Podle oznámení rodiny zemřel po dlouhé vyčerpávající nemoci v neděli 12. dubna 2020 dlouholetý pracovník brněnské pobočky Výzkumného ústavu vodohospodářského Ing. Zdeněk Šunka. Protože se s ohledem na současnou pandemickou situaci nemohlo konat veřejnosti přístupné poslední rozloučení, chceme se za všechny bývalé spolupracovníky rozloučit alespoň touto písemnou vzpomínkou.

Jeho životní pouť začala v Brně 6. srpna 1950. Svoje základní a středoškolské vzdělání absolvoval v Brně a ukončil ho na gymnáziu v ul. Koněvova. Zde začal snít svůj chlapecký sen stát se pilotem. Výsledky nezbytné zdravotní prohlídky mu ale nedovolily tento sen dále naplňovat. Využil dobrého profesního příkladu svého otce, již tehdy kmenového pracovníka podniku Povodí Moravy, a zvolil pro další studium stavební fakultu Vysokého učení technického obor Hydrotechnické a meliorační stavby. Vysokoškolské vzdělání ukončil v roce 1973. V srpnu téhož roku nastoupil u inženýrského podniku Vodohospodářský rozvoj a výstavba (VRV) na tehdy začínající stavbu vodárenské nádrže Slušovice na Dřevnici. Krátce potom nastoupil roční vojenskou službu a po návratu z ní, na podzim v r. 1974, byl přeřazen do odboru rozvoje VRV, kde se zapojil do dokončovacích prací na 2. vydání Směrného vodohospodářského plánu (SVP). Od r. 1976 v souvislosti s delimitací rozvojové složky VRV do Výzkumného ústavu vodohospodářského se stal pracovníkem odboru vodohospodářského rozvoje na brněnské pobočce VÚV.

Pestrá škála měnících se požadavků na zaměření prací odboru vodohospodářského rozvoje po ukončení prací na novém vydání SVP po r. 1975 mu nabídla možnost postupně projít pracovní zkušeností ve více oborech od hodnocení využitelnosti různých zdrojů podzemní a povrchové vody pro vodárenské účely, hospodaření s těmito zdroji ve vodárenských i víceúčelových vodohospodářských soustavách po problematiku ochrany a zlepšování jakosti ve vodních tocích. Dobové politické okolnosti, ale zejména také prokázaná schopnost mezioborové spolupráce a koordinace týmových činností, Ing. Z. Šunkovi pak nabídly v r. 1986 příležitost převzít po odcházejícím Ing. A. Medlovi vedení odboru rozvoje na brněnské pobočce. V období po r. 1990, při výrazné personální redukci brněnské pobočky nejen v odboru rozvoje, převzal pak na krátkou dobu řízení provozního oddělení pobočky. Následně se, se svými zkušenostmi, uplatnil jako řešitel dílčích úkolů zejména v sérii projektů Morava I až IV, zaměřených na zdroje vody a hospodaření s vodou  ve vztahu k ochraně vod. Posléze převzal v pozdějších etapách po Ing. K. Mrázkovi, Ing. L. Pavlovském, CSc., a Ing. J. Zdařilovi, CSc., celkovou koordinaci těchto rozsáhlých multioborových projektů Morava, které byly pro pobočku i VÚV TGM, jako veřejnou výzkumnou instituci, stěžejními dlouhodobými pracemi.

Někteří pracovníci VÚV TGM, ale i z jiných vodohospodářských organizací, nepochybně vzpomenou i příspěvek Ing. Zdeňka Šunky ke kvalitní sportovní reprezentaci našeho ústavu v úloze člena fotbalového týmu na vodohospodářských sportovních hrách.

Přes svoji celoživotní oddanost sportu bylo to nakonec, jím samotným nezaviněné, těžce poškozené zdraví, které bylo příčinou, jak jeho poměrně brzkého ukončení, fakticky celoživotní, pracovní angažovanosti ve VÚV TGM, již v říjnu 2011, tak i jeho poměrně předčasného skonu před dovršením věku 70 let.

Vzpomeňte na usměvavého fotbalistu Zdeňka s námi.