Vodohospodářské technicko-ekonomické informace

ISSN 0322–8916 (print), ISSN 1805-6555 (on-line)

Časopis Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI) je jediným recenzovaným odborným periodikem, které se v České republice zaměřuje na zveřejňování výsledků výzkumu v oblasti vody a odpadů.

Časopis VTEI vydává Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., nepřetržitě od roku 1959, v období let 1999–2015 vycházel časopis formou nezávislé přílohy časopisu Vodní hospodářství na základě dohody vydavatelů obou časopisů, přičemž redakce a redakční rady obou časopisů byly samostatné. Od roku 2015 vychází VTEI opět jako samostatný vědecký časopis s periodicitou šesti čísel ročně s vlastní webovou prezentací.

Časopis VTEI má výrazný multidisciplinární charakter, neboť pokrývá širokou oblast vodního hospodářství od hydrologie, hydrogeologie, hydrauliky, hydrobiologie, hydrochemie, hydroinformatiky, kartografie ve vodním hospodářství, radioekologie, aplikované ekologie, přes technologii vody, vodárenství, čistírenství, odpadové hospodářství, revitalizace, kvalitu vody, kontrolu znečištění, až po ekonomiku vodního hospodářství či sociální otázky spojené s vodou a udržitelným užíváním vodních zdrojů. Vedle původních vědeckých a přehledových (state of art) studií, review a diskusních příspěvků časopis uveřejňuje rovněž datové články, recenze a informativní články o projektech, sympoziích, konferencích a výstavách i rozhovory s významnými osobnostmi oboru.

Výsledky výzkumu uveřejněné v časopisu VTEI se vztahují primárně k území České a Slovenské republiky, resp. středoevropského prostoru, avšak s širším mezinárodním přesahem, zejména do oblasti povodí Labe, Dunaje a Odry. Jsou určeny především odborným pracovníkům vědecko-výzkumných institucí a podniků působících v oblasti vodního hospodářství a odpadů, ale též zástupcům státní a veřejné správy i oblastní samosprávy a širší odborné i laické veřejnosti, které seznamují s výsledky aktuálních výzkumů a významnou měrou tak přispívají k nalezení řešení při odstraňování důsledků klimatické změny, znečištění vod a narušení ekologické rovnováhy ve vodním prostředí.

Publikačním jazykem časopisu je čeština, slovenština a angličtina. Skutečnost, že vědecké příspěvky přesahují svým záběrem vymezení českého a slovenského, resp. středoevropského prostoru, a prezentuje výsledky výzkumu mezinárodního významu, vedla v roce 2022 k rozhodnutí publikovat na webu rovněž kompletní anglickou mutaci časopisu. V tištěné verzi časopisu, která je určena zejména k distribuci na území České a Slovenské republiky, jsou tak publikovány články v češtině či slovenštině. Obě jazykové mutace jsou on-line přístupny na webové stránce vtei.cz.

Časopis je uveden v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schváleném Radou pro výzkum, vývoj a inovace, odborným a poradním orgánem vlády České republiky.

Open Access

Časopis VTEI je časopisem zveřejňujícím články v režimu Open Access bez jakýchkoli poplatků.

Archivace časopisu

Časopis VTEI je archivován Národní knihovnou České republiky. Archivace probíhá 4x ročně. Autoři, kteří publikují ve VTEI, mohou rovněž archivovat verze svých děl v institucionálních či jiných repozitářích podle vlastní volby. Redakce a vydavatel časopisu autorům doporučuje aktivně zvyšovat dopad svých článků jejich ukládáním do institucionálních a komunitních repozitářů nebo na akademické sociální sítě jako ResearchGate, Academia.edu apod.