Redakční rada Vědecká rada

Redakční radaMgr. Róbert Chriašteľ

 Slovenský hydrometeorologický ústav

www.shmu.sk

Mgr. Róbert Chriašteľ vystudoval obor geochemie–geologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě (1996). Absolvoval postgraduální studijní pobyt v Nizozemsku a Izraeli. Věnuje se především problematice monitorování a hodnocení kvality podzemních vod. Koordinoval zpracování Realizačního plánu Stockholmské úmluvy o POPs v SR a přípravu Programu monitorování vod ve Slovenské republice. Podílel se na řešení mnohých mezinárodních projektů zaměřených na problematiku vodního hospodářství. Je členem pracovní skupiny pro podzemní vody zřízené Evropskou komisí v rámci společné implementace strategie Rámcové směrnice o vodách. Pracuje jako vedoucí odboru Hydrologického monitorování, předpovědí a výstrah na regionálním pracovišti Slovenského hydrometeorologického ústavu v Banské Bystrici.


doc. Ing. Michaela Danáčová, Ph.D.

 Stavebná fakulta STU v Bratislave

www.svf.stuba.sk

Doc. Ing. Michaela Danáčová, PhD. pracuje na katedre Vodného hospodárstva krajiny, Stavebnej Fakulte STU v Bratislave. Inžinierske štúdium ukončila v študijnom programe Vodné hospodárstvo a vodné stavby na Stavebnej fakulte STU, kde jej bol udelený aj titul Philosophie doctor v odbore Hydrológia. Špecializuje sa na hydrologické modelovanie povodní v korytách tokov, analýzu kolísania v radoch hydrologických veličín ako aj na oblasť erózno-transportných procesov v krajine. Participuje na viacerých výskumných projektoch a úlohách.


RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.

 ČHMÚ

www.chmi.cz

RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D., pracuje jako náměstek ředitele pro hydrologii Českého hydrometeorologického ústavu. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor fyzická geografie, kde později získal i doktorský titul. V ČHMÚ působil jako hydrolog, později jako vedoucí předpovědního pracoviště a od roku 2010 jako náměstek pro hydrologii. Externě vyučuje na Přírodovědecké fakultě UK. Od roku 2012 je členem Advisory Working Group Commission for Hydrology WMO a předsedou Českého národního výboru pro hydrologii. Odborně se zabývá především problematikou predikcí a vlivem meteorologických a klimatických jevů na hydrologii.


doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur

 ČVUT v Praze

www.cvut.cz

Doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur pracuje na katedře hydrotechniky Fakulty stavební na ČVUT v Praze. Vystudoval obor Vodní hospodářství a vodní stavby na Fakultě stavební ČVUT a následně ve stejném oboru obdržel titul Dr. Specializuje se na hydrotechnické stavby, nádrže a vodohospodářské soustavy, vodní cesty a plavbu a na fyzikální a matematické modelování. Je členem České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti, Českého národního výboru pro hydrologii a také Českého plavebního a vodocestného sdružení. Za soubor výzkumných prací zaměřených na řešení hydraulických problémů vodních děl v rámci obnovení Vltavské vodní cesty mezi Týnem nad Vltavou a Českými Budějovicemi byl doc. Fošumpaurovi a jeho týmu udělen v roce 2013 diplom akademika Theodora Ježdíka. Je členem týmu strategického experta pro posuzování projektů protipovodňové ochrany realizovaných z programů Ministerstva zemědělství ČR.


doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.

 VŠB – Technická univerzita Ostrava

www.vsb.cz

Doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D., působí na VŠB – Technické univerzitě Ostrava. Je vedoucí bakalářských, diplomových a disertačních prací a je také garantem několika odborných předmětů. Podílí se na několika výzkumných projektech, a to jako hlavní řešitelka i spoluřešitelka. Patří k nim např. Výzkum možností využití uzavíraných hlubinných dolů v ČR pro energetické účely a jako potenciál vodních zdrojů nebo projekt Využití čistírenských kalů, kalové vody a nerecyklovatelných odpadních materiálů apod.


Mgr. Vít Kodeš, Ph.D.

 ČHMÚ

www.chmi.cz

Mgr. Vít Kodeš, Ph.D., je vedoucím odboru jakosti vody Českého hydrometeorologického ústavu. Vystudoval hydrogeologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a následně absolvoval doktorské studium se zaměřením na pesticidy v podzemních vodách na fakultě Agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 1990 působí v ČHMÚ, v letech 1997–1999 přechodně pracoval jako technik na University of South Carolina. Zabývá se monitoringem jakosti vod, pesticidy, využitím pasivních vzorkovačů pro screening mikropolutantů v povrchových i podzemních vodách a informačními systémy s environmentální problematikou.


Ing. Jiří Kučera

 VÚV TGM, v. v. i.

www.vuv.cz

Ing. Jiří Kučera v roce 1998 dokončil studium oboru Technologie ochrany prostředí na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, Fakultě technologie ochrany prostředí. Pracuje ve VÚV TGM, v. v. i., jako vedoucí oddělení vodárenství a čištění odpadních vod.


Ing. Martin Pavel

 Sweco Hydroprojekt, a. s.

https://www.sweco.cz/

Ing. Martin Pavel absolvoval v roce 2008 Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor vodní stavby a vodní hospodářství, od roku 2006 pracuje ve firmě Sweco Hydroprojekt a.s., kde v současné době zastává pozici specialisty na koncepční práce a plánování ve vodním hospodářství.


Ing. Jana Poórová, PhD.

 Slovenský hydrometeorologický ústav

www.shmu.sk

Ing. Jana Poórová, PhD., v roce 1985 ukončila studium na Stavební fakultě Slovenské technické univerzity na katedře vodní stavby a vodní hospodářství. Ihned po ukončení nastoupila na Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislavě na úsek hydrologie, kde působí i v současnosti a od roku 2005 jako její ředitelka. V roce 2007 ukončila Ph.D. studium v oblasti vodní bilance. Celý profesní život na SHMÚ se věnuje hydrologii a vodnímu hospodářství, včetně provozní a výzkumně-vývojové národní a mezinárodní činnosti v oblasti monitorování a hodnocení vod, aplikované hydrologie. Je členem Slovenského výboru pro hydrologii v rámci IHP UNESCO a hydrologickým poradcem stálého zástupce Slovenské republiky při WMO. V poslední době se věnuje zejména bilanci vodních zdrojů, hodnocení sucha a nedostatku vody.


Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

 Ostravská univerzita

www.osu.cz

Mgr. Hana Sezimová, Ph.D., je zaměstnankyní Katedry biologie a ekologie na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity od roku 2007. V letech 1996-2007 pracovala jako výzkumný pracovník v oddělení biologických analýz a biotechnologií ve VÚV TGM, v. v. i. V roce 1996 ukončila magisterský obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy (chemie-biologie) na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. V roce 2004 dokončila doktorský studijní program Úpravnictví na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Vědeckou aktivitu zaměřuje zejména na detekci akutní a chronické toxicity environmentálních polutantů pomocí indikátorových organismů a environmentální monitoring pomocí specifických biomarkerů.


Dr. Ing. Antonín Tůma

 Povodí Moravy, s. p.

www.pmo.cz

Dr. Ing. Antonín Tůma vystudoval Vysoké učení technické v Brně v oboru vodní hospodářství a vodní stavby, pak dále pokračoval v doktorském studiu s oborem specializace ochrana vod. Je dlouholetým zaměstnancem Povodí Moravy, s. p., a od roku 2006 je v této organizaci zástupcem generálního ředitele. Dr. Ing. Tůma je členem mnoha odborných organizací, např. je předsedou v Komisi pro Plán dílčího povodí Dyje a místopředsedou Krizového technického štábu Povodí Moravy, s. p. Dále je českým zástupcem v redakční radě slovenského vodohospodářského časopisu „Vodohospodárský spravodajca“, ředitelem 11 dokončených mezinárodních projektů v rámci přeshraniční spolupráce se Slovenskou republikou a Rakouskem, vedoucím delegace vodohospodářů ČR na Mezinárodním vodohospodářském veletrhu WATEC Izrael v roce 2009. Účastnil se mnoha významných odborných vodohospodářských přednášek či konferencí v ČR i zahraničí, jako předsedající, přednášející či odborný garant. Absolvoval nespočtu vzdělávacích kurzů, manažerských komunikačních a prezentačních dovedností, je zkušebním komisařem a autorizovaným inženýrem..


Mgr. Lukáš Záruba

 MŽP

www.mzp.cz

Mgr. Lukáš Záruba je ředitelem odboru ochrany vod na Ministerstvu životního prostředí ČR. Studoval na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické a následně získal magisterský titul na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Specializuje se na právo v oblasti životního prostředí a na posuzování dopadů na životní prostředí. Na Ministerstvu životního prostředí pracuje od roku 2009, do roku 2015 působil v odboru legislativy, následně se stal vedoucím oddělení SEA (posuzování vlivů na životní prostředí) a v roce 2017 nastoupil jako ředitel odboru ochrany vod. Byl členem skupiny odborníků členských států EU, v níž se zabýval projektem na podporu Ministerstva ochrany životního prostředí na Ukrajině pro implementaci zákona o ekologickém auditu. Dále se např. účastnil prezentace české praxe týkající se aplikace SEA a EIA v souvislosti s hodnocením podle Rámcové směrnice o vodě.


Ing. Marcela Zrubková, Ph.D.

 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.

www.smvak.cz

Ing. Marcela Zrubková, Ph.D., vystudovala magisterský a doktorský program Institutu environmentálního inženýrství na Hornicko-geologické fakultě na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, doktorskou studii obhájila v roce 2005. Od konce roku 2001 pracuje v akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, kde se z pozice absolventky vypracovala na vedoucí provozu ČOV pro oblast Frýdek-Místek a Karviná, ve které působí od roku 2016 až doposud.
Vědecká radaprof. Ing. Martin Hanel, Ph.D.

 VÚV TGM, v. v. i.

www.vuv.cz

Doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D., je absolventem bakalářského oboru Krajinářství (2005), magisterského oboru Environmentálního modelování (2007) a doktorského oboru Zemědělská a lesnická hydrologie (2010) na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze (FŽP ČZU). V rámci doktorského studia byl v letech 2007–2009 zaměstnancem Královského nizozemského meteorologického ústavu (KNMI), od roku 2006 je zaměstnán v oddělení hydrologie Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i., jako odborný asistent (od r. 2009) a od roku 2014 je docentem na katedře vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU. Zabývá se zejména analýzou extrémů v hydrologii, modelováním dopadů změny klimatu na hydrologický režim a analýzou nejistot. Je autorem řady publikací v mezinárodních i tuzemských odborných časopisech, několika monografií, certifikovaných metodik, specializovaných map a softwarů. Je řešitelem a spoluřešitelem řady výzkumných i komerčních projektů.


prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.

 Karlova univerzita v Praze

www.cuni.cz

Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., přednáší hydrologii v bakalářském studijním programu geografie, učitelství geografie, v oboru ochrana životního prostředí a v bakalářském studijním programu hospodaření s přírodními zdroji. Pro specializaci fyzická geografie a geoekologie zajišťuje výuku volitelných předmětů: oceánografie, Latinská Amerika (přednáška a seminář), management a ochrana vod a seminářů z fyzické a regionální geografie. Pravidelně se podílí na vedení terénních cvičení a exkurzí. Vedl rovněž řadu zahraničních odborných exkurzí a expedic. Je školitelem bakalářů, magistrů a doktorandů v denním i externím studiu. Vystudoval obor biologie-geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dále pokračoval ve studiu na Univerzitě Karlově a získal titul RNDr. a později CSc. Obdržel dvě státní vyznamenání, a to v Peru a v České republice. Je členem například v Panamerickém institutu pro geografii a historii (Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Mexico, D.C.), kde je zástupce za Českou republiku se statutem pozorovatele. Má rozsáhlou ediční činnost.


prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.

 ČZU v Praze

www.czu.cz

Prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., je profesorkou na katedře pedologie a ochrany půd Fakulty agrobiologe, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Vystudovala Stavební fakultu ČVUT obor Vodní hospodářství a vodní stavby, kde rovněž absolvovala doktorské studium. Pracovala jako vědecký pracovník na Agriculture University ve Wageningenu v Holandsku (1991) a ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půd v Praze (1992), dále pak jako hydrolog v Českém hydrometeorologickém ústavu v Praze (1993–1997) a vědecký pracovník na University of South Carolina v USA (1997–1999). Zabývá se experimentálním a numerickým modelováním proudění vody, transportu rozpuštěných látek (pesticidů, léčiv apod.) a tepla ve vadózní zóně, analýzou časové a prostorové variability půdních vlastností, vývojem metod pro odhad půdních vlastností pomocí magnetické susceptibility a půdní spektroskopie, analýzou půdní struktury atd. Je autorkou nebo spoluautorkou padesáti článku v časopisech registrovaných na Web of Science a mnoha dalších publikací v recenzovaných časopisech nebo konferenčních sbornících.


RNDr. Petr Kubala

 Povodí Vltavy, s. p.

www.pvl.cz

RNDr. Petr Kubala pracuje jako generální ředitel Povodí Vltavy, státní podnik. Vystudoval obor Hydrogeologie na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze. V roce 1987 nastoupil do Výzkumného ústavu vodohospodářského jako odborný asistent. Řadu let pak pracoval jako výzkumný pracovník na vedoucí pozici. V roce 1995 nastoupil do státního podniku Povodí Vltavy. Je předsedou svazu Vodního hospodářství ČR, z. s.


Ing. Tomáš Mičaník, Ph.D.

 VÚV TGM, v. v. i., pobočka Ostrava

www.vuv.cz

Ing. Tomáš Mičaník, Ph.D., vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích, obor makromolekulárních látek. Do VÚV TGM, v. v. i., pobočky Ostrava, nastoupil v roce 1993 jako pracovník hydrochemické laboratoře (organická stopová analýza) a řešitel výzkumných projektů. Od roku 1997 je vedoucím oddělení ochrany jakosti vod. Zaměřuje se na problematiku nebezpečných látek v hydrosféře, metodickou a legislativní činnost pro tvorbu vodní politiky. V období 2003–2008 byl členem pracovních skupin Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním se sídlem ve Wroclawi (Monitoring – fyzikálně-chemické aspekty, River basin management plan). Do současnosti byl řešitelem výzkumných projektů zaměřených na zjišťování a hodnocení emisí emergentních polutantů do vodního prostředí. Podílí se na přípravě metodických postupů v oblasti hodnocení stavu vod a na přípravě prováděcích právních předpisů a norem.


Ing. Michael Trnka, CSc.

 Aquatis, a. s.

www.aquatis.cz

Ing. Michael Trnka, CSc., pracuje jako vedoucí pobočky v Praze ve společnosti Aquatis, a. s., dříve Pöyry Environment. Vystudoval obor vodní stavby a vodní hospodářství na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Dále získal titul CSc. v oboru hydrotechnika také na ČVUT ve formě externího aspirantského studia. Specializuje se především na opravy jezů, výstavbu rybníků, malé vodní elektrárny a plavební komory. Část profesního života se zabýval investiční činností a řízením provozu soukromé společnosti. Pro jednotlivé projekty zpracovával studie, projekty pro územní a stavební řízení, tendrové dokumentace a realizační dokumentace. U prováděných staveb vykonával autorský dozor.