Níže jsou uvedeny medailonky autorů, kteří jsou hlavními vedoucími autorského kolektivu. Medailonky jsou uveřejňovány od vzniku webových stránek.

 

 

Beran

Ing. Adam Beran

VÚV TGM, v. v. i., Praha

adam.beran@vuv.cz
www.vuv.cz

Zaměstnancem oddělení hydrologie ve VÚV TGM, v. v. i., od roku 2010. V roce 2011 ukončil magisterský obor Environmentální modelování na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. V současné době je studentem doktorského studijního programu se zaměřením na hydrologické modelování. Podílí se na řešení projektů, např. Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského kraje, Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v ČR, Rebilance zásob podzemních vod, Výzkum adaptačních opatření pro eliminaci dopadů klimatické změny v regionech ČR.


Kozin

Ing. Roman Kožín

VÚV TGM, v. v. i., Praha

roman.kozin@vuv.cz
www.vuv.cz

Zaměstnancem oddělení hydrologie ve VÚV TGM, v. v. i., od roku 2010. V roce 2009 ukončil magisterský obor Environmentální modelování na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. V současné době je studentem doktorského studijního programu se zaměřením na hydrologické modelování. Podílel se na řešení projektů Návrh adaptačních opatření pro snižování dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a Rebilance zásob podzemních vod. V současnosti spolupracuje na projektu Možnosti kompenzace dopadů klimatické změny na zásobování vodou a ekosystémy využitím lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod.


Hrdinka

RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D.

VÚV TGM, v. v. i., Praha

tomas.hrdinka@vuv.cz
www.vuv.cz

Získal titul doktor přírodních věd na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v oboru fyzická geografie a geoekologie, kde pak v témže oboru dosáhl titulu Ph.D. V rámci doktorského studia pracoval tři roky jako asistent na katedře fyzické geografie a geoekologie. Od roku 2010 pracuje ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v. v. i., jako hydrolog. Účastnil se mnoha projektů v ČR i zahraničí, jako například Rebilance zásob podzemních vod v České republice za podpory MŽP, Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území České republiky v rámci Bezpečnostního výzkumu MV ČR či Kyrgyzstán – analýza rizik a omezení důsledků protržení hrází vysokohorských jezer v rámci zahraniční rozvojové spolupráce MŽP ČR.


Soukalova

Ing. Eva Soukalová, CSc.

Český hydrometeorologický ústav, BrnoPetr

eva.soukalova@chmi.cz
www.chmi.cz

Hydroložka, vedoucí oddělení hydrologie pobočky ČHMÚ v Brně. Zabývá se problematikou podzemních vod, včetně statických metod predikce jejich režimu. Českou republiku dlouhodobě zastupuje v mezinárodních aktivitách v povodí Dunaje, za spolupráci s Rakouskem obdržela zlatou medaili za zásluhy o stát Dolní Rakousko.


Vizina

Ing. Adam Vizina, Ph.D.

VÚV TGM, v. v. i., Praha

adam.vizina@vuv.cz
www.vuv.cz

Zaměstnancem oddělení hydrologie ve VÚV TGM, v. v. i., od roku 2007. V roce 2014 ukončil doktorský studijní program Environmentální modelování na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Zabývá se hodnocením hydrologické bilance pro současné a výhledové podmínky, hodnocením hydrologických extrémů a hydrologickým modelováním. Je hlavním řešitelem několika výzkumných i soukromých projektů.


Vlnas

Ing. Radek Vlnas

VÚV TGM, v. v. i., Praha

radek.vlnas@vuv.cz
www.vuv.cz

Zaměstnancem oddělení hydrologie ve VÚV TGM, v. v. i., od roku 2008. V roce 1996 ukončil obor Vodní hospodářství na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Od té doby působí v oddělení podzemních vod Českého hydrometeorologického ústavu v Praze. Zabývá se modelováním odtoku, problematikou hydrologické bilance a sucha.


martin-caletka

Mgr. Martin Caletka

VÚV TGM, v. v. i., pobočka Brno

martin.caletka@vuv.cz
www.vuv.cz

Pracovník oddělení hospodaření s vodou ve VÚV TGM, v. v. i., od roku 2013. V roce 2013 dokončil magisterský stupeň studia oboru Fyzická geografie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současnosti je tamtéž studentem doktorského studijního programu a v rámci svého studia se zaměřuje na možnosti identifikace konvektivních cílů na radarových snímcích a modelování s využitím GIS. Podílí se na řešení projektů Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v ČR a Systém řízení a monitoringu vodohospodářské infrastruktury.


jana-uhrova

Ing. Jana Uhrová, Ph.D.

VÚV TGM, v. v. i., pobočka Brno

jana.uhrova@vuv.cz
www.vuv.cz

Zaměstnanec oddělení hospodaření s vodou od roku 2014. V roce 2015 ukončila doktorské studium oboru Vodní hospodářství a vodní stavby na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně. V průběhu doktorandského studia se podílela na řešení řady projektů. Zabývá se zejména problematikou hodnocení erozního ohrožení a odtokových poměrů v ploše povodí. V současnosti pracuje například na projektech Nové postupy optimalizace systémů integrované ochrany území v kontextu jejich ekologické udržitelnosti, Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině.


milena-forejtnikova

Ing. Milena Forejtníková

VÚV TGM, v. v. i., pobočka Brno

milena.forejtnikova@vuv.cz
www.vuv.cz

Zaměstnancem oddělení ochrany jakosti vod na brněnské pobočce VÚV TGM, v. v. i., je od roku 1989. V roce 1980 ukončila obor Vodní hospodářství a vodní stavby na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně a v roce 1985 obor Hydrobiologie – hydroekologie na UJEP v Brně. Zabývá se zejména jakostí povrchových vod a zdrojů jejich znečišťování. Jako hlavní řešitelka vedla projekty s touto tematikou včetně projektů řešených ve spolupráci s Rakouskem. Podílí se na řešení i řady dalších témat, v současné době je např. hlavní řešitelkou projektů Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy (Program NAKI) a Analýzy a hodnocení sociálně ekonomických dopadů na rozvoj společnosti v územích chráněných pro akumulaci povrchových vod (Program TAČR – OMEGA).


marek-vondra

Ing. Mgr. Marek Vondra

VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, NETME Centre & Ústav procesního inženýrství

vondra@upei.fme.vutbr.cz
www.vutbr.cz

Od roku 2010 absolvent magisterského oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Mezi lety 2011 a 2013 působil jako trainee ve společnosti Siemens Industrial Turbomachinery Ltd. V roce 2013 ukončil studium magisterského oboru Procesní inženýrství na Ústavu procesního inženýrství Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Na témže pracovišti je v současné době studentem doktorského studijního oboru Konstrukční a procesní inženýrství, zároveň působí jako zaměstnanec v Sekci procesů a ekologie regionálního výzkumného a vývojového centra NETME Centre. Zabývá se zahušťováním odpadních vod a snižováním energetické náročnosti vybraných průmyslových procesů. Podílí se na řešení projektu Integrovaný návrh procesů a zařízení pro vysoké využití energetického potenciálu paliv a odpadů.


milos-rozkosny

Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D.

VÚV TGM, v. v. i., pobočka Brno

milos.rozkosny@vuv.cz
www.vuv.cz

Vystudoval VUT v Brně, Fakultu stavební v oboru Vodní hospodářství a vodohospodářské stavby. Od roku 2000 zaměstnán ve VÚV TGM, v. v. i., pobočka Brno v oddělení ochrany jakosti vod jako výzkumný pracovník, od roku 2010 se stal vedoucím oddělení ochrany jakosti vod. Je absolventem certifikovaného Kurzu vzorkování pro pracovníky vodohospodářských laboratoří a kontrolních laboratoří v roce 2000. Od roku 2004 je členem IWA a od roku 2011 je aktivní člen CzWA. Zabývá se zejména problematikami eliminace znečištění odpadních vod z malých bodových (do 1 000 EO), difuzních a plošných zdrojů znečištění, využití extenzivních technologií pro čištění odpadních vod a čištění znečištěných povrchových vod a smyvů. Dále se zabývá problematikou komplexního sledování a hodnocení stavu a jakosti vod a vodních a mokřadních ekosystémů, revitalizací říční krajiny, vodních toků a malých vodních nádrží.


svetlana-zahradkova

doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D.

VÚV TGM, v. v. i., pobočka Brno

svetlana.zahradkova@vuv.cz
www.vuv.cz

Je zaměstnankyní oddělení hydrobiologie ve VÚV TGM, v. v. i., od roku 2011 a Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity v Brně od roku 1992. Na této univerzitě studovala biologii, doktorské studium absolvovala tamtéž v oboru hydrobiologie. Věnuje se problematice tekoucích vod – hodnocení jejich ekologického stavu, dlouhodobých změn biodiverzity a vlivu vysychání toků na vodní bezobratlé živočichy.


RNDr. Dana Baudišová, Ph.D.

VÚV TGM, v. v. i., Praha

dana.baudisova@vuv.cz
www.vuv.cz

Vedoucí oddělení mikrobiologie vody ve VÚV TGM, v. v. i., od roku 1993. V roce 1988 ukončila obor Obecná biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a v roce 2000 ukončila na téže fakultě doktorandské studium mikrobiologie. Zabývá se všemi aspekty mikrobiologie vody, především se zaměřením na hygienicky významné mikroorganismy, metody jejich stanovení a výzkum mikrobiálního znečištění, jeho zdrojů a eliminace. Poslední řešené projekty se týkaly výzkumu koupacích vod a stanovení asimilovatelného organického uhlíku v úpravnách vod.


Ing. Barbora Sedlářová

VÚV TGM, v. v. i., Praha

barbora.sedlarova@vuv.cz
www.vuv.cz

Zaměstnána v oddělení radioekologie ve VÚV TGM, v. v. i., od roku 1998. V roce 1996 absolvovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na ČVUT obor Jaderná chemie. Podílí se na řešení projektů, např. Zajištění stálé a pohotovostní složky celostátní monitorovací sítě, Řešení problematiky rychlého stanovení kontaminace vod, Hodnocení změn režimu a jakosti podzemních vod v JE Temelín, Stanovení tritia v povrchových vodách ovlivněných JE Temelín.


RNDr. Eva Sovjáková

VÚV TGM, v. v. i., Praha

eva.sovjakova@vuv.cz
www.vuv.cz

Eva Sovjáková absolvovala MFF UK v roce 1974. V letech 1992–1998 zastávala pozici ředitelky odboru informací o území Ministerstva pro místní rozvoj. V roce 1998 nastoupila do odboru ochrany vod MŽP. Úzké pracovní kontakty s VÚV TGM, v. v. i., byly navázány ve dvou základních odborných oblastech. První oblastí byla ochrana před povodněmi při práci na Strategii ochrany před povodněmi v České republice. Podílela se také na přípravě vyhlášky k vodnímu zákonu č. 236/2002 Sb., o navrhování a stanovování záplavových území. V oblasti prostorové informace vedla projekt výzkumného záměru MŽP č. MZP00002071101 „Výzkum a ochrana hydrosféry“, kdy byly zahájeny první rektifikační práce na Úsekovém modelu vodních toků nad ZABAGED®. Po ukončení zaměstnání na ministerstvu jí bylo poskytnuto ze strany VÚV TGM, v. v. i., zázemí pro další odbornou činnost, zejména pro spolupráci s MV ČR na přípravě Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury prostorových dat na území ČR do roku 2020. Zastupuje také zájmy VÚV TGM, v. v. i., v Technické normalizační komisi 122 Geografická informace/Geomatika, pracující při ÚNMZ.


Jan Kašpárek

VÚV TGM, v. v. i., Praha

jan.kasparek@vuv.cz
www.vuv.cz

Pracovník oddělení hydrologie ve VÚV TGM, v. v. i., od roku 1998. Původně působil v oddělení laboratorní a měřicí techniky VÚV, pak ve firmě KAP (monitoring kontaminovaných oblastí) a Ústavu radiační onkologie (dozimetrie). Absolvoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou. Zabývá se měřením průtoků v tocích, přístrojovým měřením hladiny vodních toků, měřením hladiny podzemní vody. Zajišťuje dlouhodobá meteorologická a hydrologická pozorování v Polické pánvi a povodí Rakovnického potoka, projekty, instalace a provoz pozorovacích sítí pro řadu významných projektů, například pro Zatápění zbytkových jam, Rebilance podzemních vod či Lokality akumulace povrchových vod.


Ing. Jiří Šajer

VÚV TGM, v. v. i., pobočka Ostrava

jiri.sajer@vuv.cz
www.vuv.cz

Vystudoval obor Vodní stavby a vodní hospodářství na Stavební fakultě VUT v Brně. Od roku 1995 se ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v. v. i., na pobočce v Ostravě zabývá modelováním jakosti vody v tocích, modelováním mísicích zón pod bodovými zdroji znečištění a hodnocením dopadu antropogenní činnosti na jakost povrchových vod. V letech 2003 až 2004 se podílel na mezinárodním projektu Pilot River Basin Lausitzer Neisse.


Ing. Martina Beránková

VÚV TGM, v. v. i., Praha

martina.berankova@vuv.cz
www.vuv.cz

Po studiu na VŠCHT v Praze obor Technologie vody pracovala v Ústavu jaderného výzkumu jako toxikolog a odpadový hospodář a podílela se na zpracování bezpečnostní rizikové analýzy chemického podniku. Poté v sanační firmě zpracovávala ekologické audity a ekologické rizikové analýzy. Od roku 1998 je zaměstnancem odboru technologie vody VÚV TGM. Podílí se na řešení výzkumných úkolů v oblasti technologie čištění odpadních vod a spolupracuje při testování malých čistíren odpadních vod ve zkušební laboratoři ústavu. Zabývá se problematikou alternativního zacházení s odpadními vodami.


Mgr. Vít Kodeš, Ph.D.

Český hydrometeorologický ústav

kodes@chmi.cz
www.chmi.cz

Vedoucí odboru jakosti vody v Českém hydrometeorologickém ústavu. Vystudoval hydrogeologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, následně absolvoval doktorské studium se zaměřením na pesticidy v podzemních vodách na fakultě Agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 1990 pracuje v ČHMÚ, v letech 1997 až 1999 přechodně pracoval jako technik na University of South Carolina. Zabývá se monitoringem jakosti vod, pesticidy, využitím pasivních vzorkovačů pro screening mikropolutantů v povrchových i podzemních vodách a informačními systémy s environmentální problematikou.


RNDr. Josef K. Fuksa, CSc.

VÚV TGM, v. v. i., Praha

josef.fuksa@vuv.cz
www.vuv.cz

Je zaměstnancem ve VÚV TGM od roku 1989, v současné době pracuje v oddělení Vodárenství a čištění odpadních vod. V roce 1968 dokončil studium hydrobiologie na PřF UK, dále pracoval v n. p. Stavební geologie. Dlouhodobě se zabývá mikrobiálními procesy v tekoucích vodách, transformací dusíku a specifickými polutanty a vývojem jakosti vody v řekách. Ve VÚV TGM vede kurzy vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří. Působí jako předseda Českého ramsarského výboru a přednáší kurzy Mikrobiální ekologie vody a Ekologie tekoucích vod na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.


Ing. Eva Mlejnská

VÚV TGM, v. v. i., Praha

eva.mlejnska@vuv.cz
www.vuv.cz

Je zaměstnancem ve VÚV TGM od roku 2002, od roku 2006 je vedoucí oddělení Technologická laboratoř a od roku 2013 vedoucí odboru Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů. Vystudovala VŠCHT v Praze, Fakultu technologie a ochrany životního prostředí. Od roku 2013 je aktivním členem GWP CEE. Zabývá se zejména problematikou čištění odpadních vod z malých obcí pomocí extenzivních technologií, hodnocení kvality podzemních vod v pramenech na území hlavního města Prahy.


Ing. Eduard Hanslík, CSc.

VÚV TGM, v. v. i., Praha

eduard.hanslik@vuv.cz
www.vuv.cz

Je zaměstnancem oddělení Radioekologie ve VÚV TGM od roku 1959. V roce 1969 ukončil studium na Vysoké škole chemickotechnologické, Katedra Technologie vody a životního prostředí a v roce 1981 obhájil vědeckou aspiranturu také na VŠCHT. Absolvoval hydrologický kurs UNESCO na Lomonosovově univerzitě v Moskvě. Zaměřil se na chování radioaktivních látek ve vodním prostředí. Od roku 2001 je hlavním cílem jeho prací hodnocení vlivu JE Temelín na hydrosféru. Sledoval kontaminaci životního prostředí v důsledku havárie jaderného reaktoru v Černobylu a atmosférických testů jaderných zbraní. Pozornost věnoval i možnostem odstraňování radioaktivních látek při úpravě vody, včetně plynného radionuklidu radonu 222. Podílí se na zabezpečení činnosti Radiační monitorovací sítě ČR. Odborně garantuje celostátní konference např. „Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství“ (1978–2016). Řídí Subkomisi č. 4 Radiologické metody, která je součástí Technické normalizační komise č. 104. Podílí se na tvorbě ČSN a TNV. Dále je členem OS Odpadní vody a čištění vody ČVTVHS a International Union of Radioecology. Obsáhlá je také publikační činnost v tuzemských i zahraničních časopisech, ale i řada odborných monografií.


Ing. Petr Tušil, Ph.D., MBA

Český hydrometeorologický ústav

petr.tusil@chmi.cz
www.chmi.cz

Zaměstnanec pobočky VÚV TGM v Ostravě od roku 1997. V roce 2003 ukončil doktorské studium na Institutu environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty Vysoké škole báňské – Technické univerzity v Ostravě. V roce 2010 ukončil manažerské studium MBA na Liverpool John Moores University, Faculty of Business and Law. Od roku 2007 působí ve funkci vedoucího pobočky VÚV TGM v Ostravě. Současně je i vedoucím Laboratoře hydrochemických a hydrobiologických analýz VÚV TGM v Ostravě. Od roku 2012 je členem Rady instituce, kde vykonává funkci předsedy. Od roku 2015 je členem výboru České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti. Ve své profesní činnosti se zabývá zejména problematikou monitoringu a hodnocení stavu povrchových vod v návaznosti na požadavky Rámcové směrnice 2000/60/ES o vodní politice. Aktivně se rovněž podílí na činnostech v rámci Mezinárodní komise pro ochranu řeky Odry před znečištěním, kde od roku 2007 působí v pracovní skupině „GM-Monitoring“. V letech 2012–2015 byl členem řešitelského týmu projektu Bezpečnostního výzkumu MV ČR – „Stanovení množství nelegálních drog a jejich metabolitů v komunálních odpadních vodách“ (DRAGON).


Ing. Libor Ansorge, Ph.D.

VÚV TGM, v. v. i., Praha

libor.ansorge@vuv.cz
www.vuv.cz

Ing. Libor Ansorge, Ph.D., je zaměstnancem VÚV TGM od roku 2011. V roce 1997 ukončil inženýrské studium na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze, obor Vodní hospodářství a vodní stavby a v roce 2017 na stejné fakultě pak doktorský studijní program obor Životní prostředí. Profesně se zabývá širokým spektrem problémů spojených s užíváním vody se zaměřením na budoucí potřeby vody pro společnost a hodnocení dopadů užívání vody. Jako hlavní řešitel nebo člen řešitelského týmu se podílí či podílel na řešení několika výzkumných projektů.


RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D.

VÚV TGM, v. v. i., Praha

josef.datel@vuv.cz
www.vuv.cz

Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (PřF UK), obor Hydrogeologie a inženýrská geologie (1987), RNDr. v oboru Hydraulika a hydrologie podzemních vod (1988) a v roce 2008 obhájil doktorskou disertační práci v oboru Regionální hydrogeologie termálních vod. V letech 1988–1996 pracoval jako samostatný hydrogeolog ve firmě Vodní zdroje, a. s., na úseku ochrany a sanace vod. Od roku 1996 působil jako odborný asistent na PřF UK, kde byl od roku 2008 vedoucím oddělení hydrogeologie. Od roku 2011 působí ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka jako vedoucí oddělení hydrologie a současně působí jako vyučující na PřF UK. Věnuje se ochraně vod, regionální hydrogeologii, hydrologii podzemních vod a managementu vodních zdrojů. Od roku 1996 je předsedou České asociace hydrogeologů (ČAH) a od roku 2016 předsedou Českého komitétu Mezinárodní asociace hydrogeologů (IAH). Je jedním z hlavních a dlouholetých organizátorů českých hydrogeo-logických kongresů. V posledních letech se zabýval výzkumnými projekty na témata managementu malých vodních zdrojů, zranitelných oblastí, znečišťování vod ze zemědělské výroby nebo konceptuálních a matematických modelů proudění a transportu látek v lokalitách jaderných elektráren Dukovany a Temelín.


Dr.-Ing. Torsten Heyer

Technická univerzita Drážďany

torsten.heyer@tu-dresden.de
www.tu-dresden.de

Dr.-Ing. Torsten Heyer pracuje v Ústavu vodních staveb a aplikované hydromechaniky na Technické univerzitě v Drážďanech. V roce 1999 ukončil studium stavebního inženýrství na Technické univerzitě v Drážďanech, včetně jednoročního pobytu na Heriot­‑Watt University v Edinburghu. Pracoval jako vývojový inženýr v přístavní stavební firmě v Rostocku v Německu. Kromě přednášení na školách v oblasti říčního, navigačního, pobřežního a námořního inženýrství se věnuje hlavně výzkumu analýz rizik spojeného s povodňovými cestami a posouzením bezpečnosti hrází. V současné době je jeho hlavním zaměřením výzkum analýzy povodňových rizik na základě spojení 3D modelů měst s hydronumerickými modely a šetření technických opatření k ochraně hráze před zavrtávajícími se zvířaty.


doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.

Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku, UJEP

slavikova@ieep.cz
www.ieep.cz

Výzkumná pracovnice a učitelka na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Absolvovala VŠE v Praze, obory Hospodářská politika a Ekonomika životního prostředí. Dlouhodobě se věnuje problematice nástrojů v ochraně životního prostředí a jejich aplikaci na oblasti vodního hospodářství. V roce 2009 dokončila doktorát se zaměřením na ekonomické teorie relevantní pro ochranu životního prostředí a jejich aplikace na složku voda. V roce 2015 získala titul docent v oboru Veřejná ekonomie na Masarykově univerzitě v Brně.


RNDr. Jitka Svobodová

VÚV TGM, v. v. i., Praha

jitka.svobodova@vuv.cz
www.vuv.cz

Je zaměstnancem oddělení ochrany vodních ekosystémů ve VÚV TGM od roku 1998. V roce 1983 absolvovala obor Ochrana přírodního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Podílí se na řešení projektů Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků, kde je hlavním řešitelem. Členem řešitelského týmu byla v projektech Výzkum a ochrana hydrosféry – Podmínky zachování výskytu zvláště chráněných druhů vodních a mokřadních organismů se zaměřením na problematiku ekologie raka kamenáče a raka říčního, Emise a jejich dopad na vodní prostředí, Revize odhadů zabezpečenosti odběrů vody pro NJZ EDU – III. etapa: Posouzení jakosti vody v profilu Jihlava pod VD Mohelno, Erozní smyv – zvýšené riziko ohrožení obyvatel a jakosti vody v souvislosti s očekávanou změnou klimatu.


RNDr. Marek Liška, Ph.D.

Povodí Vltavy, státní podnik

marek.liska@pvl.cz
www.pvl.cz

Vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří státního podniku Povodí Vltavy. Vystudoval obor Hydrobiologie na Katedře parazitologie a hydrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zde dále pokračoval v doktorském studiu zaměřeném na bioakumulaci stopových prvků v biomase vodních organismů. Po ukončení studií pracoval v laboratoři Úpravny vody Želivka a od roku 1996 pracuje v útvaru vodohospodářských laboratoří státního podniku Povodí Vltavy. Odborně se zabývá problematikou monitoringu toků a nádrží, hodnocením ekologického a chemického stavu vod (zejména živin). V posledních letech se také zaměřil na studium a hodnocení pesticidních látek, farmak a dalších specifických látek v našich povrchových vodách.


Ing. Viktor Levitus

VÚV TGM, v. v. i., Praha

viktor.levitus@vuv.cz
www.vuv.cz

Je zaměstnancem oddělení GIS a kartografie VÚV TGM od roku 2007, v období 2008–2014 pracoval jako vedoucí oddělení. V roce 2000 ukončil inženýrské studium na Stavební fakultě ČVUT Praha, obor Inženýrství životního prostředí. Je specialistou v oboru geografických informačních systémů se zaměřením na desktopové a serverové technologie platformy ESRI ArcGIS, programování nástrojů s využitím jazyka Python a tvorbu webových aplikací. Ve VÚV TGM zajišťuje provoz a správu datového skladu, GIS serverové platformy ArcGIS For Server, tvorbu webových aplikací, desktopových nástrojů pro automatizaci specializovaných GIS úloh a poskytuje technickou podporu uživatelům software ESRI ArcGIS v instituci.


Mgr. Martin Stehlík

Sweco Hydroprojekt a. s., Praha

martin.stehlik@sweco.cz
www.sweco.cz

Ve společnosti Sweco Hydroprojekt pracuje od roku 2004. V roce 1996 absolvoval obor Fyzická geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1997–2004 pracoval v Českém hydrometeorologickém ústavu v oddělení povrchových vod. Zde se mimo jiné podílel na projektu Vývoj metod pro stanovení extrémních povodní. Ve společnosti Sweco Hydroprojekt se zabývá projekty protipovodňové ochrany, studiemi odtokových poměrů a přípravou hydrologických podkladů pro zahraniční hydroenergetické projekty.


Ing. Lukáš Smelík, Ph.D.

VÚV TGM, v. v. i., pobočka Brno

lukas.smelik@vuv.cz
www.vuv.cz

Zaměstnancem oddělení hospodaření s vodou v brněnské pobočce VÚV TGM je od roku 2014. V roce 2015 ukončil doktorský obor Vodní hospodářství a vodní stavby na Fakultě stavební VUT v Brně, kde se zabýval stanovením Manningova součinitele drsnosti otevřených toků. V současné době se podílí zejména na řešení projektů zabývajících se výzkumem a výpočtem povodňového ohrožení. Odborně je zaměřen na ochranu obcí, památek a krajiny před negativními účinky říčních povodní a povodní z přívalových srážek, která je řešena v rámci projektů NAKI, Norských fondů a podpory státní správy. V projektu NAKI lokalizoval historické fotografie obcí zatopených přehradami a doplnil je současnými fotografiemi pořízenými z obdobných míst. Doplňkově se zabývá vývojem v oblasti geodézie.


Ing. Anna Hrabánková

VÚV TGM, v. v. i., Praha

anna.hrabankova@vuv.cz
www.vuv.cz

Ing. Anna Hrabánková je zaměstnancem Výzkumného ústavu T. G. Masaryka, v. v. i., od roku 1985, kdy nastoupila do ústavu jako výzkumný pracovník. V roce 2008 povýšila na pozici vedoucího oddělení ochrany podzemních vod a od roku 2010 je vedoucím odboru hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie. Specializuje se na problematiku týkající se bilance množství a jakosti podzemních vod. Ing. Hrabánková vystudovala obor Vodní stavby a vodní hospodářství na Fakultě stavební ČVUT. Orientuje se v geografických informačních systémech a od roku 2009 je členkou nitrátového výboru Evropské komise. Je řešitelkou několika projektů a autorkou řady publikací.


doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D.

VÚV TGM, v. v. i., Praha

martin.hanel@vuv.cz
www.vuv.cz

Doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D., je absolventem bakalářského oboru Krajinářství (2005), magisterského oboru Environmentálního modelování (2007) a doktorského oboru Zemědělská a lesnická hydrologie (2010) na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze (FŽP ČZU). V rámci doktorského studia byl v letech 2007–2009 zaměstnancem Královského nizozemského meteorologického ústavu (KNMI), od roku 2006 je zaměstnán v oddělení hydrologie Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i., jako odborný asistent (od r. 2009) a od roku 2014 je docentem na katedře vodního  hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU. Zabývá se zejména analýzou extrémů v hydrologii, modelováním dopadů změny klimatu na hydrologický režim a analýzou nejistot. Je autorem řady publikací v mezinárodních i tuzemských odborných časopisech, několika monografií, certifikovaných metodik, specializovaných map a softwarů. Je řešitelem a spoluřešitelem řady výzkumných i komerčních projektů.


Mgr. Pavel Treml

VÚV TGM, v. v. i., Praha

pavel.treml@vuv.cz
www.vuv.cz

Mgr. Pavel Treml vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor Fyzická geografi e. Pracuje v oddělení hydrologie Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, kde se kromě hydrologických analýz věnuje i mezioborovému výzkumu a vazbám mezi hydrologií, meteorologií a klimatologií, přičemž více než 10 let se specializuje na komplexní výzkum problematiky sucha (z hydrologického i meteorologického pohledu), dlouhodobě se dále zabývá tematikou dopadů klimatické změny na vodní zdroje, problematikou teploty vody či vlivem technického zasněžování na vodní toky.


doc. Ing. Petr Máca, Ph.D.

ČZU v Praze

maca@fzp.czu.cz
www.fzp.czu.cz

Doc. Ing. Petr Máca, Ph.D., je absolventem inženýrského oboru Krajinné inženýrství (1997) a doktorského oboru Zemědělská a lesnická hydrologie (2005) na Fakultě lesnické a environmentální České zemědělské univerzity v Praze a od roku 2015 je docentem na katedře vodního hospodářství a environmentálního modelování na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Zabývá se zejména výukou předmětů Hydrologie a Hydrologické modelování, specializuje se na návrh postupů využitelných v rámci hydrologického modelování. Je autorem, spoluautorem a oponentem řady publikací v mezinárodních i tuzemských odborných časopisech, několika monografií, certifikovaných metodik, specializovaných map a softwarů. Je řešitelem a spoluřešitelem řady výzkumných i komerčních projektů.


Ing. Robert Kořínek, Ph.D.

VÚV TGM, v. v. i., pobočka Ostrava

robert.korinek@vuv.cz
www.vuv.cz

Ing. Robert Kořínek, Ph.D., je od roku 2002 zaměstnancem ostravské pobočky VÚV TGM, oddělení hospodaření s vodou a odpady. V rámci svých vědeckých aktivit založil v roce 2006 Společenstvo vodárenských věží a od té doby provozuje veřejně přístupnou databázi věžových vodojemů na území České republiky (www.vodarenskeveze.cz). Zabývá se historickým, stavebním a architektonickým vývojem těchto objektů, je spoluautorem knižních publikací Komínové vodojemy. Funkce, konstrukce, architektura a Komínové vodojemy. Situace, hodnoty, možnosti vydaných v rámci řešení výzkumného projektu Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území České republiky a dále celé řady odborných příspěvků o věžových vodojemech.


Mgr. Pavel Kožený

VÚV TGM, v. v. i., Praha

pavel.kozeny@vuv.cz
www.vuv.cz

Mgr. Pavel Kožený je zaměstnaný jako vedoucí oddělení ochrany vodních ekosystémů VÚV TGM, kde pracuje od roku 2003. V roce 2000 ukončil studium oboru Hydrobiologie na Katedře parazitologie a hydrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V poslední době se zabývá dynamikou a významem tzv. říčního dřeva v korytech vodních toků a jeho aplikací při revitalizacích a přírodě blízkých úpravách vodních toků.


Ing. Pavel Menšík, Ph.D.

VUT v Brně

mensik.p@fce.vutbr.cz
www.vutbr.cz

Ing. Pavel Menšík, Ph.D., je zaměstnancem Ústavu vodního hospodářství krajiny, který je součástí Fakulty stavební na Vysokém učení technickém v Brně, kde od roku 2011 pracuje jako odborný asistent. V roce 2014 prováděl jako hostující výzkumný pracovník na University of California výzkumnou činnosti v oboru vodní hospodářství, zaměření na optimalizaci provozu přečerpávací vodní elektrárny. V období 2015–2016 byl členem řešitelského týmu Norských fondů. Ing. Pavel Menšík, Ph.D., vystudoval obor Vodní hospodářství a vodní stavby na Fakultě stavební VUT v Brně. Orientuje se v programovacích jazycích, jako např. FORTRAN, C#, C++, R, HTML apod.


Ing. Věra Očenášková

VÚV TGM, v. v. i., Praha

vera.ocenaskova@vuv.cz
www.vuv.cz

Ing. Věra Očenášková je dlouholetým zaměstnancem Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i. Absolvovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, Fakultu potravinářských a biochemických technologií. Pracuje v hydrochemické laboratoři odboru Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů, jehož vedoucí byla v letech 2008–2013. Dlouhodobě spolupracovala s mezinárodní asociací NORMAN a zastupovala Českou republiku v pracovní skupině CMPE (Chemical Monitoring and Emerging Polutans) spadající pod Common Implementation Strategy WFD. Věnuje se především sledování kontaminantů životního prostředí, zejména složek hydrosféry. Je řešitelkou několika projektů a autorkou řady publikací. V posledních letech se zabývá problematikou epidemiologického přístupu k odpadním vodám.


Ing. Václav David, Ph.D.

ČVUT v Praze

vaclav.david@fsv.cvut.cz
www.fsv.cvut.cz

Ing. Václav David, Ph.D., je od roku 2004 členem Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství (Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze) a od roku 2015 také členem Katedry vodních zdrojů (Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze). Doktorská studia v oboru Inženýrství životního prostředí ukončil v roce 2008 se zaměřením na hydrologii malých povodí a hodnocení povodňových rizik. Podílí se na řešení řady výzkumných projektů. Mimo jiné je hlavním řešitelem projektů NAKI II DG16P02036 Opravy, údržba a monitoring hrází historických rybníků jako našeho kulturního dědictví (2016–2020) a NAZ KUS QJ1620395 Obnova a výstavba rybníků v lesních porostech jako součást udržitelného hospodaření s vodou v ČR (2016–2018).


Ing. Lenka Gernešová

Mendelova univerzita v Brně

xgerneso@node.mendelu.cz
www.ldf.mendelu.cz

Ing. Lenka Gernešová ukončila magisterský obor Krajinné inženýrství na Lesnické a dřevařské fakultě na Mendelově univerzitě v Brně v roce 2012. V současné době je studentkou doktorského studijního programu se zaměřením na aktivní protiabrazní ochranu břehů nádrží. Podílí se nebo se podílela na řešení projektů, např. Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy vlivem erozních a abrazních procesů v krajině, Zpřístupňování lesa v měnících se společenských požadavcích a podmínkách, Aktivní protiabrazní konstrukce a Stabilizace břehů nádrží jako prvek minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy.


Ing. Barbora Jáchymová

ČVUT v Praze

barbora.jachymova@fsv.cvut.cz
www.fsv.cvut.cz

Ing. Barbora Jáchymová ukončila magisterský obor Inženýrství životního prostředí na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze v roce 2011. V současné době je studentkou doktorského studijního programu se zaměřením na plošné zdroje nutrientů a erozní procesy na zemědělské půdě. Podílí se na řešení projektů, např. Monitoring erozního poškození půd a projevů eroze pomocí metod DPZ, Srážko­‑odtokové, erozní a transportní procesy – experimentální výzkum nebo Stanovení aktuálních hodnot ochranného účinku vegetace za účelem kvantifikace a zefektivnění protierozní ochrany zemědělské půdy v České republice.


Ing. Martin Králík, Ph.D.

ČVUT v Praze

martin.kralik@fsv.cvut.cz
www.fsv.cvut.cz

Ing. Martin Králík, Ph.D., je zaměstnancem Katedry hydrotechniky, Fakulty stavební, ČVUT v Praze od roku 2005, a to jako odborný asistent. Vystudoval obor Vodní hospodářství a vodní stavby na Fakultě stavební, ČVUT v Praze. Jako hlavní řešitel nebo člen řešitelského týmu se podílí či podílel na řešení několika výzkumných projektů v oboru fyzikálního modelování.


Ing. Tomáš Laburda

ČVUT v Praze

tomas.laburda@fsv.cvut.cz
www.fsv.cvut.cz

Ing. Tomáš Laburda je doktorandem na Katedře hydromeliorací a krajinného inženýrství na Fakultě stavební, ČVUT v Praze od roku 2013. Po dokončení diplomové práce na téma Vyhodnocení měření z laboratorního dešťového simulátoru pokračuje ve výzkumu pomocí tohoto unikátního zařízení i nadále. Dále se pravidelně zúčastňuje měření s terénním dešťovým simulátorem. Mimo to se zabývá využitím stereofotogrammetrie při hodnocení půdního povrchu v rámci řešení projektu NAZV: Monitoring erozního poškození půd a projevů eroze pomocí metod DPZ. V letech 2012–2015 pracoval v Ateliéru ekologických modelů jako pomocný pracovník.


RNDr. Jakub Čurda

MŽP

jakub.curda@mzp.cz
www.mzp.cz

RNDr. Jakub Čurda je zaměstnancem odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí. V roce 2009 ukončil magisterský studijní obor Fyzická geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V období 2010–2013 studoval ve stejném oboru i v navazujícím doktorském studijním programu. Ve své profesní činnosti se zabývá primárně problematikou plánování v oblasti vod a implementace Rámcové směrnice o vodách (2000/60/ES). V letech 2011–2015 působil jako vedoucí oddělení vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství, od roku 2016 pracuje ve službách Ministerstva životního prostředí.


RNDr. Hana Prchalová

VÚV TGM, v. v. i., Praha

hana.prchalova@vuv.cz
www.vuv.cz

RNDr. Hana Prchalová pracuje ve VÚV TGM již 30 let. Vzděláním je hydrogeolog (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze), většinu své profesní dráhy řeší ochranu podzemních vod. Od roku 1999 se zaměřila na implementaci evropských směrnic o vodě v ČR. Od roku 2002 se věnuje hlavně Rámcové směrnici o vodě a zpracování plánů povodí, postupně rozšířila svoje aktivity i na povrchové vody a problematiku emisí ve vodě. Jako členka několika mezinárodních skupin expertů se aktivně účastní vyjednávání a mezinárodní spolupráce, posledních devět let také pracuje v European Topic Centre on Inland, Coastal and Marine waters pro European Environmental Agency.


Mgr. Pavla Štěpánková, Ph.D.

VÚV TGM, v. v. i., pobočka Brno

pavla.stepankova@vuv.cz
www.vuv.cz

Mgr. Pavla Štěpánková, Ph.D., vystudovala Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity, obor Fyzická geografie. Od roku 2004 je zaměstnána na brněnské pobočce VÚV TGM v oddělení hospodaření s vodou jako výzkumný pracovník, v roce 2012 se stala vedoucí tohoto oddělení. Zaměřuje se především na povodňovou problematiku, kdy se se svými kolegy podílí na přípravách metodických postupů pro implementaci směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik do podmínek České republiky. Zabývá se i datovou podporou při plnění úkolů evropských směrnic – zastupovala Českou republiku v pracovní skupině pro GIS při Komisi pro ochranu Dunaje a v pracovní podskupině pro reporting podle směrnice 2007/60/ES při Evropské komisi. Podílela se na vlastním zasílání zpráv (reportingu) o plnění požadavků směrnice 2007/60/ES Evropské komisi.


Ing. Petr Vyskoč

VÚV TGM, v. v. i., Praha

petr.vyskoc@vuv.cz
www.vuv.cz

Ing. Petr Vyskoč je zaměstnancem VÚV TGM od roku 1989. V roce 1987 ukončil inženýrské studium na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze, obor Vodní hospodářství a vodní stavby. Dlouhodobě se zabývá problematikou informatiky ve vodním hospodářství, a to zejména v souvislosti s provozem a vývojem Hydroekologického informačního systému, plánováním v oblasti vod, vodohospodářskou bilancí a řešením vodohospodářských soustav.


Ing. Tomáš Kozel

FAST VUT v Brně

kozel.t@fce.vutbr.cz
www.fce.vutbr.cz

Ing. Tomáš Kozel je doktorandem na Ústavu vodního hospodářství krajiny na Fakultě stavební, VUT v Brně od roku 2014. V roce 2013 vystudoval obor Vodní hospodářství a vodní stavby na Fakultě stavební VUT v Brně. V současné době se věnuje tvorbě modelů pro stochastické předpovídání průtoků a stochastické řízení nádrží s využitím klasických metod i metod umělé inteligence se zaměřením na zásobní funkci nádrže. Dále je nebo byl členem projektů souvisejících s uvedenou problematikou.


RNDr. Diana Marešová, Ph.D.

VÚV TGM, v. v. i., Praha

diana.maresova@vuv.cz
www.vuv.cz

RNDr. Diana Marešová, Ph.D., je zaměstnancem oddělení radioekologie ve VÚV TGM, v. v. i., od roku 2000. Vystudovala obor Ochrana a tvorba životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde následně absolvovala i doktorské studium. Je členem subkomise č. 4 pro normalizaci radiologických metod v rámci TNK 104 Jakost vod. Zabývá se problematikou sledování a hodnocení radioaktivních látek v životním prostředí, zejména v hydrosféře.


Ing. Filip Strnad

ČZU v Praze

strnadf@fzp.czu.cz
www.fzp.czu.cz

Ing. Filip Strnad je v současné době studentem doktorského studijního programu Environmentální modelování se zaměřením na modelování statistických charakteristik sucha. V roce 2011 ukončil magisterský obor Krajinné inženýrství – Voda v krajině na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Podílí se na řešení řady projektů, např. Možnosti kompenzace negativních dopadů klimatické změny na zásobování vodou a ekosystémy využitím lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod, Půdní a hydrologické sucho v měnícím se klimatu atd.


Ing. Martin Durčák

VÚV TGM, v. v. i., pobočka Ostrava

martin.durcak@vuv.cz
www.vuv.cz

Ing. Martin Durčák je od roku 1999 zaměstnancem ostravské pobočky VÚV TGM. V roce 1994 ukončil inženýrské studium na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně, obor Vodní hospodářství a vodní stavby. V rámci své profesní činnosti se zabývá zejména problematikou monitoringu povrchových vod a plánovaní v oblasti vod.


Ing. Miriam Dzuráková

VÚV TGM, v. v. i., pobočka Brno

miriam.dzurakova@vuv.cz
www.vuv.cz

Ing. Miriam Dzuráková pracuje ve VÚV TGM, v. v .i., od roku 2003, do roku 2005 na oddělení GIS v Praze, od roku 2005 je zaměstnancem oddělení hospodaření s vodou na pobočce v Brně. Inženýrské studium v oboru Geoinformatika ukončila na Fakulte BERG Technickej univerzity v Košiciach v roce 2000.

Podílí se na řešení výzkumných projektů týkajících se zejména povodňové problematiky, a to ve vztahu k implementaci směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik do podmínek České republiky, ale i v interakci s památkově chráněnými lokalitami v rámci projektů NAKI. V současnosti se zabývá projekty zaměřenými na zlepšení retence vody v krajině v rámci řešení ochrany před následky sucha.


Ing. Stanislav Juráň

VÚV TGM, v. v. i., pobočka Brno

stanislav.juran@vuv.cz
www.vuv.cz

Ing. Stanislav Juráň je zaměstnancem oddělení ochrany vod ve VÚV TGM, v. v. i., na brněnské pobočce od roku 1997. V roce 1984 ukončil studium vodního hospodářství na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Následně pracoval v podniku Povodí Moravy, s. p., jako havarijní a povodňový technik a na městském úřadě ve Šlapanicích jako vedoucí odboru ekologie a životního prostředí. V současné době je vedoucím české části skupiny Ochrana vod, pracující v rámci Česko-slovenské komise pro hraniční vody, která se podílí na pracovních činnostech Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje. Ing. Juráň se zaměřuje na modelování a pohyb nutrientů v povrchových a odpadních vodách a výskyt nebezpečných látek.


Ing. Ladislav Kašpárek, CSc.

VÚV TGM, v. v. i., Praha

ladislav.kasparek@vuv.cz
www.vuv.cz

Ing. Ladislav Kašpárek v letošním roce překročil třicetiletou dobu zaměstnání v oddělení hydrologie VÚV TGM, v. v. i. V oboru hydrologie působil od roku 1968 v ČHMÚ, po ukončení studia na Fakultě stavební ČVUT obor Vodní hospodářství v roce 1965 pracoval krátce jako technický dozor na vodohospodářských stavbách. I když vykonával v ČHMÚ i VÚV funkce vedoucího oddělení a odboru, zaměřoval se zejména na odbornou práci v oblasti vývoje metod hodnocení hydrologických jevů, včetně těch extrémních, a na vývoj hydrologických bilančních modelů. V posledních letech řešil zejména projekty zadané podniky Povodí a dalšími uživateli hydrologických dat.


Ing. Jiří Kučera

VÚV TGM, v. v. i., Praha

jiri.kucera@vuv.cz
www.vuv.cz

Ing. Jiří Kučera v roce 1998 dokončil studium oboru Technologie ochrany prostředí na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, Fakultě technologie ochrany prostředí. Pracuje ve VÚV TGM, v. v. i., jako vedoucí oddělení vodárenství a čištění odpadních vod.


RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D.

VÚV TGM, v. v. i., Praha

hana.mlejnkova@vuv.cz
www.vuv.cz

RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D., vystudovala Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (dříve Universita J. E. Purkyně), obor Obecná biologie, specializace Mikrobiologie. Od roku 1992 je zaměstnána ve VÚV TGM, v. v. i., v Brně v oddělení Hydroanalytických laboratoří, od roku 2016 působí na pražském pracovišti VÚV TGM, v. v. i., v oddělení Ochrany jakosti vod. Výzkumná činnost je zaměřena na řešení projektů v oblastech týkajících se hodnocení jakosti vod, mikrobiologie a hydrobiologie. V rámci pracovních aktivit se dále věnuje expertní činnosti v Česko-rakouské komisi pro hraniční vody, konzultační a posudkové činnosti a vedení diplomových a disertačních prací. Je autorkou a spoluautorkou řady publikací v mezinárodních i tuzemských odborných časopisech, několika monografií, certifikovaných metodik a specializovaných map. V letech 2013–2016 byla hlavní řešitelkou projektu NAKI Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy, kterému je věnováno toto číslo VTEI.


Mgr. Marek Havlíček, Ph.D.

VÚKOZ, v. v. i., pobočka Brno

marek.havlicek@vukoz.cz
www.vukoz.cz

Mgr. Marek Havlíček, Ph.D., vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity, obor Fyzická geografie. Od roku 2001 do roku 2007 pracoval v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, na pobočce v Brně. Od roku 2007 je zaměstnán jako vědecký pracovník na brněnské pobočce VÚKOZ v odboru Ekologie krajiny. Zaměřuje se především na hodnocení dlouhodobých změn využití krajiny, historický vývoj vodních ploch, zelenou infrastrukturu krajiny a další krajinně-ekologická témata. Je autorem a spoluautorem řady publikací v mezinárodních i tuzemských odborných časopisech, několika monografií, certifikovaných metodik a specializovaných map. Je řešitelem a spoluřešitelem výzkumných i komerčních projektů, spolupracuje s odborníky z dalších vědeckých institucí, z vysokých škol, se zástupci státní správy a s veřejností.


RNDr. Denisa Němejcová

VÚV TGM, v. v. i., pobočka Brno

denisa.nemejcova@vuv.cz
www.vuv.cz

RNDr. Denisa Němejcová pracuje ve VÚV TGM, v. v. i., od roku 1998, od roku 2009 v oddělení Hydrobiologie. Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně absolvovala v roce 1995. Zabývá se hydrobiologií se zaměřením na bioindikaci pomocí bentických bezobratlých živočichů. Podílela se na vývoji národních metod sledování a hodnocení ekologického stavu tekoucích povrchových vod pomocí makrozoobentosu v souladu s Rámcovou směrnicí o vodách. Podílí se na aktivitách v oblasti ochrany vodních ekosystémů v pracovní skupině monitoringu a hodnocení Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje.


RNDr. Zdeňka Žáková, CSc.

BIOTES

zakova@biotes.cz
www.biotes.com

RNDr. Zdeňka Žáková, CSc., absolvovala přírodovědeckou fakultu Masarykovy university v Brně – obor biologie-chemie se specializací fyziologie rostlin. Od roku 1964 do roku 1992 pracovala v brněnské pobočce VÚV TGM, v. v. i., jako výzkumná pracovnice – hydrobioložka, vedoucí oddělení Péče o jakost vod a řešitelského týmu. Řešila mnoho výzkumných úkolů, zaměřených především na hydrobiologickou problematiku nádrží a toků, vlivu antropogenní činnosti na eutrofizaci nádrží, monitorování eutrofizace včetně návrhů opatření na její snižování, pracovala jako expert hydrobiolog v rámci Česko-rakouské komise hraničních vod. V roce 1986 založila odbornou skupinu, sdružující odborníky, zabývající se problematikou využívání rostlin pro čištění vody (umělých mokřadů, kořenových čistíren). Zorganizovala řadu odborných konferencí a vydání sborníků k této problematice, čímž umožnila vzájemnou výměnu zkušeností a postupné zavádění těchto systémů v České republice. V roce 1991 založila soukromou konzultační firmu BIOTES, která je zaměřena na limnologii, biomonitoring, hodnocení vlivu znečištění na vodní biotu a poradenskou činnost při využívání přírodních způsobů čištění odpadních vod. Spolupracuje na různých ekologických projektech hlavně s mateřským VÚV TGM, v. v. i., ale i s dalšími institucemi. Působí v České limnologické společnosti a České algologické společnosti. Několik let byla aktivní členkou světové vodohospodářské organizace – International Water Association (IWA), odborných skupin „Difúzní znečištění“ a „Využití makrofyt pro čištění odpadních vod“. Publikovala přes 100 odborných publikací, většinou jako autorka, část jako spoluautorka.


PhDr. Emil Kordiovský

Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulovĕ

emil.kordiovsky@seznam.cz
www.breclav.mza.cz

PhDr. Emil Kordiovský je emeritní ředitel Státního okresního archivu Břeclav se sídlem v Mikulovĕ. Zabývá se historickou demografií, hospodářskými dějinami regionu okresu Břeclav a v posledních letech válečnými škodami z let 1938–1945. Z těchto oborů publikoval okolo 140 studií v odborných časopisech a publikacích, např. Brána do kraje (1998) nebo Válečné škody na teritoriu okresu Břeclav v letech 1938–1945 (2017). Byl rovněž editorem čtyř desítek publikací věnovaných lokalitám okresu Břeclav.


Doc. Ing. Jan Lacina, CSc.

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

lacina@geonika.cz
www.ugn.cas.cz

Doc. Ing. Jan Lacina, CSc., je vědeckým pracovníkem Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava, v oddělení Environmentální geografie v Brně. Zabývá se vegetační složkou krajiny, jejími změnami v důsledku antropogenních i přírodních disturbancí. Na Mendelově univerzitě v Brně učil geobiocenologii a ochranu přírody a krajiny. V posledních letech se věnuje především interpretaci klasické krajinomalby z hlediska krajinné ekologie.


Doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr.

Moravský zemský archiv v Brně

smutny@mza.cz
www.mza.cz

Doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr., je historik a archivář, dlouholetý pracovník Moravského zemského archivu v Brně. Zabývá se hospodářskými dějinami 18. a 19. století, zejména manufakturní a tovární výrobou v textilnictví, také otázkami průmyslové revoluce na Moravě a v Čechách. Je autor několika odborných publikací, zejména práce Brněnští podnikatelé a jejich podniky 1764–1948, Encyklopedie podnikatelů a jejich rodin, Brno 2012, dále více jako 200 odborných studií a článků k této tematice.


Prof. PhDr. Josef Unger, CSc.

Masarykova univerzita

unger@sci.muni.cz
www.sci.muni.cz

Prof. PhDr. Josef Unger, CSc., vystudoval archeologii na Filozofické fakultě brněnské univerzity. Pracoval v Regionálním muzeu v Mikulově, Archeologickém ústavu AV ČR v Brně, Ústavu archeologické památkové péče v Brně a od roku 1996 na Katedře/Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se problematikou vztahu artefaktu a lidského těla, pohřebním ritem a dalšími otázkami pravěku i středověku. Je autorem 22 monografií, kromě jiného Život na lelekovickém hradě ve 14. století, Archeologická sociokulturní studie, Brno 1999, Pohřební ritus 1. až 20. století v Evropě z antropologicko-archeologické perspektivy, Brno 2006, Archeologie středověku, Odraz života lidí v archeologických pramenech, Hradec Králové 2008, Archeologie církevních památek na Moravě a ve Slezsku, Opava 2008, Člověk ve středověku, Svědectví archeologických pramenů, Hradec Králové 2012.


Ing. Tomáš Mičaník, Ph.D.

VÚV TGM, v. v. i., pobočka Ostrava

tomas.micanik@vuv.cz
www.vuv.cz

Ing. Tomáš Mičaník, Ph.D., vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích, obor Makromolekulárních látek. Do VÚV TGM, v. v. i., pobočky Ostrava nastoupil v roce 1993 jako pracovník hydrochemické laboratoře (organická stopová analýza) a řešitel výzkumných projektů. Od roku 1997 je vedoucím oddělení Ochrany jakosti vod. Zaměřuje se na problematiku nebezpečných látek v hydrosféře, metodickou a legislativní činnost pro tvorbu vodní politiky. V období 2003–2008 byl členem pracovních skupin Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním se sídlem ve Wroclawi (Monitoring – fyzikálně-chemické aspekty, River basin management plan). Do současnosti byl řešitelem výzkumných projektů zaměřených na zjišťování a hodnocení emisí emergentních polutantů do vodního prostředí. Podílí se na přípravě metodických postupů v oblasti hodnocení stavu vod a na přípravě prováděcích právních předpisů
a norem.


Radek Chmelař

Masarykova univerzita

radek.chmelar@post.cz
www.muni.cz

Radek Chmelař je studentem kombinované formy bakalářského studia geologie na Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zaměřuje se především na hydrogeologii a na problematiku související s tímto geologickým odvětvím. Více se zajímá také o poznávání minerálů a hornin a inženýrskou geologii. V navazujícím magisterském studiu se plánuje více zaměřit zejména na vrty pro vodu a pro tepelná čerpadla.


Ing. Petr Kavka, Ph.D.

ČVUT v Praze

petr.kavka@fsv.cvut.cz
www.fsv.cvut.cz

Ing. Petr Kavka, Ph.D., se stal zaměstnancem Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství, Fakulty stavební, ČVUT v Praze v roce 2009 po ukončení doktorského studia na stejnojmenné katedře. V letech 2007 až 2008 se zúčastnil jako civilní expert Ministerstva zahraničí mise Provinčního rekonstrukčního týmu v Afghánské provincii Lógar. V současnosti se nejvíce zabývá výzkumem povrchových procesů z extrémních srážkových událostí s orientací na optimalizaci opatření v ploše povodí jednak v rámci experimentálního výzkumu především pomocí dešťových simulací, dále pak matematickým modelováním těchto procesů se zacílením na aplikaci pro inženýrskou praxi.


Ing. Martin Landa, Ph.D.

ČVUT v Praze

martin.landa@fsv.cvut.cz
www.fsv.cvut.cz

Ing. Martin Landa, Ph.D., od roku 2008 pracuje jako odborný asistent na Katedře mapování a kartografie (nyní Katedře geomatiky) Fakultě stavební, ČVUT v Praze. V říjnu 2012 na ČVUT v Praze založil laboratoř Open Source Geospatial Research and Education Laboratory (nyní GeoForAll Laboratory). Tato laboratoř je součástí celosvětové sítě OSGeo laboratoří. V září 2013 obdržel titul Ph.D. v oboru Geodézie a kartografie na Katedře mapování a kartografie ČVUT v Praze. Spolupracuje na vědeckých grantech a projektech s přesahem do geoinformatiky. Jako nezávislý vývojář svobodného softwaru a open source přispívá do řady mezinárodních softwarových projektů, jako je GRASS GIS, QGIS, PostGIS nebo GDAL. Od roku 2012 je členem Project Steering Committee projektu GRASS GIS.


Ing. Luděk Strouhal, Ph.D.

ČVUT v Praze

ludek.strouhal@fsv.cvut.cz
www.fsv.cvut.cz

Ing. Luděk Strouhal, Ph.D., vystudoval magisterský a doktorský program Inženýrství životního prostředí na Fakultě stavební ČVUT v Praze, doktorskou práci obhájil v roce 2017. V rámci doktorského studia působil šest měsíců na švýcarské Univerzitě Curych. Od roku 2017 je zaměstnancem oddělení hydrologie ve VÚV TGM, v. v. i. Na ČVUT působí nadále jako vědecký pracovník a spoluřešitel řady projektů a jako externí vyučující. Specializuje se na modelování hydrologie a erozních jevů v malém povodí a experimentální činnost. Podílí se na řešení projektů Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině, Stanovení aktuálních hodnot ochranného účinku vegetace za účelem kvantifikace a zefektivnění protierozní ochrany zemědělské půdy v ČR, Voda pro Prahu aj.


Ing. Pavel Balvín

VÚV TGM, v. v. i., Praha

pavel.balvin@vuv.cz
www.vuv.cz

Ing. Pavel Balvín je vedoucím oddělení Hydrauliky ve VÚV TGM, v. v. i., ve kterém pracuje od roku 1997. V roce 1997 ukončil obor Vodní hospodářství a vodní stavby na ČVUT, Fakultě stavební. Zabývá se problematikou proudění v otevřených korytech, fyzikálním a matematickým modelováním. Podílí se na koordinaci mezinárodních projektů s povodňovou tematikou. Zabývá se modelovým výzkumem hydrotechnických staveb a objektů na vodních tocích. Od roku 2010 se intenzivně zabývá problematikou minimálních zůstatkových průtoků a způsobu jejich stanovení jako podkladu pro nařízení vlády ČR. V současné době je hlavním řešitelem mezinárodního projektu Rainman zaměřeného na problematiku povodní z přívalových srážek. Je členem technické normalizační komise č. 145.


doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice

hejzlar@hbu.cas.cz
www.hbu.cas.cz

Doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc., vystudoval VŠCHT v Praze, Fakultu technologie paliv a vody v oboru Technologie vody a prostředí. Od roku 1984 je zaměstnán v Hydrobiologickém ústavu v Akademii věd ČR jako vědecký pracovník, v období 1995–2015 zde byl vedoucím Oddělení hydrochemie a modelování vodních ekosystémů. Od roku 1993 vyučuje na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v oboru limnologie. Ve své výzkumné činnosti se zabývá zejména problematikou koloběhů živin v povodí a vodních ekosystémech, eutrofizací a kvalitou vody v tocích, rybnících a údolních nádržích včetně jejich matematického modelování.


Ing. Jana Konečná, Ph.D.

VÚMOP, v. v. i.

konecna.jana@vumop.cz
www.vumop.cz

Ing. Jana Konečná, Ph.D., vystudovala VUT v Brně, doktorát získala na Mendelově univerzitě v Brně. Pracuje ve VÚMOP, v. v. i., oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny, kde se zabývá zejména problematikou ochrany půdy, vody a pozemkových úprav.


Ing. Daniel Marton, Ph.D.

VUT v Brně

marton.d@fce.vutbr.cz
www.fce.vutbr.cz

Ing. Daniel Marton, Ph.D., vystudoval obor Vodní hospodářství a vodní stavby na Fakultě stavební VUT v Brně. Od roku 2011 je zaměstnán jako odborný asistent Ústavu vodního hospodářství krajiny na Fakultě stavební VUT v Brně. V současnosti vede přednášky z předmětů Klimatologie a Vodohospodářská legislativa. Dále zajišťuje výuku cvičení z předmětů Hydrologie a Nádrže a vodohospodářské soustavy. Hlavním zájmem výzkumné činnosti jsou aplikovaná hydrologie, klimatologie, aplikace nejistot do vodohospodářských úloh a pokročilé vodohospodářské řešení nádrží. Mezi další pracovní zkušenosti patří například pozice postdoktorand na projektu Excelentní mladí vědci na VUT v Brně v letech 2012 až 2015. Působil jako hostující výzkumný pracovník na University of Exeter ve Velké Británii v letech 2013 a 2014, kde prováděl výzkumnou činnost zaměřenou na testování vybraných metod hydrologických spolehlivostí zásobního objemu nádrže s využitím multikriteriální optimalizace. V období let 2015 až 2016 byl členem řešitelského týmu projektu ADAPTAN financovaného pomocí Norských fondů. Od roku 2017 je řešitelem projektu SEDECO financovaného v rámci Evropského fondu pro regionální spolupráci INTERREG AT-CZ.


Mgr. Iva Zvěřinová

Univerzita Karlova

iva.zverinova@czp.cuni.cz
www.czp.cuni.cz

Mgr. Iva Zvěřinová pracuje od roku 2008 v oddělení Environmentální ekonomie a sociologie v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, kde se zabývá zejména výzkumem preferencí obyvatel a spotřebního chování ve vztahu k životnímu prostředí, přijatelností politik, environmentálně signifikantním chováním, mimotržním oceňováním nebo vnímáním environmentálních a zdravotních rizik. Je absolventkou oboru Sociologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, kde také nyní studuje doktorský studijní program. Podílí se na řešení evropských a českých projektů, např. INHERIT: INter-sectoral Health Environment Research for InnovaTions (Horizon 2020, 2016–2019); ECONADAPT: The economics of climate change adaptation (FP7, 2013–2016); Stated-preference study to examine the economic value of benefits of avoiding selected adverse human health outcomes due to exposure to chemicals in the European Union (ECHA, 2012–2013); CECILIA2050: Choosing Efficient Combinations of Policy Instruments for Low-carbon development and Innovation to Achieve Europe‘s 2050 climate targets (FP7, 2012–2015); Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatření na národní a regionální úrovni (EHP a NF, 2015–2016), a na mnoha dalších. Přednáší na Katedře sociologie FF UK.


RNDr. Jiří Jan, Ph.D.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

jiri.jan@bc.cas.cz
www.bc.cas.cz

RNDr. Jiří Jan, Ph.D., vystudoval Přírodovědeckou fakultu JU v Českých Budějovicích, kde v roce 2016 získal titul Ph.D. ve studijním oboru Hydrobiologie. Od roku 2008 pracoval na Hydrobiologickém ústavu Biologického Centra AV ČR, v. v. i., odkud přešel do nově vzniklé Výzkumné infrastruktury SoWa. Ve své výzkumné činnosti se věnuje zejména biogeochemickým procesům a cyklu fosforu v údolních nádržích, jezerech a rybnících. Na pracovišti je členem výzkumné a konzultační skupiny zabývající se celkovou problematikou sedimentů a suspendovaných částic. Činnost skupiny zahrnuje detailní analýzy celkového množství sedimentů v nádržích, jejich kvality, environmentálních faktorů řídících cyklus fosforu a potencionálního vlivu na eutrofizaci vodních ekosystémů. Cílem těchto činností je určení rizikovosti sedimentu a návrh konkrétních nápravných opatření v nádržích samotných nebo v povodí vedoucí ke zlepšení kvality vody či návrhy nových technologií při těžbě sedimentů a jejich zpravování.


RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.

ČHMÚ, pobočka Brno

roznovsky@chmi.cz
www.chmi.cz

RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně (nyní Mendelova univerzita), a Universitu J. E. Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita). Absolvoval aspirantské studium zaměřené na obecnou produkci rostlinnou. Je dlouholetým zaměstnancem ČHMÚ, v letech 2001–2017 byl ředitelem brněnské pobočky. Od roku 1983 přednáší bioklimatologii, klimatologii a mikrometeorologii na Mendelově univerzitě v Brně. Od roku 1998 je předsedou České bioklimatologické společnosti a od roku 2009 předsedou Českého výboru International Commission on Irrigation and Drainage. Je autorem či spoluautorem více jak 200 původních vědeckých a odborných prací a editorem 15 konferenčních sborníků. Specializuje se na problematiku podnebí, změny klimatu, klima měst apod. Jako řešitel nebo spoluřešitel se podílel na více jak 20 výzkumných projektech.


Ing. Jiří Vítek

JV PROJEKT VH, s. r. o.

vitek@jvprojektvh.cz
www.jvprojektvh.cz

Ing. Jiří Vítek je majitelem brněnské projektové a inženýrské kanceláře JV PROJEKT VH, s. r. o. Odvodňováním a odkanalizováním měst se profesně věnuje pětatřicet let. Posledních 15 roků se specializuje na odvodňování urbanizovaných území v duchu zásad udržitelného rozvoje. Navrhováním odvodnění měst a obcí podle principů hospodaření s dešťovou vodou, jejich propagaci a publikováním metodických zásad těchto nových přístupů usiluje o to, aby česká společnost na vodu nahlížela v kontextu potřeb adaptace na změnu klimatu. Od roku 2005 měl na toto téma více než 150 přednášek pro státní správu a samosprávu, studenty a odbornou veřejnost, napsal nebo byl spoluautorem řady článků do různých periodik v ČR i v zahraničí, podílel se spoluautorstvím na vzniku knihy Hospodaření s dešťovou vodou v ČR. Je autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby, členem CzWA, DWA, ČVTVS, ČAH, SZKT a brněnského architektonického sdružení Obecní dům.


Mgr. Jakub Dobiáš

Povodí Vltavy, s. p.

jakub.dobias@pvl.cz
www.pvl.cz

Mgr. Jakub Dobiáš je zaměstnancem vodohospodářských laboratoří státního podniku Povodí Vltavy od roku 2012, v témže roce dokončil magisterský obor Ekologie – Hydrobiologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Podílí se na řešení projektů spojených s monitoringem povrchových vod s bližším zaměřením na hydrobiologické a mikrobiologické analýzy, živinové bilance, speciální organické ukazatele, bioakumulaci těžkých kovů aj. Pracovní rámec a řešené projekty jsou často spojené s kvalitou vody, hydrologickými extrémy a povodím Vodárenské nádrže Švihov na Želivce.


Mgr. et Mgr. Petr Krpec, Ph.D.

Ostravská univerzita

petr.krpec@osu.cz
www.kfgg.osu.cz

Mgr. et Mgr. Petr Krpec vystudoval bakalářský i navazující obor Ochrana a tvorba životního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zároveň vystudoval navazující obor Modelování v environmentální geografii na Ostravské univerzitě. V současné době pokračuje v doktorském studiu oboru Environmentální geografie na Ostravské univerzitě. Z odborného hlediska se zabývá především aplikací hydrologického modelování. V disertační práci řeší využití modelu SWAT pro studium vlivu klimatických změn na znečištění povrchových vod živinami.


Ing. Štěpán Marval

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.

marval.stepan@vumop.cz
www.vumop.cz

Ing. Štěpán Marval vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze, kde v roce 2015 dokončil magisterský obor Krajinné inženýrství – Voda v krajině na Fakultě životního prostředí. V roce 2016 se stal zaměstnancem Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i., oddělení hydrologie a ochrana vod. Od roku 2017 je studentem doktorského studijního oboru Environmentální modelování na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Podílí se na řešení několika výzkumných projektů, např. Pokročilé zpracování dat leteckého laserového skenování za účelem schematizace vodních toků, Sledování množství a kvality sedimentů ve vodních tocích a nádržích za účelem snižování znečištění z nebodových zdrojů, Využití letecké termografie jako nového přístupu pro identifikaci znečištění povrchových vod aj.


Ing. Tomáš Sezima, Ph.D.

VÚV TGM, v. v. i., pobočka Ostrava

tomas.sezima@vuv.cz
www.vuv.cz

Ing. Tomáš Sezima, Ph.D., je zaměstnancem oddělení hospodaření s vodou a odpady ve VÚV TGM, v. v. i., od roku 1997. V roce 1989 ukončil inženýrský obor Úprava nerostných surovin se zaměřením na problematiku vodního hospodářství, a to na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě, v roce 2003 na téže vysoké škole ukončil doktorské studium s problematikou biodegradace vybraných druhů škodlivin ve vodách a půdách. Podílel se na řešení řady projektů, např. Projekt Odra II, Projekt Odra III, Vodohospodářské plány povodí nové generace, Termické odstraňování odpadů VZ O2, Výzkum v oblasti ČOV kalů, Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů, Poznej tajemství vědy, Analýza nákladů a efektivnosti v rámci Činnosti k podpoře výkonu státní správy v problematice Sucho. Také je spolupořadatelem dvou mezinárodních workshopů na téma „Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů“ a dále je spoluautorem užitného vzoru „Zařízení pro fyzikální úpravu odpadů“ a spoluvynálezcem Evropského patentu „Device for physical waste treatment“ – EP 2388068. Doplňkově se věnuje i pedagogické a přednáškové činnosti.


Honek

Mgr. David Honek, Ph.D.

VÚV TGM, v. v. i., Brno

david.honek@vuv.cz
www.vuv.cz

Mgr. David Honek, Ph.D., absolvoval studium geografie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v roce 2020 mu byl udělen doktorský titul z fyzické geografie. V rámci svého studia se zaměřil na modelování erozních a sedimentačních procesů v malých povodích v Česku a na Slovensku. Od roku 2018 pracuje na Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v. v. i. Zde se zaměřuje na celou řadu témat v oblasti vodního hospodářství. Hlavními tématy jsou hodnocení vodohospodářských objektů pro potřeby památkové péče a hodnocení srážko-odtokových procesů s důrazem na erozní procesy. Pro potřeby řešení těchto témat se podílí na správě měřící sítě (srážky a vodní stavy) v rámci pobočky Brno, splaveninové analýze, zpracování a vyhodnocení dat, GIS analýzám a tvorbě mapových a dalších výstupů. Součástí pracovní náplně je také prezentace hlavních výsledků práce v odborných periodicích a na odborných fórech, včetně prezentace práce na vysokých školách, kde se podílí částečně i na výuce.


Picek

Ing. Jiří Picek

VÚV TGM, v. v. i., Praha

jiri.picek@vuv.cz
www.vuv.cz

Ing. Jiří Picek absolvoval Fakultu stavební Českého vysokého učení technického v Praze, obor Vodní hospodářství a vodní stavby, v roce 1995. Od roku 1997 je zaměstnancem VÚV TGM kde pracuje v oddělení HEIS VÚV. Zabývá se zejména návrhem, vývojem a realizací výpočetních aplikací, jako jsou například aplikace pro simulační modelování množství a jakosti povrchových vod a pro hodnocení vlivu znečištění na jakost vod, nebo aplikací určených pro mobilní telefony. Dále se věnuje návrhu, vývoji, realizaci a správě internetových stránek a aplikací (internetové stránky HEIS VÚV, internetové stránky projektů, internetové výpočetní aplikace a modely) a vývoji a aplikaci nástrojů pro hromadné zpracování a vyhodnocení dat. Mezi jeho pracovní činnosti patří také správa databázového systému Oracle, včetně návrhu databází a zpracování a vyhodnocení dat. Dlouhodobě se, v rámci výše uvedených činností, podílí na řešení řady výzkumných i komerčních projektů.