This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.

Tradiční seminář Adolfa Patery se konal dne 16. listopadu 2016 v sídle České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti (ČVTVHS) v Klubu techniků na Novotného lávce. Odbornými garanty byli doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur (ČVUT), prof. Ing. Miloš Starý, CSc. (VUT), který se tentokrát omluvil z přímé účasti, prof. Ing. Ján Szolgay, Ph.D. (STU v Bratislavě), a doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc. (ČVUT). Organizačními garanty byli Ing. Václav Bečvář, CSc. (ČVTVHS), Ing. Petra Nešvarová Chvojková, Ph.D., a Ing. Milan Zukal, Ph.D. (ČVUT). Seminář každoročně poskytuje zázemí pro výměnu zkušeností a názorů odborníků v oblasti extrémních hydrologických jevů z výzkumné sféry a praxe. Semináře se zúčastnilo přesně sto účastníků, z toho studentů a doktorandů z vysokých škol, kterým je poskytována výrazná sleva na vložném, se zúčastnilo osm.

Ústředním tématem semináře byla úloha nádrží při zvládání extrémních hydrologických jevů v povodích. Roli nádrží při zvládání extrémních hydrologických jevů zohledňuje strategický materiál Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR schválený Usnesením vlády v roce 2010. Strategicky významným principem koncepce je rozšíření pohledu na řešení problematiky povodní nejen z hlediska neškodného odvedení velkých vod, ale také z hlediska akumulace a retence, popř. využití jako zdroje vody v nádržích pro zvládání období jejího nedostatku. Zatímco v problematice ochrany před povodněmi a realizace příslušných opatření byl v ČR v posledních letech vykonán značný pokrok, otázka ochrany před hydrologickým suchem je velkou výzvou pro nejbližší budoucnost. Hydrologické sucho z let 2014 a 2015 patřilo svým rozsahem k jedněm z nejvýznamnějších v historii, a tudíž akcelerovalo postup příprav strategie v této oblasti. Dokladem je vznik materiálu mezirezortní komise VODA­‑SUCHO, který formuluje řadu koncepčních opatření včetně revize Generelu lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod. V současné době se také intenzivně připravuje Koncepce ochrany před následky sucha na území České republiky, která má být předložena do poloviny roku 2017. Mezi základní technická opatření v této souvislosti bezpochyby patří víceúčelové vodní nádrže.

Smyslem semináře Adolfa Patery bylo zejména podat aktuální informace o roli nádrží při zvládání negativních dopadů hydrologického sucha v uplynulých letech a informovat o stavu příprav vodních nádrží v lokalitách vhodných pro akumulaci povrchových vod. V rámci prvního a druhého bloku vystoupili zástupci jednotlivých podniků Povodí s podrobnými prezentacemi na uvedené téma. Účastníci semináře tak získali velmi ucelený přehled chystaných opatření. V rámci vyzvaných přednášek vystoupili Ing. Břetislav Tureček a Ing. Lukáš Pavlas (Povodí Odry, s. p.), Ing. Miroslav Foltýn a Ing. Marek Viskot (Povodí Moravy, s. p.), Ing. Jaroslav Beneš (Povodí Vltavy, s. p.), Ing. Tomáš Pail (Povodí Ohře, s. p.) a Ing. Luděk Rederer (Povodí Labe, s. p.). O situaci na Slovensku informovala prof. Ing. Emília Bednárová, Ph.D. (STU v Bratislavě). Prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc. (ČVUT), se ve svém vystoupení zamýšlel nad hlavními překážkami realizace nádrží. Dr. Ing. Antonín Tůma (Povodí Moravy, s. p.) diskutoval otázku vztahu veřejnosti k vodním nádržím v důsledku nedostatečné informovanosti a uvedl pozitivní příklad při přípravě výhledové vodní nádrže Vlachovice. Druhý blok semináře ukončil doc. Ing. Radomil Květon, Ph.D. (STU Bratislava), se zajímavou aplikací expertních systémů při řízení provozu vodních nádrží. Ve třetím bloku semináře byly zařazeny zejména odborné příspěvky diskutující aktuální problémy a poznatky z výzkumu a řízení vodních nádrží. Ing. Roman Kožín (VÚV TGM) informoval o průběžných výsledcích projektu zaměřeného na možnosti kompenzace negativních dopadů klimatické změny na zásobování vodou a ekosystémy využitím lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod. Příspěvky v metodické rovině přednesli také další zástupci VÚV TGM. Ing. Nesládková představila nástroj pro střednědobé plánování provozu Vltavské kaskády, který byl připraven ve spolupráci s Ing. Karlem Březinou (Povodí Vltavy, s. p.). Ing. Ladislav Kašpárek a Ing. Adam Beran (VÚV TGM) přednesli příspěvek o výparu z vodní hladiny během hydrologického sucha v roce 2015. Velmi zajímavý příspěvek představil Ing. Michal Tanajewski, který popsal extrémní hydrologickou událost v povodí VD Chřibská a diskutoval neurčitosti při vyhodnocování podobných situací. Ing. Roman Výleta (STU v Bratislavě) prezentoval analýzu a zhodnocení hydrologické bilance toku Parná a vodohospodářské soustavy nádrže Horné Orešany.

Sborník příspěvků byl vydán elektronicky a byl rozdán účastníkům v den konání semináře. Ve sborníku je zařazeno celkem 23 příspěvků. Závěrem semináře bylo konstatováno, že téma role vodních nádrží při zvládání extrémních hydrologických situací je v současnosti velmi aktuální a zaslouží systematickou pozornost nejen v rámci odborných akcí pro vodohospodáře, ale také v osvětové rovině pro širokou veřejnost. Poděkování patří odborným a organizačním garantům semináře a rovněž všem, kteří se aktivně podíleli na jeho průběhu.