This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.

Základní hydrologické údaje jsou poskytovány pro libovolný profil říční sítě a slouží jako podklad např. pro vydávání vodoprávních rozhodnutí, povolení nakládání s vodami, stavební řízení atd. Pověřenou organizací pro jejich vydávání je Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V lednu 2014 byla vydána aktualizace normy ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod, která zohledňuje výsledky výzkumných a jiných projektů a nově vyvinuté přístupy pro zpracování hydrologických dat za období posledních několika let. Podle této normy k základním hydrologickým údajům patří:

 • plocha povodí,
 • dlouhodobá roční výška srážek na povodí,
 • dlouhodobý průměrný průtok,
 • M-denní průtoky,
 • N-leté průtoky.

Za tzv. referenční období jsou zpracovávány tyto základní hydrologické údaje: dlouhodobá roční výška srážek na povodí, dlouhodobý průměrný průtok a M-denní průtoky. Do konce roku 2012 byly tyto údaje vydávány za referenční období 1931–1980, přičemž od ledna 2013 jsou poskytovány za nové referenční období 1981–2010.

Důvodů ke změně referenčního období bylo několik

 • Při zpracování dat bylo možné využít podstatně širší datovou základnu s vyhodnocenými průměrnými denními průtoky ze sítě vodoměrných stanic.
 • Do zpracování bylo možné začlenit dostupné údaje o ovlivnění přirozeného průtokového režimu odběry vod, vypouštěním odpadních vod či manipulacemi na vodních dílech.
 • Při výpočtech bylo možné využít nástroje GIS a aktuální datové vrstvy GIS: vrstva rozvodnic základních hydrologických povodí měřítka 1 : 10 000 a další datové GIS vrstvy, jako např. výškopis, Corine Land Cover, hydrogeologie atd.
 • V ČHMÚ byly vyvinuty nové matematicko-statistické nástroje pro odvození M-denních průtoků v nepozorovaných profilech, které byly spolu s aktualizovanými matematicko-statistickými nástroji aplikovány ve výpočtech hydrologických charakteristik.
 • Vlastnímu zpracování M-denních průtoků předcházela podrobná verifikace časových řad průměrných denních průtoků v jednotlivých vodoměrných stanicích.
 • Data za nové referenční období by měla být reprezentativnější z hlediska stávajícího hydrologického režimu vodních toků.
Sercl-1
Velikost dlouhodobého ročního odtoku za období 1981–2010 odvozená regresními vztahy z dlouhodobého ročního srážkového normálu a dlouhodobé roční potenciální evapotranspirace.

Více informací je k dispozici na adrese: http://voda.chmi.cz/opv/data/hydrologicke_udaje.html.

Pro detailnější seznámení veřejnosti s novou metodikou se ČHMÚ podílel na uspořádání semináře Charakteristiky minimálních průtoků, jejich odvozování a používání. Seminář se uskutečnil dne 29. 9. 2015 v Praze v budově Českého svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce. Na seminář se dostavilo cca 200 účastníků z řad odborné veřejnosti podniků Povodí, vodoprávních úřadů a dalších institucí. Zástupci ČHMÚ přednesli prezentace na témata:

 • poskytování hydrologických dat podle ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod,
 • odvození základních hydrologických údajů za referenční období 1981–2010,
 • porovnání dat za referenční období 1931–1980 a 1981–2010.

Všechny přednesené prezentace z tohoto semináře jsou k dispozici ke stažení na adrese: http://www.cvtvhs.cz/index.php/8-clanky/18-charakteristiky-minimalnich-prutoku-jejich-odvozovani-a-pouzivani.

Další informace o metodice odvození M-denních průtoků je možné nalézt v článku Základní hydrologické údaje za nové referenční období 1981–2010 v Hydrologické ročence České republiky 2012. V Hydrologické ročence České republiky za rok 2014 je jako součást kapitoly V. Aktuální a regionální problémy a úkoly hydrologie článek na téma Porovnání základních hydrologických údajů za referenční období 1931–1980 a 1981–2010.