VŠB – Technická univerzita Ostrava

www.vsb.cz


Doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D., působí na VŠB – Technické univerzitě Ostrava. Je vedoucí bakalářských, diplomových a disertačních prací a je také garantem několika odborných předmětů. Podílí se na několika výzkumných projektech, a to jako hlavní řešitelka i spoluřešitelka. Patří k nim např. Výzkum možností využití uzavíraných hlubinných dolů v ČR pro energetické účely a jako potenciál vodních zdrojů nebo projekt Využití čistírenských kalů, kalové vody a nerecyklovatelných odpadních materiálů apod.