This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.

 

Národní dialog o vodě je tradiční vodohospodářskou akcí pořádanou Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v. v. i., obvykle na Medlově. Letošní dialog byl poněkud odlišný od těch minulých. Jeho zaměření reflektovalo skutečnost, že před 50 lety proběhla zásadní reorganizace struktury vodního hospodářství a vznikly tehdejší správy povodí, předchůdci dnešních státních podniků Povodí. Do správy vodních toků tak byla uplatněna struktura založená na hydrologických hranicích, což přispělo ke komplexnímu řešení vodohospodářských úloh v rámci jednotlivých povodí a v neposlední řadě i ke snadnější implementaci směrnic evropského společenství, ať už jde o rámcovou směrnici o vodní politice, nebo směrnici o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.

Národní dialog o vodě 2016 se konal ve dnech 7. a 8. června 2016 v hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou. Zúčastnilo se ho 94 odborníků nejen z podniků Povodí, ale i z dalších partnerských institucí. Záštitu této akci poskytl ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka a v úvodu pozdravil účastníky jeho náměstek Ing. Aleš Kendík. Odborný program, sestavený z vystoupení představitelů podniků Povodí a dalších institucí, proběhl odpoledne v první den setkání. Na druhý den nabídlo Povodí Labe, s. p., zájemcům exkurzi na vodní dílo Les Království, které se zúčastnilo šest účastníků.

První blok odborného programu byl zahájen vystoupením Ing. Ladislava Nováka, bývalého generálního ředitele Povodí Ohře, který byl i při zakládání Správy povodí Ohře v Chomutově v roce 1966. Ve svém vystoupení shrnul vznik a celý padesátiletý vývoj podniků a poukázal na kritické momenty jejich historie, zejména v období transformace a privatizace po roce 1990. Zájemcům o podrobnější hodnocení historie a vývoje podniků Povodí doporučujeme článek Ing. Nováka, který vyšel v časopise Vodní hospodářství č. 3/2016.

Následovala vystoupení generálních ředitelů všech státních podniků Povodí, v pořadí Ing. Marian Šebesta za Povodí Labe, s. p., Ing. Jiří Pagáč za Povodí Odry, s. p., Ing. Jiří Nedoma za Povodí Ohře, s. p., RNDr. Jan Hodovský za Povodí Moravy, s. p., a RNDr. Petr Kubala za Povodí Vltavy, s. p. Všichni ředitelé měli obecně zadáno stejné téma, a to jak se jejich podniky vypořádávají s úkoly správce povodí a s poukazem na specifika správy vodních toků v jejich oblasti. Je třeba uznat, že téma uchopili každý po svém, jejich vystoupení zaujala posluchače obsahem i formou a rozhodně nebyla nudným opakováním souboru činností a problémů správce povodí.

Ve druhém bloku programu byla prezentována problematika vodního hospodářství pohledem organizací a firem, které úzce spolupracují se státními podniky Povodí. Tento blok otevřel svojí přednáškou na téma „Voda – jde nám o věc, kompetence nebo alibi?“ ředitel VÚV TGM, v. v. i., Mgr. Mark Rieder. Tato mírně filozofická prezentace se snažila upozornit na nešvar současného stavu, kdy ne vždy nám jde o samotné jádro problému jako spíše o zviditelnění vlastního resortu, firmy či konkrétní osoby. Druhá přednáška, kterou přednesl Ing. Václav Dvořák, Ph.D. (ředitel ČHMÚ), byla věnována hydrometeorologické službě a spolupráci ČHMÚ se správci povodí. V detailní prezentaci byli posluchači seznámeni s obsahem činnosti a výstupy hydrometeorologické služby. Závěr prezentace byl věnován problematice hydrologických extrémů (povodně, sucho) v ČR.

Třetí přednáška byla zaměřena na povodňové modelování. Ing. Marek Maťa (obchodní ředitel DHI, a. s.) připomenul historii matematického modelování, zejména modelování protipovodňové ochrany hlavního města Prahy, a zároveň seznámil posluchače se současnou situací a výhledem do budoucna. Konstatoval nesporné výhody spolupráce matematického modelování a fyzikálního výzkumu na hydraulických modelech, tzv. kompozitního modelování (někdy též hybridního). V další přednášce upozornil Ing. Milan Moravec, Ph.D. (generální ředitel Sweco Hydroprojekt, a. s.), na rizika spojená s výběrovým řízením a kritériem minimální ceny. Na základě statistických údajů prezentoval porovnání průměrné ceny služeb k předpokládané ceně ve vodním hospodářství s dalšími odvětvími, např. IT službami či dopravou. Rovněž byly uvedeny důvody možného výskytu mimořádně nízké nabídkové ceny u intelektuálních služeb. Pátá prezentace byla věnována vodohospodářským investicím. Ing. Jiří Valdhans (ředitel a prokurista VRV, a. s.) prezentoval chronologicky a velmi přehledně realizované významné vodohospodářské stavby.

Závěr tohoto bloku a vlastně celého setkání učinil prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc., bývalý předseda ČVTVHS, který ve svém vystoupení ocenil dlouholetou činnost podniků Povodí a jejich přínos ke stabilitě vodního hospodářství v ČR. Poukázal také na složitost vztahů mezi vodohospodáři a ochránci životního prostředí, které v řadě případů značně komplikují přípravu výstavby vodních děl. Sladění zájmů ochrany přírody a řešení vodohospodářských potřeb a přijmutí nezbytných kompromisů bude zásadní pro realizaci opatření vyvolaných rizikem povodní a sucha i v budoucnu.

Je třeba přiznat, že letošní dialog o vodě měl spíše slavnostnější rámec, daný kulatým výročím podniků Povodí, a na vlastní dialog nebo hlubší diskusi se moc nedostalo. Je ovšem možné, že některá vystoupení vyprovokují diskusi nebo jinou odezvu až později. Možnost navázání či upevnění osobních kontaktů a kuloárové diskuse nabídl účastníkům společenský večer. K dobré pohodě účastníků jistě přispělo i atraktivní prostředí horského střediska a pěkné počasí.