14.–15. 3. 2019

Voda Zlín 2019

XXIII. ročník mezinárodní vodohospodářské konference. Spoluorganizátorem konference je od jejího počátku společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.

Místo konání: hotel Moskva, Zlín

Info: www.vodovod.info


28. 3. 2019

Jednání ČVTVHS, z. s., a ČLS, z. s., na téma hospodaření s vodou v krajině

Diskuse vybraných zástupců České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti a České limnologické společnosti s cílem hledat společně akceptované přístupy k hospodaření s vodou v krajině, k ochraně jejího množství i jakosti i k řešení extrémních hydrologických jevů v povodích.

Místo konání: ČVTVHS, z. s.

Info: www.cvtvhs.cz


28.–29. 3. 2019

Odpad zdrojem 2019

Čtvrtý ročník konference aneb zavádění principů cirkulární ekonomiky do měst a obcí.

Místo konání: Hotel na Farmě, Choťovice

Info: www.incien.org/odpad-zdrojem-2019


4. 4. 2019

Voda 4.0 ve službách infrastruktury

IV. odborná konference

Místo konání: Boutique Hotel Jalta, Praha

Info: www.czwa.cz


9.–10. 4. 2019

Nové metody a postupy při provozování ČOV

24. ročník odborného semináře

Místo konání: Moravská Třebová

Info: www.vhos.cz


14.─15. 5. 2019

Setkání vodohospodářů

Cílem konference je odborné setkání a výměna zkušeností mezi pracovníky z celé České republiky, kteří pracují na úseku vodního hospodářství a působí ve státních orgánech a organizacích či v soukromých organizacích.

Místo konání: hotel U Kata, Kutná Hora

Info: www.vodakh.cz


21.─23. 5. 2019

Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE

Výstava se koná jednou za dva roky a představuje nejvýznamnější oborové setkání v České republice.

Místo konání: Praha – Letňany

Info: www.vystava-vod-ka.cz


22.─23. 5. 2019

Sedimenty vodných tokov a nádrží 2019

IX. konference Slovenské vodohospodářské společnosti s organizační participací ČVTVHS.

Místo konání: Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Info: www.cvtvhs.cz


18. 6. 2019

Hodnocení suchého období 2014–2018

Odborným garantem jednodenního semináře je RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D. (náměstek ředitele ČHMÚ a člen výboru ČVTVHS).

Místo konání: ČVTVHS, z. s.

Info: www.cvtvhs.cz


podzim 2019

Aktuální informace k ekonomice a provozování vodovodů a kanalizací malých měst a obcí

Po několik let realizovaný seminář odborné skupiny VaK, odborným garantem bude Ing. Jan Plechatý, člen výboru, předseda odborné skupiny a předseda představenstva VRV, a. s., Praha.

Místo konání: ČVTVHS, z. s.

Info: www.cvtvhs.cz


září 2019

Národní dialog o vodě

Tradiční setkání vodohospodářů se sice po několika letech loni nekonalo. Jako vždy zabezpečuje tuto akci odborně VUV TGM, v. v. i., nyní v rámci 100. výročí založení Výzkumného ústavu vodohospodářského.

Místo konání: bude upřesněno

Info: www.cvtvhs.cz


18.─20. 9. 2019

VODA 2019

13. bienální konference zabývající se problematikou odpadní vody v celé její komplexnosti pod záštitou CzWA. Bienální konference je akcí, kde si může návštěvník učinit průřezovou představu o práci všech odborných skupin CzWA a o aktuálních problémech a směrech vývoje ve vodním hospodářství.

Místo konání: Kongresové centrum Lázeňská Kolonáda, Poděbrady

Info: www.czwa.cz


26. 9. 2019

Seminář OS OVČV

Seminář s odbornou garancí předsedy OS Ing. Tomáše Mičaníka, Ph.D., ved. odd. Ochrana jakosti vod v ostravské pobočce VÚV.

Místo konání: ČVTVHS, z. s.

Info: www.cvtvhs.cz


16. 10. 2019

Podzemní voda ve vodoprávním řízení XV

Seminář s odbornou garancí odborné skupiny pro podzemní vody a její vedoucí RNDr. Renáty Kadlecové, jinak zástupkyně vedoucího odboru aplikované geologie ČGS.

Místo konání: ČVTVHS, z. s.

Info: www.cvtvhs.cz


23.─24. 10. 2019

VODNÍ NÁDRŽE 2019

5. ročník odborné konference. Hlavním pořadatelem je Povodí Moravy, a. s.

Místo konání: OREA hotel Voroněž, Brno

Info: www.cvtvhs.cz


23.–26. 10. 2019

WATEC Italy 2019

Mezinárodní odborná konference a výstava

Místo konání: Cremona Fierre, Cremona, Italy

Info: www.watecitaly.com


26.–27. 11. 2019

VODNÍ TOKY 2019

Již 17. ročník konference s mezinárodní účastí. Hlavním pořadatelem je VRV, a. s.

Místo konání: hotel Černigov, Hradec Králové

Info: www.cvtvhs.cz


datum bude upřesněno

Seminář Adolfa Patery (SAP 2019)

Tradičním odborným garantem semináře bude doc. Ing. Pavel Fošumpaur, člen výboru a vedoucí pracovník Katedry hydrotechniky Stavební fakulty ČVUT. Letos možná ve spolupráci s vodohospodářskými ústavy Stavební fakulty VUT v Brně.

Místo konání: bude upřesněno

Info: www.cvtvhs.cz