Články autora

Budování velkých vodních děl v kontextu idejí a ideologií

Příspěvek přijatý do tisku: Forejtníková_VTEI_6_2022_po_recenzi_Z_PDT(3)

Čistá voda – zdravé město: Využitelnost stávajícího systému sběru informací pro naplnění cílů projektu

Příspěvek představuje část projektu Čistá voda – zdravé město, který se zabývá predikcí možného výskytu nebezpečných chemických látek v tocích při haváriích a povodních. Seznamuje s databázemi, které jsou v současné době k danému tématu vedeny, a s jejich praktickou využitelností.

Zvládání sucha a výstavba vodních nádrží v kontextu územního plánování

V rámci České republiky existuje dlouhodobá ochrana lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod (LAPV), kterých je v současnosti 65, v blízké budoucnosti je plánována aktualizace.