnému vydání na konci roku 2017. Dalším cílem projektu je vyhodnotit celospolečenskou potřebu používání této normy a zájem veřejnosti o kvalitu povrchové vody.

Současná norma ČSN 757221 Jakost vod – klasifikace jakosti povrchových vod je v platnosti 17 let a vzhledem k vývoji komunitární a národní legislativy je potřeba ji aktualizovat. Pětistupňová klasifikace je i přes prováděná hodnocení chemického a ekologického stavu povrchových vod v rámci zpracovávání plánů povodí přínosem především pro každoroční aktualizaci hodnocení jakosti povrchových vod (oproti plánům povodí, které jsou zpracovávány v šestiletém cyklu), jednoduchostí hodnocení (oproti způsobu hodnocení ekologického stavu vod) a širší škále mezních tříd (ve srovnání s klasifikací chemického stavu vod).

Baudisova-2

Bude provedena expertní analýza s ohledem na relevantní prováděcí právní předpisy. Primárně bude důležité stanovit hranici mezi II. a III. třídou jakosti, která by měla být v relaci s hodnotami přípustného znečištění povrchových vod a normami environmentální kvality stanovenými nařízením vlády č. 401/2015 Sb. To se může jevit jako obtížné v případě ukazatelů znečištění, pro které jsou stanoveny typově specifické hodnoty podle typu útvaru povrchových vod. Je počítáno také s revizí ukazatelů; některé budou navrženy k odstranění a jiné, charakteristické pro určitý druh znečištění, budou přidány. Celospolečenská potřeba bude ověřena dotazníkovou formou na jednotlivé správce povodí a odbory životního prostředí městských úřadů.

Baudisova-3

Novelizovaná norma bude sloužit pro hodnocení jakosti povrchových vod nejen správcům povodí, ale i dalším relevantním orgánům státní správy, samosprávy a odborným subjektům.