Pokud jde o odborné akce v roce 2016, lze v této chvíli uvést několik záměrů, které se časem budou zpřesňovat a nepochybně i doplňovat dalšími:

Jako formální spolupořadatel se budeme podílet na konferenci Voda 2016, kterou uspořádá dne 17. 3. 2016 firma Heineken Česká republika, a. s.

 • Tradiční seminář Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství se bude jako vždy konat v hotelu Clarion Congress v Českých Budějovicích ve dnech 2.–4. května 2016. Odborným garantem je opět Ing. Eduard Hanslík, CSc., z VÚV TGM, Praha.
 • 11. května 2016 bude v sále 418 uspořádán seminář Vodovody a kanalizace – hlavní problémy správy, provozu a investičního rozvoje, odb. garantem bude Ing. Jan Plechatý (VRV), předseda OS VaK.
 • 25. května 2016 se bude v sále 319 konat Valná hromada ČVTVHS, z. s.
 • 23.–26. 5. se bude konat v hotelu Dvořák v Táboře tradiční konference Pitná voda 2016 pod odbornou garancí Ing. Petra Dolejše, CSc. – W&ET TEAM. ČVTVHS se bude podílet na distribuci konferenčních materiálů.
 • V první červnové dekádě se uskuteční Národní dialog o vodě, který bude tentokrát věnován 50. výročí vzniku Podniků Povodí. Zpřesnění termínu, místa konání i další parametry této akce jsou v přípravě.
 • 22. června 2016 se uskuteční na Novotného lávce seminář Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod, který začne připravovat odborná skupina Odpadní vody – Čistota vod se zaměřením na související legislativu (novela NV61/2003 Sb., novela vyhl. 98/2011 Sb., novela zákona o vodách) – změny proti předcházejícímu období, nejlepší dostupné technologie zneškodňování OV z hlediska dosažitelnosti limitních hodnot. Odborným garantem bude předseda OS Ing. Tomáš Mičaník z ostravské pobočky VÚV TGM.
 • 27. září 2016 bude v sále 217 na Novotného lávce uspořádán tradiční seminář Malé vodní nádrže, jehož odborným garantem je opět Ing. Jiří Poláček (VD TBD).
 • 6. října 2016 se bude konat v sále 217 již po třinácté a jako vždy pod vedením Ing. Radomíra Muzikáře, CSc., seminář Podzemní voda ve vodoprávním řízení XIII. Seminář bude akreditovaný Ministerstvem vnitra a tedy atraktivní pro pracovníky městských i krajských úřadů.
 • 12. října 2016 předpokládá uskutečnění svého dalšího semináře v tomto roce odborná skupina Odpadní vody – Čistota vod. Akce by se měla zase konat v sále 319 na Novotného lávce a bude zaměřena na Dopad hydrologického sucha na jakost povrchových vod.
 • 16. listopadu 2016 bude uspořádán na Novotného lávce v sále 319 Seminář Adolfa Patery – Extrémní hydrologické jevy v povodích, pod odbornou gescí Katedry hydrotechniky Stavební fakulty ČVUT (doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur).
 • Tradiční konference Vodní toky 2016 proběhne 22.–23. 11., v hotelu Černigov v Hradci Králové, odborná gesce VRV a Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva. ČVTVHS se bude jako vždy organizačně podílet na přípravě i průběhu akce.
 • Na samém konci roku, 20. prosince 2016, je pak plánován seminář zaměřený na Pásma hygienické ochrany (povrchových vod). Akce se bude konat v sále 319 na Novotného lávce a odborným garantem je Ing. Bohumil Müller (OSVČ).

Kromě zatím uvedených odborných akcí bude zřejmě v případě pokračování sucha i v zimních měsících zařazen hodnotící seminář o suchu v roce 2015 a po prázdninách uvažuje OS Vodní toky a nádrže o odborné akci na téma Chráněné akumulace povrchových vod.