24.–25. 4. 2018

Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství XXV.

Odborným garantem konference je Ing. Eduard Hanzlík, CSc., z VÚV TGM, v. v. i., a člen OS Odpadní vody a čistota vod ČVTVHS, z. s.

Místo konání: Clarion Congress Hotel, České Budějovice

Info: www.cvtvhs.cz


22.–23. 5. 2018

Setkání vodohospodářů

Cílem konference je odborné setkání a výměna zkušeností mezi pracovníky z celé České republiky, kteří pracují na úseku vodního hospodářství a působí ve státních orgánech a organizacích či v soukromých organizacích.

Místo konání: hotel U Kata, Kutná Hora

Info: www.vodakh.cz


23.–24. 5. 2018

XLIII. Ročník konference „HYDROCHÉMIA“

Tématem konference jsou „Nové analytické metody v chemii vody“. Cílem konference je vytvořit prostor pro prezentaci nejnovějších poznatků v oblasti hydrochemie v SR a ČR a též pro odborné diskuze účastníků. Odborní garanti konference jsou Ing. Pavel Hucko a RNDr. Jarmila Makovinská, CSc., z VÚVH Bratislava.

Místo konání: hotel Fabrika, Humpolec

Info: www.incien.org/odpad-zdrojem-2017


28.‒31. 5. 2018

Pitná voda

Konference bude již 14. ročníkem cyklu „Pitná voda z údolních nádrží“. Pořádá Ústav pro hydrodynamiku AV ČR a další.

Místo konání: hotel Dvořák, Tábor

Info: www.wet-team.cz


30. 5. 2018

Suché období 2014–2017, vyhodnocení, dopady a opatření

V souvislosti s hydrologickou problematikou posledních let se tento seminář zaměří na vyhodnocení extrémnosti sucha z hlediska srážek, průtoků a bilance nádrží, a na přehled o dopadech a opatřeních s prezentací nových výsledků, hlavně z projektu Sucho 2017 řešeného VUV a ČHMU – tedy koncepce, typové plány, katalog opatřeni, systém pro hodnocení sucha apod. Předpokládá se spolupráce ČVTVHS, z. s., ČHMU, VÚV TGM, v. v. i., a MŽP. Odbornou garanci byl výborem pověřen RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D. (náměstek ředitele ČHMU a člen výboru ČVTVHS).

Místo konání: ČVTVHS, z. s.

Info: www.cvtvhs.cz


31. 5.‒2. 6. 2018

22. Mezinárodní konference „životní prostředí a úpravnictví“

Konferenci pořádá Institut environmentálního inženýrství a Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Odborná skupina životní prostředí pobočky Moravskoslezské hornické společnosti HGF VŠB-TU Ostrava, z. s.

Místo konání: VŠB-TUO  (Nová Aula – NA2), Ostrava

Info: www.hgf.vsb.cz/EAMP/cs


13. 6. 2018

Aktuální informace k ekonomice a provozování vodovodů a kanalizací malých měst a obcí

Odborným garantem Ing. Janem Plechatým (předseda představenstva VRV, a. s., a člen výboru ČVTVHS) další pokračovaní akce připravované především pro pracovníky OU, MU a KU.

Místo konání: ČVTVHS, z. s.

Info: www.cvtvhs.cz


20.–21. 6. 2018

Kaly a odpady

Konference. Odborným garantem konference je Prof. Ing. Michal Dohányos, CSc.

Místo konání: hotel Myslivna, Brno

Info: www.czwa.cz


27.–29. 6. 2018

INDOWATER 2018

Již 14. expo a fórum INDOWATER bude probíhat na téma vody a nakládání s odpadními vodami.

Místo konání: Surabaya, Indonésie

Info: www.indowater.merebo.com


12. 9. 2018

Problematika revizí domovních ČOV podle § 15a vodního zákona

Odbornou garancí byl pověřen Ing. Tomáš Mičaník, Ph.D., vedoucí odd. Ochrana jakosti vod v ostravské pobočce VÚV TGM, v. v. i., a předseda odborné skupiny Odpadni vody a čistota vod ČVTVHS, z. s.

Místo konání: ČVTVHS, z. s.

Info: www.cvtvhs.cz


18.–19. 9. 2018

Národní dialog o vodě – „vodní hospodářství a veřejné zájmy“

Tradiční setkání vodohospodářů se sice po několika letech loni nekonalo. Jako vždy zabezpečuje tuto akci odborně VÚV TGM, v. v. i., a výbor požádal o garanci Ing. Petra Boušku, Ph.D.

Místo konání: Hotel Skalský, Dvůr na Vysočině

Info: www.cvtvhs.cz


1. 10. 2018

Podzemní voda ve vodoprávním řízení XIV.

Odbornou garanci převzala RNDr. Jitka Novotná, vedoucí oboru Hydrogeologie, GEOtest, a. s., Brno a předsedkyně OS Podzemní vody.

Místo konání: ČVTVHS, z. s.

Info: www.cvtvhs.cz


10. 10. 2018

Aktuální problematika bezpečnosti malých vodních nádrží a nízkých sypaných hrází

Jde o pravidelný seminář pořádaný odbornou skupinou Vodní toky a nádrže. Pověřeným odborným garantem je Ing. Jiří Poláček, specialista VD TBD, a. s., a člen výboru ČVTVHS, z. s.

Místo konání: ČVTVHS, z. s.

Info: www.cvtvhs.cz


24. 10. 2018

Seminář Adolfa Patery

Seminář bude zaměřen na extrémní hydrologické jevy v povodích. Tradičním odborným garantem semináře bude doc. Ing. Pavel Fošumpaur, člen výboru a vedoucí pracovník Katedry hydrotechniky Stavební fakulty ČVUT. Pozornost bude také zaměřena na vodní nádrže a další opatřeni pro zmírnění účinků hydrologického sucha. Zařazeny budou vyzvané přednášky připravovaných opatřeni na jednotlivých povodích.

Místo konání: ČVTVHS, z. s.

Info: www.cvtvhs.cz


20.–21. 11. 2018

Vodní toky

Tradiční konference s mezinárodní účastí. Hlavním organizátorem je VRV a. s.

Místo konání: hotel Černigov, Hradec Králové

Info: www.vrv.cz