This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.

V roce 1980 u příležitosti 90. výročí narození akademika Theodora Ježdíka vyhlásil tehdejší Český ústřední výbor vodohospodářské společnosti ČSVTS z podnětu prof. Ing. Dr. L. Votruby, DrSc., Diplom akademika Theodora Ježdíka jako cenu za stěžejní díla z oblasti teorie, výzkumu, vývoje, přípravy, výstavby a provozu vodohospodářských děl a zařízení. S vědomím účelného a motivujícího povzbuzení odborné, resp. vědecké, činnosti v oboru se výbor České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti zabýval obnovením této ceny pod původním názvem a jejím znovu vyhlášením pro rok 2004, jen s mírně upraveným statutem s ohledem na současné podmínky. K dalšímu doplnění a úpravě došlo z rozhodnutí výboru v roce 2017.

ilustracni-9

Akademik Theodor Ježdík (9. 11. 1889–27. 2. 1967) byl vynikajícím odborníkem, vysokoškolským učitelem, významnou osobností ČVUT a dalších institucí. Jako profesor vzbuzoval u svých studentů i u celé odborné veřejnosti mimořádnou úctu. Měl vzácné lidské vlastnosti, z nichž vycházela výjimečná a oboustranná důvěra, své kolegy, studenty a mladé absolventy oslovoval také činorodou sociální citlivostí a připraveností k okamžité pomoci i v materiální oblasti.

Byl zakladatelem dnešní katedry hydrotechniky na Fakultě stavební ČVUT a přednášel předměty týkající se zejména vodních nádrží, přehrad a staveb k využití vodní energie. Na jeho přednášky vzpomínají jeho studenti jako na vynikající. Vědecky přispěl do hydrauliky, úprav toků, řešení nádrží a přehrad. Z původních vědeckých prací bývá nejvíce oceňováno jeho odvození vztahu pro kritický stav průtoku v korytě obecného průřezu z roku 1924, na něž se ve světové literatuře poukazovalo až v roce 1941, a odvození původní metody návrhu příčného profilu tížných přehrad. Angažoval se v odborných problémech vodohospodářské praxe, zvláště výstavby přehrad a vodních elektráren, a zabýval se i problematikou vodních staveb ve vztahu k životnímu prostředí, jakožto i vysokoškolskou pedagogikou.

Zastával významné akademické funkce, kdy v letech 1955–1960 byl rektorem ČVUT. Měl mnoho veřejných funkcí, jimž nezištně věnoval mnoho času. Nejvíce mu přirostla k srdci Česká matice technická. Zařadil se mezi nejvýznamnější osobnosti české techniky 20. století. Plným právem jej tedy mimo jiné bude obnovený diplom připomínat.

Statut Diplomu akademika Theodora Ježdíka

Cíl ocenění

Diplom akademika Theodora Ježdíka je udělován stěžejním dílům z oblasti teorie, výzkumu, vývoje, přípravy, výstavby a provozu vodohospodářských děl a zařízení, která vznikla na území České republiky.

Nominace díla

 1. Udělení Diplomu akademika Theodora Ježdíka konkrétnímu dílu (projektu, práci) může navrhnout individuální člen ČVTVHS, z. s., nebo zástupce přidružené instituce.
 2. Navržené dílo (projekt, práce) musí splňovat následující náležitosti:
  1. autor je odborníkem působícím v České republice, v případě autorského týmu je podmínkou, aby vedoucí autor a současně většina autorského týmu působili v České republice,
  2. nominované dílo dosud nebylo oceněno jinou oficiální cenou,
  3. nominované dílo není starší pěti let od uveřejnění nebo dokončení realizace.
 3. Nominace jsou předávány výboru písemně s uvedením:
  1. jména autora, v případě autorského týmu jmen všech jeho členů a uvedení vedoucího týmu,
  2. zdůvodnění návrhu v podobě stručného popisu díla, z něhož musí být jasné, v čem spočívá význam a podnětnost přihlášené práce a jejího přínosu díla pro oblast teorie, výzkumu, vývoje, přípravy, výstavby a provozu vodohospodářských děl a zařízení,
  3. podklady či odkazy na takové materiály, které jsou nezbytné pro posouzení díla (např. text studie, dokumentace projektu, dokumentace realizace stavby či použité technologie apod.).

 

Posouzení navrženého díla

 1. Na základě nominace výbor ČVTVHS, z. s., ustaví minimálně tříčlennou odbornou porotu pro posouzení díla. Její členové jsou vybírání s ohledem na jejich odbornost ve vztahu k tématu nominovaného díla.
 2. Členem poroty nemůže být nikdo z řešitelů posuzovaných prací.
 3. Porota zpracuje stanovisko s doporučením udělení diplomu a předá jej výboru ČVTVHS, z. s.

 

Rozhodnutí o udělení Diplomu akademika Theodora Ježdíka

 1. Stanoviska odborných porot schraňuje tajemník výboru ČVTVHS, z. s., který je předkládá na prvním jednání výboru v kalendářním roce vždy souhrnně za předchozí kalendářní rok.
 2. Výbor ČVTVHS, z. s., na svém zasedání rozhodne o udělení Diplomu akademika Theodora Ježdíka, přičemž v jednom roce mohou být ocenění udělena nejvýše dvěma nominovaným dílům.
 3. Proti rozhodnutí o udělení diplomu není odvolání právní cestou.

 

Předání ocenění

 1. Diplomy jsou předány autorům oceněného díla na nejbližší valné hromadě ČVTVHS, z. s.
 2. Udělení diplomu může být doprovázeno dalším oceněním v rámci ČVTVHS, z. s., a případně finanční odměnou ve výši stanovené výborem s ohledem na aktuální možnosti ČVTVHS, z. s.
 3. Rozhodnutí o udělení diplomů bude zveřejněno v časopisu VTEI.

 

Ostatní

Dílo, které bylo nominováno a doporučeno odbornou komisí k ocenění, avšak nebylo na základě rozhodnutí výboru oceněno v daném roce, je možné jednou znovu nominovat, pokud nadále splňuje podmínky uvedené v článku II. Výbor přitom může rozhodnout o akceptaci stanoviska odborné komise z předešlého posouzení díla.

Praha, duben 2017