Licenční dohoda

 

  1. Za účelem zveřejnění DÍLA:

Název DÍLA:_____________________________________________________________________

Autor/ři DÍLA:____________________________________________________________________

(včetně, ale bez omezení na grafy, obrázky, tabulky, umělecká díla, nebo abstrakty předložená s DÍLEM) v časopise Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI), držitel/é práv k DÍLU, tímto uděluje/í Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka, v. v. i., Podbabská 2582/30, Praha 6, 160 00, Česká republika, IČ 00020711 na celou dobu trvání práv k DÍLU a jejich jakékoli prodloužení nevýhradní, neodvolatelnou licenci k publikování, reprodukci, distribuci, přenosu, zobrazování, ukládání, překladu DÍLA v časopise VTEI pod licencí Creative Commons „Uveďte původ – Neužívejte komerčně“ 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC 4.0),  a to v jakémkoli jazyce nebo v jakékoli formě, formátu nebo médiu, které je nyní známé nebo v budoucnu vyvinuté bez omezení po celém světě. V případě, že se VTEI rozhodne DÍLO nezveřejnit, bude tato licence ukončena.

  1. Vlastnictví práv k DÍLU zůstává autorovi (autorům) či majitelům práv za předpokladu, že při reprodukci DÍLA nebo výňatků z něj uvede/ou první zveřejnění DÍLA ve VTEI,
  2. Majitelé práv mají zejména (ale nikoliv jedině) právo:
  • Po zveřejnění DÍLA ve VTEI použít celé DÍLO nebo jeho část v kompilacích nebo jiných publikacích vlastních děl autora, použít obrázky a tabulky, které vytvořili a které jsou obsaženy v DÍLE, a pořizovat kopie celého DÍLA nebo jeho části pro autorovo použití pro přednášku, výuku ve třídě, nebo podobné použití.
  • Zveřejnit DÍLO (včetně PDF ve formátu VTEI) na osobní webové stránce autora, institucionálním repozitáři či sociálních sítích za předpokladu, že bude zahrnut odkaz na článek publikovaný ve VTEI.
  • Zveřejnit DÍLO na preprintových serverech, jako je arXiv, za předpokladu, že si autor ponechá distribuční práva k DÍLU, že soubory ve formátu VTEI (HTML a PDF) nebudou zveřejněny na preprintových serverech a že autoři doplní odkaz na DÍLO ve VTEI neprodleně po jeho vyjití.
  1. Autor (autoři) zaručuje, že DÍLO je původním výzkumem autorů, že všechna fakta, která obsahuje, jsou pravdivá a přesná, že neporušují jakékoli autorské, vlastnické nebo osobní právo jakékoli třetí strany a že byla získána a připojena povolení pro jakékoli části DÍLA vlastněné nebo kontrolované třetí stranou.
  2. Autor (autoři) zmocňuje Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., k tomu, aby na vlastní náklady a jménem autora (autorů) a jeho jménem podnikla kroky, které považuje za nezbytné, pokud se domnívá, že třetí strana porušuje nebo pravděpodobně poruší autorská práva k DÍLU.
  3. V případě, že DÍLO vyhotovil zaměstnanec v rámci svého pracovního poměru, licence uznává vyhrazené právo zaměstnavatele pořizovat kopie DÍLA pro vlastní vnitřní použití.

 

Tento formulář musí podepsat korespondující autor DÍLA. Je-li DÍLO zaměstnaneckým dílem a vlastníkem práv je zaměstnavatel autora (autorů), musí být tato licence ke zveřejnění podepsána autorem a oprávněným zástupce zaměstnavatele. Podepisující autor (autoři) prohlašuje/í a zaručuje/í, že podepisuje tuto licenci jako oprávněný zástupce (zástupci) jménem všech držitelů práv k DÍLU. Podepsaní odškodní VÚV TGM a/nebo jeho nástupce a postupníky za veškeré nároky, náklady a výdaje, včetně právních nároků poplatky, vyplývající z jakéhokoli porušení této záruky nebo jiných prohlášení obsažených v tomto dokumentu.

 

Datum

 

 

Podpisy

 

Zasláním rukopisu do redakce udělují autoři (resp. osoba zasílající rukopis do redakce) vydavateli VTEI nevýhradní licenci (svolení) k publikaci příspěvku v tištěné i elektronické podobě s licencí (Creative Commons „Uveďte původ-Neužívejte komerčně“ 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC 4.0).

Formulář ke stažení zde.