Výzkum ve všech vědních oborech od nepaměti přináší nespočetné množství nových informací a rozšiřování spektra aktuálního poznání. V minulosti bylo bádání ztíženo tehdejšími možnostmi šíření nově získaných poznatků. Mnoho vědců na světě si kladlo tytéž otázky, nabízelo a ověřovalo podobné hypotézy, získávalo obdobné vědecké výsledky a docházelo k vlastním jedinečným závěrům. Problémem byla velmi omezená možnost sdílení těchto nových informací, tudíž možnost jejich vzájemného využití a velmi často i jejich zachování a zpřístupnění budoucím generacím. S jistotou lze říci, že v historii vědy bylo objeveno obrovské množství poznatků a informací, které nebyly dostatečně využity, byly objevovány opakovaně nebo zcela ztraceny.

Současná doba přináší neskutečné možnosti a nástroje pro shromažďování dochovaných historických dat a jejich využití v souvislostech dnešních poznatků. Velmi přínosným se ukazuje spolupráce odborníků z různých vědních oborů s historiky, kteří se dokážou orientovat v archivech a vyhledat zde a zpřístupnit historické dokumenty z různých oblastí vědy pro nové zpracování a využití. Dalším velkým přínosem je možnost digitalizace a pokročilého technického zpracování historických poznatků, zajišťující jejich zachování pro budoucí generace.

Tyto aktivity jsou podporovány projekty Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI a NAKI II), vyhlašovaného Ministerstvem kultury. Pracovníci VÚV TGM od roku 2012 intenzivně využívají tohoto projektového programu k zpřístupňování a novému využívání historických vodohospodářských informací a jejich konfrontaci se současnými poznatky.

V Dlouhodobé koncepci rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) na období 2018 až 2022, která vychází z Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (Metodika 17+), schválené usnesením vlády ČR č. 107/2017, o Metodice hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, je od roku 2018 zařazen výzkumný úkol VÚ11 „Využívání a popularizace historických a současných vodohospodářských zdrojů informací pro rozvoj environmentálně příznivé společnosti“.

Tato část DKRVO s přispěním účelových institucionálních prostředků podporuje výzkum a šíření znalostí, kterou v oblasti VÚ11 představuje využívání historických zdrojů a zkušeností v souladu s tématem oblasti 5 (Environmentálně příznivá společnost) Koncepce výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí na léta 2016–2025.

Výzkumný úkol je navázán zejména na projekty řešené v rámci programu NAKI zaměřeného na vodohospodářská témata z historického pohledu a aktivity v rámci jejich implementace po dokončení řešení (tab. 1).

Projekty jsou orientovány na výzkum a zpracování historických zdrojů informací s cílem hodnocení stavu a vlivu změn na složky životního prostředí, přírodní zdroje, krajinu a člověka. Nejhodnotnějším přínosem těchto projektů je vyhledání, evidence a inventarizace dostupných dokumentů souvisejících se zpracovávaným tématem. Jako zdroje informací slouží kromě knih a dalších písemných materiálů zejména historické mapy, fotografie, archivní materiály, výtvarná díla, osobní informace od pamětníků aj. Informace z historických zdrojů jsou zpracovávány a prezentovány klasickými i moderními formami výstupů tak, aby byly co nejpřístupnější pro další využití a pro jejich prezentaci zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. Výsledky projektů jsou kromě odborných výstupů zpřístupňovány formou populárně-vědeckých knih, interaktivních map, webových aplikací, edukačních programů a veřejných databází. Veřejnosti jsou výsledky projektů představovány prostřednictvím webových stránek, výstav, workshopů, seminářů, konferencí, mediálních zpráv apod.

Výzkumný úkol VÚ11 je aktuálně členěn do tří dílčích cílů

DC11-1  Výzkum a zpracování historických zdrojů informací v oblasti zásobování a hospodaření s vodou

V rámci dílčího cíle DC11-1 je prováděn výzkum a zpracování historických zdrojů informací v oblastech zásobování a hospodaření s vodou, úpravy vod pro potřeby sídel a průmyslu, vodárenství, čištění vod a historického vývoje vodního hospodářství.

Tato část je podpořena probíhajícím projektem „Věžové vodojemy – identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití“, řešeným v rámci programu NAKI II a implementací tří projektů nazvaných „Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy (od historie po současnost)“, “Rekreační potenciál vody v Praze – stav a výhledy”, zpracovávaného v rámci Operačního programu Praha – pól růstu a „Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území České republiky“, řešeného v letech 2013–2015 v rámci programu NAKI.

DC11-2  Výzkum a zpracování historických zdrojů informací v oblasti hospodaření s vodou v krajině

V rámci dílčího cíle DC11-2 je prováděn výzkum a zpracování historických zdrojů informací v oblastech hospodaření s vodou v krajině, dopadů významných vodohospodářských změn na další vývoj (stavby vodních děl, vodohospodářské úpravy toků, extrémní klimatické jevy, zdroje znečištění aj.) a historického vývoje čištění vod.

Dílčí cíl je podpořen probíhajícími projekty „Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu“ a „Závlahy – znovu-
objevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace“, řešenými v rámci programu NAKI II, a implementací ukončených projektů „Neinvazivní a šetrné postupy řešení kvality prostředí a údržby vodních prvků v rámci památkové péče“ (NAKI) a „Hodnocení území na bývalých rybničních soustavách (vodních plochách) s cílem posílení udržitelného hospodaření s vodními a půdními zdroji v ČR“ (Program KUS Ministerstva zemědělství).

Kombinace historických vodohospodářských témat byla v letech 2012–2016 řešena v projektech programu NAKI „Identifikace významných území s kulturně-
historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy“ a „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“ (tab. 1).

DC11-3  Environmentální výchova a propagace problematiky hospodaření s vodou s cílem vytvoření environmentálně příznivé společnosti

Dílčí cíl DC11-3 je zaměřen na aktuální trendy předávání informací veřejnosti, informovanost o odborných aktivitách v oblasti hospodaření s vodou, zahrnutí odborné i laické veřejnosti do environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a environmentálního poradenství (EP), usměrňování prezentace ochrany životního prostředí v mediích a rozšíření portfolia kontaktů a prezentačních možností. Aktivity jsou prováděny ve spolupráci s PR pracovištěm VÚV TGM vydáváním popularizačních článků a propagace výsledků projektů v časopise VTEI, na webových a facebookových stránkách a v médiích.

V rámci aktivit DKRVO „Využívání a popularizace historických a současných vodohospodářských zdrojů informací pro rozvoj environmentálně příznivé společnosti“ byla vytvořena řada odborných výstupů, které byly představeny odborné veřejnosti formou odborných článků a prezentací na vědeckých konferencích a seminářích a zpracovány do metodik. Tyto výstupy přispívají k lepším výsledkům VÚV TGM v rámci hodnocení výzkumných organizací a s tím souvisejícím přidělováním účelové podpory výzkumu.

Další aktivity jsou zaměřeny na popularizaci zajímavých historických i současných vodohospodářských témat. K tomuto účelu jsou jak v rámci projektů, tak ostatních aktivit VÚV TGM vytvářeny populárně-vědecké typy výstupů. Výběr z nich uvádíme dále:

Populárně-vědecké a odborné knihy

 • PAVELKOVÁ, R., FRAJER, J., NETOPIL, P. a kol. Historické rybníky České republiky: srovnání současnosti se stavem v 2. polovině 19. století. Praha 2014, 167 s.
 • ROZKOŠNÝ, M. a kol. Zaniklé rybníky v České republice – případové studie potenciálního využití území. Praha 2015, 170 s.
 • MLEJNKOVÁ, H. a kol. Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy. Brno 2016, 263 s. Dostupné z: https://heis.vuv.cz/projekty/zatopene-dedictvi?s=pdf/kniha_zatopene_dedictvi.pdf
 • Katalog výstavy Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy. Praha 2016, 210 s. Dostupné z: https://heis.vuv.cz/projekty/zatopene-dedictvi?s=pdf/katalog_vystavy.pdf
 • ROZKOŠNÝ, M. a kol. Kvalita prostředí vodních prvků kulturních památek a historických sídel. Posouzení stavu a možnosti řízení kvality v rámci památkové péče. Praha 2019, 120 s. Dostupné z: https://heis.vuv.cz/projekty/vodniprvky – záložka Výstupy.
 • KULT, A. a kol. 1919–2019. Sto let činnosti Výzkumného ústavu vodohospodářského od jeho založení v roce 1919: Historie v datech. Praha 2020, 405 s. 1919–2019. 100 let činnosti Výzkumného ústavu vodohospodářského: Historie ve fotografiích. Praha 2020, 110 s.
 • VONKA, M., KOŘÍNEK, R., HOŘICKÁ, J., PUSTĚJOVSKÝ, J. Komínové vodojemy: situace, hodnoty, možnosti. Praha 2015, 127 s.
 • VONKA, M., KOŘÍNEK, R. Komínové vodojemy. Funkce, konstrukce, architektura. Praha 2015, 103 s.

Specializované mapy a mapové soubory

 • Současný stav historických rybníků na území České republiky, 2013. Dostupné z: https://heis.vuv.cz/projekty/historickerybniky
 • Současné půdní poměry na plochách zaniklých rybníků v okresech Pardubice a Jindřichův Hradec, 2015.
 • Změny využití krajiny v zázemí vodní nádrže Vranov, 2016.
  Dostupné z: https://heis.vuv.cz/projekty/zatopene-dedictvi?s=mapy/Vranov_mapa%20vyuziti%20krajiny.pdf
 • Změny využití krajiny v zázemí vodní nádrže Brno, 2016. Dostupné z: https://heis.vuv.cz/projekty/zatopene-dedictvi?s=mapy/Brno_mapa%20vyuziti%20krajiny.pdf
 • Změny využití krajiny v zázemí vodního díla Nové Mlýny, 2016. Dostupné z: https://heis.vuv.cz/projekty/zatopene-dedictvi?s=mapy/Nove_Mlyny_mapa%20vyuziti%20krajiny.pdf
 • Vliv změny využití krajiny na ohroženost půdy vodní erozí v zázemí vodního díla Nové Mlýny, 2016. Dostupné z: https://heis.vuv.cz/projekty/zatopene-dedictvi?s=mapy/Mapa_vliv_krajiny_na_erozi.pdf
 • Archeologické lokality pod hladinou Vodního díla Nové Mlýny, 2016. Dostupné z: https://heis.vuv.cz/projekty/zatopene-dedictvi?s=mapy/mapa_archeo.pdf
 • Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy (od historie po současnost), 2020. Dostupné z: https://heis.vuv.cz/projekty/praha-rekreace?t=aktivita2&t2=vysledky
 • Historické vodohospodářské objekty v povodí Svitavy, 2020. Dostupné z: https://heis.vuv.cz/projekty/vh-objekty?t=vystupy&t2=svitava
 • Historické vodohospodářské objekty v povodí horní Moravy, 2021. Dostupné z: https://heis.vuv.cz/projekty/vh-objekty?t=vystupy&t2=horni_morava
 • Historické vodohospodářské objekty v povodí Moravice, 2021. Dostupné z: https://heis.vuv.cz/projekty/vh-objekty?t=vystupy&t2=moravice
 • Historické vodohospodářské objekty v povodí Ploučnice, 2022. Dostupné z: https://heis.vuv.cz/projekty/vh-objekty?t=vystupy&t2=ploucnice
 • Historické vodohospodářské objekty v povodí Doubravy a horní Klejnárky (Čáslavsko), 2022. Dostupné z: https:/https://heis.vuv.cz/projekty/vh-objekty?t=vystupy&t2=caslavsko

Workshopy, konference a výstavy

 • Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy, 2016 – putovní výstava.
 • Povodně a sucho v zatopených obcích jižní Moravy, jak je zachytily dobové kroniky, fotografie a vyprávění, 2016 – osvětová akce.
 • Památky ohrožené přírodními a antropogenními vlivy, 2018 – Brno, odborný seminář.
 • Rybníky 2018 – Praha, spolupráce na organizaci konference.
 • Věžové vodojemy v pozadí, 2018 – workshop.
 • Historie plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe, 2019 – Brno, workshop.
 • Věžové vodojemy, 2019 – Praha, konference.
 • Národní dialog o vodě, 2019 – Nové Město na Moravě, setkání vodohospodářské veřejnosti i zástupců státní správy a samosprávy.
 • Praktické poznatky a doporučení k péči a údržbě vodních prvků památkově chráněných lokalit, 2019 – Kroměříž, odborný seminář.
 • Extrémní hydrologické jevy ve vztahu k ochraně památek, 2018 – osvětový seminář.
 • Den Dunaje, 2018–2022 – pravidelná osvětová akce.
 • Den otevřených dveří ve VÚV TGM, 2018–2022 – pravidelná osvětová akce
 • Putovní výstava při příležitosti 100. výročí založení VÚV TGM, 2019.
 • Konverze věžových vodojemů, 2021 – Praha, výstava.
Tab. 1. Projekty zaměřené na zpracování historických vodohospodářských zdrojů informací

Webové a facebookové stránky

 • Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy:
  https://heis.vuv.cz/projekty/zatopene-dedictvi
  https://www.facebook.com/zatopenededictvi
 • Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy (od historie
  po současnost):
  https://heis.vuv.cz/projekty/praha-rekreace?t=aktivita2
  https://www.facebook.com/plovarnypraha
 • Věžové vodojemy:
  https://heis.vuv.cz/projekty/vezovevodojemy, www.vezovevodojemy.cz
  https://www.facebook.com/VezoveVodojemy

Webové aplikace

 • Hodnocení území na bývalých rybničních soustavách (vodních plochách) s cílem posílení udržitelného hospodaření s vodními a půdními zdroji v ČR. Interaktivní aplikace.  Dostupné z: https://heis.vuv.cz/projekty/historickerybniky
 • Neinvazivní a šetrné postupy řešení kvality prostředí a údržby vodních prvků v rámci památkové péče. Webová prezentace projektu. Dostupné z: https://heis.vuv.cz/projekty/vodniprvky
 • Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy (od historie po současnost). Webová mapová aplikace. Dostupné z: http://www.dibavod.cz/vodni-rekreace-praha
 • Závlahy – znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace. Webová aplikace projektu, databáze vybraných lokalit závlahových soustav a staveb. Dostupné z:  https://heis.vuv.cz/projekty/zavlahy
 • Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu. Webová aplikace projektu. Dostupné z: https://heis.vuv.cz/
  data/webmap/datovesady/projekty/vhobjekty/
 • Ohrožení památkově chráněných objektů vnějšími vlivy. Webová mapová prezentace. Dostupné z: https://heis.vuv.cz/projekty/ohrozenepamatky

Databáze

 • Databáze věžových vodojemů. Dostupné z: http://www.vezovevodojemy.cz/?action=diesel.list&table=vodojemy
 • Databáze Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy. Dostupné z: https://heis.vuv.cz/projekty/zatopene-dedictvi?t=dtb
 • Databáze Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy (od historie po současnost). Dostupné z: https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/polrustu2rekreace/default.asp?lang=&tab=4&tab2=6&wmap=
 • Databáze vybraných závlahových soustav a objektů. Dostupné z: https://meliorace.vumop.cz/zavlahy/popularizace/databazi.html
 • Databáze zmapovaných historických vodohospodářských objektů České republiky. Dostupné z: https://heis.vuv.cz/projekty/vh-objekty?t=vystupy&t2=databazecr
 • Databáze historických vodohospodářských objektů ve vybraných povodích ČR. Dostupné z: https://heis.vuv.cz/projekty/vh-objekty?t=vystupy&t2=databazepp

Edukační materiály

 • Jak se žilo v Bítově a Kníničkách, než zmizely pod hladinami přehradních nádrží? Dostupné z: https://heis.vuv.cz/projekty/zatopene-dedictvi?s=eduk/zivot_v_obcich_pred_zatopenim.pdf
 • Procházka starým Bítovem. Dostupné z: https://heis.vuv.cz/projekty/zatopene-dedictvi?s=eduk/prochazka_starym_bitovem.mp4
 • Virtuální prohlídka Cornštejna pod Bítovem. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=VflxM7j8ZjM
 • Atlas bioohrožení (vytvořeno jako podpora metodiky Identifikace významných území s kulturněhistorickými hodnotami ohroženými přírodními a antropogenními vlivy).

Řešení výzkumných projektů a dalších aktivit, zaměřených na historická témata, ukázalo na důležitost a velký význam historických dat, která jsou často opomíjena, zejména v důsledku jejich horší dostupnosti. Studium tohoto typu informačních zdrojů vyžaduje mnohdy spolupráci historiků a pracovníků archivů, často také vzájemnou vstřícnost a kooperaci mezi odbornými institucemi či státními podniky a soukromými společnostmi, které disponují vlastními odbornými archivy. Neméně důležitý je přínos práce s pamětníky a uchování jejich vzpomínek, soukromých písemností a archivů, včetně fotografických. Specifikem řady vodohospodářských soustav, děl a objektů je jejich průběžná modernizace a přestavba s cílem zajistit plnění aktuálních společenských potřeb a požadavků. I z těchto důvodů je důležité mít možnost zachovat, nebo alespoň zdokumentovat jejich stav a vybavení – i přístrojové – v různých obdobích jejich provozu. Je tedy velmi záslužné věnovat se takto zaměřeným výzkumům, a zachránit tak pro budoucí generace mnoho užitečných a často nenahraditelných informací.

Poděkování

Příspěvek byl vytvořen s podporou Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) a projektů programu NAKI II DG18P02OVV010 „Věžové vodojemy – identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití”, DG18P02OVV019 „Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu” a DG20P02OVV015 „Závlahy – znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace”.