Den, kdy se vám do ruky dostává toto číslo našeho časopisu VTEI, se vzácně kryje s termínem konání Magdeburského semináře o ochraně vod 2021, pořádaného Mezinárodní komisí pro ochranu Labe (MKOL). Využíváme proto této příležitosti a přinášíme vám krátký rozhovor se současnou prezidentkou této komise paní Heide Jekel. Její medailonek naleznete v rámečku pod rozhovorem.

Co bylo impulzem věnovat se problematice vodního hospodářství?

Mé první zaměstnání po studiích bylo v Zemské okresní vládě v Koblenci, kde jsem působila jako právnička na vodní právo. Zabývala jsem se agendou týkající se udělováním povolení k nakládání s vodami, určováním ochranných pásem vod atd. Tato velmi zajímavá kombinace právních a technických otázek zaměřených na oblasti životního prostředí formovala můj budoucí profesní život.

Pokud jde o vodní hospodářství, jste velmi aktivní minimálně na evropské úrovni. Jaká byla vaše první zkušenost s mezinárodní spoluprací?

Když jsem začala působit v oblasti  Úmluvy o vodách EHK OSN. Ještě předtím, než se z ní stala celosvětová dohoda, se mnoho zástupců z různých zemí celého světa setkalo a společně diskutovalo o této Úmluvě na workshopech a seminářích.

Máte nějaké zkušenosti nebo srovnání s aktivitami mimoevropských komisí, které se věnují ochraně vod?

Na práci Úmluvy o vodě se podílí několik říčních komisí a komisí povodí z jiných částí světa. Vyměňují si své zkušenosti a znalosti s komisemi z regionu EHK OSN. Pracovní struktury jsou často podobné, ale politické a ekonomické podmínky jsou někdy dost odlišné. A množství vody či její nedostatek jsou zde mnohem větším problémem než v komisích v EU.

Od letošního roku jste prezidentkou MKOL. Předtím jste ve stejné pozici působila v MKOOpZ, aktivně SRN zastupujete i v dalších mezinárodních komisích (např. MKOD). Jaké je z pozice prezidentky vaše srovnání práce v labské a oderské komisi?

Nemyslím si, že jsou velké rozdíly ve funkci prezidentky jedné nebo druhé komise. Jako prezidentka zastupujete komisi a spolu se sekretariátem zajišťujete chod komise a její každodenní práci. Obě komise se samozřejmě liší, pokud jde o počet delegací nebo způsob vyjednávání atd., ale práce prezidentky je spíše podobná.

V rámci MKOL jste již 11. prezidentkou této komise. Jaké jsou vaše cíle, kterých byste chtěla ze své pozice dosáhnout?

Ráda bych pokračovala v úspěšné práci této komise a udržovala v rámci MKOL dobrou atmosféru spolupráce mezi Českou republikou a Německem. Dokončíme a zveřejníme třetí mezinárodní plán oblasti povodí a druhý mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik. Budeme pokračovat v diskuzích o implementaci náročné Koncepce MKOL pro nakládání se sedimenty. A budeme se zabývat dalšími výzvami, jako jsou důsledky změny klimatu, nedostatek vody a sucho.

Několikrát jste díky své práci navštívila i Českou republiku. Je nějaké město nebo místo, kam se ráda vracíte nebo kam byste se chtěla znovu podívat?

To je obtížná otázka, protože Česká republika má tolik krásných měst a regionů. Ráda bych se vrátila například do Hrubého Jeseníku.

Redakce

Heide Jekel

Paní Heide Jekel, narozená v roce 1961, je vedoucí oddělení „Spolupráce v mezinárodních povodích, vodohospodářské úmluvy, mezinárodní právo v oblasti ochrany vod“ Spolkového ministerstva životního prostředí SRN. Zastupuje Německo v šesti mezinárodních komisích povodí a několika bilaterálních komisích pro vodu. Po vystudování práv zahájila svou profesní kariéru v Zemské okresní vládě v Koblenci a na Ministerstvu životního prostředí spolkové země Porýní-Falc. Od roku 1994 pracuje na Spolkovém ministerstvu životního prostředí SRN. Nejprve se zabývala právními otázkami týkajícími se konečného ukládání radioaktivního odpadu, poté působila jako atašé pro životní prostředí při Stálém zastoupení Německa u Evropské unie v Bruselu, mimo jiné během německého předsednictví EU v první polovině roku 1999. Poté několik let pracovala v oddělení vodního práva, kde se účastnila např. implementace Rámcové směrnice o vodách ES do vnitrostátního spolkového práva. Od roku 2021 je prezidentkou MKOL.