This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.

 

RADIONUKLIDY A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ XXVI – ZRUŠENO

Již tradičně se ve dnech 28.–29. dubna uskuteční v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích již 26. konference s tímto specifickým zaměřením. Odborným garantem je Ing. Barbora Sedlářová, vedoucí oddělení Radiologie ve VÚV TGM, v. v. i., a členka naší OS OVČV.

HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ

Ve dnech 11.–13. května 2020 se bude na Novotného lávce v Praze konat tradiční konference se zahraniční účastí a s tříletým intervalem opakování. Odbornou péči zabezpečuje Ing. Miroslav Tesař, CSc., vedoucí oddělení vodních zdrojů ÚH AV ČR a člen výboru ČVTVHS.

VALNÁ HROMADA ČVTVHS, Z. S.

Dne 20. května bude probíhat v sále č. 319 na Novotného lávce valná hromada, která tentokrát po pěti letech zvolí nový výbor a kontrolní komisi společnosti. Organizační přípravu má na starosti tajemník ČVTVHS, z. s., Ing. Václav Bečvář, CSc.

PITNÁ VODA 2020

Již 15. konference tohoto zaměření se uskuteční ve dnech 18.–21. května v hotelu Dvořák v Táboře. Odbornou i organizační garanci zabezpečuje W&ET Team České Budějovice, jmenovitě doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., majitel firmy.

ČISTÁ VODA – ZDRAVÉ MĚSTO

Prezentace výsledků projektu VÚV TGM, v. v. i., se uskuteční dne 27. května v Praze na Novotného lávce. Vedoucím úkolu je RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D., vedoucí ostravské pobočky VÚV TGM, v. v. i.

HODNOCENÍ STAVU POVRCHOVÝCH VOD V OBDOBÍ 2016–2018

Seminář konaný v návaznosti na předcházející, konaný v roce 2018 pro období 2013–2015, se uskuteční dne 10. září na Novotného lávce v sále č. 217. Odbornou garanci OS OVČV personifikuje její předseda Ing. Tomáš Mičaník, Ph.D., vedoucí oddělení ochrany jakosti vod v ostravské pobočce VÚV TGM, v. v. i., a předseda OS odpadní vody – čistota vod.

PODZEMNÍ VODA VE VODOPRÁVNÍM ŘÍZENÍ XVI

Po roce se opět bude konat seminář s mnohaletou tradicí v termínu 7. října v Praze na Novotného lávce. Odbornou garantkou je RNDr. Renáta Kadlecová, zástupkyně vedoucího odboru aplikované geologie v ČGS a předsedkyně OS pro podzemní vody.

MALÉ VODNÍ NÁDRŽE

Seminář pořádaný s dvouletou frekvencí proběhne tentokrát na Novotného lávce 14. října. Odborně zabezpečuje přípravu i průběh tradičně Ing. Jiří Poláček, specialista VD TBD, a. s., a člen výboru ČVTVHS, z. s., a OS Vodní toky a nádrže.

VODNÍ TOKY 2020

Již 18. ročník velké konference s mezinárodní účastí se bude konat opět v hotelu Černigov v Hradci Králové, tentokrát 24.–25. listopadu. Hlavní garanci zajišťuje VRV, a. s., Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva VRV a člen výboru ČVTVHS, z. s., a předseda naší OS pro Vodovody a kanalizace.

SEMINÁŘ ADOLFA PATERY 2020

Po roční přestávce se 14. prosince uskuteční hojně navštěvovaný seminář, kterého se pravidelně účastní i zahraniční, zejména slovenští odborníci. Odbornou garanci má doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur, zástupce vedoucího katedry hydrotechniky ČVUT a člen výboru ČVTVHS, z. s.

NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ 2020

Výbor ČVTVHS má zájem pořádat Národní dialog o vodě i v roce 2020, konkrétní téma, přesný termín a místo konání nejsou zatím stanoveny, ale bude to zřejmě v září a tradičně na Vysočině.

 

Při projednávání odborného programu na rok 2020 byl podán návrh na uspořádání semináře s názvem „Vodní zákon a stavební zákon v roce 2020“. Odbornou gesci převezme Ing. Michal Krátký, vedoucí útvaru Povrchové a podzemní vody ve státním podniku Povodí Vltavy a člen výboru ČVTVHS, z. s.