This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.

VÚV TGM se po více než 11 letech dočkal nového webu. Původně byla snaha představit nový web v rámci výročí 100 let od založení instituce na konci roku 2019, nicméně celkový rozsah změn si nakonec vyžádal širší diskuzi napříč celou institucí tak, aby se pracovníci ústavu mohli se záměrem, motivací a především účelem nového webu podrobně seznámit. Tím, že nejde o pouhou změnu designu, ale o zcela nový web včetně grafiky a struktury, bylo toto přechodné období jistě na místě a my ve VÚV TGM věříme, že návštěvníci z řad laické i odborné veřejnosti jeho uživatelskou vstřícnost a přehlednost brzy ocení.

Obr. 1.  Srovnání vizuálu a základní struktury úvodní stránky původního a nového webu (zdroj T. Hrdinka)

Proč nyní?

Každý web má svoji životnost, udává se, že průměrně kolem pěti let. Dosavadní webové stránky naší instituce pocházejí z roku 2010, mírný redesign ve prospěch větší uživatelské vstřícnosti proběhl v roce 2016. Nicméně nejen ve srovnání s komerční sférou, ale i mnoha zahraničními vědeckými institucemi stávající web již přestal odpovídat požadavkům na webové stránky třetí dekády 21. století. A vzhledem k tomu, že pro vědeckou instituci je webová platforma stále hlavním informačním nástrojem pro obousměrnou komunikaci s veřejností, rozhodli jsme se, že změn bude více. Kromě modernějšího a uživatelsky přívětivějšího vizuálu tak bylo zapotřebí zcela přehodnotit i dosavadní členění webu, jež doposud pevně odráželo vnitřní strukturu instituce.

Zacíleno na uživatele

Dosavadní struktura webu, rozpadající se na jednotlivé výzkumné odbory a oddělení, byla definitivně opuštěna a z pohledu návštěvníka přicházejícího na naše stránky je web nově rozdělen na tři hlavní sekce: Výzkum a vývoj (aneb Co děláme), Naše služby (Co nabízíme) a Pro média (Co vás zajímá). Účelem nového rozdělení je, aby se návštěvník co nejrychleji (tj. na co nejméně kliknutí) dozvěděl potřebnou informaci, ať už se touží podívat, čemu se ve VÚV TGM aktuál-
ně věnujeme, co si u nás může objednat, nebo jaká vodohospodářská témata právě rezonují v médiích. Úvodní obrazovkou lze rolovat směrem dolů tak, že každá z uvedených sekcí je rozdělena do „dlaždic“ reflektujících hlavní oblasti výzkumu, institucí nabízené služby a mediálně zajímavá témata. Rychlý přístup k těmto oddílům je možný též z horního roletového menu; vertikální menu, jež bývalo součástí původního webu, bylo pro přehlednost odstraněno. Při první návštěvě úvodní stránky se uživateli na modrém vodním pozadí po několika sekundách začne přehrávat krátké video, které jej klipovou formou seznámí s naší činností a provede i zázemím instituce. Pod videem je umístěn tzv. slider, na němž se střídají hlavní aktuality týkající se naší činnosti či vodohospodářské problematiky v ČR i v zahraničí. Pod sliderem jsou umístěny tři dlaždice odkazující na výše zmíněné hlavní sekce webu.

Obr. 2. Postup tvorby nového webu od první skici úvodní stránky přes strukturu webu v PowerPointu, první grafický návrh až po náhled sekce Služby tak, jak se jeví uživateli (foto T. Hrdinka)

Struktura webu

Z úvodní stránky webu se lze skrze horní menu či kliknutí na příslušnou dlaždici přenést do 2. úrovně webu, kde je příslušná oblast či aktivita představena detailněji. V sekci Výzkumu a vývoje jsou jednotlivé oblasti výzkumu (např. Hydrologie, extrémní jevy a změna klimatu) v anotaci krátce uvedeny a poté dále konkretizovány v  příslušných záložkách. V první záložce Výzkumná témata jsou srozumitelnou formou popsána dílčí témata v rámci vybrané výzkumné oblasti. Záložka Stěžejní projekty obsahuje informace o nejdůležitějších, tedy nosných a živých projektech, na kterých pracovníci jednotlivých výzkumných týmů samostatně či ve vzájemné součinnosti pracují. V dalších záložkách jsou prezentovány nejdůležitější Aplikované výsledkyPublikace, podle nichž se výzkumná činnost hodnotí, a pokud pracoviště disponuje unikátními či speciálními přístroji, jsou popsány v záložce Vybavení.

Obdobně v sekci Služeb jsou jednotlivé služby nejprve v krátké anotaci představeny a dále konkretizovány záložkami Co nabízíme (bližší popis nabízené služby), Certifikace (údaj o oprávnění nabízet službu jako záruka kvality pro zákazníka), Ceník (ceny služeb, pokud jsou veřejně dostupné a nejsou předmětem individuální konzultace), Poptávkový formulář (nejjednodušší cesta k získání dalších informací pro klienta) a Fotogalerie ze zázemí poskytované služby, je-li možné fotografie zveřejnit. V rámci 3. úrovně webu se lze s nabízenými službami seznámit detailněji a v rámci fotogalerie nahlédnout i do terénu či laboratoře, kde vědci pracují a poznat metody, jež při své práci používají.

Otevíráme se veřejnosti

Nejen uživatelská jednoduchost a responzivita webu z důvodu správného zobrazení stránky na různých technických zařízeních, ale i kompletní anglická jazyková mutace jsou atributy, které pomáhají naši instituci prezentovat svou činnost jak laické, tak i zahraniční odborné veřejnosti. Případným zájemcům o profesní zkušenost ve VÚV TGM, a nejen jim, jsou určeny informace o sportovních a kulturních akcích, které VÚV TGM pořádá pro své zaměstnance, jejich rodiny a přátele. Lze je, obdobně jako základní informace o instituci, jejích orgánech a právních náležitostech nalézt v záložce horního menu O nás. Poslední sekce Pro média je věnována novinářsky vděčným a frekventovaným tématům sezonního charakteru, jako je problematika dlouhodobého sucha či umělé zasněžování, ale i aktuálním otázkám, např. výskytu viru COVID-19 v odpadních vodách. Zde mohou média načerpat základní poznatky pro své reportáže a obrátit se pak na naše pracovníky pro doplňující informace.

A budoucnost?

V následujících měsících, po sjednocení databází VÚV TGM, bude na web navěšena nadstavbová funkcionalita umožňující filtrování z položkových seznamů (jmenný seznam pracovníků, dostupné laboratorní analýzy, výsledky RIV, starší projekty a jiné), dále budou připraveny další jazykové mutace webu a postupně funkčně přidruženy a graficky sjednoceny již existující dílčí weby v rámci domény www.vuv.cz. Propojení na původní web bude zachováno v odkazu ve spodní části úvodní stránky nového webu minimálně po dobu vývoje této nadstavby, případně do doby, než bude pro malý zájem uživatelů zcela opuštěn.

Přejme si tedy, aby nový web VÚV TGM začal co nejdříve žít vlastním životem, a doufejme, že pro vás bude po letech příjemným osvěžením.