This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.

Již tradiční XXIV. konference Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství se uskutečnila ve dnech 2.–4. 5. 2016 v hotelu Clarion v Českých Budějovicích. Odborným garantem byl Ing. Eduard Hanslík, CSc. (VÚV TGM, v. v. i.) a organizačním garantem Ing. Václav Bečvář, CSc. (ČVTVHS). Konference se zúčastnilo 58 odborníků, z toho 50 z České republiky a 8 ze Slovenské republiky. Konference se konala prakticky přesně 30 let po havárii jaderného reaktoru v Černobylu. Přehlednou přednášku k této události připravil prof. RNDr. L. Mátel, CSc. (UK Bratislava). Reziduální znečištění hydrosféry a dalších složek životního prostředí v důsledku havárie v Černobylu stále trvá. Sledování časově prostorových změn je zajišťováno mj. v programu sledování vlivu Jaderné elektrárny Temelín na okolí. O zaměření tohoto programu podal podrobnou informaci Bc. F. Lysáček (ČEZ, a. s., JETE). Dále byly podány informace o legislativě a jejích změnách v problematice radioaktivních látek se zvláštním zaměřením na hydrosféru.

Hanslik 1

Podrobně bylo referováno o ukazatelích přípustného obsahu radioaktivních látek ve vodách v nařízení vlády č. 401/2015 Sb. v návaznosti na tritium v pitných vodách a povrchových vodách (Ing. E. Hanslík, CSc., Ing. E. Juranová, RNDr. D. Marešová, Ph.D., Ing. B. Sedlářová, Ing. T. Mičaník – VÚV TGM, v. v. i.). Vlivem očekávaných změn tzv. atomového zákona na vyhlášku o monitorování radioaktivních látek v problémovém okruhu hydrosféra se zabývala E. Šindelková, CSc. (SÚJB, RC České Budějovice). Problematika výskytu a chování tritia v hydrosféře byla předmětem více příspěvků. Dobami dotoku tritia v profilech Vltava­‑Kořensko, Solenice a Praha­‑Podolí a Labe­‑Hřensko za období 2008–2015 se zabývali Ing. E. Juranová, Ing. E. Hanslík, CSc., RNDr. D. Marešová, Ph.D., Ing. L. Kašpárek, CSc., a doc. Ing. M. Hanel, Ph.D. (VÚV TGM, v. v. i.). Rozdělení tritia ve vertikálních profilech VN Orlík sledovali a hodnotili RNDr. D. Marešová, Ph.D., Ing. E. Hanslík, CSc., Ing. E. Juranová, Ing. B. Sedlářová (VÚV TGM, v. v. i.) a Ing. J. Duras (Povodí Vltavy, s. p.). Vývoj biomasy fytoplanktonu v monitorovaných tocích povodí Vltavy po zahájení provozu JE Temelín sledovali a vyhodnotili za období 2001–2015 RNDr. B. Desortová, CSc., a Ing. E. Hanslík, CSc. (VÚV TGM, v. v. i.). Podrobným hodnocením pozadí při měření objemové aktivity tritia ve vodách se zabývali RNDr. G. Wallová, Ph.D., Ing. Z. Kulichová a RNDr. J. Merešová, Ph.D. (VÚVH). Stejný kolektiv sledoval objemové aktivity tritia v lokalitě nejstaršího slovenského poutnického místa Mariánka v návaznosti na možné ovlivnění stavební činností. Další část programu zahrnovala stanovení specifických radioaktivních látek. Jednalo se o stanovení radia 226 ve vodách pomocí impregnovaného polyamidového vlákna (doc. RNDr. S. Dulanská, Ph.D., prof. RNDr. L. Mátel, CSc., RNDr. V. Gardoňová, Bc. L. Škvarková, Bc. L. Ripelová – Prif UK Bratislava). Metody stanovení radonu 222 ve vodách – problematiku odběru vzorků a dobu zdržení před analýzou shrnul Ing. T. Bouda, CSc. (ALS Czech Republic, s. r. o.). Metodu stanovení uhlíku 14 v kapalných výpustech jaderných elektráren a dosažené výsledky prezentovali Ing. I. Světlík, Ph.D. (ODZ ÚJF AV ČR, v. v. i.), Mgr. M. Feigl, Ph.D. (SÚRO, v. v. i.), Mgr. M. Kurfiřt, Ing. J. Pospíchal (ČEZ, a. s., JETE), Ing. L. Tomášková, Mgr. P. Šimek, Mgr. Ing. T. Kořínková, Ph.D. (ODZ ÚJF AV ČR, v. v. i.).

O výsledcích izolace technecistanu z vodných roztoků na uhlíkových sorbentech informovali prof. RNDr. R. Rajec, DrSc., a RNDr. O. Rosskopfová, Ph.D.
(UK Bratislava). Přehled platných norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody, včetně odběru vzorků, souvisejících norem i názvoslovných, prezentovali Ing. L. Fremrová (SWECO Hydroprojekt, a. s.) a Ing. E. Hanslík, CSc. (VÚV TGM, v. v. i.). Odpoledne 3. 5. 2016 se uskutečnila zajímavá exkurze na Informační středisko Jaderné elektrárny Temelín (Zámeček). V závěru jednání bylo doporučeno uspořádat již XXV. konferenci Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství v roce 2018.