industrial heritage

Irrigation – rediscovered heritage, its documentation, popularisation and protection based on the example of historical meadow irrigation systems

Objekty závlah byly budovány a fungují převážně jako součást většího nebo menšího funkčního celku. Jejich význam i z pohledu potenciální pa-mátkové ochrany tak roste s identifikací a dokumentací nejen solitérních staveb, ale zejména celých soustav/funkčních celků a popisem vazeb mezi nimi. Samostatný objekt či stavba nemusejí být nijak výjimečné, avšak jejich zapojení do většího funkčního celku může vytvářet unikátně pojaté řešení. V oboru vodního hospodářství se obzvlášť projevuje důležitost a význam kritérií, jako je hodnota typologická, hodnota technologického toku, autenticita formy a funkce, hodnota technologických a systémových vazeb s přesahem do zemědělství či průmyslu. Článek přináší informace o možnostech využití tradičních metod historického a archivního výzkumu a dokumentace lokalit, jakož i o využití moderních nástrojů pro plošně rozsáhlejší systémy, včetně metod digitalizace a digitálního zpracování podkladů.

On the issue of authenticity of water management structures

Authenticity, in the sense of credibility or truthfulness, is one of the key categories in heritage management. This paper focuses on the question of authenticity in relation to industrial heritage, specifically water management structures. In the case of these structures, emphasis is usually placed on authenticity of function, but two further types of authenticity are equally important: authenticity of material substance or form (in relation to the original design and the structure built on its basis), and authenticity as a consequence of historical evolution. The paper presents an analysis of four model examples of water management structures that are either legally protected heritage sites or have been proposed as candidates for legal protection. The analysis of their heritage values provides insights into the individual categories of authenticity and enables the formulation of principles for managing sites of heritage value.