This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.

Dvacátého čtvrtého listopadu, na sklonku minulého roku, zemřel Ing. Pavel Horák, CSc., který pracoval v našem výzkumném ústavu na brněnské pobočce téměř čtyřicet let.

Ing. Pavel Horák, CSc., se narodil 19. prosince 1942 v Havlíčkově Brodě. Základní školu ukončil v roce 1956 a střední všeobecně vzdělávací střední školu v roce 1959. V letech 1959–1960 musel z kádrových důvodů (nedělnický původ) jeden rok po maturitě pracovat jako dělník v Okresním stavebním podniku Tišnov a v Melioračním družstvu Tišnov. Až v roce 1960, po této tzv. „nápravě kádrového profilu“, podle tehdejších požadavků, mu bylo umožněno zahájit studium na Vysokém učení technickém v Brně – Fakultě stavební, obor Zdravotně vodohospodářské stavby. Studium zde úspěšně ukončil v roce 1965. Ve stejném roce nastoupil do Hydroprojektu Brno. Zde pracoval až do roku 1977 jako vedoucí analytik. Jen krátkou dobu byl zaměstnán ve Vodních zdrojích jako samostatný přípravář. V březnu 1978 nastoupil jako samostatný odborný pracovník – specialista na aplikace výpočetní techniky do Výzkumného ústavu vodohospodářského, pobočky Brno, na základě předchozí externí spolupráce s Ing. Mrázkem. V roce 1980 zahájil externí vědeckou aspiranturu na Vysokém učení technickém v Brně, katedře zdravotního inženýrství, u doc. Ing. Milana Šerka, CSc. V dubnu 1988 mu byla Vědeckou radou Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně udělena vědecká hodnost kandidáta technických věd. V letech 1984–1995 zde rovněž působil jako externí pedagog na Katedře zdravotního inženýrství. Od roku 1990 Ing. Pavel Horák, CSc., zastával na brněnské pobočce funkci vedoucího oddělení 522 – vodohospodářské bilance, od roku 1994 vedl řešitelské týmy věnující se „Začlenění saprobiologického monitoringu Státní vodohospodářské bilance do systému sledování a hodnocení jakosti vod“ a „Novelizaci systému vodohospodářské evidence“. V dubnu 2006 Ing. Pavel Horák, CSc., odešel do důchodu – s naším ústavem však spolupracoval až do března 2009.

Odborná činnost Ing. Pavla Horáka, CSc., byla značně rozsáhlá. V devadesátých letech minulého století a na počátku tohoto století pracoval na úkolech: „Studie protipovodňové ochrany v okrese Šumperk“, „Systém sběru a zpracování dat – návrh reformy výkaznictví pro EU“ a „Novelizace vodohospodářské evidence“. V rámci posledního jmenovaného úkolu pak zpracoval návrh znění vyhlášky stanovující rozsah a způsob vedení evidence rozhodnutí vodoprávních úřadů vymezující rozsah údajů a způsob jejich ukládání do informačního systému veřejné správy a způsob přechodu informací z dosavadní vodohospodářské evidence a souhrnné vodohospodářské evidence do tohoto informačního systému. Významnou měrou se podílel na koncepčních přípravách třetího zpracování Směrného vodohospodářského plánu a na významné publikaci Vodohospodářský sborník SVP ČR 1995, druhý díl, následně pak na přípravě nového znění vodního zákona a detailní implementaci Směrnice Evropské unie pro vodní politiku Společenství. Po roce 2000 vedl úkol „Studie o personální a finanční náročnosti reportingu v oblasti voda“ a „Legislativní zajištění reportingu do EU v oblasti voda“. Ing. Pavel Horák, CSc., se však především dlouhodobě věnoval problematice celostátního programu saprobiologického monitoringu, provozovaného na pobočce v Brně od roku 1975, kde navazoval na svého předchůdce – Ing. Květoslava Mrázka. Tento monitoring byl následně realizován převážně v rámci úkolu „Státní vodohospodářská bilance a metody jejího zpracování“.

Při vzpomínce na Pavla, jako bývalého spolupracovníka, se s největší pravděpodobností především vybaví jeho výrazné osobní vlastnosti – spolehlivost, přesnost, důslednost a svědomitost a trvalý zájem o nové poznání, pro které byl vysoce ceněn nejen jako pracovní kolega, ale i jako obětavý otec rodiny se dvěma syny.

 

S úctou vzpomínají kolegové z VÚV TGM