Zástupce VÚV se zúčastnil semináře Visegrádské skupiny konaného v Bělehradě. Seminář byl zaměřen na předání zkušeností zemí V4 v oblasti čištění městských odpadních vod Srbsku, které v současné době vyjednává podmínky vstupu do EU. Implementace evropských pravidel v této oblasti je jednou z nejkomplexnějších, ale také nejnákladnějších a časově nejnáročnějších oblastí. Předané zkušenosti mohou pomoci při řešení náročných úkolů, kterým srbská strana čelí, a přispět k bližší vědecké a ekonomické spolupráci mezi Srbskem a zeměmi V4.

Belgrade, Serbia

Velvyslanectví České republiky v Bělehradě se rozhodlo při příležitosti předsednictví České republiky ve Visegrádské skupině uspořádat jednodenní seminář zaměřený na oblast životního prostředí, konkrétně na problematiku nakládání s odpadními vodami. Zastupitelský úřad oslovil Ministerstvo životního prostředí ČR s žádostí o zajištění vhodného odborníka se zaměřením na téma chystaného semináře a rovněž se obrátil na zastupitelské úřady ostatních zemí V4. Ředitel odboru mezinárodních vztahů Ing. Michal Pastvinský oslovil ředitele VÚV TGM, v. v. i., Mgr. Marka Riedera s žádostí o zajištění experta pro tento seminář, čemuž bylo vyhověno.

Seminář se uskutečnil dne 24. 11. 2015 v prostorách Velvyslanectví ČR v Bělehradě. Tématem byla nejenom problematika městských odpadních vod, ale i prezentace zkušeností s přípravou vstupu zemí V4 do Evropské unie, vypořádání se s požadavky plynoucími se vstupem i členstvím a předání pozitivních zkušeností s celým vstupním procesem v této oblasti. Účastníci semináře byli především pracovníci ministerstev zemědělství a životního prostředí, Kanceláře pro evropskou integraci a členové srbského vyjednávacího týmu, stejně jako zástupci obcí a českých a srbských společností zabývajících se výstavbou vodohospodářské infrastruktury.

wanner-1
Zleva: velvyslankyně ČR paní Ivana Hlavsová, velvyslankyně Slovenské republiky paní Dagmar Repčeková, zástupce vedoucího mise Polska paní Karolina Janik, zástupce vedoucího mise Maďarska paní Zsófia Gyöngyös, hlavní vyjednavačka Srbska o vstupu do EU paní Tanja Miščević

Úvodní slovo měla velvyslankyně ČR paní Ivana Hlavsová, která pozdravila účastníky semináře a vyjádřila potřebu předávání získaných zkušeností třeba i formou seminářů. Své zdravice posluchačům přednesly i velvyslankyně Slovenské republiky paní Dagmar Repčeková, zástupce vedoucího mise Polska paní Karolina Janik a zástupce vedoucího mise Maďarska paní Zsófia Gyöngyös. Na závěr úvodní části k účastníkům semináře promluvila paní Tanja Miščević, hlavní vyjednavačka Srbska o vstupu do EU, která poděkovala organizátorům za uspořádání semináře. Ve své řeči se zmínila o těžkostech, které vyjednávání jednotlivých kapitol přístupových dohod doprovází. Poděkovala i jednotlivým zemím V4 za podporu a pomoc při přípravě vstupu země do EU.

Jako první z expertů přednesla svou přednášku paní Dóra Szakács z maďarského Ministerstva vnitra, oddělení hospodaření s vodou, která posluchače seznámila se stavem země před a po vstupu do EU. Uvedla, jakých výsledků a pokroků bylo dosaženo v oblasti městských odpadních vod a ochrany vod obecně a jaké úkoly musí ještě Maďarsko splnit. Problematice vymezování aglomerací se ve svém příspěvku věnovala paní Ewa Szymura z polského Ministerstva životního prostředí. Filip Wanner z VÚV TGM, odboru technologie vody, se ve svém příspěvku zabýval základními principy směrnice č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod a Rámcové směrnice č. 2000/60/ES. Uvedl, jakým způsobem jsou nastaveny požadavky na kvalitu vypouštěných odpadních vod a jak byly tyto směrnice transponovány do českého práva. V druhé části přednášky pak posluchače seznámil se základními principy biologického čištění odpadních vod a popsal technologickou linku běžné městské čistírny odpadních vod, která je schopna zajistit čištění v požadované kvalitě. Třetí část příspěvku byla věnována problematice takzvaných citlivých oblastí a možnostem jejich vymezení podle návrhu vypracovaného pracovníky VÚV TGM v letech 2000–2001 pro potřeby ČR. V závěru odborné části programu vystoupila paní Viera Józsová ze slovenského Ministerstva životního prostředí, sekce environmentálních projektů a programů, která se ve svém příspěvku zaměřila především na dotační tituly a programy realizované na Slovensku při výstavbě a rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury.

wanner-2
Přednášející: zleva Filip Wanner, Dóra Szakács, Ewa Szymura, Viera Józsová

Seminář byl ukončen neformální diskusí s posluchači, během níž došlo k seznámení a navázání kontaktů ať už se zástupci srbských firem působících v ČR, či naopak českých firem v Srbsku působících v oblasti vodního hospodářství. Velvyslanectví ČR rovněž dostalo k dispozici informační materiály o VÚV s příslibem jejich distribuce případným vhodným zájemcům z řad místních firem či ostatních institucí. Z vyjádření organizátora lze usoudit, že seminář byl úspěšný a v případě zájmu nelze do budoucna vyloučit ani další spolupráci. Předávání zkušeností a odborná pomoc při přípravě kandidátských zemí na vstup do EU je jednou z činností, kde odborníci nejen z řad VÚV mohou uplatnit své znalosti a zkušenosti. Tato činnost je velmi vítaná a ceněná.

Průběh semináře

Úvodní řeč velvyslanců V4 a vedoucího vyjednávacího týmu Srbsko

H.E. Ivana Hlavsová – velvyslankyně České republiky
H.E. Dagmar Repčeková – velvyslankyně Slovenské republiky
Karolina Janik – zástupce vedoucího mise Polska
Zsófia Gyöngyös – zástupce vedoucího mise Maďarska
Tanja Miščević – vedoucí vyjednávacího týmu

První panel (2 přednášky a diskuse)

Dóra Szakács (HU) – Situace v segmentu odpadních vod před a po vstupu do EU
Ewa Szymura (PL) – Definice aglomerací v souladu se směrnicí 271/91/EHS

Druhý panel (2 přednášky a diskuse)

Filip Wanner (CZ) – Směrnice rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, Vymezování citlivých oblastí dle směrnice 271/91/EHS, Biologické čištění odpadních vod
Viera Jozsova (SK) – Programy financování EU pro budování a rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury