This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.

Přinášíme Vám přehled odborných akcí z oboru vodního hospodářství konaných v roce 2015 a také poslední akce konané v tomto roce, na které se můžete ještě zaregistrovat.
Organizační garance většiny dále uvedených odborných akcí náleží Ing. Václavu Bečváři, CSc., tajemníkovi České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti, z. s., Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1, tel.: 221 082 386, e – mail: voda@cvtvhs.cz. Podrobnější informace a úplný přehled můžete nalézt na stránkách www.cvtvhs.cz.

ODBORNÉ AKCE, KTERÉ JIŽ PROBĚHLY

JEZY A VODNÍ TURISTIKA

Seminář se konal 7. dubna v Klubu techniků na Novotného lávce za účasti 75 osob včetně přednášejících a hostů – studentů VOŠS a SPŠS v Dušní ulici s doprovodem. Po odborné stránce akce splnila svůj účel bezezbytku, pouze se očekávala větší účast ze sportovní sféry. Přednesené prezentace jsou umístěné ke stažení na www.cvtvhs.cz.

SETKÁNÍ ŘEDITELŮ ZÁVODŮ PP

Setkání se konalo dne 14. dubna. Jednání se zúčastnilo 13 z 15 ředitelů, spolu se členy výboru ČVTVHS celkem 18 osob. Akce byla pokračováním již dlouhé tradice.

VALNÁ HROMADA

Konala se 13. května. Zúčastnilo se jí 25 individuálních a čestných členů, 16 zástupců přidružených členů, 4 zástupci poboček dohromady s celkovou vahou hlasů 125 ze 170 možných, takže byla schopná usnášení i voleb. Valné hromady se účastnilo i 12 hostů, mezi ně ale patřili i zástupci kolektivních členů bez pověření hlasovat a volit. Informace o výsledku voleb a přehled dalších schválených dokumentů či rozhodnutí nebo úkolů jsou obsaženy v usnesení valné hromady a v zápise z ní.

NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ

Konal ve dnech 9.–10. června tradičně na Medlově, pod organizační i odbornou gescí VÚV. Odborným garantem akce byl Ing. Petr Bouška, Ph.D., náměstek ředitele VÚV. Rámcovým tématem letošního ND byla Retence vody v krajině. Na Národní dialog se přihlásilo 119 zájemců, zúčastnilo se jich o 5 méně, mezi nimi 9 členů výboru a KK. Program byl naplněn bezezbytku, na závěr 1. dne jednání byla Ing. Ladislavu Kašpárkovi, CSc., a Ing. Janu Kubátovi udělena ČNVH za celoživotní významnou práci v oblasti hydrologie Cena A. R. Harlachera. Seminář byl zakončen shrnujícím vystoupením prof. Broži. Podle ohlasů účastníků na místě i v následných sděleních byla oceňována vysoká odborná i společenská úroveň Národního dialogu a podporován záměr v tradici takové odborné akce pokračovat.

CHARAKTERISTIKY MINIMÁLNÍCH PRŮTOKŮ, JEJICH ODVOZOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ

Seminář se konal 29. září, odborný garant byl Ing. J. Kubát (kubat@chmi.cz). Semináře se zúčastnilo 130 osob, z toho 23 pracovníků MÚ a KÚ. Účastníci obdrželi doprovodný tištěný materiál k dané problematice připravený péčí ČHMÚ a VÚV (nikoliv sborník) a časopis VTEI, jehož číslo bylo zaměřeno na problematiku sucha. Přednesené příspěvky jsou umístěné ke stažení na webu www.cvtvhs.cz.

VODNÍ NÁDRŽE 2015

Konference s mezinárodní účastí se konala 6. –7. října v brněnském hotelu Voroněž pod organizační i odbornou gescí Povodí Moravy. ČVTVHS, z. s., se na přípravě i průběhu podílela obdobně jako v roce 2013. Konference se zúčastnilo 220 osob, předneseno 30 přednášek a vystaveno 12 posterových prezentací. Konferenci byla udělena akreditace MV jako vzdělávacímu programu.

PODZEMNÍ VODA VE VODOPRÁVNÍM ŘÍZENÍ XII

Odborný garant byl Ing. R. Muzikář, CSc. (radomir.muzikar@karneval.cz). Seminář se konal 7. října. Zúčastnilo se jej 121 osob, z toho 37 pracovníků z místních a krajských úřadů – semináři byla MV udělena akreditace jako vzdělávacímu programu. Na semináři byl vyplňován dotazník zaměřený na problematiku správy podzemních vod a výsledky zpracuje odborný garant s tím, že navrhne další postup ve spolupráci s příslušnými vh. institucemi. Přednesené příspěvky jsou umístěné ke stažení na webu www.cvtvhs.cz.

ODBORNÉ AKCE, KTERÉ PROBĚHNOU

HAVARIJNÍ STAVY NA POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VODÁCH

Odborným garantem je Ing. B. Müller (725 875 880, mulerboh@seznam.cz). Seminář se bude konat 19. listopadu v sále 417 na Novotného lávce 5, Praha 1. K semináři byla elektronicky rozeslána pozvánka a přihláška, které jsou rovněž ke stažení na webu www.cvtvhs.cz.

VODNÍ TOKY 2015

Konference s mezinárodní účastí se bude konat 24.–25. listopadu tradičně v hotelu Černigov v Hradci Králové pod odbornou i organizační gescí VRV, a.s. ČVTVHS společně se všemi státními podniky Povodí a Lesy ČR se bude podílet na přípravě i programu. Odborným garantem je Ing. Plechatý, předseda představenstva VRV. Byla distribuována závazná přihláška pro účastníky – můžete ji nalézt na webových stránkách www.cvtvhs.cz. Kontakt Sylvie Plechatá (257 110 343, 731 412 641, plechata@vrv.cz)

PŘÍVALOVÉ POVODNĚ

Seminář se bude konat 2. prosince v sále Povodí Vltavy v Holečkově ulici v Praze 5. Odborným garantem je Ing. Miroslav Tesař, CSc., z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR (388 426 801, tesarihas@iol.cz), který připravuje seminář v rámci programu AV ČR Strategie 21.

SEMINÁŘ ADOLFA PATERY 2015 – EXTRÉMNÍ HYDROLOGICKÉ JEVY V POVODÍCH

Odborný garantem je doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur z Katedry hydrotechniky ČVUT (224 354 425, fosumpaur@fsv.cvut.cz). Seminář se bude konat 16. prosince v sále 417 na Novotného lávce 5, Praha 1.