Pokyny pro autory Publikační etika Zásady recenzního řízení

Pokyny pro autory

Podávání příspěvků

 • Časopis VTEI přijímá pouze příspěvky, které odpovídají zaměření časopisu.
 • Publikovat ve VTEI lze příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce. Vzhledem k dvojjazyčnému charakteru časopisu se příspěvky odevzdané v češtině a slovenštině překládají do angličtiny a anglické příspěvky do češtiny, aby byl zachován kompletní charakter obou jazykových mutací. Publikovat příspěvky v jiném než ve výše uvedených jazycích je možné pouze výjimečně, a to po dohodě s redakcí.
 • Rukopisy příspěvků se podávají elektronicky prostřednictvím e-mailu: info@vtei.cz nebo zuzana.rehorova@vuv.cz
 • Příspěvky je možné redakci zasílat v průběhu celého roku. Zařazení do konkrétního čísla VTEI je podmíněno dodržením termínu redakční uzávěrky (viz ), úspěšným průběhem recenzního řízení a kapacitou daného čísla.

Termíny pro autory

Vydání

Uzávěrka

Únor 7.–10. 11.
Duben 5.–10. 1.
Červen 5.–8. 3.
Srpen 6.–10. 5.
Říjen 4.–9. 7.
Prosinec 5.–10. 9.

Rubrika Přijato do tisku

 • Odborné příspěvky, které úspěšně prošly recenzním řízením, i informativní články jsou v rámci co nejrychlejšího zpřístupnění vědeckých poznatků zveřejněny ještě před konečnou redakční a grafickou úpravou na webu VTEI v rubrice Přijato do tisku.

Závazná pravidla týkající se formální úpravy příspěvků:

 • Redakce preferuje rukopisy v textovém editoru WORD, velikost písma 12 b., jednoduché řádkování.
 • Vítány jsou prezentace výsledků ve formě přehledných tabulek či grafů, obrázků apod. (o formátu tabulek viz oddíl Formát matematické sazby, obrázků, grafů, map a tabulek).
 • Doporučený rozsah odborného článku je 5–7 tiskových stran včetně příloh (t. j. 10–20 normostran o 1 800 znacích včetně mezer). K článku je možno připojit doplňkové přílohy, které jsou zveřejněny pouze on-line na webu časopisu www.vtei.cz.
 • Stránky rukopisu musí být číslovány (včetně literatury, tabulek, obrázků, textů k obrázkům či strukturních vzorců).
 • V textu lze používat obvyklým způsobem zvýraznění textu, horní a dolní index, kurzívu atd., ostatní text se neformátuje ani se nedefinují styly. Grafická úprava je záležitostí vlastní sazby.

Struktura odborných a přehledových článků:

 • Název příspěvku v češtině/slovenštině*
 • Název příspěvku v angličtině
 • Nezkrácené jméno a příjmení autora/autorů, včetně titulatury
 • Název a poštovní adresa pracoviště autora/autorů v plném znění i jeho/jejich e-mailové adresy
 • Identifikace autora/autorů pomocí ORCID
 • Abstrakt v češtině/slovenštině* i angličtině (minimálně 1 500 znaků včetně mezer)
 • Klíčová slova v češtině/slovenštině* a angličtině
 • Text členěný na oddíly – Úvod, Materiál a metoda/Metodika, Výsledky, Diskuse, Závěr.
 • Poděkování
 • Seznam literatury citované v textu
 • Přílohy (například obrázky, grafy, tabulky, mapy) s popisky v češtině/slovenštině* a angličtině

*Neplatí pro odborné příspěvky v angličtině, u nichž bude český překlad zajištěn redakcí.

Struktura informativních článků (rozsah by neměl přesáhnout 3–4 normostrany):

 • Název příspěvku
 • Nezkrácené jméno a příjmení autora či autorů, včetně titulatury
 • Název a poštovní adresa pracoviště autora/autorů v plném znění i jeho/jejich e-mailové adresy
 • Blíže nespecifikovaná struktura textu podle charakteru tématu
 • Nepovinné – Poděkování, Literatura, Přílohy (preferovány jsou ilustrační obrázky s popisky)

 Datové články:

 • Datové články jsou zvláštním typem odborného článku.
 • Cílem publikování datových článků je umožnění validace závěrů provedeného výzkumu a usnadnění využití vědeckých dat k dalšímu výzkumu.
 • Obsahují data či jejich popis bez vyvozování závěrů či jejich interpretace.
 • Datové články nemohou zahrnovat:
  • doplňující soubory k přehledovým článkům, neboť nejsou považovány za původní údaje a pro zveřejnění formou datového článku jsou nevhodné.
  • surová, tj. primární, zdrojová či nezpracovaná data vztahující se k jakýmkoli grafům nebo údajům v příspěvcích vydaných v časopisu VTEI,
  • kompletní sekundární datové soubory dat, včetně seznamu použitých primárních zdrojů,
  • popis doplňujících údajů, jež byly dříve hostovány jako doplňující elektronické soubory vedle původního článku z výzkumu
  • popis celého datového souboru nebo doplňující informace, které pomohou při opakovaném použití dat,
  • podrobný popis nezpracovaných dat vztahujících se ke grafům, obrázkům nebo číslům ve společně předkládaném článku o výzkumu, pokud zpřístupnění těchto dat podstatně zvýší reprodukovatelnost a/nebo opakovanou analýzu dat,
  • jakékoli zdrojové soubory dat či data z experimentů, které se týkají výzkumu autora.
 • Datové články nemohou zahrnovat:
  • doplňující soubory k přehledovým článkům, neboť nejsou považovány za původní údaje a pro zveřejnění formou datového článku jsou nevhodné.
 • Autoři mohou zpřístupnit data veřejnosti buď prostřednictvím datového článku, nebo uložením na důvěryhodném datovém úložišti (např. Zenodo.org). Do důvěryhodného datového úložiště, jež podle principů FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable) umožňuje zajistit dostupnost, přístupnost, interoperabilitu a opětovné použití dat, jsou autoři povinni uložit i datové sady.
 • Datové články lze ve VTEI publikovat samostatně, nebo spolu s odborným článkem prostřednictvím šablony Data Article (https://www.vtei.cz/wp-content/uploads/2021/08/VTEI-Data-Article-Template-1.3.docx).
 • Upozorňujeme, že autoři by neměli znovu publikovat stejné údaje otištěné ve svém původním vědeckém článku, aby se předešlo duplicitnímu publikování.
 • U údajů, které z etických důvodů vyžadují kontrolu přístupu, musí autoři zajistit redaktorům, členům redakční a vědecké rady VTEI i recenzentům přístup k těmto údajům, aniž by byla autorům prozrazena jejich totožnost. Neumožnění anonymního přístupu k datům během recenzního řízení je důvodem k odmítnutí článku.

Formát matematické sazby, obrázků, grafů, map a tabulek

 • V rámci matematické sazby je nutné pečlivě umístit indexy, exponenty a modifikující značky, zřetelně vyznačit rozdíl mezi velkými a malými písmeny, normálním písmem a kurzívou, správně a zřetelně napsat písmena jiných abeced a rozlišit nejednoznačné symboly – písmeno l od číslice 1 a písmeno O od nuly 0. Fyzikální jednotky uvádět ve tvaru např. m.s-1, v tabulkách a grafech dávat do hranatých závorek.
 • Obrázky musí být opatřeny názvem v češtině/slovenštině i v angličtině a legendou, která je činí srozumitelnými bez nutnosti hledat nezbytné informace v textu; v textu na ně musí být odvolávka ve formě odkazu ( 1). Obrázky (fotografie, schémata tabulek apod.) se mohou vkládat do textu, ale pouze jako informace o jejich přibližném umístění. Originální obrázek je nutné zaslat jako samostatný soubor k textu. Obrázky musí být předány v samostatných souborech ve standardních grafických formátech, např. JPG, TIF, EPS či PDF a v kvalitě vhodné pro tisk (nejméně 300 dpi).
 • Grafy a údaje z grafů se zasílají v Excelu jako samostatný soubor k textu, do textu článku se vkládají pouze pro informaci. Grafy musí být opatřeny názvem (v češtině/slovenštině i v angličtině). Grafická schémata (např. mapy ČR) je nutné dodat ve vektorovém formátu (AI, EPS, CDR, PDF). Při větším počtu grafů je třeba pokud možno dodržet jednotný rozměr a vzhled (stejnou výšku a sílu popisu, sílu čar, kót apod.). Grafy jsou výraznou částí layout a grafické studio počítá s jejich úpravou tak, aby byly přínosnou a vyhledávanou součástí článku.
 • Mapy musí být dostatečně kontrastní a přehledné. Je třeba dodržovat základní kartografická pravidla, tj. uvést měřítko a dodržet orientaci k severu (v případě změněné orientace musí být doplněna severka). Je-li mapa detailní, musí být, minimálně při prvním uvedení detailní mapy, doplněna poloha detailu či výřezu na území ČR.
 • Tabulky musí být odevzdány v Excelu, nikoliv formou obrázku. Musí být opatřeny výstižným názvem v češtině/slovenštině i v angličtině a v textu na ně musí být odvolávka ve formě odkazu ( 1). Kromě nadpisu může mít tabulka vysvětlivky týkající se souboru či jen jednotlivých parametrů, resp. hodnot. Ty se uvádějí pod tabulkou a označují se většinou číslem v podobě indexu.

 Odkazy na literaturu a další prameny

 • Soupis literatury a dalších pramenů musí obsahovat kompletní seznam prací citovaných v příspěvku.
 • URL odkazy na reference je třeba uvést všude, kde je to možné. Preferováno je použití URL ve formě doi.org/.
 • Citace literatury se řídí normou ČSN ISO 690:2011. V textu uvádějte odvolávky na literaturu formou číselných odkazů, a to v hranatých závorkách – např. [5, 7–9].
 • Uživatelé referenčních manažerů citace.com, Zotero, Mendely, ReadCube, Colwiz a dalších, které využívají jazyk Citation Style Language, mohou využít šablonu stylu připravenou přímo pro časopis VTEI – viz https://www.zotero.org/styles?q=vtei
 • Časopis rovněž splňuje standardy I4OC pro otevřené citování prostřednictvím aktivované služby „Cited-by“ organizace Crossref.

Publikační etika

Autoři, editoři i recenzenti časopisu VTEI se řídí následujícími pravidly a zásadami publikační etiky, které vycházejí z mezinárodních etických standardů, zejména Publishing Ethics Resource Kit /PERK/ společnosti Elsevier a COPE (Committee on Publication Ethics).

Etický kodex autora

 • Časopis VTEI uveřejňuje pouze původní vědecké nebo přehledové studie, shrnující vlastní výzkumné výsledky jejích autorů, přičemž autoři jsou povinni dodržovat etické zásady výzkumné práce.
 • Autoři zodpovídají za to, že příspěvek nebyl dosud publikován ani v tištěné ani v elektronické podobě (s výjimkou preprint serverů). Přípustné jsou pouze nové, zásadně přepracované verze již publikovaného díla (například významné rozšíření příspěvku předneseného na vědecké konferenci). Autoři jsou povinni informovat redakci o všech dříve zveřejněných verzích (včetně verzí na preprint serverech) článku a tyto verze zaslat redakci spolu s rukopisem k posouzení rozsahu přepracování díla.
 • Autoři rovněž nesmí příspěvek nabídnout k otištění více redakcím současně.
 • Autoři jsou odpovědní za uvedení autorství všech spoluautorů, kteří se podíleli na přípravě a vzniku textu, a za to, že všichni spoluautoři viděli a odsouhlasili verzi článku zaslanou do recenzního řízení a souhlasí s uvedením svých jmen jako spoluautorů.
 • V závěrečném poděkování jsou autoři povinni uvést zdroje finanční podpory projektu.
 • Autoři zodpovídají za správné citování použitých materiálů a řádné uvedení všech použitých zdrojů.
 • Ručí rovněž za to, že získali povolení používat materiály, na které se vztahují autorská práva. Redakce si může toto povolení kdykoliv vyžádat.
 • Redakce netoleruje jakoukoli formu plagiátorství, přičemž si vyhrazuje právo kontroly všech příspěvků pomocí vhodných nástrojů automatického odhalování plagiátů, jako je např. „Similarity Check“.
 • Redakce VTEI rovněž nepodporuje duplicitní a redundantní publikování, k němuž dochází, když je dílo nebo jeho podstatné části publikovány autorem/autory díla více než jednou bez náležitého zdůvodnění překrývání a bez náležitého citování.
 • Autoři jsou povinni se řídit pokyny pro formální úpravu článku, tzn. dodržovat způsob citování, formát dodaných materiálů apod. (viz Závazná pravidla týkající se formální úpravy příspěvků)
 • Autoři jsou povinni oznámit jakýkoliv konflikt zájmů vyplývající ze vztahů k redakční a vědecké radě i redakci a jejím členům nebo jiným subjektům a aktivně spolupracovat při recenzním řízení.
 • Autoři nesou též odpovědnost za provedení finálních autorských korektur před zveřejněním a opravy chyb.
 • Autoři jsou povinni v rámci transparentnosti a otevřenosti týkající se dat a dalších materiálů poskytnout na relevantní žádost podpůrné důkazy publikovaných výsledků, nebo k nim umožnit přístup (viz též Datové články).
 • V rámci afiliace autoři uvádějí svou domovskou instituci, případně instituci, která schválila či garantovala výzkum, jehož výsledky jsou v článku předloženy.
 • Časopis VTEI publikuje svůj obsah v režimu Open Access. Uživatelé si tedy mohou stahovat, distribuovat a odkazovat na příspěvky bez předchozího souhlasu autora.
 • Zasláním rukopisu do redakce udělují autoři (resp. osoba zasílající rukopis do redakce) vydavateli VTEI nevýhradní licenci (Creative Commons „Uveďte původ – Neužívejte komerčně“ 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC 4.0) k publikaci příspěvku v tištěné i elektronické podobě. Pokud osoba zasílající rukopis do redakce není oprávněna takovou licenci poskytnout, musí být spolu s rukopisem zaslána licenční dohoda podepsaná všemi oprávněnými osobami. Pokud není v mailu se zaslaným rukopisem přiložena samostatná licenční dohoda, má vydavatel za to, že osoba zasílající email s rukopisem je oprávněna takovou licenci poskytnout. Poskytnutím této licence nejsou dotčena ani autorská ani majetková práva k článku.
 • Za vydání příspěvků nejsou autorům účtovány žádné poplatky, veškeré náklady nese Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.

  Odpovědnost vydavatele, redakční rady, vědecké rady a redakce

 • Redakční a vědecká rada chrání zásady publikační etiky, zveřejňuje zásady pro recenzování příspěvků a v případě potřeby je aktualizuje.
 • Redakční a vědecká rada má výhradní právo přijmout příspěvek do recenzního řízení, nebo jej odmítnout.
 • Publikovány mohou být pouze odborné články, které úspěšně prošly recenzním řízením. Příspěvky informativního a datového charakteru podléhají schválení redakční a vědeckou radou nebo redakcí.
 • Časopis VTEI realizuje jednostranně zaslepené recenzní řízení, tj. autoři neznají jména recenzentů, ale recenzenti znají jména autorů.
 • Konečné rozhodnutí o publikaci příspěvku, které náleží redakční a vědecké radě, je založeno výhradně na odpovídající vědecké hodnotě příspěvku, jeho přínosu, originalitě, srozumitelnosti a souladu se zaměřením časopisu. Redakční a vědecká rada nesleduje při rozhodování o přijetí článku do tisku žádné komerční cíle.
 • V případě zamítavého posudku a návrhu recenzentů na vyřazení článku musí být daná záležitost projednána redakční a vědeckou radou. Autor je poté o rozhodnutí redakční a vědecké rady vyrozuměn a jsou mu sděleny důvody odmítnutí jeho článku.
 • Vydavatel, redakční a vědecká rada a redakce striktně dodržují zásady redakční nezávislosti a hlídají, aby nedošlo ke konfliktu zájmů, a to nejen ve vztahu k přijatým či odmítnutým příspěvkům, ale i z hlediska financování či institucionálních, obchodních nebo osobních zájmů.
 • Redakční a vědecká rada se rovněž zaměřuje na to, aby nedocházelo k uvedení chybných nebo zfalšovaných výsledků, neúplnému citování pramenů a nedodržení odborných a etických zásad.
 • V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se zveřejněných příspěvků se tyto pochybnosti předkládají e-mailem předsedovi redakční a vědecké rady a zároveň šéfredaktorovi VTEI (viz Editorský tým). Šéfredaktor spolu s redakcí zajistí objektivní šetření v souladu s příslušnými doporučeními COPE (Committee on Publication Ethics) a předloží jeho výsledky k projednání redakční a vědecké radě. V případě, že je předmětem pochybností činnost redakční a vědecké rady, předloží výsledky šetření k projednání statutárnímu zástupci vydavatele. Pokud je předmětem pochybností činnost redakce, zajistí objektivní šetření v souladu s příslušnými doporučeními COPE (Committee on Publication Ethics) předseda redakční a vědecké rady a informuje o jeho výsledcích statutárního zástupce vydavatele časopisu VTEI. V případě nutnosti jsou publikovány vysvětlení, omluvy a případně i oznámení o stažení textů z online verze časopisu přímo u jednotlivých elektronických verzí článků a v tištěné podobě jsou vydány v nejbližším vydání časopisu.
 • Změny/doplnění článků přijatých ke zveřejnění podléhají posouzení redakcí a následně redakční a vědeckou radou. Přejí-li si autoři doplnit svůj článek po jeho přijetí, musí podat žádost redakci a nový obsah bude přezkoumán. Pokud nový materiál doplňuje již zveřejněný článek, musí být předložen k recenznímu řízení jako nový rukopis s odkazem na původní článek. Pokud by měl nový materiál nahradit původní obsah zveřejněného článku, může redakce zvážit vydání Errata nebo Korrigenda.
 • Erratum označuje opravu chyb, které do článku vnesla redakce. Na všechny změny zavedené redakcí je autor upozorněn ve fázi korektury a v ideálním případě jsou všechny chyby identifikovány autorem a opraveny redakcí před konečným zveřejněním. Pokud si autoři všimnou chyby vnesené redakcí až po zveřejnění článku, měli by kontaktovat šéfredaktora. Erratum v podobě nové verze článku s poznámkou o změně/nách je neprodleně zveřejněno v elektronické podobě přímo na webové stránce příslušného článku. Podobně je opravena i pdf verze článku a celého časopisu. Tištěné Erratum je vydáno v nejbližším tištěném vydání časopisu.
 • Korigendum označuje změnu článku, kterou si autor přeje zveřejnit kdykoli po jeho zveřejnění. Autoři by měli kontaktovat redakci časopisu, která určí dopad změny a rozhodne o vhodném postupu. O vydání Korrigenda zveřejněného článku rozhodne redakční a vědecká rada na základě vyjádření redakce. Při vydání Korrigenda v elektronické podobě se postupuje obdobně jako v případě vydání Errata, pokud nerozhodne redakční a vědecká rada na základě doporučení redakce jinak.
 • Diskusní články a komentáře k vydaným článkům posuzuje redakce a následně redakční a vědecká rada. Tyto články mohou být též předmětem recenzního posouzení. Autory diskusních příspěvků a komentářů však redakce vyzývá ke zvážení využití online nástrojů pro post publishing review, jako je např. portál PubPeer nebo akademcké sociální sítě ResearchGate, Academia.edu apod.
 • Články jsou přijímány redakcí časopisu, posuzovány recenzenty a schvalovány redakční a vědeckou radou bez jakékoliv diskriminace autorů.

Zásady zachování soukromí

Jména a emailové adresy vložené na této stránce budou použity výhradně pro uvedené účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny pro jiné účely ani třetí straně.


Zásady recenzního řízení

Průběh recenzního řízení

 • Rukopis odborného článku, zaslaný elektronicky na emailovou adresu info@vtei.cz nebo rehorova@vuv.cz, je nejprve zkontrolován redakcí, zda po formální stránce splňuje kritéria kladená na vědecký článek (viz Struktura odborných a přehledových studií).
 • Vykazuje-li rukopis dílčí nedostatky formálního charakteru, redakce jej vrátí k přepracování autorovi, jde-li o závažnější pochybení, postoupí rukopis redakční a vědecké radě, aby rozhodla buď o zásadním přepracování, nebo odmítnutí rukopisu.
 • Redakční a vědecká rada VTEI si vyhrazuje právo odmítnout rukopisy nejen na základě jejich věcných nedostatků, ale i tehdy, nevyhovují-li pokynům redakce či profilu časopisu.
 • Odborné příspěvky přijaté redakcí/redakční a vědeckou radou bez výhrad jsou podrobeny standardnímu recenznímu řízení, v jehož rámci je každý příspěvek zadán dvěma odborníkům, kteří vypracují nezávislé recenzní posudky.
 • Recenzenti u dodaných příspěvků posuzují, zda jsou:
  • originální,
  • přínosné pro daný obor,
  • metodologicky správné,
  • strukturovány jako odborné či vědecké články s kvalitní diskusí a jasně formulovanými závěry,
  • s kvalitními literárními odkazy.
 • Lektorský posudek obsahuje zejména vyjádření lektora k aktuálnosti a přínosu článku, zhodnocení věcné správnosti a závěrečná doporučení. Lektor článek buď schválí, nebo doporučí provedení menších či větších úprav, eventuálně navrhne příspěvek zamítnout.
 • Recenzenty vybírá redakční a vědecká rada s přihlédnutím k odbornému zaměření textu, a to z odborníků mimo její okruh. Jejich jména nejsou autorům příspěvku sdělována.
 • Anonymizované recenzní posudky jsou redakcí zaslány autorovi spolu s vyjádřením, zda a jak je třeba příspěvek přepracovat nebo doplnit.
 • Byly-li výtky formálního charakteru a recenzenti nevyžadují rukopis znovu zkontrolovat, seznámí redakce redakční a vědeckou radu s výsledkem recenzního řízení a vyžádá si definitivní souhlas s publikováním.
 • Vyžadoval-li jeden či oba recenzenti přepracování rukopisu, projde rukopis před schvalovacím procesem redakční a vědeckou radou dalším kolem recenzního řízení.
 • V případě nutnosti, zejména pokud jeden z recenzentů nedoporučí článek k publikování, může si redakce vyžádat ještě třetí externí posudek, který se stává podkladem pro konečné rozhodnutí rady o případném vyřazení příspěvku. Zamítnuté příspěvky se autorům nevracejí.
 • Po schválení redakční a vědeckou radou je článek publikován v nejbližším možném termínu.
 • Informativní články recenznímu řízení nepodléhají. Jejich obsah je posouzen členy redakční a vědecké rady nebo redakce.
 • Před samotným publikováním provádí redakce formální a jazykovou korekturu příspěvků, přičemž finální verzi článku po redakčních úpravách zasílá autorům ke schválení.
 • Taxanomie recenzního řízení:
  • Časopis VTEI podporuje iniciativu STM Mezinárodní asociace vědeckých, technických a lékařských vydavatelů, která uznala potřebu identifikovat a standardizovat definice a terminologii v postupech recenzního řízení s cílem pomoci sladit nomenklaturu, protože stále více vydavatelů používá otevřené modely recenzního řízení. Taxonomie  recenzního řízení, kterou používá stále se zvyšující množství vydavatelů, pomůže zprůhlednit proces  recenzního řízení článků a časopisů a umožní vědecké komunitě lépe posuzovat a porovnávat postupy recenzního řízení v různých časopisech.
  • Taxonomie:
   1. Transparentnost identity: jednostranně anonymizována
   2. Recenzent komunikuje s: editorem
   3. Zveřejňované informace o recenzi: žádné