Články autora

The phytobenthos and macroinvertebrates of Prague streams with natural public bathing places

The water quality monitoring of selected streams in Prague (which harbour in their catchment area natural bathing places) during 2018–2019 included also the monitoring of two hydrobiological indicators; the phytobenthos and macroinvertebrates communities.

Water quality of the Prague’s streams. Part 2: tributaries to the Šeberák pond and to the Hostivař reservoir

Možnost rekreačního využití některých (nejen) pražských nádrží je omezena především kvalitou přitékající vody. Článek navazuje na předchozí část a shrnuje výsledky sledování kvality vody v roce 2018 ve vybraných profilech přítoků do rybníka Šeberák (Vestecký a Kunratický potok) a do přehradní nádrže Hostivař (Botič s Pitkovickým potokem).

Water quality of the Prague’s streams. Part 1: Motolský and Litovický streams

Článek shrnuje výsledky sledování kvality vody ve vybraných profilech Motolského a Litovického potoka, které probíhalo v roce 2018. Sledování bylo zaměřeno na změny obsahu živin (formy dusíku a fosforu), koncentrace chlorofylu-a a na kvalitativní složení společenstva fytoplanktonu a zooplanktonu.