Články autora

Mini-JET device as a tool for determination of soil erodibility characteristics

The article describes a method for determining the erodibility of incohesive agricultural soils by means of the critical shear stress measuring. The “Jet Erosion Test” (JET) was used to determine the critical shear stress. The mea-
surement was performed using a modified Mini-JET device. The device is very suitable for field measurements, because it is small, light, requires a relatively small amount of water, and can be operated by single person. The principle of measuring the critical shear stress of the soil is based on monitoring the rate of erosion crater formation by the action of a water jet of known kinetic energy. Based on the erosion crater development, the erosion parameters of the soil, such as the critical shear stress and the erodibility coefficient, can be calculated.

Characterization of an artificially generated rainfall used for a soil erosion research

Vodní eroze půdy se běžně studuje v laboratořích, experimenty bývají založeny na uměle generovaných srážkách s využitím dešťových simulátorů. Typicky je vyhodnocován vliv různých faktorů, jako jsou intenzita nebo úhrn srážky, půdní charakteristiky, zpracování půdy, posklizňové zbytky nebo sklon a délka erozní plochy na erozi.