Ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v. v. i., působí též odborné pracoviště v oblasti nakládání s odpady – Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO). Od roku 2001 se významně podílí na zajištění odborné podpory Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí. Mezi stěžejní legislativní, technické, evidenční a informační činnosti CeHO patří charakterizace a zařazení různých druhů odpadů a odpadových toků, což zahrnuje zavádění a ověřování analytických laboratorních postupů a kritérií hodnocení stanovených chemických a fyzikálních vlastností odpadů. Jednou z veřejných prezentací těchto činností VÚV TGM, v. v. i., v roce 2011 bylo spolupořadatelství první konference Analytika odpadů, jejímž cílem bylo ověřit zájem odborné veřejnosti o řešení problematiky analytiky odpadů a v kladném případě zahájit pravidelné pořádání akce. Členkou programového a organizačního výboru konference byla vedoucí odboru CeHO Ing. Dagmar Sirotková. Na základě velkého zájmu a účasti předních českých odborníků byly společností Vodní zdroje Ekomonitor uspořádány další tři konference Analytika odpadů. Výzkumní pracovníci odboru CeHO se zúčastnili všech konferencí a referovali zejména o významných výsledcích realizovaných v rámci výzkumného záměru MZP0002071102 Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) (2005–2011).

První konference Analytika odpadů se konala 30. 11.–1. 12. 2011 ve Žďáru nad Sázavou a výzkumní pracovníci VÚV TGM, v. v. i., se zúčastnili se sedmi příspěvky. Zejména výzkumní pracovníci Referenční laboratoře VÚV TGM, v. v. i., zaujali přednáškami o analytických postupech a výsledcích stanovení vybraných složek v odpadu a ve výluhu.

V příspěvku Mikrobiální kontaminace sedimentu prezentovala RNDr. Dana Baudišová, Ph.D., výsledky analýz vzorků sedimentu a vody odebraných v různých profilech a průtocích sledovaného menšího vodního toku.

Ing. Danica Pospíchalová, Ing. Pavla Martínková a Ing. Roman Jobánek z oddělení speciální organické analýzy představili dvě práce. V příspěvku Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech informovali o vypracování postupu stanovení perfluorovaných organických látek (PFOA a PFOS) ve vzorcích elektroodpadů metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí (LC-MS/MS). V příspěvku Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu se zabývali vypracováním metodiky stanovení vybraných osmi farmak (kyselina salicylová a klofibrová, karbamazepin, diklofenak, ibuprofen, estron, 17β-estradiol, 17α-etynylestradiol) v kalech z čistíren komunálních odpadních vod. Použita byla metoda kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí po zkoncentrování analytů extrakcí pevnou fází (SPE).

Ing. Kristýna Jursíková, Ph.D., Ing. Danica Pospíchalová, Ing. Věra Očenášková a Ing. Věra Hudáková v příspěvku Stanovení PBB a PBDE v elektroodpadech informovali o vyvinutí postupu stanovení bromovaných zpomalovačů hoření v elektroodpadech a jejich vodných výluzích metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí s negativní chemickou ionizací (GC-MS-NCI).

Ing. Dagmar Sirotková a Ing. Martina Záleská byly členkami týmu složeného z pracovníků čtyř výzkumných organizací, který se věnoval rozsáhlému výzkumu stanovení a hodnocení nebezpečné vlastnosti odpadů H14 Ekotoxicita. Výsledky byly shrnuty v příspěvku Ekotoxicita odpadů stanovená akvatickými a terestrickými zkouškami podle navržených metodických pokynů MŽP k hodnocení ekotoxicity odpadů.

Poslední příspěvek připravili Ing. Roman Dvořák a Ing. Hana Kohoutová z pracoviště ASLAB VÚV TGM, v. v. i. Nesl název Hodnoty nejistot měření ve zkouškách způsobilosti pořádaných ASLAB v letech 2007 až 2010 podle ČSN EN ISO/IEC 17043 v oblasti hodnocení odpadů.

Na konferenci Analytika odpadů II, která se uskutečnila opět ve Žďáru nad Sázavou ve dnech 27.–28. 11. 2012, vystoupili zástupci ústavu se třemi referáty.

V prvním referovala Ing. Věra Hudáková o výzkumných činnostech předcházejících vydání metodického pokynu MŽP, který sjednocuje postupy předúpravy vzorků před vlastním stanovením obsahu rtuti (Hg) a kadmia (Cd) instrumentálními analytickými metodami. Příspěvek Metodický pokyn pro stanovení obsahu rtuti a kadmia v přenosných bateriích nebo akumulátorech a problematika související s jejich stanovením vypracovali RNDr. Karel Hoch, CSc., Ing. Hana Zámečníková a Ing. Věra Hudáková.

Ing. Jana Zuberová a Ing. Dagmar Sirotková v příspěvku Přínosy nových výluhových testů monolitických odpadů představily v té době v ČR dosud
nezavedené výluhové testy. Zmínily rovněž problémy, které při zavádění nových postupů vyluhování vznikají, a informovaly o možnostech využití jejich výsledků k hodnocení přijatelnosti monolitických odpadů na skládky podle ustanovení právních předpisů některých evropských zemích.

V příspěvku Vybrané patogenní bakterie v sedimentech prezentovaly RNDr. Dana Baudišová, Ph.D., a Ing. Andrea Benáková, Ph.D., výsledky sledování výskytu patogenních bakterií v sedimentech koupacích oblastí ve čtyřech lokalitách.

Na konferenci Analytika odpadů III konané v roce 2013 v Hustopečích reprezentovala ústav pouze vedoucí odboru CeHO Ing. Dagmar Sirotková s příspěvkem Různé přístupy k hodnocení biologicky rozložitelných odpadů a výrobků.

Dosud poslední konference Analytika odpadů IV se konala 3.–4. 11. 2015 v Táboře. Ing. Jana Zuberová a Ing. Dagmar Vološinová se v příspěvku Zákaz ukládání recyklovatelných a využitelných odpadů na skládky zabývaly aktuálními tématy v oblasti nakládání s odpady. Jedná se o nové požadavky Evropské komise na zavádění oběhového hospodářství, na zvyšování míry recyklace a využití odpadů a na stanovení zákazu skládkování vymezených odpadů.

Jak je z uvedeného přehledu patrné, účast výzkumných pracovníků VÚV TGM, v. v. i., na konferencích Analytika odpadů postupně klesala až na minimální úroveň, která je odrazem postupného útlumu výzkumných činností odboru CeHO po skončení řešení výzkumného záměru, což je jistě škoda, protože aktuálních otázek a dlouhodobých problematik nakládání s odpady k řešení je v ČR celá řada.