4.─5. 3. 2021

9. Konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod

Cílem konference je seznámení odborné veřejnosti s nejnovějšími poznatky a technologickými postupy z oblasti čištění odpadních vod u nás i v zahraničí, které umožňují dosáhnout vysokých účinností zejména v odstraňování nutrientů a výměna praktických zkušeností mezi odborníky zabývajícími se touto problematikou.

Místo konání: Blansko

Info: www.czwa.cz


13.─14. 4. 2021

Nové metody a postupy při provozování ČOV

25. ročník odborného semináře.

Místo konání: Moravská Třebová

Info: www.vhos.cz


3.–6. 5. 2021

PITNÁ VODA 2020 – změna termínu

15. ročník konference, která se bude věnovat celé šíři problematiky pitné vody. Odborný a organizační garant konference je doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., z W&ET Team.

Místo konání: Hotel Dvořák, Tábor

Info: www.sovak.cz


16.–17. 6. 2021

Podzemní vody ve vodárenské praxi 2020 – změna termínu

7. ročník odborné konference s tématem: Standardy vodárenských jímacích objektů a ochrany jímané vody.

Místo konání: Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou

Info: www.sovak.cz


6.─7. 9. 2021

Dunajská konference XXIX.

XXIV. Konference podunajských států je tradiční mezinárodní vědeckou konferencí určenou především k prezentování výsledků výzkumu v oblasti hydrologie a vodního hospodářství s vazbou na povodí Dunaje. Jednacím jazykem konference je angličtina.

Na Konferenci podunajských zemí bude navazovat Konference českých a slovenských hydrologů „Hydrologické dny“ konaná 9. září 2021. Je možné se obou konferencí zúčastnit.

Místo konání: online

Info: www.danubeconference.eu


9.─10. 9. 2021

Hydrologické dny 2021

Hydrologické dny jsou tradičním setkáním hydrologické obce z České republiky a Slovenska, konajícím se v pětiletém cyklu. Jejich cílem v roce 2021 bude strategická diskuse odborníků na téma „Jak bude vypadat československý hydrolog budoucnosti?“ a obecně, jak by měla hydrologie jako věda a služba pro společnost reagovat na proměňující se společenské potřeby?

Místo konání: online

Info: www.hydrologickedny.cz


22.─24. 9. 2021

14. bienální konfernce CzWA VODA 2021

Tematicky bude program konference opět vycházet z jednání IDEOCONU, v rámci něhož se projednávají aktuální problematika několika témat. Příspěvky v jednotlivých tématech se mohou zabývat legislativou, výzkumem a inovacemi, technologiemi, praxí a provozem, pilotními studiemi, plánováním či specifiky malých obcí.

Místo konání: Litomyšl, Zámecký pivovar v areálu Zámek Litomyšl (příp. online)

Info: www.czwa.cz


7.─8. 10. 2021

Magdeburský seminář o ochraně vod 2020 – změna termínu

Magdeburský seminář o ochraně vod 2020 se uskuteční pod názvem „Revitalizace vod a vodní režim v povodí Labe“.

Místo konání: Dessau

Info: www.mgs2020.de


9. 11. 2021

Nové trendy v čistírenství 2021

XXIV. ročník konference, organizátorem akce je ENVI-PUR, s. r. o.

Místo konání: Soběslav

Info: www.sovak.cz