Vodohospodářské technicko-ekonomické informace

ISSN 0322–8916, on-line ISSN 1805-6555

Vodohospodářské technicko-ekonomické informace jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i., nepřetržitě od roku 1959. Od roku 1999 vycházely jako příloha Vodního hospodářství a zaměřovaly se především na výsledky výzkumu v oblasti voda a odpady. Od roku 2015 vychází opět jako samostatný a respektovaný moderní časopis v novém grafickém provedení. Časopis je uveden v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schváleném Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Zaměření časopisu

Časopis Vodohospodářské technicko-ekonomické informace publikuje především původní sdělení o výsledcích výzkumu v oblasti hydrauliky, hydrologie, hydrogeologie, hydrochemie, radioekologie, hydroinformatiky, kartografie ve vodním hospodářství, technologie vody, vodárenství, čistírenství, odpadového hospodářství, aplikované ekologie, hydrobiologie, revitalizací, kvality vody, kontroly znečištění, ekonomiky vodního hospodářství, sociálních otázek spojených s vodou a udržitelného užívání vodních zdrojů. Dále jsou publikovány přehledné referáty (state of art) shrnující významné výsledky dosažené v dané tematice oboru a jejich teoretické či praktické důsledky a souvislosti, zejména ve středoevropském regionu, dále review články a krátká sdělení k aktuálním událostem ve vodním hospodářství a k problémům vědy a techniky, ochrany životního prostředí aj.

Recenzní řízení

Veškeré odborné příspěvky procházejí recenzním řízením vedeným dvěma nezávislými recenzenty. Podrobné zásady recenzního řízení.

Příprava časopisu

Pokud má autor zájem publikovat ve VTEI, měl by zaslat redakci název a stručnou anotaci článku, které budou podkladem pro projednání námětu v redakční radě. Po schválení redakční radou je autor vyrozuměn. Při přípravě článku se autor řídí redakčními pokyny pro autory. Po dodání rukopisu je příspěvek podroben recenznímu řízení dvěma nezávislými recenzenty z odborné sféry. O výsledku jsou autoři vyrozuměni a po provedení požadovaných úprav může být článek publikován v nejbližším možném čísle. Pokud je článek uveřejněn s chybou, uvede redakce chybnou skutečnost v nejbližším čísle na pravou míru.

Autorství

Měli by být uvedeni jen ti autoři, kteří se na přípravě článku podíleli jen významnou měrou. Ostatní spolupracovníky lze uvést například formou poděkování. Zasláním příspěvku do redakce autor udělují redakci VTEI nevýhradní licenci k publikaci příspěvku v tištěné i elektronické podobě. Tímto nejsou dotčeny autorská a majetková práva k článku. Články publikované v časopise VTEI podléhají licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC 4.0). Při tvorbě příspěvku by se autoři měli řídit publikační etikou.

Plagiátorství

Plagiátorství je odhalováno automaticky pomocí nástroje „Similarity Check“ (služba poskytovaná organizací Crossref využívající software „iThenticate“ pro porovnávání textů od společnosti Turnitin).

Komplementarita s I4OC standardy pro open citations

Časopis splňuje standardy I4OC pro otevřené citování prostřednictvím aktivované služby „Cited-by“ organizace Crossref.

Status a periodicita

Časopis je dvouměsíčník, který vychází v tištěné (ISSN 0322-8916) i on-line formě (ISSN 1805-6555). On-line přístup seznamuje s články co nejširší odbornou veřejnost a přispívá i k větší citovanosti.

Obě formy časopisu jsou bezplatné.

Archivace časopisu

Časopis VTEI je archivován Národní knihovnou České republiky. Archivace probíhá 4x ročně. Autoři, kteří publikují ve VTEI, mohou rovněž archivovat verze svých děl v institucionálních či jiných repozitářích podle vlastní volby.

Náklad

Časopis vychází v nákladu 700 kusů.