This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.

Dne 3. a 4. května 2017 se bude konat konference Radiologické metody v hydrosféře 17 v hotelu Zlatá hvězda v Litomyšli.

Konference se budeme zabývat změnami v legislativě: nový atomový zákon č. 263/2016 Sb., vyhláška č. 360/2016 Sb., vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje a nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Pozornost bude dále věnována metodám stanovení radioaktivních látek a spolupráci složek radiační monitorovací sítě, zejména měřicích míst kontaminace vody. Dále budou hodnoceny výsledky stanovení radioaktivních látek v pitných, povrchových, minerálních, srážkových a odpadních vodách, v říčních dnových sedimentech, plaveninách a biomase vodních rostlin a vodních organismů a dále pevných odpadech a výluzích pevných odpadů. Pozornost bude věnována také odstraňování radioaktivních látek ze zdrojů pitných vod a likvidací pevných odpadů. Dalším záměrem bude koordinace vývoje a normalizace metod ve spolupráci s hlavními odbornými pracovišti v ČR.

Na konferenci zveme management a pracovníky laboratoří zabývajících se radiologickým rozborem vod, dále zástupce státní správy, pracovníky vysokých škol, výzkumných a vývojových pracovišť, studenty a zástupce ekologických iniciativ a další, kteří se danou problematikou zabývají.