Vaše firma Nestlé je jednou z největších potravinářských firem na světě. V České republice zaujímáte vrchol potravinových producentů, který nabízí na našem území přes 60 značek. Jak se takováto velká firma vypořádává s produkcí odpadu?

V první řadě se snažíme, aby bylo s naším odpadem nakládáno zodpovědně a v souladu s nejvyššími environmentálními standardy. V principu sledujeme dvě kategorie odpadů a to, odpad, který vzniká při výrobě a dodávkách a odpad, který vzniká z obalů našich výrobků. Jsme hrdí na to, že odpad vznikající při výrobě v našich závodech v Česku a na Slovensku neskládkujeme, ale recyklujeme nebo energeticky využíváme. O obalový odpad se staráme formou podpory a rozvoje systémů kolektivního sběru odpadů. Z materiálů, které vstupují do našeho podnikání a končí jako obalový odpad, jsou dnes nejproblematičtější plasty. I proto jsme se zavázali, že do roku 2025 žádný z našich obalů neskončí na skládce a všechny budou recyklovatelné nebo znovupoužitelné.

 

Plasty jsou v dnešní době velké téma. Produkce plastů stoupla v posledních letech až 20krát. Nestlé se snaží v této oblasti být inovativní. Můžete nám popsat, jak společnost nakládá s plasty a jaké jsou její budoucí plány ve využívání plastů?

Koncem roku 2018 představilo Nestlé svůj plán boje proti plastovému odpadu. Jeho podstatou je, jak jsem již zmínil, postupný přechod na recyklovatelné nebo znovu použitelné obaly. Dále jsme se zavázali v tom samém období snížit o třetinu používání plastů z primární suroviny (tzv. virgin plastů). Přestože jsme odhodláni uplatňovat možnosti recyklace tam, kde je to proveditelné, víme, že 100% recyklovatelnost nestačí k úspěšnému vyřešení problému s plastovým odpadem. Začali jsme proto realizovat více různých řešení, která mohou být přínosná již nyní. Podporujeme výzkum alternativních obalových materiálů, založili jsme vlastní Nestlé institut obalových věd, jako první firma na světě jsme spustili vysokorychlostní balicí linku na balení výrobků do papírových obalů. Některé značky balených vod, které prodáváme v zahraničí, jsou zabalené v lahvích vyrobených z recyklovaného PET. Podporujeme desítky výzkumných institucí a start-upů, které vyvíjejí nové obaly nebo systémy bezobalového prodeje. Nedávno jsme ohlásili investici ve výši 50 mld. Kč do rozvoje trhu s recyklátem, aby z něj mohly vzniknout znovu obaly, které budou vhodné pro balení potravin. V zemích třetího světa pomáháme zakládat systémy sběru dopadu, aby se omezilo znečišťování oceánů. Tímto vším se snažíme vytvářet bezodpadovou budoucnost. A měníme i vlastní chování. Z našich prostor po celém světě zmizely jednorázové plasty a podporujeme dobrovolnické aktivity zaměstnanců zaměřené na odstraňování odpadků z přírody a pobřeží.

Na webových stránkách společnosti lze nalézt několik článků zabývajících se radami ohledně šetření vody v domácnosti apod. Jak se Nestlé snaží hospodařit s vodou při výrobě a mají zaměstnanci stejné ambice jako společnost?

Hlásíme se k deklaraci OSN, že voda je základním lidským právem a snažíme se přispět k tomu, abychom jí při výrobě našich produktů použili co nejméně. Od roku 2010 se nám v našich závodech v Česku a na Slovensku podařilo snížit spotřebu vody o 46 % na 2,47 m3 na tunu produkce. Nejvýznamněji k tomu přispělo nahrazení průběžných systémů chlazení oběhovými, zavedení přesnějších systémů měření spotřeby vody s cílem snadněji identifikovat úniky a odchylky a také nahrazení některých vodou chlazených strojů novými technologiemi, které jsou chlazené jiným způsobem. Máme také rozpracované projekty zadržování a využití dešťové vody.

Zaměstnance v pravidelných cyklech vzděláváme. Snažíme se je k tomu vést a motivovat a dávat praktické tipy a návody, jak vodou šetřit. Kromě toho, že je to ekologické, je to zároveň i ekonomické. Na to, do jaké míry se nakonec naše rady realizují v domácnostech našich zaměstnanců však už nemáme vliv. Víme, že mezi našimi zaměstnanci máme ekologické nadšence, kteří inspirují ostatní a zároveň je do jisté míry umí i strhnout správným směrem. Stávají se často přirozenými spolupracovníky v komunikaci a ambasadory těchto myšlenek. Netýká se to samozřejmě jen vody ale i jiných aspektů šetrného přístupu k životnímu prostředí, například odpadů.

Problematika sucha se řeší po celém světě. Lze říci, že inciativa Nestlé ČR a SR chytrého hospodaření s vodou vychází z konceptu celé společnosti?

Voda je jedním z hlavních pilířů společenské odpovědnosti Nestlé po celém světě. V Česku a na Slovensku jsme začali realizovat programy šetrného hospodaření s vodou mnohem dříve, než začala veřejná diskuse o suchu a nedostatku srážek v tomto regionu, jak tomu můžeme být svědky právě v posledních měsících. Je nám jasné, že voda je vzácný zdroj a její dostupnost může být omezena. Dlouhodobě spolupracujeme s Nadací Partnerství v ČR a Nadáciou Ekopolis v SR na propagaci tohoto tématu a snažíme se společně vyzdvihovat projekty, které mohou být dobrým příkladem a inspirací veřejnosti, firmám, jednotlivcům, ale také obcím, městům a státu.

Vaše společnost v roce 2012 vytvořila projekt „Dnes šetříme vodu pro budoucnost“ v rámci Nadace Partnerství. Plánuje Nestlé vytvořit či podpořit podobné projekty?

S Nadací Partnerství spolupracujeme dodnes. Projekt se postupem času rozvíjel a měnil. Dlouhá léta bylo hlavním cílem podpořit správné hospodaření s vodou v krajině, jinými slovy navrhovat opatření k zadržování vody, předcházení povodním nebo úpravu povodí. Projekt měl formu soutěže, do které nejprve města a obce přihlásily aktuální a reálné zadání týkající se vody, které potřebovaly vyřešit. Ty se následně předaly vysokým školám a studentům vodohospodářům s cílem navrhnout technické řešení k odstranění problému. Ve finále byly nejlepší projekty finančně odměněny cenou Nestlé a projektové návrhy předány obcím, které je mohly využít k řešení svých problémů s vodou. Od minulého roku se koncept projektu rozšířil a zaměřil se na předcházení klimatickým změnám. Dnes se jmenuje Adapterra Awards a spolu s Nadací Partnerství dále oceňujeme inovativní řešení, včetně projektů zaměřených na ochranu vody v krajině a šetrné hospodaření na zemědělské půdě, zmírňující dopady klimatických změn v Česku.

Jaké jsou cíle Nestlé do budoucna v oblasti ekologické udržitelnosti a určité společenské odpovědnosti?

Hlavním cílem je minimalizovat ekologickou stopu našeho podnikání. Už dnes realizujeme konkrétní opatření pro splnění tohoto cíle. Kromě snižování spotřeby vody, snižujeme také spotřebu energií. Před dvěma lety jsme začali nakupovat zelenou elektřinu, takže veškerá elektřina, kterou spotřebováváme v našich závodech v Česku a na Slovensku, pochází z obnovitelných zdrojů. Přihlásili jsme se k závazku nulových čistých emisí CO2. Už samotný přechod na zelenou elektřinu měl výrazný vliv na snížení naší uhlíkové stopy, ale chceme jít ještě dál. Investujeme do vývoje bezmasých potravin, založených na bázi rostlinných proteinů, což považujeme za velmi perspektivní oblast a málokdo ví, že jediným závodem v Evropě, kde Nestlé vyrábí takové produkty, je právě náš závod v Krupce. Máme účinné programy k odstranění odlesňování v našem dodavatelském řetězci. Minulý rok jsme zvýšili podíl dodávek z neodlesněných území na úroveň 77 % a na konci roku se chceme přiblížit k 90 %. Ve spolupráci s farmáři hledáme nové postupy při pěstování a péči o půdu, aby se chránila její bonita a dokázala absorbovat více oxidu uhličitého. No a nesmím zapomenout na boj proti plastovému odpadu a již zmíněnou iniciativu na změnu našich obalů. V tom je Nestlé velmi aktivní a podporuje široké spektrum aktivit a mnoho spolupracujících institucí.