This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.

Seminář organizovaný Odbornou skupinou Vodovody a kanalizace České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti, z. s., ve spolupráci s VRV a. s. (Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.), se uskutečnil dne 11. května 2016 v sídle společnosti – Novotného lávka 200/5, Praha 1.

Cílem semináře, v souladu se získanou Akreditací vzdělávacího programu podle § 31 zákona č. 312/2002 Sb. (IČ žadatele 00538752 a RČ u MV: VSP 67/90-R),
bylo prohloubení znalostí a kvalifikace účastníků semináře v oblasti výkonu státní správy a regulace provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jen „VaK“) podle relevantních právních předpisů (zejména zákona o VaK, vodního zákona a zákona o cenách).

Obsah semináře byl prioritně zaměřen na:

 • nástroje regulace správy a provozování vodovodů a kanalizací z úrovně „ústře-dního regulačního úřadu“ – odboru dozoru a regulace pro vodárenství MZe;
 • výkon státní správy vodoprávními úřady na úrovni pověřených obcí a krajských úřadů;
 • kompetenci samosprávných obcí, krajů a ministerstev při správě a provozu vodovodů a kanalizací;
 • zajišťování obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací v souladu s požadavky zákona o VaK.

Jednotlivé prezentace se soustředily na právní aspekty, informace a praktické zkušenosti při regulaci správy a provozování a investičním rozvoji oboru VaK v souladu s vodohospodářskou legislativou. Na semináři přednášeli odborníci v problematice výkonu státní správy a regulace a řízení správy a provozování na úseku VaK:

 • Ing. Radek Hospodka, ředitel odboru dozoru a regulace ve vodárenství, MZe,
 • prom. práv. Jaroslava Nietscheová, členka rozkladové komise MZe,
 • Ing. Jan Plechatý, předseda odborné skupiny VaK ČVTVHS, z. s.,
 • Ing. Miloslava Melounová, místopředsedkyně odborné skupiny
  VaK ČVTVHS, z. s.,
 • Ing. Eva Krocová, předsedkyně Kontrolní komise SOVAK ČR,
 • Ing. František Smrčka, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., ředitel divize.

Semináře se zúčastnilo 85 odborníků, převážně z řad obecních, městských a krajských úřadů (51 zástupců) i ústředních úřadů státní správy (MZe a MŽP).

Na základě vyhodnocení „Dotazníku ke vzdělávacímu programu“ lze konstatovat:

 • Všichni účastníci považují za vhodné pokračovat v aktualizaci probíraných otázek; převážná většina (80 %) 1 × ročně (20 % 1 × za 2 roky).
 • Téměř všichni účastníci vyhodnotili za nejlepší přednesené informace příspěvky dvou přednášejících, a to:
 1. Ing. Melounové (kompetence vlastníků VaK – měst/obcí při správě a pro-vozování VaK),
 2. prom. práv. Nietscheové (výkon státní správy vodoprávními úřady na úrovni pověřených obcí a krajských úřadů).

Celkově lze konstatovat, že seminář se setkal vesměs s velmi dobrou odezvou účastníků, což se projevilo v závěrečné diskusi, ve které účastníci přednesli i konkrétní návrhy na obsahové zaměření příštího semináře (zejména oblast ekonomiky VaK).