This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.

Ve věku nedožitých 87 let zemřel Ing. Bohumil Müller, nesporně nepřehlédnutelná osobnost ve vodním hospodářství, v oboru, jemuž od absolutoria na Fakultě inženýrského stavitelství ČVUT věnoval podstatnou část svého života, svých odborných znalostí a zkušeností.

Jako mladý inženýr nastoupil na odbor vodohospodářských staveb v Chomutově a po dlouhá léta zůstal věrný severním Čechám. Byl aktivní při zakládání státního podniku Povodí Ohře zabývajícího se provozem vodních toků a vodních děl, kde po léta zastával funkci náměstka ředitele. V dobách, kdy se rozvíjely činnosti těchto útvarů, aktivně usiloval o posílení významu tvorby vhodných podmínek budoucího provozu při projektování nových vodních děl. Z jeho iniciativy se rozvíjela spolupráce při výzkumu vodních zdrojů v povodích Ohře a Bíliny.

Kvality Bohumila Müllera se plně uplatnily i ve funkci vedoucího oddělení technicko-provozního odboru na Ministerstvu lesního a vodního hospodářství, kam přešel coby odborník s bohatou praxí. Po letech se však vrátil do státního podniku Povodí Ohře jako ředitel závodu v Karlových Varech.

Ani po odchodu do důchodu jeho vodohospodářské aktivity nijak nepoklesly. Jako tajemník České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti mohl uplatnit svůj široký přehled v oboru, bohaté zkušenosti i osobní kontakty. Plných třináct let tak přispíval k rozvoji aktivit tohoto sdružení, na jehož autoritě mezi vodohospodáři měl významný podíl. Po roce 2012, kdy formálně odešel na odpočinek, pokračoval ve svých aktivitách coby člen výboru i  organizátor odborných setkání.

Trvalým koníčkem Ing. Müllera bylo rybářství, ale i v něm se projevovalo jeho vodohospodářské zaujetí. Usiloval o to, aby se provozovalo v souladu s funkcemi úseků vodních toků a zejména vodárenských nádrží a se zásadami ochrany vod. Samozřejmě dobrý úlovek ho vždy potěšil.

Na Bohumila Müllera budeme vzpomínat jako na spolehlivého spolupracovníka, člověka, jenž dokázal svým osobitým humorem překonávat nejrůznější složité situace a vždy byl připraven přispět ke zdaru díla.

Ve vodním hospodářství zanechal výraznou stopu. Pro nás v České vědecko-technické vodohospodářské společnosti, která se na více než dvacet let stala zásadní oblastí jeho působení, byl velmi významnou a nezapomenutelnou osobností.