This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.

Výzkumný tým složený z pracovníků brněnské pobočky VÚV TGM a referenčních laboratoří v Praze začal od března 2016 pracovat na řešení výzkumného projektu DG16P02M032 „Neinvazivní a šetrné postupy řešení kvality prostředí a údržby vodních prvků v rámci památkové péče“. Projekt je podpořen v rámci výzvy NAKI II vyhlášené Ministerstvem kultury ČR v roce 2015. Záměrem projektu je přispět k naplnění globálního cíle výzvy č. 2: Kulturní dědictví, specifický cíl č. 2.2: Technologie a postupy pro ochranu kulturního dědictví a cíl č. 2.1: Výzkum a jeho uplatnění – kulturní dědictví a území s historickými hodnotami. Projekt bude řešen v období 2016 až 2019.

Rozkosny-1

Rámcovým cílem řešení projektu je komplexní teoretické a praktické zpracování problematiky kvality prostředí vodních prvků kulturních památek a historických sídel v kontextu památkové péče s ohledem na posouzení vlivu možných změn klimatu. Řešení zahrnuje ověření environmentálně šetrných a neinvazivních technologií udržení či zlepšení kvality vodního prostředí a snižování množství a nebezpečných vlastností dnového sedimentu nádrží areálů kulturních památek a historických sídel za použití moderních a šetrných technologií a biologicko­‑enzymatických preparátů.

Dalším okruhem řešení otázky kvality vodního prostředí okrasných nádrží je optimalizace složení rybích obsádek těchto vodních prvků a jejich množství při zachování požadavků na všechny funkce objektů z pohledu památkové péče a kulturního dědictví. Zohledněn bude i historický vývoj a přístup k chovu ryb a analýza možností uplatnění historických zkušeností v současnosti a v budoucnosti za působení předpokládaných socio­‑ekonomických a přírodních podmínek.

Projekt svým zaměřením částečně navazuje na výzkumný projekt DF12-P01OVV035 „Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy“ z první výzvy NAKI řešený týmem pracovníků brněnské pobočky VÚV TGM ve spolupráci s Národním památkovým ústavem (NPÚ) v letech 2012 až 2015. Cílem uvedeného projektu bylo vyhodnotit míru potenciálního ohrožení národních kulturních památek a památkových rezervací významnými přírodními, průmyslovými a zemědělskými riziky, a to jednotným postupem pro celé území ČR. Jedním z deseti vnějších vlivů, kterými se projekt zabýval, bylo i hodnocení stavu a kvality prostředí vodních prvků a na vodu vázaných biotopů.

Při řešení byly použity dva základní přístupy, které se průběžně vzájemně ovlivňovaly. Zkušenosti a poznatky správců památek byly pro všechny hodnocené památky zaznamenány formou dotazníkového šetření, kdy pracovníci příslušného územního odborného pracoviště NPÚ vyplnili pro každou památkovou lokalitu dotazník s vyjádřením ANO × NE ke všem hodnoceným externím vlivům. Druhý přístup představoval odborné posouzení možného působení sledovaných jevů na památky s využitím mapových analýz, dostupných databází, terénních šetření, modelování procesů a mikrobiologických i chemických analýz. Výsledkem je certifikovaná metodika Forejtníkové a kol. (2015), která představuje standardizovaný metodický postup hodnocení míry potenciálního ohrožení památek antropogenními a přírodními vlivy využitelný pro památky různého typu i opakovaně v čase.

Vybrané výsledky hodnocení památkových lokalit (zejména lokalit Světového kulturního dědictví) jsou volně dostupné pro širokou veřejnost prostřednictvím interaktivní webové mapové aplikace Konvita a kol. (2015) umístěné jak na stránkách VÚV TGM, tak i na novém Geoportálu NPÚ. K dispozici jsou výsledky z dotazníkových šetření i z odborného hodnocení ohrožení památek. V rámci činností na novém projektu NAKI II budou některé lokality vybrané podle výsledků dotazníkových šetření podrobněji posouzeny z pohledu stavu a kvality prostředí vodních prvků a stávající webová aplikace bude o tyto poznatky rozšířena, resp. aktualizována.