This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.

Rok 2015 byl velice náročný z organizačního hlediska – valná hromada se konala v květnu 2015 podle nových stanov přijatých o rok dříve na základě nového občanského zákoníku. S využitím různé váhy kolektivních členů pak zvolila značně obměněný výbor společnosti a kontrolní komisi. Výbor pak zvolil svým předsedou Mgr. Marka Riedera a místopředsedy Ing. Jana Kubáta a Ing. Dr. Antonína Tůmu. Zcela obměněná kontrolní komise pak za svou předsedkyni vybrala Ing. Růženu Diveckou. Valná hromada také rozhodla o zrušení poboček a schválila pro tyto akty jednotlivé likvidátory. Tajemníkovi bylo rovněž uloženo připravit a nechat do konce roku podepsat nové smlouvy s přidruženými členy. Nově zvolený výbor se zaměřil i na revitalizaci a popř. i obměnu svých odborných skupin, ke které částečně došlo již v tomto roce, a zbytek se uskuteční v první polovině roku 2016.

Vše výše uvedené se dařilo i při realizaci standardního odborného programu. Konalo se jedenáct odborných akcí, organizační garanci většiny dále uvedených odborných akcí zastával Ing. Václav Bečvář, CSc., tajemník České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti, z.s.

Odborné akce, které již proběhly

Havarijní stavy na povrchových a podzemních vodách

Odborným garantem byl Ing. B. Müller. Seminář se konal 19. 11. v sále 417, zúčastnilo se 73 osob. Velmi příznivě byla přijata vystoupení p. t. Kacálka (PLa), Pražákové (VÚBP), Nietscheové (PVl), byl zmíněn i problematický stav ohledně systému NAVARO, který loni i letos představil RNDr. Soldán (VÚV) a doporučil, aby se tím příležitostně zabývala OS OVČV a navrhla výboru další postup.

Vodní toky 2015

Konference s mezinárodní účastí se konala 24.–25. listopadu tradičně v hotelu Černigov v Hradci Králové pod odbornou i organizační gescí VRV, a. s. ČVTVHS se společně se všemi státními podniky Povodí a Lesy ČR podílela na přípravě i programu. Odborným garantem byl Ing. Plechatý, předseda představenstva VRV. Konference se zúčastnilo 340–350 osob, mezi nimi i 20 studentů SPŠ vodohospodářské z Vysokého Mýta, účastníci ze Slovenska i Německa, všichni generální ředitelé PP, na řízení konference se aktivně podíleli i další členové výboru i OS (např. Ing. Vít, Dr. Ing. Tůma).

Přívalové povodně

Konference s mezinárodní účastí „Přívalové povodně – příčiny, průběh, následky, varování a poučení“ se konala dne 2. prosince 2015 v prostorách Povodí Vltavy, s. p., Praha. Konferenci pořádal Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Praha ve spolupráci s Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností, z.s., a Českým národním výborem pro hydrologii v rámci programu Strategie AV21 AV ČR. Záštitu na konferenci převzala Česká komise pro UNESCO a mediálním partnerem byl časopis Vodní hospodářství. Za finanční podporu děkují organizátoři akce Akademii věd ČR a sponzorům konference (DHI, a. s., Praha a Meteoservis, v. o. s., Vodňany). Konference byla zahájena jejím organizátorem Ing. Miroslavem Tesařem, CSc. (ÚH AV ČR, v. v. i.), úvodní slovo pronesl místopředseda AV ČR RNDr. Jan Šafanda, CSc. Konference vzbudila značný ohlas odborné veřejnosti, což se projevilo v počtu účastníků, kterých bylo více než sto, z toho zhruba jedna desetina ze Slovenska. Účastníci v průběhu konference vyslechli 14 vyzvaných odborných přednášek v podání předních odborníků z významných pracovišť České a Slovenské republiky, které byly zaměřeny na jevy bezprostředně přívalovým povodním předcházející, na predikci přívalových povodní a jejich průběh, následky i možná opatření, kterými je možné snížit jejich dopady. Kromě toho představily v rámci komerčních prezentací tři české společnosti produkty, které nabízí v České a Slovenské republice (Aquamonitoring, s. r. o., Brno; Ekotechnika, s. r. o., Černošice a Fiedler AMS, s. r. o., České Budějovice).

Seminář Adolfa Patery 2015 – Extrémní hydrologické jevy v povodích

Odborným garantem byl doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur z Katedry hydrotechniky ČVUT. Seminář se konal 16. 12. v sále 417 na Novotného lávce 5, Praha 1. Zúčastnilo se jej 90 odborníků, předneseno bylo 15 příspěvků rozdělených do tří bloků a vystavena tři posterová sdělení. Součástí semináře byl i sborník s několika vyžádanými a s velkou řadou ostatních příspěvků.

 

Pokud jde o odborné akce v roce 2016, lze v této chvíli uvést jen několik záměrů, které se časem budou zpřesňovat a nepochybně i doplňovat dalšími:

  • Tradiční seminář Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství se bude jako vždy konat v hotelu Clarion Congress v Českých Budějovicích ve dnech 3.–4. května 2016. Odborným garantem je opět Ing. Eduard Hanslík, CSc., z VÚV TGM, Praha.
  • 25. května 2016 se bude v sále 319 konat Valná hromada ČVTVHS, z.s.
  • 8. června 2016 se uskuteční na Novotného lávce seminář, který začne připravovat nově aktivizovaná odborná skupina Odpadní vody – Čistota vod se zaměřením na související legislativu (novela NV61/2003 Sb., novela vyhl. 98/2011 Sb., novela zákona o vodách) – změny oproti předcházejícímu období, nejlepší dostupné technologie zneškodňování OV z hlediska dosažitelnosti limitních hodnot. Odborným garantem bude nově ustanovený předseda OS Ing. Tomáš Mičaník.
  • 27. září 2016 bude v sále 217 na Novotného lávce uspořádán rovněž opakovaný seminář Malé vodní nádrže, jehož odborným garantem je tradičně Ing. Jiří Poláček.
  • 6. října 2016 se bude konat v sále 217 již po třinácté a jako vždy pod vedením Ing. Radomíra Muzikáře, CSc., seminář Podzemní voda ve vodoprávním řízení XIII. Seminář bude jako vždy akreditovaný Ministerstvem vnitra a tedy atraktivní pro pracovníky městských i krajských úřadů.
  • 12. října 2016 předpokládá uskutečnění svého dalšího semináře v tomto roce odborná skupina Odpadní vody – Čistota vod. Akce by se měla zase konat v sále 319 na Novotného lávce a bude se týkat problematiky jakosti povrchových vod – zaměření na vyhodnocení stavu útvarů povrchových vod a dopad sucha 2015 na jakost vod.
  • Na samém konci prosince, 20. prosince 2016 je pak plánován seminář zaměřený na Pásma hygienické ochrany (povrchových vod). Akce by se měla konat v sále 319 na Novotného lávce a designovaným odborným garantem je Ing. Bohumil Müller.