heavy metals

Testing of a prototype separation device designed for rainwater treatment

Článek shrnuje poznatky získané v rámci řešení výzkumného projektu „Technologie separace specifických polutantů ze srážkových vod“ (TH03030223), který se zabýval čištěním srážkových vod ze zpevněných ploch a komunikací zatížených nerozpuštěnými látkami (NL), polycyklickými aromatickými uhlovodíky i těžkými kovy. Projekt si kladl za cíl vyvinout účinnou technologii, která by uvedené polutanty ze srážkových vod separovala.

Water quality and the assessment of anthropogenic pollution of the Elbe River oxbow lake sediments

In this article, water quality and the assessment of anthropogenic pollution in sediments of the middle course of the Elbe River oxbow lakes Kozelská and Vrť were studied. It is widely accepted that the oxbow lakes are extremely significant ecosystems. However, a large amount of contaminated material may deposit in these lakes. The research of lake Kozelská was chosen especially to its proximity to the chemical factory Spolana in Neratovice, which used to be the biggest source of pollution of the Elbe River.