VŠB – Technická univerzita Ostrava

www.vsb.cz


Doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D., je docentkou na VŠB – Technické univerzitě Ostrava. Je vedoucí bakalářských, diplomových a disertačních prací a je také garantem několika odborných předmětů. Je řešitelkou několika výzkumných projektů, kde je hlavním řešitelem a také spoluřešitelkou, jako např. Výzkum možností využití uzavíraných hlubinných dolů v ČR pro energetické účely a jako potenciál vodních zdrojů, Využití čistírenských kalů, kalové vody a nerecyklovatelných odpadních materiálů apod.