Již tradiční XXV. konference Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství se uskutečnila ve dnech 24.–25. 4. 2018 v hotelu Clarion v Českých Budějovicích. Odborným garantem byl Ing. E. Hanslík, CSc., (VÚV TGM, v. v. i.) a organizačním garantem Ing. V. Bečvář, CSc. (ČVTVHS, z. s.). Konference se zúčastnilo 41 odborníků, z toho 37 z České republiky a čtyři ze Slovenské republiky. V úvodní přednášce Ing. E. Hanslík, CSc., shrnul řešení problematiky radioekologie za uplynulých 60 let. V následující přednášce Bc. F. Lysáček (ČEZ, a. s., JETE) podrobně informoval o zabezpečování programu sledování vlivu JE Temelín na okolní životní prostředí. Ing. J. Pospíchal (ČEZ, a. s., JETE) seznámil přítomné s použitím systému Skylink (Saphymo) na českých jaderných elektrárnách i v jejich okolí. RNDr. E. Šindelková, CSc., (SÚJB, RC České Budějovice) informovala o monitorování vod na území ČR (poznatky a zkušenosti z prvního roku platnosti legislativy).

Ing. H. Procházková (SÚJB) se zabývala přírodními radionuklidy v pitné vodě. Ing. T. Mičaník, Ph.D., (VÚV TGM, v. v. i.) prezentoval poster Uranium in a surveying process as a candidate priority substance for water environment. Doc. RNDr. S. Dulanská, Ph.D., a prof. RNDr. L´. Mátel, CSc., (PriF UK v Bratislavě) shrnuli metody na stanovení stroncia 90 ve vodách. Ing. E. Juranová, Ing. E. Hanslík, CSc., RNDr. D. Marešová, Ph.D., a Ing. B. Sedlářová (VÚV TGM, v. v. i.) seznámili účastníky s prognózou vlivu nového jaderného zdroje Dukovany na povrchovou vodu z pohledu radiačních ukazatelů. Ing. I. Světlík, Ph.D., Ing. P. Šimek, V. Brychová (ODZ ÚJF AV ČR, v. v. i.), Mgr. M. Fejgl, Ph.D., (SÚRO, v. v. i.) uvedli informace o možnosti využití urychlovačové hmotnostní spektrometrie pro analýzy 14C a dalších radionuklidů. RNDr. B. Desortová, CSc., a Ing. E. Hanslík, CSc., (VÚV TGM, v. v. i.) hodnotili změny biomasy fytoplanktonu a teploty vody v toku Vltavy nad a pod zaústěním odpadních vod z JE Temelín.

Ing. T. Bouda (ALS Czech Republic, s. r. o.) porovnal českou radiologickou legislativu pitných vod s legislativou některých států EU. Ing. R. Šináglová (SÚJB) se zabývala problematikou záchytu přírodních radionuklidů v technologiích určených k úpravě vlastností vody. RNDr. G. Wallová, Ph.D., a RNDr. J. Merešová, Ph.D., (VÚVH, Bratislava) prezentovaly příspěvek k monitorování radioaktivity hraničních toků Slovenska. RNDr. P. Stierand (ČHMÚ, Brno) hodnotil vývoj koncentrace uranu v povrchových vodách v etapě po ukončení těžby uranových rud. Bc. D. Tatarová, RNDr. D. Galanda, RNDr. J. Slimáková, Ph.D., (UK v Bratislavě) se zabývali potenciálem aplikace mikrořas Chlorella vulgaris a Dunaliella salina při dekontaminaci Cs a Co z odpadních vod. RNDr. D. Marešová, Ph.D., Ing. E. Hanslík, CSc., Ing. E. Juranová, Ing. B. Sedlářová (VÚV TGM, v. v. i.) vyhodnotili přehled stanovení velmi nízkých objemových aktivit tritia v povrchové vodě a ve srážkách v povodí Vltavy a Labe. Ing. L. Fremrová (SWECO Hydroprojekt, a. s.) a Ing. E. Hanslík, CSc., (VÚV TGM, v. v. i.) zpracovali přehled norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody a názvoslovné normy a další související normy. Ing. B. Sedlářová a Ing. E. Hanslík, CSc. (VÚV TGM, v. v. i.) uvedli výsledky stanovení obsahu radioaktivních látek na vybraných úpravnách pitných vod a čistírnách odpadních vod v okolí JE Temelín. Odpoledne 24. 4. 2018 se uskutečnila zajímavá exkurze na zámek Hluboká. V závěru jednání bylo doporučeno uspořádat již XXVI. konferenci Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství, a to v roce 2020.