Dne 16. ledna 2024 se v Magdeburku uskutečnilo slavnostní předání předsednictví Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL). Předsednictví na následující tři roky převzala od Spolkové republiky Německo Česká republika. Novým prezidentem byl se souhlasem smluvních stran jmenován Ing. Tomáš Fojtík, jenž zastává pozici ředitele Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka (VÚV TGM). Zaměstnanci VÚV TGM jsou mezinárodně uznávanými a dlouholetými vedoucími, mluvčími, členy pracovních skupin a skupin expertů a významně se podílejí na činnostech i směřování komise. Tato skutečnost podtrhuje význam a důležitost této resortní výzkumné organizace Ministerstva životního prostředí a resortního výzkumu jako takového. Od založení MKOL v roce 1990 je Ing. Tomáš Fojtík pátým prezidentem komise z České republiky.

Obr. 1. Labe v Děčíně, zámek Thun-Hohensteinů a oblouk Tyršova mostu (Foto: D. Fiala)

Úkolem nového prezidenta bude podpora činnosti pracovních skupin a skupin expertů v rámci MKOL především v oblastech implementace Rámcové směrnice o vodách a Povodňové směrnice. Dále se zaměří na problematiku sedimentů a živin a rozvoj Mezinárodního programu měření Labe, Mezinárodního varovného a poplachového plánu Labe a Mimořádného mezinárodního programu měření Labe pro sledování jakosti vody v případě extrémní hydrologické situace.

Ing. Tomáš Fojtík ke svému jmenování dodává: „Jmenování do funkce prezidenta MKOL pro mě znamená velikou poctu, ale i závazek. Mezinárodní spolupráce pro mě byla vždy důležitá, neboť pouze jejím prostřednictvím můžeme přispět k celkovému zlepšení stavu životního prostředí. Naše snažení v této oblasti by nemělo mít hranic, protože ani voda je nezná.“

Přestože se v letošním roce pod hlavičkou MKOL konají pouze její interní setkání, v roce 2025 je v plánu uskutečnit dvě významné vodohospodářské akce zaměřené i na veřejnost. Tou první je Mezinárodní labské fórum, jež se bude konat ve dnech 2. a 3. dubna 2025 v Ústí nad Labem. Labské fórum si klade za cíl podporu při sestavování Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe a současně přispívá ke zprostředkování výsledků plánování a k jejich realizaci. Od roku 2013 je toto fórum využíváno i pro implementaci Povodňové směrnice a zpracování Mezinárodního plánu zvládání povodňových rizik v oblasti povodí Labe. Druhou významnou akcí, která se v roce 2025 uskuteční, je tradiční Magdeburský seminář o ochraně vod. Poprvé se konal v Magdeburku v roce 1988, od roku 1992 se pořádá střídavě v České republice a v Německu. V průběhu let si tento seminář získal pověst jedné z nejvýznamnějších odborných a vědeckých akcí v oblasti ochrany vod v povodí Labe. Atraktivnost semináře dokládá počet aktivních účastníků. Jen v roce 2023 na seminář přijalo pozvání 190 zájemců z České republiky a Německa. Magdeburský seminář o ochraně vod 2025 se bude konat ve dnech 8. a 9. října 2025 v Magdeburku.

Obr. 2. Magdeburský Dóm na pískovcové skále Domfelsen, která tvoří v Labi obávanou peřej (Foto: D. Fiala)

Zdroj: www.ikse-mkol.org/cz/

ISSN 0322-8916 (print), ISSN 1805-6555 (on-line) © 2024 Autor. Tuto práci je kdokoli oprávněn šířit a využívat za podmínek licence CC BY-NC 4.0.

 

MKOL byla založena 8. října 1990. K zakládajícím a smluvním stranám patří vedle České republiky a Spolkové republiky Německo také Evropská unie, jež byla smluvní stranou MKOL do 30. dubna 2004, tedy do data vstupu České republiky do Evropské unie dne 1. května 2004. Hlavními cíli činnosti MKOL je užívání vody, především umožnění získávání pitné vody z břehové infiltrace a zemědělské využívání vody a sedimentů, dosažení co nejpřirozenějšího ekosystému se zdravou četností druhů a v neposlední řadě trvalé snižování zatížení Severního moře z povodí Labe.