Ve věku nedožitých 87 let zemřel Ing. Bohumil Müller, nesporně nepřehlédnutelná osobnost ve vodním hospodářství, v oboru, jemuž od absolutoria na Fakultě inženýrského stavitelství ČVUT věnoval podstatnou část svého života, svých odborných znalostí a zkušeností.

Jako mladý inženýr nastoupil na odbor vodohospodářských staveb v Chomutově a po dlouhá léta zůstal věrný severním Čechám. Byl aktivní při zakládání státního podniku Povodí Ohře zabývajícího se provozem vodních toků a vodních děl, kde po léta zastával funkci náměstka ředitele. V dobách, kdy se rozvíjely činnosti těchto útvarů, aktivně usiloval o posílení významu tvorby vhodných podmínek budoucího provozu při projektování nových vodních děl. Z jeho iniciativy se rozvíjela spolupráce při výzkumu vodních zdrojů v povodích Ohře a Bíliny.

Kvality Bohumila Müllera se plně uplatnily i ve funkci vedoucího oddělení technicko-provozního odboru na Ministerstvu lesního a vodního hospodářství, kam přešel coby odborník s bohatou praxí. Po letech se však vrátil do státního podniku Povodí Ohře jako ředitel závodu v Karlových Varech.

Ani po odchodu do důchodu jeho vodohospodářské aktivity nijak nepoklesly. Jako tajemník České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti mohl uplatnit svůj široký přehled v oboru, bohaté zkušenosti i osobní kontakty. Plných třináct let tak přispíval k rozvoji aktivit tohoto sdružení, na jehož autoritě mezi vodohospodáři měl významný podíl. Po roce 2012, kdy formálně odešel na odpočinek, pokračoval ve svých aktivitách coby člen výboru i  organizátor odborných setkání.

Trvalým koníčkem Ing. Müllera bylo rybářství, ale i v něm se projevovalo jeho vodohospodářské zaujetí. Usiloval o to, aby se provozovalo v souladu s funkcemi úseků vodních toků a zejména vodárenských nádrží a se zásadami ochrany vod. Samozřejmě dobrý úlovek ho vždy potěšil.

Na Bohumila Müllera budeme vzpomínat jako na spolehlivého spolupracovníka, člověka, jenž dokázal svým osobitým humorem překonávat nejrůznější složité situace a vždy byl připraven přispět ke zdaru díla.

Ve vodním hospodářství zanechal výraznou stopu. Pro nás v České vědecko-technické vodohospodářské společnosti, která se na více než dvacet let stala zásadní oblastí jeho působení, byl velmi významnou a nezapomenutelnou osobností.