Pokyny pro autory Publikační etika Zásady lektorského řízení

Pokyny pro autory

Zaměření časopisu

Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI) jsou odborným časopisem vydávaným Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i. Publikují především původní sdělení o výsledcích výzkumu v oblastech voda a odpady, přehledné referáty shrnující významné výsledky dosažené v dané tematice oboru a jejich teoretické či praktické důsledky a souvislosti, dále články k aktuálním problémům vědy a techniky, ochrany životního prostředí, záležitostem VÚV TGM, v.v.i., a také recenze knih, biografické články a zprávy z konferencí a sympozií aj. Časopis je otevřen pro publikování příspěvků autorům z ČR i zahraničí, přínosem jsou také aktuální informace z MŽP a partnerských organizací VÚV. Odborné příspěvky procházejí lektorským řízením.

Obecné pokyny

VTEI uveřejňují příspěvky v českém jazyce, publikovat lze i v angličtině a slovenštině. Rukopisy se zasílají elektronickou poštou na e-mail: zuzana.rehorova@vuv.cz. Autor společně se zaslaným rukopisem doporučí redakci čtyři potencionální lektory na danou problematiku článku. Rukopis musí být opatřen plným jménem autora, názvem a poštovní adresou jeho pracoviště, i jeho e-mailovou adresou. Má-li příspěvek více autorů, je třeba vyznačit, kterému z nich má být zasílána korespondence. Pokud toto vyznačení chybí, redakce koresponduje s prvním z autorů. Redakce autorovi potvrdí příjem rukopisu, který se však ani u odmítnuté práce nevrací. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout rukopisy nejen na základě jejich věcných nedostatků, ale i tehdy, nevyhovují-li těmto směrnicím či profilu časopisu. Autorovi se zasílají korektury po redakčních úpravách a vysazení do layoutu časopisu. Ty by měly sloužit především k opravám tiskových chyb, kontrole vzorců a číselných údajů, jen zcela výjimečně k drobným úpravám textu. Korektury je nutné vrátit obratem, jinak redakce nemůže zaručit provedení oprav.

Struktura rukopisu

Původní sdělení a přehledný referát má tyto části: název práce, jména autorů a adresy pracovišť, kontakty, dále vlastní text členěný do kapitol (úvod, literární přehled, metodika, výsledky, diskuse, závěr, popř. poděkování), citace literatury a český a anglický souhrn, včetně klíčových slov. Úvodní články, recenze, zprávy z konferencí a osobní zprávy nemají svým rozsahem přesahovat dvě strojopisné stránky. Po názvu následuje hladký text. Pod textem je uvedeno jméno autora (bez adresy pracoviště).

Příprava rukopisu – obecné zásady

Název by měl být stručný a výstižný, všechna nefunkční slova by měla být z názvu vynechána. Název nesmí obsahovat zkratky. Není vhodné zařazovat do nadpisu termíny teprve později definované v textu. Přiměřená délka názvu je do deseti slov. Jména autorů a názvy jejich pracovišť se uvádějí v plném znění, včetně e-mailových adres. Identifikace autorů pomocí ORCID je povinná součást rukopisu článku. Úvod má stručně vymezit cíl příspěvku, charakterizovat stav současného poznání v problematice, přístup k prezentaci literárních dat (u přehledných a diskusních článků) či k řešení problému (u původních příspěvků). Materiál a metodika popisuje použité materiály, metody, postupy, resp. přístroje tak, aby byl jasný přístup řešení, event. bylo možné uvedená měření či pokusy reprodukovat. Kapitoly Výsledky a diskuse jsou nezbytnou součástí příspěvků. Obsahují obvykle nejprve výčet dosažených výsledků (primárních dat, popř. dat odvozených výpočtem) a závěry, které lze z těchto dat vyvodit, porovnání výsledků s literárními údaji, diskusi příčin případných rozdílů či rozporů apod. Ke čtivosti přispívá i prezentace výsledků ve formě zjednodušených přehledných tabulek či grafů, obrázků apod. Doporučený rozsah článku je 5–7 tiskových stran včetně příloh – jedna tisková strana představuje 2,5 strany rukopisu (Times, 12 b.), rozsah rukopisu musí odpovídat počtu a velikosti příloh.

Literatura

Citace literatury se řídí normou ČSN ISO 690:2011. V textu uvádějte odvolávky na literaturu formou číselných odkazů, a to v hranatých závorkách – např. [5, 7–9]. Uživatelé referenčních manažerů citace.com, Zotero, Mendely, ReadCube, Colwiz a dalších, které využívají jazyk Citation Style Language, mohou využít šablonu stylu připravenou přímo pro časopis VTEI.

Souhrny

Nezbytnou součástí každého původního sdělení a přehledného referátu je český a anglický souhrn, včetně klíčových slov. Český souhrn je umístěn na začátku článku, anglický včetně překladu názvu článku je na jeho konci. Souhrn by měl obsahovat minimálně 1 500 znaků včetně mezer. Pro přehlednost by měl souhrn reflektovat ve stručné formě kapitoly článku, tj. měly by být krátce zmíněny: úvod, cíl výzkumu, metodika, výsledky a jejich význam a závěr. S ohledem na požadavek možného využití publikovaných materiálů v zahraničí musí příspěvek obsahovat též české i anglické názvy tabulek a obrázků.

Technické pokyny

Redakce preferuje rukopisy v textovém editoru WORD, velikost písma 9 b, jednoduché řádkování. Stránky rukopisu musí být číslovány (včetně literatury, tabulek, obrázků, textů k obrázkům či strukturních vzorců, které by měly být za textem nebo ve zvláštním souboru). V textu lze používat obvyklým způsobem zvýraznění textu, horní a dolní index, kurzívu atd., ostatní text neformátovat a nedefinovat styly. Grafická úprava je záležitostí vlastní sazby. V rámci matematické sazby je nutné pečlivě umístit indexy, exponenty a modifikující značky, zřetelně vyznačit rozdíl mezi velkými a malými písmeny, normálním písmem a kurzívou, správně a zřetelně napsat písmena jiných abeced a rozlišit nejednoznačné symboly – písmeno l od číslice 1 a písmeno O od nuly 0. Fyzikální jednotky uvádět ve tvaru např. m.s-1. Tabulky musí být opatřeny výstižným názvem (i v angličtině) a v textu na ně musí být odvolávka. Píší se na zvláštní list, musí být přehledné, jasně a logicky uspořádané, s minimálním počtem sloupců. Je vhodné je uvést všude tam, kde zajistí efektivnější prezentaci údajů. Jejich přibližné umístění je vhodné naznačit v textu. Kromě nadpisu může tabulka mít vysvětlivky týkající se souboru či jen jednotlivých parametrů, resp. hodnot. Ty se uvádějí pod tabulkou a označují se většinou číslem v podobě indexu. Obrázky musí být opatřeny názvem (i v angličtině) a legendou, která je činí srozumitelnými (tj. bez nutnosti hledat nezbytné informace v textu); v textu na ně musí být odvolávka. Obrázky (fotografie, schéma tabulek apod.) se mohou vkládat do textu, ale pouze jako informace o jejich přibližném umístění. Originální obrázek zašlete jako samostatný soubor k textu. Obrázky zasílejte v nejvyšší kvalitě a ve velkém rozlišení ve standardním formátu, např. JPG, TIF, EPS či PDF. Grafy a údaje z grafů zasílejte v Excelu jako samostatný soubor k textu, do textu článku je vkládejte pouze pro informaci. Grafy musí být opatřeny názvem (i v angličtině). Grafická schémata (např. mapy ČR) dodávejte ve vektorovém formátu (AI, EPS, CDR, PDF). Při větším počtu grafů je nutné pokud možno dodržet jednotný rozměr a vzhled (stejnou výšku a sílu popisu, sílu čar, kót apod.). Grafy jsou podle návrhů výraznou částí layout a grafické studio počítá s jejich úpravou tak, aby byly přínosnou a vyhledávanou součástí článku.

Etický kodex autora

Autoři jsou zodpovědní za dodržování etických zásad týkajících se výzkumné práce, autorství příspěvku i citování pramenů. Autoři jsou povinni se řídit pokyny pro formální úpravu článku, tzn. dodržovat způsob citování, formát dodaných materiálů apod. V případě, že se autor rozhodne pro publikování svého příspěvku v jiném časopise, je povinen o tom informovat redakci, která případ posoudí a následně autora seznámí se svým stanoviskem.

Termíny pro autory

Vydání

Uzávěrka

Únor16. 11.
Duben15. 1.
Červen15. 3.
Srpen17. 5.
Říjen15. 7.
Prosinec15. 9.

 


 

Publikační etika

 1. Časopis publikuje pouze originální práce, které jsou určeny k uveřejnění v časopise VTEI a nebyly publikovány v jiném odborném periodiku. Copyright článku náleží výhradně časopisu VTEI.
 2. Pokud autor zveřejní článek na své osobní webové stránce, je nutné uvést citaci článku v časopisu VTEI.
 3. K zamezení plagiátorství není možné opakovaně používat větší části svých již dříve uveřejněných textů.
 4. Je třeba se vyhnout také plagiátorství cizích prací.
 5. Pokud je součástí článku příloha, která je převzata z práce jiného autora, je nutné si vyžádat souhlas nositele copyrightu a zdroj v článku uvést.
 6. V případě stížnosti na porušení etických zásad časopisu provede editor objektivní šetření.
 7. Z hlediska publikační etiky se časopis zaměří zejména na to, aby nedocházelo k uvedení nesprávných výsledků výzkumu, chybných nebo falšovaných výsledků, neúplnému citování pramenů, nedodržení odborných a etických zásad výzkumu a k případnému konfliktu zájmů.
 8. Recenzenti posuzují příspěvek kriticky a konstruktivně s cílem pomoci autorovi zvýšit kvalitu textu.
 9. Pro zajištění vysoké odborné kvality příspěvku a eventuálně zamezení možného neetického jednání recenzentů je recenzní řízení vedeno dvěma nezávislými odborníky.
 10. Časopis neúčtuje žádné poplatky ani za zaslání příspěvku ani za zveřejnění příspěvku.
 11. Redakce provádí všechny dostupné kroky proti nekalým praktikám publikování.
 12. Informace o procesu publikování zůstávají důvěrné.
 13. V závěrečném poděkování autoři uvádějí zdroje finanční podpory projektu.

 


 

Zásady lektorského řízení

 1. Příspěvek je podroben lektorskému řízení nejméně dvěma nezávislými odborníky v dané problematice, a to z institucí mimo VÚV TGM, v.v.i. Lektory VTEI schvaluje redakční rada, která si podle potřeby může vyžádat i více posudků.
 2. Recenzenti u dodaných příspěvků posuzují, zda jsou:
 • originální,
 • přínosné pro daný obor,
 • metodologicky správné,
 • strukturovány jako odborné či vědecké články s kvalitní diskusí a jasně formulovanými závěry,
 • s kvalitními literárními odkazy.
 1. Lektorský posudek obsahuje zejména vyjádření lektora k aktuálnosti a přínosu článku, zhodnocení věcné správnosti a závěrečná doporučení. Lektor článek buď schválí, nebo doporučí provedení menších či větších úprav, eventuálně navrhne příspěvek zamítnout.
 1. Recenzenti se řídí pravidly publikační etiky.
 1. O výsledku lektorského řízení je autor redakcí bezprostředně vyrozuměn. K případným připomínkám se autor vyjádří a přihlédne k nim při úpravě textu. Konečné rozhodnutí o publikování článku náleží redakční radě. Redakce má právo odmítnout dodaný příspěvek v případě, že nezapadá do náplně časopisu a vytyčené ediční politiky.
 1. Lektorské posudky jsou archivovány v redakci.