Podle oznámení rodiny zemřel 13. února 2020 dlouholetý pracovník brněnské pobočky VÚV TGM, jehož celoživotní práce v oboru vodního hospodářství byla završena desetiletou činností ve funkci generálního ředitele Povodí Moravy, s. p.

Narodil se 28. 1. 1938 v Ivanovicích u Brna. Tomuto místu zůstal věrný celoživotně i jako svému bydlišti (nyní je obec již součástí města Brna). Po absolvování základních škol a maturity na jedenáctiletce v Brně vystudoval obor hydrotechnické a meliorační stavby na Fakultě inženýrského stavitelství Vysokého učení technického v Brně. Po ukončení studia v r. 1961 nastoupil jako projektant v Hydroprojektu Brno. Po krátkém tříletém působení v tomto projekčním ústavu přešel v únoru 1965 do brněnské pobočky Ředitelství vodohospodářského rozvoje Praha, vedené Ing. Antonínem Kubínem. Souběžně se zaměstnáním pokračoval v dálkovém studiu na ČVUT v Praze v oboru ekonomika a řízení ve stavebnictví. Studium úspěšně ukončil v r. 1967 diplomovou prací, ve které se zaměřil na tehdy aktuálně řešený problém ekonomického vyhodnocení efektivnosti výstavby vodohospodářsko-dopravní soustavy Dunaj-Odra-Labe. Problematice hodnocení ekonomické a komplexní efektivnosti vodohospodářských děl se následně dlouhodobě věnoval na pracovišti brněnské pobočky Vodohospodářského rozvoje. V r. 1974 ukončil další tříleté postgraduální vzdělání na Vysoké škole ekonomické v Praze v oboru vědeckotechnický rozvoj a investice. V r. 1978 pak získal vědeckou hodnost kandidáta ekonomických věd na ČVUT v Praze.

Na brněnském pracovišti vodohospodářského rozvoje se Ing. St. Novotný, CSc., věnoval navrhování a rozvoji vodohospodářských soustav v rámci příprav druhého vydání SVP. Toto pracoviště bylo od r. 1976 začleněno, po několika reorganizacích podniků na celostátní úrovni, do brněnské pobočky VÚV. V průběhu dalších patnácti let práce na brněnské pobočce VÚV se pak zabýval vedle široké problematiky vodohospodářských soustav i specifické problematice fungování vodohospodářských objektů za mimořádných situací a problematice modelování vodohospodářských funkcí soustav i jednotlivých objektů v nich. Určitým souhrnem výsledků jeho prací bylo vydání jeho knihy „Moravské vodohospodářské soustavy“. Jeho činnost v oboru vodního hospodářství zahrnovala vedle studijních a výzkumných prací ve VÚV také externí pedagogickou činnost na VUT v Brně a přispíval k bohaté spolkové činnosti brněnské pobočky Českého svazu stavebních inženýrů. Byl autorem četných oponentních posudků, kterými dopomohl k efektivnímu řešení mnoha složitých vodohospodářských problémů na území Moravy.

Výraznou měrou se zasloužil a zasadil o prosazení zdroje Vír do vodárenské soustavy brněnského oblastního vodovodu jako druhého základního zdroje zajišťujícího nejen vysokou zabezpečenost dodávek v celé soustavě, ale také vysokou úroveň jakosti dodávané vody. Při prosazení prvotní myšlenky až do fyzické realizace záměru, která je u vodohospodářských záměrů často mimořádně zdlouhavá a trnitá, mu dopomohla šťastná okolnost, že jeho životní partnerka Ing. Vladimíra Novotná mohla převzít štafetu úkolu v realizační fázi výstavby úpravny vody ve Švařci a přivaděče vody až na jih Brna.

Po listopadových událostech r. 1989 se Ing. St. Novotný stal jednou z opor změn, které probíhaly uvnitř ústavu vedle změn na celostátní úrovni. V r. 1990 přijal životní profesní výzvu a uspěl ve výběrovém řízení do funkce vrcholového manažera tehdejší Správy povodí Moravy. Od 1. února 1991 do roku 2000 pak působil ve funkci generálního ředitele této organizace. V této funkci všestranně uplatnil nejen svůj komplexní a interdisciplinární přístup k řešení vodohospodářských problémů, ale také jasné chápání ekonomických mechanismů, které musí doprovázet všechny lidské činnosti. Nejednoduchá doba zásadní ekonomické transformace celého hospodářství, probíhající v té době, ale také extrémní povodně v r. 1997, které zasáhly prakticky celé povodí Moravy, se staly nekompromisní prověrkou jeho veškeré profesní činnosti a s odstupem času lze konstatovat, že v ní jednoznačně obstál.

Z mnoha dílčích činů a kroků, které ve své manažerské roli inicioval a uskutečnil, připomeňme závěrem této vzpomínky pouhé dva, jejichž význam nejen přetrvává i do dnešních dnů, ale lze říci, že ještě na významu nabývá. V r. 1995 se zasadil o založení sdružení vodohospodářských odborníků, které pod názvem Rada povodí Svratky (RAPOS) dodnes řeší specifické problémy ochrany vod v tomto povodí, s klíčovým významem pro zajištění vody pro brněnskou oblast. RAPOS je navíc dlouhodobě každoročním garantem pořádání Světových dnů vody v jihomoravském regionu k připomenutí významu vody pro krajinu i člověka. V projevu v Poslanecké sněmovně ČR, který přednesl 2. 3. 1999, svým typickým přímým a rázným způsobem obhajoval vodohospodářské zájmy nezkreslované populistickým zaměřením jen na problémy aktuálně společensky pociťované – tehdy ochrana před povodněmi, teprve nyní nedostatek vody a malá kapacita akumulačních prostorů, střetávající se s výraznou nechutí části společnosti ke stavbě akumulačních nádrží.

Hojná účast dřívějších spolupracovníků Ing. Stanislava Novotného, CSc., z mnoha organizací na smutečním obřadu 24. 2. 2020 potvrdila jeho mimořádné lidské kvality, které vedle nesporné odbornosti byly důvodem, proč požíval mezi nimi nejen vážnosti, ale i ve velké míře osobní sympatie a byl vnímán jako gentleman vodního hospodářství.

 

Čest Tvé památce.

 

Za spolupracovníky z VÚV TGM Ing. Evžen Polenka, v den vody 22. 3. 2020